ברקה טיהלה - יטנגה יופירה


(1965-1875) הז רדס יפל חרכהב אל ,אפורו יאקיסומ ,ףוסוליפ ,רצייווש טרבלא
אפורה ,דיורפ דנומגיז רבס ותמועל .ער ןורכיזו הבוט תואירב אוה רשואה יכ ,בתכ
רשואה ןיא ועבט םצעמ יכ ,רציווש טרבלא לש ותפוקת ןב ,הזילנאוכיספה תא דסייש
?תופקשהה יתשל סחייתהל יואר דציכ - תפלוח העפות רותב אלא רשפאה רדגב


אובמ
ןטרסל יטנגה ןוכיסה םרוג לש תרבגומ תוחיכש הנשי ץראב תיזנכשאה תישנה הייסולכואב
הלחשהו דשה
יטנגה םוחתב םייופצה םייוליגה חכונל תויפיצ
תיאופרה הלבטב לארשי לש המוקימו ,הלחשו דש ןטרס יופירב החלצהה תדימ
םויה תולחשהו דשה ןטרס לש יופירה ייוכיס
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אובמ


דנומגיז לש ותפקשה .יפוטוא בצמ ןיעמ ,יוצרה רדגב איה רצייווש טרבלא לש הפקשהה
םשכ ,תורצק תודוזיפא רדגב םה רשואה יעגר .יוצמה תא תפקשמ איה .רתוי תיתואיצמ דיורפ
ילב בורל ,םוי םוי ייח ,הרגיש רדגב םה םייחה בור .תורצק תודוזיפאב תדדמנ תוללמואהש
.םישיערמ םיעוריא

ץראב תיזנכשאה תישנה הייסולכואהמ תיצחמ ברקב יכ םידמלמ םירקחמ
- הלחשהו דשה ןטרסל יטנגה ןוכיסה םרוג לש תרבגומ תוחיכש הנשי
?עודמ


קיפסמ רפסמ לע םירקחמ ןיידע ןיא .םישנה תייסולכוא תיצחמ לע רבדל םזגומש רובס ינא
רשאכ םגו .ןגב היצטומה יאשונ רועיש תא ורושאל תעדל ידכ הייסולכואה ברקמ לודג
והמ איה ,הנעמ הילע ןיא ןיידעש ,הלאשה . יוטיב ידיל אב דימת אל אוה ןגה תא םיאשונ
הארנ 50% לש רועישה ,םוקמ לכמ .םוגפה ןגה תא תואשונש ימ ברקב ןגה תואטבתה רועיש
ןהו תואירב ןה ,תוידוהי םישנ ברקבש קפס ןיא םלוא .רתוי ןטק אוה יתעדלו ,םזגומ יל
,תויזנכשאה םישנל רשא .תורחא תויסולואב חוורהמ הובג ןגה תואשונ לש רועישה ,תולוח
תואצוי ברקב םג הלגתה הז ןג .ידוהי ןגב אלא יזנכשא ןגב רבודמ אלש לכל רורב םויה
הירוהש השיא לש הרקמ תיאופרה תורפסב יתמסריפ ימצע ינא .הקירפא ןופצ תואצויו קאריע
ןגב היצטומ רמוא הווה ,ידוהי אוהש ןגב היצטומב רבודמ יכ דמלמש המ ,היכרותמו ןווימ
.לארשיב תודעה לכל ףתושמ אוהו ,וניתובא לצא רצונש

?םידוהיה תער יפיצפס והשמ שי לאנד תמדקמ רמולכ
לעש הדבוע וז לבא ,םידוהיה תבוטל הנניאש יאדוובש ,היצטומ יהשוזיא הנשי אנד תמדקמ
.התיא דדומתהל םידוהיה

התהיזש) לטאיסב ןוטגנישוו תטיסרבינואמ גניק ריילק יראמ 'פורפ הרמא רבכמ אל
חווטש לככ יכ ,(םיישנה ןטרסה יגוסל םרוגה ןגה לש ומוקימ תא םינש עבש ינפל
לדג ךכ ,רתוי ךורא ןושארה ןוירהל דע הנושארה תסווה תעפוה ןיב רבועה ןמזה
תקהבומ הצלמה וז ןיא םאהו ,הביסה יהמ - הלחשהו דשה ןטרסב תולחל ןוכיסה
?ידרח-יתדה םלועב לבוקמכ ,תודילו ןיאושינ םידקהל
ינב לכ לצא םייק ןגה .ןגב היצטומ יוליגב םג אלא ןגה יוליגב קר רבודמ אל ,לכ םדוק
.תולחשהו דשה ןטרס ענומש ןובלח רציימ אוהו ליאוה ,בוט השוע ,םצעב ,אוהו ,םדאה
רצונש וא ,רצונ אל ןובלח ותוא ,ןגב ןטק יוניש הזיא רמוא הווה ,היצטומ הנשי רשאכ קר
.הלחמה תעפוהל םרוגש המ הזו - שבושמ ןובלח

ץויב ןוגכ ,ןוכיס ימרוג דוע םיעודי .הלחמל דיחיה ןוכיסה םרוג אל איה הזה ןגב היצטומה
,ץויב שי ןהב םימעפה תוברש לככ יכ עודיו ,ןוכיס םרוג הווהמ דימתמ ץויב .קסופ יתלב
רחאל םאו ,ץויבה ךילהת תא קיספמ ןוירה .תולחשהו דשה ןטרס תוחתפתהל ןוכיסה בר ןכ
ןיב תכשמנש הקספה ,קסופ יתלבה ץויבב הקספה לש תופוקת שיש ירה ,הקנה םג שי ןוירה
החכוה ץויבב וז הקספה .תונושה תויסולכואה לש הקנהה יגהנמב יולת ,םינש שולשל הנש
תונוירהב יוביר ,םדקומ ליגב הדילו ןוירה ,ןכ לע רשא .תולחשה ןטרס ינפמ ןגמה םרוגכ
.תולחשה ןטרס ינפמ םיניגמה םימרוג שוריפב םה - הקנהו

הלוע ךירבדמ .קוניתל דואמ בוט םא בלחש ךכב ודקמתה הכ דע םימוסריפה בור
?הקינימה םע םג הביטימ הקנהש
םג תמרוג הקנהה .דשה ןטרס ינפמ הנגה לש טבמ תדוקנמ קר אל האירב הקנה .ןכ טלחהב
תענומ ןוכנה ןמזב םחרה תוסנכתהו ,הדילה רחאל םחרה תוצווכתהל לעופש ,ןומרוה תשרפהל
.םימומיד

תופידעמו ךכ לע תורתוומ ,קיניהל תולוכיש הלאכ םג ,תובר הכ םישנ עודמ ,ךכ םא
?םיפילחתב קוניתה תא ןיזהל
,הז םג .תואכרמ ילב וא םע ,םישנה רורחיש תרגסמב הארנה לככ תבלתשמה הייטנה וז
רבעב םא .הריירק תיינבל רומאה לכב דוחייב ,םירבגל תוותשהל םישנה ןוצרמ קלח ,הארנכ
לודיגל תיבב הראשנ ,ללכ ךרדב ,השיאהו הריירק תיינבל רתח רבגה קוחר ךכ לכ אלה
יכ רמוא םא הכלה שדחא אל .יתועמשמ דואמ חרואב התנתשה וז המגמש ירה ,םידליה
םידומילה תא םילשהל םדוק תופידעמ םישנה ,תיברעמה הפוריא תונידממ תוברבו ב"הראב
40-ה וליפא וא תורחואמה 30-ה תונשב ,ךכ רחא קרו ,הריירק ןמצעל תונבלו םיימדקאה
ירמגל ךילהת הז אדירג תיאופר הניחבמש ריהבהל רתומל .םידלי תדללו תורהל ,תומדקומה
לכ תצלמומ אל תרחואמ הדיל ,הלחש ןטרסב וא דש ןטרסב תוקלל ןוכיסל רשאב .ץלמומ אל
.רקיע

םוחתב םייופצה םייוליגה חכונל חתפל םישנה תויאשר תויפיצ וליא
?םהילע ונרשבתה רבכש םישודיחהו יטנגה


הדבועה .תישעמ הניחבמ תומישי ןניא התע תעלש ,תויועמשמ המכ שי יטנגה םוחתב םישודיחל
אירבה ןגהש ןובלחה לע םג עדנו דמלנש ,ךכל ,יאדוול בורק ,איבת היצטומה תא וליגש
םרוג תא ףילחהל לכונ םא ,ןיעל הארנה דיתעב ילואו .לעופו דבוע אוה דציכו רציימ
,זא וא ,הלחמה תעינמל ךירצש יפכ הדובעה תא השועש ןובלחה ,בוטהו אירבה ןובלחב תורצה
.הלחמל הליבומה תוחתפתהל רכס םישל ירוירפא לכונש ןכתיי דואמ

ןגה תא ףילחהל תונויסינ םיכרענ םלועב תומוקמ המכבש ירה ,תולוח רבכש םישנל רשא
לש לצ יבילב ןיא .הלחמה תומדקתהו תוחתפתה תא בכעל תוסנל ידכ ,אירב ןגב ןלצא םוגפה
תמאה תנתינו ,םלועב רתויב םימדקתמה םיינויסינה םירבדה דחא אוה יטנג לופיט - קפס
רקחמה ,רמולכ .םדא ינבב םג אלא הדבעמ תויחב קר אל תונויסינ םישענ רבכ יכ ,רמאיהל
תווקל שיו ,םדא ינב לע םיעצבתמ םיינילקה םייוסינהש דע ,םדקתמ ךכ לכ בלשל עיגה
.הבר החלצהבש

?דעומ ול ביצהל רשפאש ןוזחל םיברקתמ ונאש אלא ,דעומל ןוזחב אל רבודמש הארנ
זא וא ,דוסיה יעדמ לש םוחתב ומכ ריהמ ךכ לכ היהי ינילקה םוחתב תומדקתהה בצק םא
לכ יכ ,ןייצל ילוא בושח .חתפה ירוחאמש והשמב רבודמש רמול םזגומ הז היהי אלש הארנ
הלודג יטנגה םוחתב הנשיש הצאהה םויכו ,דבלב םינש עברא-שולשכ ינפל הלגתנ הזה ןיינעה
שודיח והשזיא לע רשבמה רמאמ םסרפתמ אל ובש עובש ףלוח אלש טעמכ .המישרמו דואמ
לע םג ועיפשי הקיטנגה םוחתב םישודיחהש הווקתל דוסי שיש יל הארנ ,ןכל .הז םוחתב
.ינילקה םוחתה

לארשי לש המוקימ והמו ,הלחשו דש ןטרס יופירב החלצהה תדימ יהמ
?יופירב החלצהו האולחת תניחבמ תיאופרה הלבטב


ינא .הלחמה תוחיכש תניחבמ םלועב םינושארה תומוקמה דחאב תבצינ לארשי ,רעצה הברמל
םלועה לש הלחמ וז .דשה ןטרסל סחיב םג רומא רבדה ךא ,תולחשה ןטרס לע דוחייב רבדמ
םינושארה תומוקמה דחאב תבצינו ,וז הירוגטקב תללכנ עודיכ לארשיו ,שעותמה יברעמה
רובס ינא ,לופיטה תניחבמ .תירבה תוצראו תפרצ ,הילגנא ,היבנידנקס תונידמ םע דחיב
האוושהב תרגפמ הניא ,תיגולוקנוא-היגולוקניגה תוברל ,םימוחתה לכב ץראב האופרהש
םיגשיהה יכ ,קופיס לש הבר הדימב ,רמול רשפא .יברעמה םלועב רתויב תמדקתמה האופרל
בוט םוקמב היוצמ לארשי .לארשי לע וחספ אל םדקתמהו חתופמה יברעמה םלועה תא ודקפש
ינאו - ישעמ לופיט טעמכ ןיא .החלצהה ייוכיסו לופיטה תוכיאל רומאה לכב הלבטה תמדיקב
- סובולגה ינפ לע רחא וא הז םוקמב םיעצבתמה םהינימל םיינויסינ םילופיט לע רבדמ אל
.תמדקתמ תיברעמ ץראב ולבקל ןתינש המר התואבו גוס ותואב ץראב ולבקל רשפא יאש

ללכב היגולוקניגל היגולונכטהו עדמה ריתע רושכימהו דויצה תמורת יהמ
?טרפב תיגולוקנוא-היגולוקניגלו
שומיש תושעל ילב םילוחל םיקינעמש ההובגה המרב לופיט תעדה לע תולעהל ןיא םויה
לידבהל ,רזע תוקידב ןה הלא .ייא.רא.םא לע וא .יט.יס לע רבדל םא ,םדקתמ דויצב יברימ
היצרגטניא תושעל יוארש ןבומכו ,תובושח תוקידבב רבודמש קפס ןיא ךא ,ומצע לופיטהמ
עיגהל ידכ ,ילאיצוסהו יתחפשמה עקרה ,תינילקה הנומתה םעו תורחא תוקידב םע ןהלש
עדמה ריתע רושכימהו שידחה דויצהש קפס ןיא ,ןכא .רשפאה לככ האלמ בצמ תכרעהל
םיעדוי םאו תונוכנה תואלשה תא לואשל םיעדוי םא ,רתויב בר ךרע לעב אוה היגולונכטהו
,הדבעמ תוקידב םג ןנשי ךדיאמ .לכשומו םכח שומיש וב תושעלו הליעי הרוצב ותוא לצנל
הלא תוקידב .תועד יקוליח הברה שי ןיידע ןהיבגלש ,היצטומה תוחכונל הקידבה ןכותבו
.הבר תלעות ןהמ קיפהל ונידיב הלעיש יל הארנו ,ץראב םידחא תומוקמב תושענ

תומדקתהה תא הקיבדמ תיגולוקנוא-תיגולוקניגה האופרה לש תומדקתהה תדימ םאה
םוחתב םיפנע המכו היגולוידרקה תמגוד ,האופרה לש םירחא םימוחתב המישרמה
?היפוקסודנאב וא היפוקסרפלב שומיש םישועה ,היגרוריכה
.תיגולוקנואה-היגולוקניגה םוחתל םג התע תסנכנ היפוקסרפלה תיחותינה הקינכטה תניחבמ
חותינ יגוס ןיידע םנשיו ,היפוקסרפלב הרגיש ךרדכ רבכ םיעצבתמה חותינ יגוס המכ םנשי
רורב .קפס לכל רבעמ ליעיכ חכוה אל ןיידע יפוקסרפלה חותינה םהבש ,ןויסינ רדגב םדועש
םיחותינ םגש חינהל ריבס ,דיתעבו ,םהלש תונורסחה תאו תונורתיה תא םידמול ונאש
.םייגולוקניגה םיחותינה םוחתב יוארה םמוקמ תא וספתי הלא םייפוקסרפל

ימוחת רתי לכל ,ןבומכ ,הרושק תיגולוקנואה היגולוקניגהש ירה ,יחותינ-אלה לופיטה םוחתב
.ףוגה ךותב רחא םוקמ לכב וא ,המישנה תכרעמ ,לוכיעה תכרעמב ןטרס הז םא ,ןטרסה
ראשב םיגשיהה םע תחא תיזחב תדעוצ תיגולוקנואה היגולוקנגה יכ ,רמול רשפא ,ןכ לע
תא אטבמ היצטומה יוליגש ירה ,דוסיה יעדמ םוחתב .תיגולוקנואה האופרה לש םימוחתה
.תיגולוקנואה היגולוקניגה לע עיפשתש רתויב הלודגה תומדקתהה

ייוכיס תמועל חיננ ,םויה תולחשהו דשה ןטרס לש יופירה ייוכיס םהמו
?םינש שמח וליפא וא רשע ינפל יופירה


תולחשה ןטרסל יתבושת תא םצמצא דשה ןטרסב םיקסוע םניא ץראב םיגולוקניגהו ליאוה
אל איה ונייהד ,םינימיסת תנתונ הניאש הלחמ וז רשאב ,היעב שי תולחשה ןטרס םע .דבלב
ןיידע ,לזמה עורל .םימדקתמ דואמ םיבלשל העיגה הלחמה רשאכ אלא ינילק ןפואב תאטבתמ
דוס הז ןיא הזכ בצמבו ,תמדקתמ דואמ הלחמהש בלשב ,רחואמ בלשב תונחבואמ םישנה בור
המשרנ הז בלשב תונחבואמה תולוחה יבגל םגש ירה ,תאז לכבו .םיתחופ יופירה ייוכיס םגש
ןהבש תופורתל האוושהב רתוי הליעיכ הררבתהש ,הפורת יוליגל תודות ,תמיוסמ תומדקתה
חותינמ בכרומ הלא תולוח לצא לופיטה יכ ןיוצי .יחותינ-רחאה לופיטב ,ןכל םדוק ונשמתשה
.היפרתומיכ ןכמ רחאלו
.תולוחה לש ןהייוכיס תא הברהב רפיש לוסקט תארקנה הפורתה יוליג ,היפרתומיכה םוחתב
.תומדקומה 90-ה תונשב שומישל הסנכנ איהו ,םינש שמחו םירשעכ ךרא וז הפורתב יוסינה
ןהב ושמתשהש תופורתה יפוריצ לע התוליעיב הלוע וז הפורתש וחיכוה םייריפמאה םינחבמה
לחה הב שומישה .השידח תיסחי איה םגש ,הפורת תאצמנ תופורתה יפוריצ ןיב .ןכל םדוק
.םוניטלפה תובוכרתל איה הנווכה .79 תנשב שומישל הרשוא ץראבו תורחואמה 70-ה תונשב
תורחא תופורתו םוניטלפ לש ףוריצהמ הברהב בוטםוניטלפו לוסקט לש ףוריצה יכ ררבתה
ןיבש ןמזה תא ךיראמ הזש הניחבה ןמ רתוי בוט .לוסקטה תגהנהל םדוק ןהב ושמתשהש
לש ןהייח תלחות תא םג ךיראמ הז הארנה לככו ,תונשיהה לש העפוההו ינושארה לופיטה
ועיפוי בורקה דיתעבש קפס ןיא ךא ,ילאדיאה ףוריצה הז ןיא ןיידע ,ןוכנ םנמא .תולוחה
תיטנגה תומדקתהה םע דחיב ,ןכ לע רתי .םייחה תא רתוי דוע וכיראיש תופסונ תופורת
.טיהלה היהי הז תובורקה םינשבש יאדווב ,יטנג יופיר ינפב םיחתפנה םיקפואהו

,רוכינה תא רמול אל םא ,תורדרדיהה תא םירצוע דציכ - הלוח/אפור יסחי ,ףוסבלו
?תמדקתמה תיאופרה היגולונכטויבה לש יאוולה תועפותמ קלח אוהש
תוחמתה-תתהו תוחמתהה ,קפס ןיא .םיטביה הברהמ תבכרומה ,דואמ השק היעב תמאב וז
החמומ אוהש אפור לכ םירבדה עבטמ ,ןכש ,הלוחו אפור ןיבש םיסחיהמ הברה תולזוג
לולכממ םלעתהל ,רעצה הברמל ,הטונו ,ותוחמתה םוחתב רקיעב ןיינעתמ ,דואמ רצ םוחתב
.הלוחה לש תויאופרה תויעבה

םא .ולש לפוטמל אפורה ןיב תוקחרתהה ךילהתל אוה םג םרג םדקתמה יאופרה רושכימה
לע וא ובג לע ןזואה תא ומישב לפוטמה ברקב שחרתמל ןיזאהל אפורה גהנ תומדוקה תואמב
םוליצ טושפ םישוע םויכ .רישיה עגמה דבא ,םהינימל םיפוקסוטטסה תעפוה םעש ירה ,והזח
הז .דנואס-הרטלוא םישוע תינדי קודבל םוקמב .יעצמא יתלב עגמב ךרוצ דוע ןיאו .יט.יס וא
.הלוחל אפורה ןיב רשקהמ לזוג יאדווב

םג ילוא .םילוחה םע בוט רשק תריציל ,קפס אלל ,עירפמ םיאפורה לע לטומה סמועה םג
םרוג ,תתל הלוכי תיתדבוע האופרהש המ ןיבל רוביצה לש תויפיצה ןיב המאתהה רסוח
לע םיאפורה תא עובתל תרבוגה הייטנה םג ילוא .םזינוגטנאל וליפא םיתיעלו תוקחרתהל
הננגימ ןיעמ ,היכנוק ךותל םיאפורה לש םתורגתסהל תמרוג תיאופר תונלשר לוכיבכ
.צ"פכשו

בשוח ינא .הלוחל אפור ןיבש בוטהו יבבלה סחיה ערגנ םניגבש םיירקיעה םימרוגה הלא
הלגמ אפורהש הנבההו סחיה .וילפוטמ םא שונאה יסחי רופישל תושעל אפור לכ לע המושש
אל הרוצב םרות ,תידוחייה ותוחמתהלו תיפיצפסה ותלחמל קר אלו םלש םדאכ הלוחל
.וייח תוכיא רופישל רעצמל הלוחה לש ויופיל אל םא ,תלטובמ

לע תואירב :רוקמ
הירוב
97 טסוגוא :ךיראת
ףסוי 'פורפ :רבחמה םש
ר'צנמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

Breast Cancer
Breast Cancer Gene Tied to Hereditary Ovarian Cance
What Should One Know about Genetic Risk for Cance
BRCA1 Information Center
Genetics and Ashkenazi Jewish Populations
*Cancer as Cure
Gene Control
Successful Clinical Trials for Herceptin-latest anti- cancer drug.
the Anti-HER2 Monoclonal ,Update on the Availability of Herceptin
(5/18/98)Antibody
False results from mammograms
Israel Cancer AssociatioN


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©