ירלוקילומ טוביש


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקםימייק םימיוסמ םיקדייחב יכ ,ררבתמ ,םיקדייח יאתב יוצמה א"נדה ביט תא םינחוב רשאכ
ךרעב הלדוגו ,קדייחה םונג תא הווהמה ,הלודג הלוקילומ :א"נד תלוקילומ לש םיגוס ינש
המכ ללכ ךרדב ןלדוגש ,תונטק א"נד תולוקילומ רפסמ הדיצלו ,םיסיסב תוגוז ןוילימ השימח
.(םידימסלפ) "םידימסלפ" םייורק הלא םינטק א"נד ילוגיע .תוילגעמ ןהו םיסיסב תוגוז יפלא
הבושחה םתנוכת .םידימסלפ תורשע רפסמל םירופס םידימסלפ ןיב ענ קדייחה אתב םרפסמ
קדייחה לש לודגה םונגה רשאכ ,ימונוטוא ןפואב לופכיש רובעל םתלוכי איה םידימסלפה לש
עטק שי דימסלפ לכב .םיקדייחה יאתב עובקה םרפסמ רמשנ ךכ .ומצע תא אוה ףא ליפכמ
ותליחתב וילא םירשקנ לופכישה ימיזנאש ןוויכ ,ולופכיש תא רשפאמ ומויק םצעש םיוסמ
םינגה םה םהבש םיעודיהו ,דימסלפה לע םינג רפסמ םג םייוצמ ךכ לע ףסונ .ךילהתה לש
ונחנא ןתרזעבש תויטויביטנאה תופורתה תא םיריכמ ונלוכ) .הקיטויביטנאל תודימע םינקמה
רקיעב ,ונרעצל ,הצופנה העפותה םג תרכומ .םיקדייח ידי לע םימרגנה םימוהיזב םיקבאנ
הייסולכוא לש התעפוה .הקיטויביטנאל תודימע םיקדייח תויסולכוא תעפוה לש םילוח-יתבב
תופורתל םיקדייחה תודימעש םושמ ,הרורצ הרצ ,ןבומכ ,הניה םילוחה תיבב וזכ
םינקמה םינגה .הלא תופורת תרזעב םייקדייח םימוהיזב לופיטה תא תשבשמ תויטויביטנאה
יבג לע אלא ,קדייחה לש םונגב אל תובורק םיתעל םייוצמ תופורתל תודימע םיקדייחל
הפורתה תא םיקרפמה םימיזנא ללכ ךרדב םניה הלא םינג ירצות .וכותבש םידימסלפה
ךרד אתל הפורתה תרידח תא םיענומה םינובלח וא ,התלועפ תא םיענומ ךכבו תיטויביטנאה
.(ןפודה

לש ותדבעמב םיעבשה תונש תליחתב ועצוב םירוטקוול םידימסלפ ךופהל םינושארה תונויסנה
ןג וכותב אשונה דימסלפ ונמצעל ראתנ .תירבה-תוצראב (S.Cohen) ןהכ ילנטס רקוחה
הדבעמב לודגל לוכי הזכ דימסלפ אשונה קדייח קר .ןיליצינפ דגנ תודימע קדייחל הנקמה
םלבקלו קדייחה אתמ םידימסלפה תא תוצמל ןתינ .וז הקיטויביטנא ליכמה ןוזמ עקרקב
םיזנאה לש דחא הרכה רתא םייק ונלש דימסלפבש חיננ .א"נד תסימתכ ,הנחבמב הייקנ הרוצב
,תחא הדוקנב הלוקילומה תא ךותחי אוה ,דימסלפה לע םיזנאה תא ליעפנ .EcoRI ליבגמה
לש תווצקה יכ ,רוכזל שי .הרשי הלוקילומל תילגעמ הלוקילוממ ךפהיתו חתפית איהו
ךותחה דימסלפה תא ריאשנ םא יכ ,אוה רבדה שוריפ ."םיקיבד תווצק" םה הלוקילומה
תילגעמה הלוקילומה שדחמ רצוויהל לכות ,זאגיל םיזנאה ןמ טעמ הל ףיסונו הסימתב
הסימתל ףיסונ זאגילה םיזנא תפסוה ינפל םא ,םלוא .םעפ-יא הכתחנ יכ רכוי אלו ,תירוקמה
תווצק"ל חיננו ,EcoRI ,םיזנא ותואב ךותיח ידי לע ורצונ רשא םדא לש א"נד יעטק
רשאכ ,שדח גוסמ תולוקילומ הנרצווית םירקמה ןמ קלחב ירה ,יארקאב רבחתהל "םיקיבדה
רצווי יזא .דימסלפה תלוקילומ לש היתוצק ינשל םדאה לש א"נד עטק לש ויתוצק ורבחתי
ירצות תא םדאה לש ,רז א"נד עטק בלושמ וכותבו ,ירוקמה דימסלפה ןמ לודג ,הנוש דימסלפ
ולפכושי התע .רצק יתדבעמ ךילהת תרזעב םיקדייח יאתל התע רידחנ ונעציבש היצקאירה
עקרק לש תחלצ יבג לע םיקדייחה תא ערזנ .םמיע דחי וברתיו םיקדייחה יאתב םידימסלפה
לכ .דימסלפ תולוקילומ םכותל וטלקש םיקדייחה תא רורבל ידכ ,ןיליצינפ ליכמה ןוזמ
ול םיהזה ויאצאצ םלוכש ,םיקדייח לש "הבשומ" רצוי וזכ תחלצ יבג לע ערזנה קדייח
טלקש קדייח תגציימה ,הרוהט םיקדייח תייסולכוא אופא הניה הבשומו הבשומ לכ .ןיטולחל
ןהיקדייח תא הברנו תובשומ רפסמ רורבנ .וז הייסולכואב הברתמו לפכושמה ,דחא דימסלפ
ךשמב עוציבל תנתינ וז הלועפ .ילזונ עצמב םיקדייחה לודיג ידי לע תאזו ,הלודג תומכל
,רוכזל שי .תוקד 20 ידמ םיילמיטפוא לודיג יאנתב קלחתמ קדייחהש ןוויכ ,תועש רפסמ
תא ףוסאנ ךילהתה םותב .תיברתב דימסלפה לש ותומכ םג הלדגו תכלוה תע התוא לכ יכ
לש רתויב הלודג תומכ ונידיב ירהו ,תחא-תבב דימסלפה יקתוע לכ תא םהמ קיפנו םיקדייחה
לע ליעפנ התע .(םיקדייחהמ תפסונ תיברת לדגנ ,םיפסונ םיקתועל קקדזנ םא) .הז דימסלפ
םא .םדאה א"נד תאו ותוא ךותחל ידכ הליחתב ונשמתשה ובש ,ליבגמ םיזנא ותוא דימסלפה
םא ,םלוא .דחא רתאב םיזנאה ותוא ךותחי ,רז א"נד עטק וכותל טלק אלש ,דימסלפ ונידיב
תוצקב רוביחה תודוקנ יתשב דימסלפה תא םיזנאה ךותחי , יטנניבמוקר דימסלפ ונינפל
ךכ .(4 רויא) ירוקמה ךותיחה רתא ףצר רצונו בש הלא רוביח תודוקנב ירהש ,רזה עטקה
ונידיב אצמיי הז עטקו ,ונרדחהש עטקה תא יטנניבמוקרה דימסלפה ךותמ ץלחלו רוזחל לכונ
היצקאירה ירצות לש הזרופורטקלא .הצרנש לככ לידגהלו בושל לכונ התואש הלודג תומכב
וכותל רדחוהש עטקל - ינשהו ,דימסלפל םיאתי דחאה :םיספ ינש התע הארת זוראגא לש ל'גב
.ליבגמה םיזנאב ךותיחה ידי לע ונממ ץלוחו

moleculer ) "ירלוקילומ טוביש" ול םיארוק ונאש ךילהת רבע דימסלפה ךותב יוצמה א"נדה עטק
םירזגנה םיטרפה לכ ףסוא ונייה ,(clone :תילגנאב) טבש ןושלמ האב "טוביש" הלמה .(cloning
לש טבש וא ,םיאת לש טבש וא ,םיקדייח לש טבש :ןוגכ ,תורזוח תוקולח ידי לע דחא טרפמ
איה ,ולש םיקתוע לש בר רפסמ ונלביק רמולכ ,א"נדה עטק תא ונטבישש הדבועה .תולוקילומ
םייוסינ דועו ולש הלבגהה תפמ תא תונבל ,תונוש תוקידב וב עצבל התע ונל תרשפאמה
.ךשמהב םהל שרדינש ,םינוש םייוסינמ

:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה

רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ

הליש יסוי
45-48 'מע :ה קרפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Impact of the Human Genome Project
Lecture on Recombinant DNA
DNA Speaking the Language of Recombinant
Restriction Enzyme Cleavage of DNA
Image: Cloning DNA in Plasmids

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©