םדאה םונג יופימ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אוהו ,םישישה תונשב חתופ םדאב םינגה יופימל ירקיעה רזעה ילכ ?יופימה עצובמ דציכ
וא ,םיפיגנ המקר תיברתל םיפיסומ רשאכ :ןכל םדוק בר ןמז הרכוהש העפות לע ססובמ
הז םיכומסה םיאת לש יוחיא לח ,אתה םורק הנבמב םייונישל םימרוגה ,םימיוסמ םילקימיכ
ינשו ,אתה םורק לש תיקלח תוססומתה הלח םיאתה ןיב עגמה תודוקנב ,רמולכ . תיברתב הזל
ינשמ דחאב םיניערגה ןמ דחא לכ רוקמ .םיניערג ינש ובו דחא אתל תוחאתהל םייושע םיאת
תא ללוכה ,דחא ףתושמ ןיערגל דחאתהל םיניערגה ינש םג םייושע ךשמהב .םיירוקמה םיאתה
,אתב אוצמל םירומא ונא םדא יאת תיברתב יוסינה עצוב םא .םיאתה ינש לש יתשרותה רמוחה
יוסינ עצבל ןתינ .46 ליכה ירוקמ את לכ ירהש ,םימוזומורכ 92 ,םיאת ינש יוחיאמ רצונש
ללוכה ןיערג ובש ,םייאלכ-את רצונ הז הרקמב .םינוש םימזינגרואב םיאתה רוקמ םא םג הז
,בכרומ פיטוירקב תופצל אופא לכונ הזכ את תקולח תעב .םירוציה ינש לש יטנגה ךרעמה תא
.םייחה-ילעב ינש לש םיפיטוירקה דוחיאמ יונבה

ןיב תינימ האלכה לש רצות אוה ןיא ןכש , "יטמוס דירביה" םיארוק ונא הזכ םייאלכ-אתל
ןתינ .(ןימ יאת םניאש ףוגה יאת) םייטמוס םיאת ינש ןיב האלכה רצות אלא ,םירוציה ינש
היהי יזאו ,רגוא וא רבכע ןוגכ ,םימסרכמ יאתו םדא יאת לש םייטמוס םידירביה לבקל
.םדאה ימוזומורכ תא ןהו רבכעה ימוזומורכ תא ןה ללוכה ,יטמוס דירביה ונידיב

לדגה רחא את לכ לש וייח ךלהמל ההזה ליגר םייח חרוא להנמ תיברתב יטמוסה דירביהה
לש פיטוירקה בכרה רחא םירקוחה ובקע רשאכ םלוא .הברתמו קלחתמ אוה ,רמולכ ,תיברתב
וב םילח הקולחל הקולחמ יכ ,וניחבה םימסרכמ יאתל םדא יאת ןיב םייטמוס םידירביה
לש המ-תפוקת רחאל :ביצי ונניא הלא םייטמוס םידירביה לש פיטוירקה יכ ,ררבתה .םייוניש
האצותכ תאזו ,דירביהה ןיערגב ללוכה םימוזומורכה רפסמ תחופו ךלוה תיברתב לודיג
ףא םיללכנ םידבואה םימוזומורכה ןיא ,הארנה לככ .ויתוקולח ךלהמב םימוזומורכ ןדבואמ
ןדבוא םלוא .פיטוירקה ןמ םה םימלענ ךכו ,אתה לוציפ תעב םירצונה תבה יאתמ דחאב
ימוזומורכ קר דבאמו ךלוה דירביהה יכ ,םירקוחל ררבוה הרהמב .יארקא ונניא םימוזומורכה
םדאה לש םימוזומורכה ןדבוא רדס .וניעב רתונ פיטוירקה לש "ירבכע"ה קלחה דועב ,םדא
םילדגמ רשאכ ,ךכ םושמ .רחא וא הז םוזומורכ לש ונדבואל הפדעה ןיא רמולכ ,יארקא וניה
רבד לש ופוסב גישהל ןתינ ,תיברתב תכשוממ הפוקת ךשמב םייטמוס םידירביה לש בר רפסמ
ןדבוא תואצות ,םדאה ימוזומורכ לש הנוש ךרעמ םהמ דחא לכבש ,םיאת יטבש לש הרדיס
קלחה ךא ,םלוכב ההז רתונ פיטוירקה לש ירבכעה קלחה .םיאת טבש לכב םינוש םימוזומורכ
קר רתונ םהבש ,םייטמוס םידירביה לבקל םיתעל ןתינ .טבשל טבשמ התע הנוש - ישונאה
ךרעמ .ירבכעה הרוהה לש םלשה םימוזומורכה לולכמ דצל םדאה לש דיחיו דחא םוזומורכ
רשפאמה אוה ,םדאה ימוזומורכ לש הנוש ףוריצ םהמ דחא לכבש ,םייטמוס םידירביה לש הזכ
:רתויב טושפ ןורקיע יפ לע תאזו ,םיייפיצפס םיישונא םימוזומורכל םינג לש םמוקימ תא
לש ותוחכונ ןיבל דירביהב םיוסמ םוזומורכ לש ורדעה וא ותוחכונ ןיב המאתהה תניחב
םוזומורכה יטמוסה דירביהב םייק דוע לכ יכ ,רורב .תופמל םישקבמ ותואש ןגה רצות
םגש ירה ,אטבתמ ןגה םאו ,וילע יוצמה ןגה םג דירביהב םייק ,םיוסמ ןג אשונה ישונאה
רצות םג ומעו ןגה םג ומע דבוא ,דירביהה ןמ םוזומורכה םלענ רשאכ םלוא .םייק ןגה רצות
.ןגה

,יטמוסה דירביהב םיאטבתמה םינג קר וז ךרדב תופמל היה ןתינ תיטנגה הסדנהה ןדיע ינפל
ופומ וז ךרדב .ולש ינובלחה רצותה תוחכונ יפ לע העבקנ םידירביהב ןגה תוחכונ ןכש
תא תופמלו ךישמהל ןתינ םיתעל יכ ,ןיוצי .םייפיצפס םימוזומורכל םדאה לש םינג תורשע
תויטס ולח םהבש ,םייטמוס םידירביה תניחב ידי לע םוזומורכב םיוסמ קלחל ןגה
תרזעב עובקל הצרנ םא ךא .םדאה לש םימוזומורכ יקלח םהב וריתוה רשא תוילמוזומורכ
תושעל השקתנ ,לשמל ,זאליסקורדיה ןינלאלינפ םיזנאל ןגה לש ומוקימ תא יטמוס דירביה
םד יאת ללכ ךרדב ,םידירביהה תא םימיקמ םהמש םיאתה גוסב אטבתמ וניא ןגהש םושמ ,תאז
תיפצתל ילכ ונל תוקינעמה ,תיטנגה הסדנהה תוטיש ונתרזעל תואב וז הדוקנב .רוע וא
ווהי ,ןגה ךותמ רחא עטק לכ וא ,םילשמה א"נדה .ןגה רצותל תוקקדזה אלל ,ומצע ןגב הרישי
דירביהב ןגה לש ותוחכונ תא והזי רשא (םיירלוקלומ םיאלג) םיירלוקילומ םיאלג התע
שומשה ססובמ וילעש ,יסיסב ןורקיע ותוא וניה יופימה יוסינ יונב וילעש ןורקיעה .יטמוסה
ירלוקילומ יאלג יכ םיפצמ ונא .םימילשמה םיפצרה לש האלכהה - םיירלוקילומ םיאלגב
ןגה םא קר יטמוס דירביה לש א"נדל האלכה רובעי זאליסקורדיה ןינלאלינפל ןגה ןמ רזגנה
תויעב יתש הליחת רותפל ונילע יוסינה תא עצבל ידכ םלוא .דירביהה םונגב יוצמ הזה
היהי ןתינש ךכ ,יוסינה עוציב תא רשפאתש ,תייוסינה תכרעמה תיינב - הנושארה :תוינכט
ןינלאלינפל ישונאה ןגה ןיב לידבהל דציכ - היינשהו ;רוריבב ויתואצות תא אורקל
ףא אוהו ,הזכ ןג םייק רבכעה םונגב םג ירהש ,הז םיזנאל ירבכעה ןגה ןיבל זאליסקורדיה
ןיב ינושה תדימ ןיא םיבר םינגב .םדאה לש א"נדב יוצמה םיזנא ותוא לש ןגל דאמ המוד
יאלג לש ותאלכה תא עונמל ידכ היד הלודג רבכעב ליבקמה ןגה ףצר ןיבל ישונאה ןגה ףצר
םיינשה ןיב תוהזה ןיא ,תאז םע .ךפיהל וא ,רבכעה םונגב ההז ןגל םדאה ןג לע ססובמה
םירכינ םילדבהל םימרוג ירבכעה ןגה ףצרו ישונאה ןגה ףצר ןיב םילקה םייונישהו ,האלמ
עוציב תא רשפאת רשא ,תייוסינ תכרעמ אופא תונבל ונילע .םינגה ינש לש הלבגהה תפמב
תא רוריבב םיגדת תע התואבו ,יטמוסה דירביהה לש א"נדל יאלגה ןיב תשקובמה האלכהה
ןיב רוריבב לידבהל ונל רשפאת ךכו ,ירבכעה ןגל ישונאה ןגה ןיב הלבגהה תפמב םילדבהה
.ירבכעה ןגל ותאלכה ןיבל דירביהה ךותבש ישונאה ןגל יאלגה תאלכה

תא םיעטוקה םימיזנאה םה ,(םיליבגמה םימיזנאה) םיליבגמה םימיזנאה לא אופא םיבש ונא
םיזנאה ידי לע ךתחנ א"נדה ,רוכזכ .םייפיצפס םיפצר ידי לע םירדגומה םירתאב א"נדה
עקבי - א"נדב ילאיצנטופ ךותיח רתא םייק רשאכ ,דימתו ;הלא םירתאב קרו ךא ליבגמה
,והנשמב דחא סיסב תרמה ןוגכ ,א"נדה ףצרב לק יוניש .וז הדוקנב הלוקילומה תא םיזנאה
יד - הזכ רתא םייק אל הבש הדוקנב דחא סיסב לש יוניש ;ךותיחה רתא תא לסחל ידכ וב יד
םדאה לש א"נדה תא לכענ םא ,ןכלו .וז הדוקנב ךותיחה רתא תעפוהל םורגל ידכ םיתעל וב
א"נד יעטק לא ונלש יאלגה אלכוי ,האלכה יוסינ עצבנו ,ליבגמ םיזנא תרזעב רבכעה לשו
םיעטקה יפלא תואמ ןיב ההזנ דציכ םלוא .רבכעה םונגבו םדאה םונגב םכרואב םינוש
ןה ,ונלש יאלגה אלכוה וילאש דחוימה דדובה עטקה תא ימונג א"נד לש ךותיחמ םילבקתמה
?רבכעה לש הזב ןהו םדאה לש א"נדב

החתופש הטיש תועצמאב ןתינ היעבל ןורתפה
ןרתואס דא יטירבה רקוחה ידי לע 1975-ב
תא דירפהל ןתינ ,רוכזכ .(E.M. Southern)
ימונגה א"נדה ךותיחמ םילבקתמה םיעטקה
זוראגא לש ל'גב הזרופורטקלא תרזעב
האלכהה יוסינ עוציב .(ל'גב הזפורטקלא)
ןתינ םלוא ,חונ וניא ל'גה ךותב תירלוקילומה
תקירס תעב ונישעש ךרדכ ,חישק עצמל וקיתעהל
ןוילג לע ל'גה תא אופא םיחינמ .םינגה תוירפס
ןמ סיסב תסימתב םילובט ויתוצקש ,גפוס ריינ
.םינג תוירפס ונקרס רשאכ ונשמתשה ובש גוסה
הילעו ,ןוליינ תימורק םיחינמ ונא ל'גה יבג לע
.םיפסונ גפוס ריינ תונוילג -

,ל'גה לא ריינה ןמ תוימינה חוכב התע תמרוז ,ריינה תוצק םיחנומ הבש ,תיסיסבה הסימתה
ןמ א"נדה יעטק םיאצוי המירזה ןמ האצותכ .גפוסה ריינה תונוילג לא וילעש תימורקה ךרדו
ךותב םיכפוה ,תיסיסב הסימת וזש ןוויכמ .הכותב םידכלנו ןוליינה תימורק לא םילוע ,ל'גה
ל'גה לש תקיודמ הקתעה ונידיב אופא היוצמ ךילהתה םויסב .םיילידג-דחל א"נדה יעטק ךכ
"גיפסת" הזכ ףדל םיארוק ונא .ילידג-דח וניה תימורקה לא דומצה א"נדהשכ ,תימורק יבג לע
ןומיסב ןמוסמה ירלוקילומה יאלגה תוחכונב ,תיקשב גיפסתה תא םיחינמ ונא התע .(blot)
המל המודב .תומיאתמ תוסימת םע דחי ,(םומיח ידי לע) הכתה רבע אוה םגש ,יביטקא-וידר
םהילאש גיפסתה לע םירוזא םתוא לא התע ונלש יאלגה אלכומ ,היירפסה תקירס תעב הרקש
ירוזא .ונממ קלח םצעב וניה יאלגהש ןגה ךותמ םיעטקה רמולכ ,ול "רכומה" א"נדה רושק
תרזעב יוהיזל םינתינ םהו ,םייביטקא-וידר םיספכ םיארנ גיפסתה לא יאלגה לש הרישקה
חתפנ ןכמ רחאלו ,גיפסתה יבג לע הזכ םליפ חיננ םא . תיביטקא-וידר הנירקל שיגרה םליפ
םיספה לש םמוקמ תא םינייצמו וב םיעיפומה םירוחש םיספב תופצל לכונ - םליפה תא
דדמנ ,האלכה יאלגה רבע וילאש ,א"נדה עטק לש וכרוא גיפסתה יבג לעש םייביטקא-וידרה
עצבנ רשאכ .ל'גב ולש הדידנה קחרמ תא ביתכמה אוה עטקה לדוג ירהש ,ומוקימ יפ לע
.םליפה לע הנוש םוקימב ספ א"נד לכמ לבקנ ,ירבכע א"נדו ישונא א"נד םע הז יוסינ
ןהו ישונאה ןגה ןה וב םייוצמ רשאכ ,דחי םג םיספה ינש אצמיהל םייושע יטמוסה דירביהב
,ונלש ןגה תא אשונה ישונאה םוזומורכה תא ודביאש ,םידירביה םתואב םלוא .ירבכעה ןגה
לש הרוש תוריהמב קודבל ןתינ ךכ .דבלב ירבכעה ספה רתוויו םדאל םיאתמה ספה דבאי
ליבקמב .םהב יוצמ ונניא וא יוצמ םדאה ןגל םיאתמה ספה םאה ,לואשלו םייטמוס םידירביה
ןגה תוחכונ יכ ,הלגנ הרהמב .םידירביה םתוא לכב םדאה ימוזומורכ בכרה תא ררבל ןתינ
ןינלאלינפל ןגה לש הרקמב .דירביהב םדאה לש םיוסמ םוזומורכ תוחכונב היולת ישונאה
.םדאה לש 12 םוזומורכ הז היהי זאליסקורדיה

תרזעב גשומה יופימה םלוא תונורחאה םינשה 15-ב וז הטישב ופומ םינג לש תובר תואמ
וניא ןיידעו ,ןגה יוצמ וילעש םוזומורכה ןויצב םירקמה תיברמב םכתסמ םייטמוס םידירביה
לע ןגה םוקימ תא קיודמב עובקל ידכ .בשוי אוה םוזומורכה יבג לע ספ הזיאב ונל הלגמ
יאלג לש האלכה לע איה ףא תססובמה ,תפסונ יופימ תטיש םיליעפמ ונא םוזומורכה יבג
.םוזומורכה לא תורישי האלכהה תשחרתמ םעפה םלוא ,ירלוקילומ

םילפטמ ,הזוטימב םייוצמ םקלחש ,םיאת ףיחרת םילטונ ונא ?םימוזומורכב םיפוצ ונא דציכ
.תיכוכז חטשמ לע ףיחרתה תא םיפטפטמו אתה ןפוד תריבשל תומרוג תוסימת תרזעב םהב
םתוא תוהזלו םתוא עובצל ןתינ זאו ,חטשמה לא הקזחב םיקבדנו םישרפנ םימוזומורכה
הסימתב חטשמה תא ריגדנ ,םתוא עבצנ םרטב ,ונלש יוסינה ךרוצל .פוקסורקימב
.תוילידג-דח תולוקילומל םימוזומורכה ךותבש א"נדה תא ךיתהל ידכ םימיאתמ הרוטרפמטבו
חטשמה תא ףיצנו ותוא םג ךיתנ ,יביטקא-וידר ןומיסב ,ליגרכ ,ןמסנ ונידיבש יאלגה תא
םהבש םוזומורכב םירוזא םתוא לא ואלכוי יאלגה תולוקילומ .יאלגה תא הליכמה הסימתב
תפיטש רחאל .ןגה יוצמ ובש םוזומורכה יבג לע רתא ותוא רמולכ ,ןהל םילשמה ףצרה אצמיי
לא יאלגה אלכוה ובש םוקמ ותואב תיביטקא-וידר הדוקנ רתווית יאלגה ףדועמ חטשמה
ןמז רחאלו ,םימליפ תנכהל שמשמה ףסכה בילחתב חטשמה תא התע הסכנ םא .םוזומורכה
פוקסורקימה ךרד תופצל לכונ ,הנומת םיחתפמש ךרדכ ,עבקמו חתפמ תוסימת ךרד ותוא ריבענ
וילאש רוזאה תא ,ןבומכ ,תונמסמ ולא .תויביטקא-וידר הרתונ ובש םוקמב תורוחש תודוקנב
ונלש ןגה תא וניפימ רבכ וילאש ,םוזומורכ ותוא יבג לע םיוסמ ספ הז היהי ;יאלגה אלכוה
ספה הז היהי זאליסקורדיה ןינלאלינפל ןגה לש הרקמב .םייטמוסה םידירביהה תרזעב
ןתינ וז ךרדב .12 םוזומורכ לש הכוראה עורזה יבג לע 22 רפסמ ספ ,רמולכ ,12q22
.ורובע ירלוקילומ יאלג ונידיב שיש ןג לכ תופמל
תא ןיררוע אלל ססבל ידכ תונוש יופימ תוטיש יתש לש בולישב שמתשהל לבוקמ ללכ ךרדב
םדאה םונג תפמו ,םינג לש תובר תואמ ,רומאכ ,ופומ ךכ .םדאה םונגב והשלכ ןג לש ומוקימ
.רתויו רתוי הפופצל תכפוהו תכלוה

:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה

רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ

הליש יסוי
80-86 'מע :ט קרפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Introduction to Chromosomes
Southerns, Northerns, Westerns, & Cloning: Molecular Searching
Techniques
Somatic cell hybrids
Reading DNA
DNA Mapping
Learning about Gel ELectrophoresis
Sequential Steps for DNA Electrophoresis Experiment
Karyotype Analysis

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©