םייטירב םינעדמ - תיטנג הסדנהב תירוטסיה ךרד תצירפ
ישונא םד לש המסלפ תויחב רצייל וחילצה


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

,תימלוע הדוהת בוש ררועל לומתא וחילצה (לופכיש) "ילוד" השביכה תא ולפכישש םינעדמה
יכ ,וחיכוה םה :ומדוקמ תקולחמ ררועמ תוחפ אל םג ךא םישרמ תוחפ אל ,ףסונ גשיה תוכזב
.םד-ייוריעבו םיחותינב הב שמתשהל היהי ןתינש ,ישונא םד לש המסלפ תויחב רצייל ןתינ
רבודמ יכ וריבסהו ,"רברזבוא" ןומויב המסרופש העידיה לע תובהלתהב וביגה םיאפור
.םידלומ םיסוריו תוטשפתה ענמתו ,םדא ייח ליצתש תירוטסיה ךרד תצירפב
תועפותמ ולבסי תויחהש ,םינעוט םיגרטקמה .תרוקיב םג םינעדמה וגפס ,רבעבכ ,םלואו
תשנאה הווהמ תיתא הניחבמ יכו ,םיישונא םינג םע ופלחוי םהלש םינגה םא תוינסרה יאוול
.אלמ ישונא לופכישל ךרדב ףסונ דעצ תויח
חתפמה ינובלח תא תויחב חתפל תינכפהמ תיגולונכט הטיש וחתיפ ורובנידאמ םינעדמה
םינדגונ ךכ רצייל היהי ןתינש ןכתיי ,דיתעב .ישונאה םדב םייוצמה םינדגונהו םיירקיעה
לש םימייוסמ םיגוסלו ,סיסורופוטסוא ,היליפומה ,סיסורביפ קיטסיסל םייעבט םיישונא
.ןטרס
הסדנה תועצמאב ןתינש םיעדוי ונחנא" :הטישה תא חתיפש ןוכמה ל"כנמ ,סמיי'ג ןור ר"ד
לע תאזה היגולונכטב שמתשהל םיצור ונא תעכ .דדוב אתמ היח רוציל (תיטנג הסדנה) תיטנג
99.9%-ב םיחוטב ונחנא .םדאה ףוג לש רתויב םייסיסבה תודוסיה דחא תא רצייל תנמ
."םירופס םישדוח ךותב תרצוימ תויהל הלוכי הנושארה המסלפה .הזל םילגוסמ ונאש

בירעמ :רוקמ
7.97 :ךיראת
ילא :רבחמה םש
רימק


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


רתויב הבושח הגרדמ תציפקב רבודמ
Polly, the clone, gets a human gene
Pharmaceutical Production From Transgenic Animals
Transgenic Animal Facility
Los Angeles Times Special Report on Cloning and transgenics

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©