ונחנא םג" :םינעוט םישנו םירבג העשת

"ונתודליב ונפטחנ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ןהיניב וליגש יסמוע תילגרמו ןיול הליצ תשרפ תובקעב .ךכ לע רבדל וזעה אל םה םויה דע
ונירוהמ ונתודליב ונחקלנ" :םישנו םירבג העשת תעכ םירמוא ,ייא.ןא.יד תקידבב םד-רשק
."םייתימאה ונירוה םהימ תעדל םיצור ונחנא וישכעו ,ץומיאל םייגולויבה
יתשב וא ,םידובאה ןמית ידלי רקחל תיתכלממה הריקחה תדעווב םלועמ ועיפוה אל םה"
.הדעווה לש יטפשמה ץעויה ,ירבוצ ימר ד"וע רפיס ,"השרפה תא ורקחש תומדוקה תודעווה
םה ,ירבוצ ד"וע ירבדל םלוא ,םיצמואמ םה יכ ןמז הז ועדי םיפסונה םיצמואמה תעשת
40-ה תונש ףוסב ,תוחפשמ ילעב ,םירבגו םישנב רבודמ ."ןוראהמ תאצל" התע קר וטילחה
בלשב םיפידעמ העשתה .ינמית אצוממ רתיה ,היסינות יאצוי םה םיצמואמהמ םיינש .םהייחל
.םתוהז תא ףושחל אלש הז

בירעמ :רוקמ
1.9.97 :ךיראת
ןלוג :רבחמה םש
ןופיסוי


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


האלמ המאתה תמייק :העבק קורהו םדה תקידב
םידובא םידלי רותיאל "יטנג קנב" תמקהב ןודת תסנכה
Analytical Genetic Testing Center Paternity & Forensic DNA
DNA Bank


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©