םיעבצב םימוזומורכ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םינעדמו קמעה לדגממ ("גני'גאמיא לרטקפס דיילפא") ASI תילארשי הרבח ןיב הלועפ ףותיש
חותיפב םיברועמ ויהש םינעדמה . יטנג ןוחביאב תיתועמשמ ךרד תצירפל איבה ,ב"הראב
לבקל הנושארל תרשפאמה - Spectra Cube ירחסמה המש - היימדה-ויב תמלצמ ורצי ,הזה
.םיעבצב - םיישונאה םימוזומורכה לש המלש הנומת

קורי-םוח ףוג פוקסורקימב הארשכ ,םוזומורכ גשומה תא עבט רייאדלאווש רחאל הנש 108
.םוז-ומורכ םשל הקדצה שי ףוס ףוס - "עובצ ףוג" ול ארקו

יכ ןייצו ,תטרופמ הבתכ הזה בושחה יגולונכטה שודיחל שידקה "סנייס" יעדמה תעה בתכ
םע םיאלפומ םירויצ רוציל חילצמה ןמא-רייצ תוריכזמ ,לארשיב המלצמה תקפסמש תונומתה
.ולש "הלוחכה הפוקת"ב וסקיפ ומכ .םיעבצ לש םצמוצמ רפסמ

ןיבש םילדבהה לע דומלל ידכ תאז םישוע (הקיטנגוטיצה עדמ) אתה לש הקיטנגה "ינמא"ש אלא
.םהבש םימגפבו םילדבהב רתוי בוט ןיחבהל ,םיעבצה תרזעבו - םיישונאה םימוזומורכה
.תויתשרות תולחמ תולגל רשפאמ הז ןוחביא

המלצמהו וזה היגולונכטה חותיפב הלועפ ופתיש קמעה לדגממ הרבחב םינעדמו םירקוח
,ישונאה םונגה רקחל ינקירמאה ימואלה זכרמהמ ותווצו דיר סאמות ר"ד םע ,תידוחיה
.דנלירמ תנידמ ,הד'זתבב ב"הרא לש תואירבה ינוכמב

תונוכת יאשונ ,םייטמוס םירדגומ םהמ 22) םימוזומורכ לש תוגוז 23 ,עודיכ ,םדאה ינבל
תידוחי הקיטפוא תללוכ תינשדחה המלצמה .(Y-ו X ןימה ימוזומורכ דועו תויתשרות
שיש ,תודרפנ - עבצ תובר - תוילרטקפס תומיתח תמגוד איה . תיטנצסרואולפ היפוסורקימו
.יטנגה ןוחביאב בושח רופיש גשומ וז ךרדב .םוזומורכ לכל

ןפוצ ילעבו םירורב םה המלצמה תמגודש םיעבצה ,םוגפ אלו אירב םוזומורכב רבודמ רשאכ
,תויוליפכ ,םיכופיה ,תופסות ,הרוצבו םוקימב תויטס - םייטנג םימגפ שי רשאכ לבא .םהלשמ
ןטרס יגוסב םייוצמ וללה םיילמוזומורכה םייונישה לכ .תונוש ןה עבצה תומיתח - תוטמשה
.אתה לש תורחא תולחמבו

השחמה גיצמה ,תבשחמ תכאלמ ,הדובע-ילכ םירקוחו םיאפור ידיב שיש הנושארה םעפה וז
. םיעבצב - םימוזומורכה לכ לש הרישי תילאוזיו

שי (בשחמב השענ םיאצמימה חותינ) םינוש םיבולישבו םיבכרהב ,םימוזומורכה תעיבצל
םירקחמל ןכו ןטרסב ינילק לופיטלו יתדיל-םורט ןוחביא יבגל תכל תוקיחרמ תוכלשה
תויטסה רוקמ רבדב םג עדימ םיקפסמ םיינועבצה םימולצתה .הקיטנגוטיצהו ןטרסה םוחתב
.תוקידבב תולגתמה תוילמוזומורכה

,םירבוע יאת תוקירס ךרוצל הב שמתשהל רשפאת הלש הקינכטה יכ ,ונייצ המלצמה יחתפמ
חותינל ,םינגוטיצ םינטרסל םירושקה םיאצמימ חותינל ,ןטרסל ןוכיסב היסולכוא תקירסל
םירובס םה .יטנג רקחמ ךרוצל ,םיביצי םה םיריאממה םילודיגה ובש ינטרס בצמ לש קיודמ
תוביסה לש םדקומ ןוחביאלו ,רמייהצלא תלחמ לש רתוי בוט ןוחביאל ילכ םג םהידיב שיש
לש הרדגהו ןוחביא ומכ) םייגולוטמה םיכרצל ןכו ,םירחא םייתשרות םימגפו ןואד תנומסיתל
יגוסל ביגמ הלוח דציכ ררבל ןתינ ,וזה היגולונכטה תרזעב .(תוימקול ,םד-ןטרס יגוס
.לבקמ אוהש לופיטה

.לארשיב ASI תרבחב עצוב החותיפ לכ .םלועב הגוסמ הדיחי איה וזה תיעבצ ברה המלצמה
ינרק תלצפמה תכרעמ ומכ ,רתויב תומדקתמ תויטפוא תוכרעמב שומיש השענ חותיפה ךרוצל
ללחה רקחב םויכ םישמתשמ הז גוסמ תוכרעמב .שדחמ ןתוא תבלשמו ןתוא הנשמ ,רוא
יעדמב תויתומכ תודידמלו (םיקוחר םיבכוכ לש תוימונורטסא תודידמ ךרוצל) הימונורטסאבו
ביכר איהש ,CCD תמלצמ הבלוש תילארשיה תכרעמב .תיטנצסרואולפ היפוקסורקימב ,םייחה
.רתויב תוכומנ רוא-תומצוע דודמל תרשפאמו תיתיב ואידיו-תמלצמ לכב השעמל יוצמה

תדרפהבו ההובג תוכיאב תונומת לבקל רשפאמ ,המלצמה תכרעמב םיינשדחה םיביכרה בוליש
ריחמ :רקי - הזה יגולונכטה שודיחה ,"סנייס" רסומ ךכ ,העש יפל .רתויב תיתוכיא םיעבצ
הנש ידמש עודי התע רבכ .לזוי אוה ןמזה םע יכ ,הארנ .רלוד ףלא 80-ל עיגמ דויצה
ךילה) םיילמוזומורכ םימגפ חותינו םייטנג םינוחביא ףלא 400 ,דבלב ב"הראב םיעצבמ
.ןטרסב לופיט ןתמ ידכ ךות םגו הדילה רחאל דימ וא ינפל בורל - (גניפייטויראק ארקנה
.תילארשיה המלצמל תודות טעמ אל גשומ ,יתועמשמ חרואב ןוחביאה רופיש

בירעמ :רוקמ
24.11.96 :ךיראת
סכלא :רבחמה םש
ןורוד


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


New Methods for Karyotyping
The Cell Nucleus II..microscopy of chromosomes
With Fluorescence Microscopy, Researchers See Cells In A New
Light
Wolf Prize in Medicine to AWeizmann Institute's Profs. Michael
Sela and Ruth Arnon 1988

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©