םינגה תיירפס לא םלשה םונגה ןמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

,דיחא וניא םייאליע םירוציב םונגה הנבמש ךכל תויודע ויה תיטנגה הסדנהה ןדיע ינפל דוע
םיפצר ליכמו תרחא הרוצב יונבו ןגרואמ םהמ דחא לכש ,םינוש םירוזא וב םימייק יכו
םניא םינובלחה הנבמ תא םיביתכמה םיעטקה יכ ,רורב היה תע התואב רבכ .הנוש םתוהמש
טועימ אוה ונלש םונגב םינגה ביכרמ .ונפוג יאתבש א"נדה ןמ 40%-30%מ רתוי םיספות
קותעיש ידיל םיעיגמה םיפצר הב ןיא רמולכ ,ללכ םינג הב ןיאש ,םונגה תלוכת ראש תמועל
םינג ליכמ וניא רשא ישונאה םונגה ןמ דבכנ קלח ותוא לש ותוהמ אופא יהמ . א"נרל
?ללכ

ןיב תוילקיסיפ תוטיש תרזעב דירפהל ורשפיא רשאו ,םישישה תונשב וכרענש םייוסינמ
םינג וב ןיאש םונגה קלח ותוא יכ ררבתה ,הנוש םיסיסב תלוכת תולעב א"נד תולוקילומ
תנווגמו הלודג הצובק יהוז :םה ןכ םמשכ - םירזוח םיפצר .םירזוח םיפצרמ ובורב בכרומ
הלא םיפצר לש םדודיב רשפאתה רשאכ .םונגב בר םימעפ רפסמ םינשנו םירזוחה םיפצר לש
לכש ,םיכוראו םירצק ףצר יעטק לש ןווגימב רבודמ יכ ררבתה , ירלוקילומ טוביש ידי לע
םיתעלו ,הז רחא הזב םיתעל םירדוסמה ,םיקתוע לש בר רפסמ ידי לע גצוימ םהמ דחא
םניא רמולכ ,יוטיב ללכל םיאב הלא םיפצר ןיא ללכ ךרדב .םונגב יארקאב םירזופמ
אוהו ,םיסיסב תוגוז 300 ולדוג לכ ,לשמל ,םהמ דחא .ידמל םירצק םקלח .א"נרל םיקתעושמ
אולמל יארקאב םירוזפ ויקתוע 300,000-ו ,םונגב םימעפ 300,000-מ הלעמל הנשנו רזוח
םייופצ היהנ ,םדאה םונג ךרואל םילייטמ ונא יכ ונמצעל המדנ םא ,רמולכ .םונגה לש וכרוא
לש רחא גוס . םיסיסב 10,000-ל תחא עצוממב הזה ףצרה לש אוהש לכ קתועב לקתיהל
םירוזאב הז דיל הז םיצבוקמ אלא ,םונגה ךרואל יארקאב םירזופמ םניא םירזוח םיפצר
תורזח יפלאו תואממ םייונבה ונלש םונגב םיבחרנ םירוזא םיאצומ ונחנא ךכו ,םימיוסמ
.יוטיבל אב וניא אליממו רשפ רסח אוה תיטנג הניחבמש ,םיוסמ עטק לש תופוצר

ולוכ יונבה םונג דוע אל :טעמ התע הנתשמ וניניעל תרייטצמה םדאה םונג לש ותנומת
םונג אלא ,הז דיל הז םיבשויה םינג לש תרשרש ןיעמ ,קהבומ יטנג דיקפת ילעב םיביכרממ
םינגה תא ראתל היהי רתוי ןוכנ .תיטנג הניחבמ הרואכל ילאנויצקנופ וניא לודגה וקלחש
ןבומ ירסח םיפצר לש םי ךותב ןבומ ילעב םייאכ אלא ,הפוצר תרשרשב םיזורחכ אל ונלש
.תילכת אלל הרואכל ,םינשנו םירזוחה

לע םיארנה ,םירזוחה םיפצרה לש םדיקפת תא ריבסהל ןויסינב ובתכנו ורמאנ תובר םילמ
םשב םתוא םינכמ ףאו דיקפת לכ םהל ןיא ןכא יכ םינעוטה שי .תלעות ירסחכ םהינפ
ובוצייב דיקפת םהל אוצמל םיסנמה שי ."לבז"כ תוטשפב ומגרתל ןתינש .junk DNA בילעמה
יכ ,רוכזנ ךא ,תקולחמה לש הישרושב ןאכ רוקחל קימענ אל .אתה ןיערגב םונגה לש יסיפה
.ונלש םונגה ןמ דואמ דבכנ קלח םיווהמו םימייק הלא םירזוח םיפצר

ןגה תא הרטמכ רחבנ .בכרומהו לודגה םונגה יכב ךותב "ונלש" ןגה שופיחל םישגינ ונא התע
אוה :ונירבד תליחתב הז םיזנאל ונעדוותה .זאליסקורדיה ןינלאלינפ םיזנאה תא ביתכמה
םיזנא ביתכמה ןגב ונתוניינעתהל .הירונוטקלינפ תיתשרותה הלחמב םילוחב עוגפה םיזנאה
ןיבהל תוסנלו ,ותלועפ ךרד תאו והנבמ תא ,ןגה תא ריכהל םיניינועמ ונא :הלופכ הביס הז
םיניינועמ ונא אסיג ךדיאמ ;תרחא המקר לכב אלו ,דבלב דבכב קתעושמ אוה עודמ ךכ ךותב
.יתנחבא ירלוקילומ יאלג ל וכפהל :ישעמ שומיש וב תושעל
(molecular probe) "ירלוקילומ יאלג" גשומה
םונג תרכהל ונכרד ךרואל התעמ ונתוא הוולי
אצמנה א"נד עטקב םישמתשמ ונא רשאכ .םדאה
ןוחבל ידכ ,ירלוקילומ טוביש רחאל ,ונתושרב
עטקה תא םיכפוה ונא ,רחא א"נד ותרזעב
."ירלוקילומ יאלג"ל ונידיב יוצמה טבושמה
םיאלגב םישוע ונאש ירקיעה שומישה
יעטק לש הנבמה תניחב איה םיירלוקילומ
,לשמל ,ךכ .קדבנה א"נדב םהל םיהזה א"נדה
ןינאלינפל ןיקתה ןגב שמתשהל הצרנ
ידכ ,ונידיב טבושמ היהי רשאכ ,זאליסקורדיה
ןינלאלינפל שבושמה ןגה תא ןוחבל
.הירונוטקלינפ הלוח לש א"נדב זאליסקורדיה

םונג תא הווהמה תיקנעה א"נדה תלוקילוממ רתויב ריעז עטק ךא הווהמ םישקבמ ונאש ןגה
לש בר רפסמל לודגה םונגה "קוריפ" אופא היהי הז ןג לא ונכרדב ןושארה דעצה .םדאה
תושעל דציכ התע םיעדוי ונא .דרפנב םהמ דחא לכ לא השיג רשפאתש ךרדב ,םינטק םיקלח
. ליבגמ םיזנא תרזעב א"נדה תא לכענ :תאז

תווצק"ב םדוחייש םיעטקל א"נדה תא םיעטוק םיליבגמה םימיזנאה ןמ לודג קלח ,רוכזכ
יפלא תואמל ךכב וקרפנו םדא לש א"נד לע ליבגמ םיזנא התע ליעפנ .םהלש םיהזה "םיקיבדה
.םיעטק

רכומה דיחי רתא שי ולש םונגבש 'זאפ ןוגכ) והשלכ רוטקו לע םיזנא ותוא ליעפנ ליבקמב
.דחא "קיבד הצק" םהמ דחא לכלש ,םיעטק ינשל 'זאפה םונג רבשיי יזאו ,(םיזנא ותוא ידי לע
זאו ,תווצקה תא רבחמה ,זאגיל א"נד םיזנאה תוחכונב תויצקאירה יתש ירצות תא בברענ
תולוקילומ ורצוויי ראשה ןיב .תונושה תולוקילומה ןיב םייארקא םירוביח ולוחי
.ישונא א"נד לש עטק וכותבו 'זאפ לש םונגמ היונב ןהמ תחא לכש תובר תויטנניבמוקר
."םינג תיירפס" םיארוק ונא ,םונג ותואב םלוכ רוקמש ,םיטבושמ א"נד יעטק לש הזכ ףסואל

דרשמ:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה
רואל האצוה-ןוחטיבה

הליש יסוי
50-52 'מע : ו קרפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


To Know Ourselves: Introducing the Human Genome
?יהמ תיטנג הסדנה
Hunt For Genes in The Negev Prairies
InSCIght - 4 June 1997 : Junk DNA Tips Off Tumor Comeback

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©