ךרד תצירפאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

לש הרדיס תרייטצמ וילעש םליפ חותיפב םימייתסמ תיטנגה הסדנהה םוחתב םיבר םייוסינ
.תודוקנו םיווק

םיווהמ םה יוסינה עצבמ רובע לבא ,רשפ ירסח תואריהל םייושע םה דצה ןמ ןנובתמל
דחאב .בר ןמז הלאשנש הלאש לע הבושת םיתעלו ,דואמ תכשוממ הדובע לש םוכיס םימעפל
לש האופרל רפסה-תיבב תודבעמה תחאב םירקוח תצובק הסנכתה 1986 ינוי ימימ
ןחלוש לע םליפה תא וחינה םה .הזכ יוסינ לש ויתואצותב תופצל ידכ דראוורה תטיסרבינוא
םיווקה דחאב דחוימב זכורמ םטבמשכ ,םליפה יבג לע הרייטצהש הנומתה תא ונחב ,רוא
ערואמל םידע םתא ,יתובר" :םירקוחה דחא לש ולוק רדחה תממדב עמשנ זאו .הנומתה זכרמבש
תא ,קפס לכל לעמ ,וחיכוה יוסינה תואצות ןכש ,וז הזרכהב המזגה התיה אל ."ירוטסיה
תלחמ" םשב העודיה תיתשרות הלחמל םרוגה ןגה לש ויוליג :רתויב תפסכנ הרטמ לש התגשה
יוליג רחא ץורימה .(Duchenne muscular dystrophy) "ןשוד םש לע תינווינה םירירשה
תובר רקחמ תוצובק ןיב הזע תורחתל דקומ היהו תובר םינש ךשמנ וז הלחמל םרוגה ןגה
) לקנאק 'מ סיאול ר"ד לש ותושארב ,ןוטסובב םירקוחה תצובק .הפוריאבו תירבה-תוצראב
.תפסכנה הרטמל הנושאר העיגה ,(Louis M.Kunkel
יתפרצה אפורה לש ומש לע תארקנ ,(ןשוד תלחמ רוציקב) ןשוד םש לע םירירשה ןווינ תלחמ
תולחמה תחא יהוז .הנושארל התוא ראיתש (1875-1806 Guillaume Duchenne) ןשוד םויג
3,000-ל תחא לש תורידתב ,םירכזב רקיעב תעגופ איהו רתויב תוצופנה תויתשרותה
תמדקתמ ,ףוגה ירירש תא תנוונמ הלחמה .רתויב םירידנ םישנב העיגפה ירקמ ;רכז-תודיל
אפרמ ןיא .ותחפשמ ינבלו הלוחל בר לבסל תמרוגו תונושארה תודליה תונשמ לחה הגרדהב
.התומדקתה תא רוצעל ךרד ןיאו ,תויטנגה תולחמה תיברמל אפרמ ןיאש םשכ ,ןשוד תלחמל
.דבלב ידועיס אוה הב לופיטה
רקחמה איבה ןהמ קלחב ךא ;רפסמב 3,000-מ הלעמל ,תובר תויטנג תולחמ םויה םיריכמ ונא
ךרדב ,ררבתה הלא םירקמב .הלחמל םרוגה קיודמה יגולויסיפהו ימיכויבה םגפה לש ורותיאל
והנבמב םוגפ הז ןובלחש וא ,םיוסמ ןובלח רסח תיתשרותה הלחמב הלוחה לש ופוגבש ,ללכ
ץמאמ תעקשה ךות ,םינש תורשע ךשמנ ןשוד תלחמב םוגפה ןובלחה רחא שופיחה .ותוליעפבו
טעמכ ,וז הפוקת ךשמב םלוא .דואמ תובר רקחמ תוצובק ידי לע ,םוצע ףקיהב םיבאשמו
סיאול הליג רשאכ ,1986 ינויב ,םוי ותוא דע - תואצותל רקחמה איבה אל ,האמה תליחתמ
רשפאתה וז תילגתל תודוה .הלחמה תא עבוקה ןגה תא ,ודימלת תרזעב ,ותדבעמב לקנאק
םייוליג םג ורשפאתנו ,םילוחה לש םפוגב ,רסחה וא ,םוגפה ירותסמ ןובלח ותוא לש ויוהיז
,הלחמה לש יסיסבה רקחמב ךרדה תצירפ דבלמ .רירשה את לש ותלועפ ןונגנמ םוחתב םישדח
ידי לע הנושארבו שארב ,ןשוד תלחמ התלגתנ ןהבש תוחפשמל שממ לש עויס ןתמל חתפ חתפנ
הנחבא לש התובישח .ןוירהה תעב ,רבועב הלחמה תנחבא רמולכ ,הלש יתדיל-םורט ןוחביא
םידלי תדילל ןוכיסה ינפב תבצינ איהש ןוויכמ ,הלוח דליל םא לכ רובע רתויב הבר תאז
היומס הרוצב םוגפה ןגה תא תאשונ ךא ,האירב ללכ ךרדב הניה תאזכ השיא .םיפסונ םילוח
הלחמב עוגנ תויהל 50% לש ןוכיס הלש רכז ןב לכל .היאצאצמ קלחל ותוא השירומו
ןגה תא תאשונה השאל תב לכ ,תאזמ הרתי .תונושארה וייח תונשב רבכ הינמיס תא חתפלו
ןוכיס ררוגה ,ןגה לש היומס תאשונ המצעב תויהל 50% לש ןוכיס ינפב תבצינ םוגפה
םישנה ןכא םא ,רוריבב עובקל הנמיהמ ךרד התיה אל התע דע .םילוח םידלי תדילל
ןיוהיז תא התע רשפאמ ןגה יוליג .םוגפה ןגה תא תואשונ ןשוד תלחמב הלוח לש ותחפשמב
.םילוחה םינבה לש םהיתוחפשמב יתשרותה םגפה תא תואשונה לש
,תונורחאה םינשה 20-ב החתופש ,השידח היגולונכטל תודוה רשפאתנ ןשוד תלחמל ןגה יוליג
יעצמאב תונורחאה םינשב חוורה הז חנומ ירוחאמ רתתסמ המ . תיטנג הסדנה כ העודיה
םיובירו , א"נדה ,יתשרותה רמוחה ןמ םיעטק לש דודיב תרשפאמ תיטנגה הסדנהה ?תרושקתה
,תונוש תויצלופינמ א"נדה יעטקב עצבל ןתינ לופכישה רחאל .יתוכאלמ חרואב הנחבמב
לש ופוגב וא תיברתב ,רחא את ךותב םליתשהל וליפאו ,םהלש דוקפיתהו הנבמה תא רוקחל
םוחתב ןה ,יאופרהו יגולויבה רקחמב המוצע הכפהמל המרג וז היגולונכט .רחא םזינגרוא
,םייח-ילעב לש הקיטנגה ןוגכ ,םיבר םימוחת הפיקמ וז הכפהמ .ימושייה םוחתב ןהו יסיסבה
הסדנהה .תוימוהיז תולחמ לש ןתנחבאל תושדח תויורשפא החתפו ,םימזינגרוא-ורקימו םיחמצ
הכפה ןטרסה רקחב םג .לשמל ,סדייאה ףיגנ דגנ קבאמב ירקיעה הדובעה ילכ איה תיטנגה
ה - שדח םוחת לש ותרדגה תא הרשפיא תונורחאה םינשבו ,יזכרמ רישכמל תיטנגה הסדנהה
תולחמ לש קיודמ ןוחביאל םישדח םיעצמא םינבנ ותרגסמבש ,תירלוקילומה היגולוקנוא
,שדח גוסמ היישעת החתפתה תונורחאה םינשב :יתיישעתה םוחתה תוחפ אל בושח .תוריאממ
.תואלקחלו האופרל םינפומ הירצומ רקיעו ,וז היגולונכט לע הלוככ הבור תססובמה
תיטנגה הסדנהה לש תוירקיעה היתומורת יתש תא םיגדמ ןשוד תלחמל יארחאה ןגה יוליג
לש תרכינ הבחרהל ,וז היגולונכטל תודוה ,וניכז יסיסבה רקחמה םוחתב :םדאה תשרות עדמל
םוחתבו ;ונלש השרותה ימרוג ,םינגה םידקפתמו םייונב דציכ תולגלו רוקחל ונתלוכי
תונורחאה םינשב .תויתשרות תולחמ לש ןנוחביאל המוצע תישעמ המורתב וניכז ישומישה
קלח התע הווהמ איהו ,םילוחה יתבב תורישה תודבעממ קלחל תיטנגה הסדנהה אופא הרדח
.ולא תודבעמב תולעפומה תוטישה ןמ דרפנ יתלב
:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה

רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ

הליש יסוי
11-13 'מע : א קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Duchenne Muscular Dystrophy Research Center
Gene Therapy in Duchenne Muscular Dystrophy
Knocking Out Gene Produces Mighty Mice
What is genetic engineering
Encyclopedia.com - Results for genetic engineering
Just What is a Genetic Disease
How are disease genes identified?

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©