?הקיטנגל ץמוא ןיב רשקה המ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

העפות תוחתפתהל דעו ,תיטנגה המרהמ הליבומה םיעוריאה תרשרש רחא בקעמ
תיתוגהנתה

בר ץמוא תנגפהל ,הליגר יתלב תונפקותל םרוגה תויהל היושע (תיעבט וא תיתוכאלמ) תיטנג
םירקוחה םירמוא ךכ .תיסחי ןטק םתחלצהל יוכיסהש ,"םייארפ" םינוכיס תליטנל תונוכנלו
,ןוטסוב ,דראוורה תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיבמ ,ינייר דלאנודו ינירג טרבור
.ב"הרא

תועפותהמ קלח תוחפל היפלש ,הסיפתה תא קזחמה רקחמ חוד הנורחאב וגיצה יניירו ינירג
וארה םיינשה .חומב רקיעב םישחרתמה םייעבט םיימיכויב םיכילהתב תויולת תויתוגהנתהה
איבהל היושע ,חומב םימיוסמ םירמוח לש םרוציי לע העיפשמה , תיטנג הסדנה יכ
,תרמוא הז רקחמל הוולתמה החנהה .םירבכעב תונוש תויתוגהנתה תועפות תוחתפתהל
האצותכ םג ללוחתהל תולוכי ,תיטנג הסדנה תועצמאב תומרגנה תויתוגהנתה תועפותש
תסחוימ ולש ,קיודמה ימיכויבה ךילהתה לש דועיתו בקעמ ללוכ רקחמה .תויעבט תויצטוממ
.ורקחנש תויתוגהנתהה תועפותה תמירג

,CAMK-II אפלא יורקה םיזנא לש רוצייה תומכ לעו בצקה לע העיפשמש היצטומב רבודמ
יבצעה ךוותמה לש ותשרפה ךילהתב חתפמ דיקפת אלממ אוה יכ חכוה רקחמה ךלהמבש
בצקב םייונישש ,היה הארנ רבעב ועצובש םיבר םירקחמבו תויפצתב .בצע יאתמ ןינוטורס
ןוגכ ,תונוש תויתוגהנתה תועפות תוחתפתהל םירושק ,חומב ןינוטורסה לש השרפההו רוצייה
.דחפ ןוגכ ,תונוש תושוחת לש תושלחיהל וא תוקזחתהל ,תורצוויהל ןכו ,תונפקותו ןואכיד

לבונ סרפ ןתח) MIT ,סטסו'צסמ לש היגולונכטל ןוכמהמ הוואגנוט ומוסוס רקוחה
םיזנאל דדוקמה ןגהש םיינגסנרט םירבכע לש ןז חתיפ ,(1987 תנשל האופרלו היגולויסיפל
לש םיקתוע ינש םימייק ליגר רבכע לש יטנג ןעטמב ,השעמל .סרהנ םהב CAMK-II אפלא
ןושארה ןזב :םירבכע ינז ינש חתיפ הוואגנוט CAMK-II/E אפלא םיזנאל דדוקמה ןגה
םינגהמ דחא קר סרהנ ינשה ןזב וליאו ,CAMK-II אפלאל דדוקמה ןגה יקתוע ינש וסרהנ
.ןיקתו םלש רתונ ינשה דועב ,הלאה

,םירבכעש ,MIT-המ ןש גנו'צ רקוחה אצמ ,הלאה םירבכעה ינז ינש לש םחותיפ רחאל רצק ןמז
תויתוגהנתה תוערפהמ םילבוס ,CAMK-II אפלאל םידדוקמה םינגה יקתוע ינש םהב וסרהנש
אפלא םיזנאה ,יעבט בצמבש ןוויכמ ,םירקוחה תא העיתפה אל וז העפות .תושק תויתבישחו
לש טלחומ ןורסיחש תופצל היה רשפאש ךכ ,דואמ תולודג תויומכב חומב יוצמ CAMK-II
דדוקמה דחא ןג קרש ,םירבכעה םגש הליג ןש םלואו .תוינוציק תועפותב הוולי םיזנאה
.ליגר אל חרואב םיגהנתמ ,םהב סרהנ CAMK-II אפלאל

אוה ,יופצ אל שחר ותברקב עמשומ רשאכ וא ,למשח תכמ לבקמ ליגר רבכע רשאכ :אמגודל
אפלאל דדוקמה דדובה ןגה ילעב םירבכעה .דחפב ,ודמוע לע אפוק
זכרמב ליגר רבכע םיחינמ רשאכ :תפסונ המגוד .תוקוחר םיתעל קר וז ךרדב וביגה ,CAMK-II
.חטשה תא תמחותה רדגה לצב הסחמ שפחמו טלמנ זאו ,דחפב עגרל אפוק אוה ,חותפ חטש

המגוד .זכרמב ששח אלב ולייטו ,רתוי בר ץמוא וליג ,תאז תמועל ,םיסדנוהמה םירבכעה
רבכעה ידי לע ףקתומו ,רחא רבכע לש היחמה םוחתל רדוח ליגר רבכע רשאכ :תישילש
,"ברק חור"ו הפצוח וליג ,תאז תמועל ,םיסדנוהמה םירבכעה .תגסלו רתוול הטונ אוה ,בשותה
םירבכעה ,תורחא םילמב .ולש "יתיבה שרגמ"ב בשותה רבכעה תא ףוקתלו רעתסהל וססיה אלו
םירבכע לש םתוגהנתה ךרדל האוושהב ,הברהב תינפקותו הצימא תוגהנתה וליג םיסדנוהמה
הייטנו ,רתוימ ץמואש םירמוא יניירו ינירג .היצולובא תונש ינוילימ ךשמב הבצועש ,םיליגר
.תודרשיהל תועייסמש תונוכת (הטעמהב) םניא ,םיטעמ החלצה ייוכיס ילעב םינוכיס תליטנל
רבכע .רחא ףרוט וא ,ץנ ידי לע ףקתומ תויהל לולע ,חותפ חטשב ששח אלב בבותסמש רבכע
רבכעה תמגוד) דיספהל המ ול ןיאש ימ דגנ ברקל סנכיהל ןכומשו תוכמ תלבקמ עתרנ אלש
ךכ לע אלפתהל ןיא ,םירקוחה םירמוא ,ךכיפל .םיבר תוברקב דיספהל לולע ,(בשותה
ודרש אל ,םיסדנוהמה םירבכעב ומרגנש הלאל תומוד תויעבט תויצטומ םהב ולחש ,םירבכעש
הייטנהו זרפומה ץמואה תונוכת הללגבש הביסה וז .היצולובא תונש ינוילמ לש ןכלהמב
.תיעבטה תיוושכעה םירבכעה תייסולכואב תויוצמ ןניאש טעמכ ,םינוכיס תליטנל

ךא ,םעפל םעפמ תועיפומ הז גוסמ תויעבט תויטנג תויצטומש הרבסה הלוע הזה רבסההמ
תוגהנתה ןיבש םילדבהל סחייתהל םיעיצמ יניירו ינירג .תומלענ ןה םיטעמ תורוד רובעכ
םילדבהל ירשפא לדומ לאכ ,םיליגרה םירבכעה לש םתוגהנתהל םיסדנוהמה םירבכעה
םיסדנוהמה םירבכעה ,הזה לדומב .םדא ינב תוברל ,םירחא םייח ילעב לש םתוגהנתהב
.םייטתופיה םייעבט םיטנטומ (םירחא םייח ילעב וא) םירבכע לש םדיקפת תא "םיקחשמ"

ןונגנמה תא שפחל םירקוחה ואצי - התוא קזחל הפיאש ךותמו - תאזה החנהה סיסב לע
,CAMK-II אפלא םיזנאל דדוקמה ןגה לש דחאה קתועה סרה ןיב רשקמש ,קיודמה ימיכויבה
םירבכעב ופצנש ,םינוכיס תליטנל הייטנהו זרפומה ץמואה ומכ תויתוגהנתהה תועפותה ןיבל
.םיסדנוהמה

תרושקת יכילהת ,תויתוגהנתה תועפותל יגולויבה רוקמה יכמות לע תלבוקמה החנהה יפ לע
תולועפ םיאטבמ םג םה לבא ,ףוגה ירביאב טולשלו חקפל חומל םירשפאמ םייבצע-ןיב
תרושקתה ךילהתב .תויתוגהנתה תועפות לע םיעיפשמ םגו הדימלו ןורכיז ומכ תובכרומ
אוהש דע ,םהיביס ךרואל ענה ילמשח תוא םירצוי םירדשמה (םינוריונה) םיאתה ,תיבצעה
וכרדב ותוצחל לוכי וניא ילמשחה תואהש ,יבצע-ןיב תמוצ איהש ,(הספניס) הספניסל עיגמ
.ינשה ורבעמש בצעה את לא

לש העונתל םרוג אתב ללוחתמה ימיכויב ךילהת .ימיכ רסמב ילמשחה תואה רמומ הז בלשב
תויחופלשה רשאכ .אתה םורק לא (םירטימסנרטוריונ) םייבצע םיכוותמ תוליכמה תויחופלש
,הצוחה ,תואשונ ןהש רמוחה תא תוטלופו תוחתפנ ןה ,םורקה לש ימינפה ודיצ םע תוחאתמ
הלאכ שיו ,תיבצע תרושקת םיררועמש םייבצע םיכוותמ םימייק ,השעמל) יטפניסה חוורמה לא
.(התוא םימלובו םירבכעמש

םינטלוק ל תורשקנ ,הצוחה אתהמ "וכלשוה"ש ,םיררועמה םייבצעה םיכוותמה תולוקלומ
וללחב ללוחתמש ךילהתל החיתפ תוא הווהמש רבד ,"טלוק"ה בצעה את םורק לע םייוצמה
תא ךישממה ,ילמשח תוא טלוקה אתב רצונ הזה ךילהתהמ האצותכ .טלוקה אתה לש ימינפה
ףסונ בלש רובעל וילע היהי הבש ,האבה הספניסל דע ,טלוקה אתה ביס ךרואל ,האלה וכרד
.ימיכ ךווית לש

,ררועמה יבצעה ךוותמה תומכב רתיה ןיב יולת ,טלוקה אתל רדשמה אתה ןיבש ,תרושקתה ביט
,חומב םיוסמ רוזאב ,םיוסמ ררועמ יבצע ךוותמ לש העיפש .יטפניסה חוורמב היוצמה
תנטקה .םייוסמ יבצע לולסמ לש וכרואל ילמשח רסמ לש הליעיו הריהמ הרבעה התועמשמ
תרבעה לש הטאהו השלחה התועמשמ ,בצעה יאתמ שרפומה ררועמה יבצעה ךוותמה לש ותומכ
.יבצעה רסמה

אתהמ יבצעה ךוותמה לש ורורחש בצקב היולת יטפניסה חוורמבש יבצעה ךוותמה תומכ
ךוותמה ףסאנ ובש ךילהתב רבודמ .םלג ירמוח לש רוזחימ ריכזמה ,ףסונ ךילהתבו ,רדשמה
,תויחופלשב בוש ןגראתמ אוה םש ,רדשמה אתה ךות לא רזחומו ,יטפניסה חוורמהמ יבצעה
לא ןתלוכת תא ךופשלו אתה םורק םע תוחאתהלו עונל תויושע ןה ,ילמשח תוא ןתניהבש
ילדל תמיוסמ הדימב המוד יטפניסה חוורמה ,תורחא םילמב .הלילח רזוחו ,יטפניסה חוורמה
.תכרעמל םירזחומו ,ונממ םיבאשנ םה ינש דצמו ,םימ וכותל םימרזומ דחא דצמש

.חומה עזגל ךומסה ,אפאר לאסרוד ןיערג יורקה חומ רוזאב דקמתהל ורחב יניירו ינירג
תעצובמ םהיניב תימיכה תרושקתהש םיבר םיאת םייוצמ הז רוזאבש הדבועהמ העבנ וז הריחב
תויתוגהנתה תועפותל רבעב ורשקנ ותומכב םייונישש) ןינוטורס יבצעה ךוותמה תועצמאב
תרצוימה CAMK-II אפלא םיזנאה תומכש ןוויכמ .(םיסדנוהמה םירבכעב ופצנש הלאל תומוד
תמרגנ ילוא ךכמ האצותכש ,םירקוחה ורעיש ,ליגרהמ הנטק םיסדנוהמה םירבכעה לש םהיאתב
רשקנ רומאכש רבד ,ולוכ רוזאה לש תיבצעה תוליעפבו ןינוטורסה תשרפהב תיתועמשמ העיגפ
.םיסדנוהמה םירבכעב ופצנש הלא ומכ - תויתוגהנתה תועפות תוחתפתהל רבעב

ךילהתב CAMK-II אפלא םיזנאה אלממש דיקפתה תא חיכוהלו דעתל םירקוחה ושקיב הז בלשב
םה םירקובמ םיימיכויב םייוסינ לש הרושב .יטפניסה חוורמה לא ןינוטורסה לש ותשרפה
חוורמה לא ןינוטורס רורחשב חתפמ דיקפת אלממ ןכא CAMK-II אפלא םיזנאה יכ ,וארה
לא תשרפומה יבצעה ךוותמה תומכ םג תתחופ ,םיזנאה תומכ תדרויש לככ ,רמולכ .יטפניסה
.תיבצעה תכרעמב תילמשחה תוליעפה תתחופו ,יטפניסה חוורמה

הפורת .קאזורפ ,העודיה תירטאיכיספה הפורתב םירקוחה ושמתשה ,הזה רשקה תא תוארהל ידכ
תמרוג איה ךכב .יטפניסה חוורמהמ ןינוטורסה לש "ותביאש"ו וקוליס ךילהת תא תמלוב וז
תא ריבגמש רבד) יטפניסה חוורמב ןותנ ןמז קרפב היוצמש ,יבצעה ךוותמה תומכב היילעל
תומכב היילעל םרוג ןכא קאזורפהש וארה םירקוחה .(תיבצעה תכרעמב תילמשחה תוליעפה
קאזורפה םיסדנוהמה םירבכעב לבא .םיליגר םירבכעב םייטפניסה םיחוורמב ןינוטורסה
התיה ,םהלש םייטפניסה םיחוורמב ןינוטורסה תומכב הדדמנש היילעה :טעמב קר ליעוה
ןינוטורסה לש תשלחומה העיפשה תדבועל םירקוחה ידי לע הסחוי וז העפות .תירעזמ
תשלחומה העיפשה ,רמולכ .(CAMK-II אפלא םיזנאב יסחיה רוסחמה תאצות) ,הלאה םירבכעב
לש וקוליס ךילהתב בוכיע לחש ףא לע ,הספניסה תא "אלמל" החילצה אל יבצעה ךוותמה לש
.הנממ יבצעה ךוותמה

תילמשחה תוליעפה תושלחיה הבש ,ךרדה ,רמולכ ,תאזה םיעוריאה תרשרשב הנורחאה הילוחה
םעו .המולעת רדגב ןיידע הרתונ ,תיתוגהנתה העפות תוחתפתהל תמרוג חומב םיוסמ רוזאב
ףסל דעו תיטנגה המרהמ ,ימיכויבה ךילהתה לש םינושה ויבלש לש הנבהה תמלשה ,תאז
,יגולויבה ןונגנמה לש ותלועפ ךרד תנבהל קוזיח בשחיהל הלוכי ,תיתוגהנתהה העפותה
.תונוש תויתוגהנתה תועפות עינמה

םינתיא :רוקמ
1995 ראורבפ :ךיראת
םשבי :רבחמה םש
דגזע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


NIH: Effects of Serotonin on Behavior
Serotonin: The Neurotransmitter for the '90s
Some Info. About Knockout Mice
First gene to be reported for a psychological traitלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©