"האלמ המאתה תמייק :העבק קורהו םדה תקידב"אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ביטח ןסח ר"ד רמוא ךכ - "םיזוחא 99.99147 אוה תילגרמ לש התב איה הליצש יוכיסה"
.םייתשה תא קדבש ,תירבעה הטיסרבינואב הקיטנגל הקלחמהמ
.DNA ונממ ונאצוהו ,תבהו םאה לש קורו םד ונחקל הזה הרקמב .יטנג ליפורפ םיקדוב ונחנא"
איה ונלש הנקסמה .האלמ המאתה וניליגו ,ןהיתש לצא יטנגה רמוחה לש םיעטק הרשע ונקדב
."תיגולויבה תבה איה הליצ :תיעמשמ דח
תוהזל םילוכי ונחנא" .םיילילפ םירקמל םג תיטנגה הקידבב םישמתשמ יכ ,ףיסומ ביטח ר"ד
.רעיש לש תיראש וליפאו ערז ,הירגיסה לדב לעש קורה יפ-לע חצור
ומויק לע הז ועדי אלש ,האוש ילוצינ ינש יכ תולגל ונחלצה ,לשמל ,םישדוח השולש ינפל"
."םיחא םה ,הנש 50 ךשמב הז לש

בירעמ :רוקמ
26.8.97 :ךיראת
גנילרמש ןועדג :רבחמה םשאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


םידובא םידלי רותיאל "יטנג קנב" תמקהב ןודת תסנכה
"ונתודליב ונפטחנ ונחנא םג" :םינעוט םישנו םירבג העשת
An Interview With DNA Forensics Authority Dr. Bruce Weir
The Science of Crime


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©