תקונית ייח ליצה יטנג יופיר


.תינלטק תיתשרות הלחממ תלבוסה תקוניתב יטנג יופיר - ץראב הנושארל
איה .הלחמ התואמ רטפנ לודגה היחאש רחאל רצק ןמז הדלונ ,הנש תב םויה ,תקוניתה
בצמו הניקת התוחתפתה - היאפור ירבדלו םילשוריב םרכ-ןיע "הסדה" םילוחה-תיבב תלפוטמ
.ןיוצמ התואירב
,"דיקס" םשב ,הרידנ תדלומ הלחמב רבודמ
תמרוגו ,.א.ד.א םיזנא רדעיה לשב תמרגנה
.ןוסיח תכרעמ אלל םידלונ תוקוניתש ךכל

לופיטה .םהב םחליהל חילצמ וניא ףוגהש ,םימוהיזמ האצותכ תוקניה ליגב םירטפנ םבור
אצמנ אל םילוחהמ םיבר רובע םלוא . םצע-חמ תלתשה תועצמאב וניה הלא םילוחב דיחיה
.הלתשהל םיאתמ םרות

.וללה םילוחה לצא רסחה םיזנאה תריציל יארחאה ןגה אצמנ םינש רפסמ ינפל

םרות ונאצמ אלש ןוויכ" :"הסדה"ב םצע-חמ תלתשהל הקלחמב הריכב האפור ,קטסרפנ הלא ר"ד
םידליב לפטמה ,ונלימב יאופרה זכרמה םע רשק ונרצי ,תקוניתל םצע-חמ תלתשהל םיאתמ
."תיטנג הסדנה תוטישב הלחמב םילוחה

ידוחייה לופיטב ,"הסדה"ב םידליה תקלחממ ירקא ר"דו קטסרפנ ר"ד ,םיאפורה ולחה זאמ
ךשמיי ,הארנה לככ .ןיקת ןפואב תחתפתמו ,םהירבדל ,"רבד לכל האירב" איה תקוניתב
.הכורא הפוקת דוע לופיטה

תועידי :רוקמ
תונורחא
30.9.97 :ךיראת
:רבחמה םש
ןלוג יל-ריש


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©