םייגולויב םיירפסמכ םיליבגמ םימיזנאאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

.םיסיסב תוגוז 1,000 וא םיסיסב תוגוז 200 לעבכ אופא רדגוי (א"נד) א"נד  עטק לש וכרוא
ולדוג .םיסיסב תוגוז יפלא תואמ המכ ןיבל תורשע המכ ןיב ענ עצוממ ףיגנ לש םונגה לדוג
לש ולדוג וליאו ,םיסיסב תוגוז ןוילימ 5-כ וניה ,לשמל ,םייעמה קדייח לש םלש םונג לש
םדאה אתמ א"נד תלוקילומ לש יסיפה הכרוא .םיסיסב תוגוז דראילימ השולש - םדאה םונג
םונגה ךותב דדובל םיצור ונחנא ותואש ,דדובה ןגה לש וקלחש ,רורב .םירטמ 2-ל ברקתמ
.תחש תמירעב טחמ לש שופיחל המוד אהי וירחא שופיחה יכו ,רתויב ריעז וניה ,הזה יקנעה
.תיטנגה הסדנהה תוטיש לש ןחותיפל דע תירשפא-יתלב התיה וזה המישמה ,ןכאו

,תשקבתמ ,םיסיסבה תוגוז דראילימ השולש תב ,תאזה תיקנעה הלוקילומב תולכתסהה תובקעב
ונחנא .רתוי םינטק םיעטקל הזה ךוראה טוחה תא קרפלו ךותחל יהשלכ ךרד ,לכל תישאר
םיירפסמ .םירדגומ םיכרואב םיעטקל לופכה לילסה תא ורזגי רשא ,םהשלכ םיירפסמל םיקוקז
וא א"נדה תולוקילומ תא קרפלו ךותחל םילגוסמה םימיזנא םה הלא .עבטב םימייק הלאכ
םייורק םהו ,א"נרה
שי םיקדייחב .ולש ןיערגה תוצמוח תא תוזאילקונה תוקרפמ אתה לש ותומ םע .תוזאילקונ
,קדייחה אתל םיתעל תורדוחה ,רז א"נד תולוקילומ תוקרפמ ןה : יתנגה דיקפת ןהמ קלחל
ויהש ,א"נד תוקרפמה תוזאילקונה לכ .םיקדייח יאת םיפקותה םימיוסמ םיפיגנ לש א"נד ןוגכ
ןה ,רמולכ ,יפיצפס אל ןפואב א"נדה תלוקילומ תא תוכתוח ,םישישה תונש ףוס דע תורכומ
ינבא לש תודדוב תודיחי וא ,םירצק םיעטק הנממ תוריתומו םירזגל הלוקילומה תא תוערוק
א"נדה לידג ןיינבל דוסיה אוהש ,ימיכה רשקה תא םיעקבמ הלא םימיזנא .א"נדה לש ןיינבה
א"נדה לע םתוא ליעפנ םא .הנחבה אלל תאז םישועו ,החרזל רכוסה תלוקילומ ןיב רשקה -
תלוקילומלש םייארקא םיעטק ףסוא היהת האצותהו ,םתלועפ בצקב טולשל השקתנ ,הנחבמב
תא ךתוחה םיזנא שורד ונל םלוא .הלוקילומה לש ןיינבה ינבא לש המירע םדיצלו א"נדה
ךותיח רובעת הנותנ א"נד תלוקילומש ךכ ,תינשנו תרזוחה ,העובק הרוצב א"נדה תלוקילומ
הלאכ םימיזנא .הנשמ יעטק םתואל דימתו ןפוא ותואב דימת - םיעובק הנשמ יעטק רפסמל
רברא רנרו רקוחה לש ותדבעמב הליחת ,םישישה תונש ףוסב תירבה-תוצראב תולגתהל ולחה
לש הלודג הצובק יהוז .(H.Smith) תימס ןוטלימה רקוחה תדבעמב ןכמ רחאלו (V.Arber)
אתל רז א"נד תרידח דגנכ םהלש הנגהה תכרעממ קלח תווהמו םיקדייחב תויוצמה ,תוזאילקונ
"היצקירטסר ימיזנא" תיזעולבו ,"םיליבגמ םימיזנא" וניה הלא תוזאילקונ לש ןיוניכ .קדייחה
ורכזוהש תוזאילקונה רתיכ אלש ,ולא תוזאילקונ לש ןתלועפ ךרד .(restriction enzymes)
תודוקנ .דבלב תומיוסמ תודוקנב א"נדה תלוקילומ תא תוכתוח ןה .הנימב תדחוימ איה ,םדוק
לופכה לילסה תא ךתוחו הז ףצר "ריכמ" םיזנאה .םיוסמ םיסיסב ףצר ידי לע תורדגומ הלא
ראתל ןתינ ירויצ חרואב .דימת תינשנו תרזוחה תמיוסמ הדוקנב ,ודיל וא ,ףצר ותוא ךותב
לש םיסיסבה ףצר "תאירק"ו הכרואל א"נדה תלוקילומ תקירסכ ליבגמה םיזנאה תלועפ תא
עקבמו ךתוח אוה - הז ףצר ההזמ אוה רשאכ קרו - םיוסמ ףצר םיזנאה ההזמ רשאכ .הילידג
לש הרכהה יפצר .העובק איה ףא ףצרה ךותב ךותיחה תדוקנ .לופכה לילסה ילידג ינש תא
תוגוז הנומשל העברא ןיב ,ללכ ךרדב ,ענ םכרוא :רתויב םירצק םיליבגמה םימיזנאה
.םיסיסב


:אמגודל
ףצרה
GAATTC
CTTAAG,

ידח .E.Coli ץופנה םייעמה קדייחב ורוקמש EcoRI, ליבגמה םיזנאה לש הרכהה רתא אוה
תא בבוסנ םא :רמולכ ,ךפוהמב םג הז ףצר "אורקל" ןתינ יכ וניחבי םיארוקה ןיבש ןיעה
הנוכת הניה וז הירטמיס .ךרד התואב ונינפלש ףצרה ארקיי בוש ,תולעמ 180-ב ףדה
.םיליבגמה םימיזנאה תיברמ לש הרכהה ירתא לש תינייפוא

תינשנו תרזוח איהו רתויב תקיודמ םיליבגמה םימיזנאה לש םתלועפ יכ בוש ןייצנו רוזחנו
לבקנ ,םיימעפו םעפ א"נדה לע םיזנא ותוא ליעפנו רוזחנ םא :רמולכ ,ץרמנ קוידב דימת
לש םדיקפת תא ריכזנו רוזחנ רגסומ רמאמב) .א"נד תלוקילומ התואמ םירצות םתוא דימת
דגנ םיקדייח יאת לש הנגהה תכרעממ קלח ,רומאכ ,םיווהמ םה .עבטב םיליבגמה םימיזנאה
,תלאשנ .רזה א"נדה תא םיקרפמו םיפקות םיליבגמה םימיזנאה .םכותל רז א"נד לש ותרידח
םייוצמה וללה םינכוסמה םימיזנאה ינפמ ומצע קדייחה לש א"נדה ןגומ דציכ ,הלאשה ,ןבומכ
איה ."היצקיפידומ תכרעמ" היורקה תכרעמ היוצמ םיקדייח יאת םתואב יכ ,ררבתמ .ותונכשב
תא םיווהמה םיפצר םתואב ,קדייחה את לש םונגב ,"תויצקיפידומ" םיימיכ םייוניש הרשמ
ליבגמה םיזנאה לש השירדהש ןוויכמ .ולש םיליבגמה םימיזנאה לש ךותיחהו הרכהה ירתא
רכוי אל אוהש ךכל םרוג הז ףצרב רתויב לק יוניש לכו ,תקיודמו תטלחומ איה םיוסמ ףצרל
הלאה םיינסרהה םימיזנאה לש םיילאיצנטופה הרכהה ירתא לכ םינגומ ,ךותיח רתאכ דוע
.(הערל וב םיעגופ םניא םהו ,קדייחה םונגב
הסדנהה לש התיינבל ךרדב הומכ ןיאמ הבושח ךרד תצירפ היה  םיליבגמה םימיזנאה  יוליג
הרוצב א"נדה תא םיכתוחה "םייגולויב םיירפסמ" םירקוחה ידיב ויה הנושארל .תיטנגה
עטק לש םיסיסבה ףצר ונל עודי םא .שארמ הייפצל תנתינו תינשנו תרזוח ,תקיודמ ,תרקובמ
תופצל םילוכי ונא ,ינולפ ליבגמ םיזנא לש הרכהה רתא והמ םיעדוי ונחנאו ,םיוסמ א"נד
.ותוא ךותחי קוידב ןכיהו א"נדה עטק תא ךותחי ןכא םיזנא ותוא םא שארמ

:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה

רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ

הליש יסוי
35-37 'מע : ד קרפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Mapping and Sequencing the Human Genome
Lecture on Recombinant DNA
Chromosomes, Genes and DNA
The Human Genome Project
Recombinant DNA Chapter Directory

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©