?דורו וא לוחכ - םינימה


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק"?תב וא ןב םיצור םתא" הלאשה םאה
ןוויכ ,באה ערז ןוימ תועצמאב רבועה ןימ תא שארמ עובקל ןתינ םויכ ?םלועה ןמ רובעת
תורבועש תויטנג תולחמ תעינמל קר הטישה השמיש הכ דע .ןימה תא םיעבוקש םה םיערזהש
.דבלב םינימה דחאל השרותב
םהמש Y-ה יערזל רשאמ DNA רתוי טעמ שי ,תובקנ וחתפתי םהמש ,םיקנוי לש X יערזל
םה ,רזייל ןרק ךרד םתוא םיריבעמו יטנסרואולפ עבצב םתוא םיעבוצשכ .םירכז וחתפתי
תוקידבל ליגר רישכמ לש תדחוימ הסריג תועצמאבו ,לדבהה תא ארוק בשחמ .רתוי םירהוז
םידרפומ ךכ רחא .Y-ה יערזל ילילש ןעטמו X-ה יערזל יבויח ילמשח ןעטמ קינעמ םד
.םתוא םיכשומש ,ךופה ילמשח ןעטמ ילעב תוחול תועצמאב םיערזה
חתיפש ,ב"הרא לש תואלקחה דרשמ לש ןעדמ ,ןוסנו'ג סנרול רמוא ,םיזוחא 90-ב קיודמ ןוימה
םחרל ךכ רחא םירדחומ שקובמה ןימה ינב םירבוע .יחה קשמ תיישעת רובע הטישה תא
. תיפוג ץוח היירפה לש םיעצמאב
תיפוג ץוח הירפהו הקיטנגל ןוכמה הרבעש הנשב חוויד הז גוסמ הנושאר הדיל לע
םרוגה ןגה תא האשנש השיא לש המחרב לתשנ הרפומ יבקנ רבוע .היני'גריו ,סקפרייפבש
תוקוניתב קר ללכ ךרדב עגופה ,חומה יללחב םילזונ תורבטצהל םרוגש םגפ - סולפצורדיהל
.האירב תב הדלי השיאה .רכז ןיממ

ירלופופ עדמ :רוקמ
1996 ינוי :ךיראת
סיני'קמ סלגוד:רבחמה םשאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


INNOVATION - Sex Selection
Sex Chromosomes and Determination of Sex
Sex Determination
Science News Online - This Week - News Feature - 11/16/96
News about Y chromosome


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©