םוגפה ןגה

םיביכרמה ןמ דחא לכ דרפנב םיקדוב ?תיתשרותה הלחמל םרוגה ןגב םגפה תא םיהזמ דציכ
ליחתנ הבה .ןובלחב הלכו חילשה א"נרב ךשמה ,ןגהמ לחה ,יטנגה עדימה תרשרש לש םינושה
םאה ,ללכב רצוימ - ןגה רצות - ןובלחה םאה :לאשנו ,ןובלחה ,יפוסה רצותה ןמ אקווד
ותוליעפ תמר תא עבקנ תוימיכויב תוטישב ?הניקת ותלועפ ךרד םאה - ןכ םאו ,הניקת ותמר
תא קודבנ ליבקמבו ,(תיטמיזנאה ותוליעפ תמר תא עבקנ ,לשמל ,םיזנא אוה םא) ןובלחה לש
הארנ םיתעל ,המוגפ וא הרסח תיגולויבה ותוליעפ ןכא יכ אצמנ םיתעל .ולדוג תאו ותומכ
התע .אתב ללכ ותוא אצמנ אל םירחא םירקמבו ,ליגרה ןמ הכומנ ןובלחה לש ותומכ יכ
ונילע ךכ םשל .ןגה ידי לע רצוימה .חילשה א"נרה לש ותומכ תאו ולדוג תא םג קודבנ
הזרופורטקלאה תטישב ל'גב ותוא ץירהלו ןגה אטבתמ הבש המקרמ א"נר תמיגד גישהל
תימורק יבג לע גיפסתל קיתענ ל'גה תא .ןלדוג יפ לע א"נרה תולוקילומ תא הדירפמה
הנשינו רזוחה יוסינה תא עצבנ בושו ,ןכל םדוק ונראיתש א"נד יעטק תקתעהל המודב ,ןוליינ
א"נדה וא ןגה ןמ עטק ןוגכ) ירלוקילומ יאלג לש ונומיס :ונראיתש תוטישה ןמ לודג קלחב
ונדדוב םהמש םיאתב ןגה לש חילש א"נר םייק םא .תימורקה לא ותאלכהו ,(ןגה לש םילשמה
,תימורקה לע יביטקא-וידר ספ ריתויו יאלגה ותוא וילא אלכוי ,יוסינה ךרוצל א"נרה תא
יפ לעו םליפה יבג לע ספה לש ומוקימ יפ לע .םליפל הפישחה תועצמאב תוהזל לכונ ותואש
יאתב הלגנ םיתעל ,ןכאו .הניקת תומכבו ןיקת לדוגב חילש א"נר ונידיב םא עדנ ספה תמצוע
וא הכומנ ותמר יכ הארנ םיתעל ;ילמרונה ןמ ךורא וא ,ילמרונה ןמ רצק חילש א"נר הלוחה
ןתינ .א"נרה לש ודוביע ךלהמב תרחא הלקתל וא קותעיש רדעהל תודע ,ןיטולחל רסח אוהש
וז הלאש ?הלוחה לש םונגב ללכב םייק ומצע ןגה םאה :רתוי דוע תיסיסב הלאש לואשל
המודב .ןיקת וניא ולדוג וא חילשה א"נרה ןיטולחל רסח םהבש ,םירקמ םתואב רקיעב הבושח
א"נד גיפסת ןיכנ ,םייטמוס םידירביהמ א"נד תרזעב ןגה לש יופימ ונעציב ובש ,יוסינל
ולוכ ןגה וא ,ןגה ןמ קלח הלוחה םונגב רסח םא .ירלוקילומה יאלגל ואילכנו הלוחה יאתמ
האלכה יספ ללכ לבקנ אלש ןכתייו ,םיניקתה האלכהה םגד תא לבקנ אל ,ינבמ יוניש רבע
וליפא ילוא וא ,ןגה ןמ קלח לש תוטמשה רמולכ ,םירסח אופא הלגת וז הטיש .םליפה יבג לע
וניה הזכ םגפל תינייפוא אמגוד .ונוגראבו והנבמב םיגילפמ םייוניש וא ,ולוכ ןגה לש רסח
25%-כ .ןמית ידוהיב הירונוטקלינפה תלחמל םרוגה זאליסקורדיה ןינלאלינפל ןגב יונישה
יאצוי םילוחה לכב יכ ,ררבתמ .ןמית יאצוי םניה ץראב םיידוהיה הירונוטקלינפה ילוחמ
תא ללוכה זאליסקורדיה ןינלאלינפל ןגה ןמ קלח לש רסח :הלחמל םרוגה םגפה ההז ןמית
יאצוי םע הנמנה הירונוטקלינפ הלוחמ א"נדה תא םינחוב רשאכ .ןגה לש ישילשה ןוסקאה
יבג לע תלבקתמה םיספה תנומתב יכ םילגמ ,ןגה לש םילשמה א"נדה יאלג תרזעב ןמית
הז רסח .1.75kb ולדוגש ,דחא ספ רסח hind III ליבגמה םיזנאב א"נדה ךותיח רחאל םליפה
.תורחא תודע םע םינמנה הירונוטקלינפ ילוחב יוצמ וניאו ןמית יאצוי םילוחל ידוחיי
.ןאכ ץחל קותעיש לע היצמרופניאל
םימגפה ברקמ לטובמ טועימ ,ללכ ךרדב ,םיווהמ םירסח יכ ,תאז םע ,ןייצל שי
הטישב םגפה הלגתי אל םירקמה תיברמב .תויתשרות תולחמל םימרוגה םיירלוקילומה
םבור . "תויתדוקנ תויצטומ" םניה ןגה תלועפב םימגופה םייונישה תיברמש םושמ ,ונראיתש
אצמיהל רומאה סיסבה לש ותפלחה :רמוא הווה ,א"נדה ףצרב םיסיסב יפוליח םניה עירכמה
) רוטומורפה רוזאב וזכ תיתדוקנ היצטומ .רחא סיסבב א"נדה ףצרב יהשלכ הדוקנב
תדימ תא קודבנ םא .ןגה לש וקותעיש בצק תא תרכינ הדימב טאהל היושע ,לשמל ,(רוטומורפ
ןכתיי ףאו ,רתויב שולח תוא ההזנ ,הלוחה לש א"נר גיפסתל ירלוקילומה יאלגה לש האלכהה
םא ,תאז תמועל .הלוחה לש ויאתב ןגה לש חילש א"נר רדעהל תודע ,האלכה םוש לוחת אל יכ
ירהש ,ואולמב ןגה לש המלש הנומת וניניע דגנל עיפות ,הלוחה לש א"נדל יאלגה תא אילכנ
.קתעושמ וניאש יפ לע ףא א"נדב יוצמ ולוכ ןגה

ןורטניא ןיבל ןגה לש םינוסקאה דחא ןיבש רוביחה תדוקנב היוצמה ,תרחא תיתדוקנ היצטומ
תודוקנב םייוצמה םיפצר םיווהמ ,רוכזכ .א"נרה לש רובחשה תלועפ תא שבשל הלוכי ,ודילש
דחא סיסב ףוליחב יד םיתעל .רובחישה תכרעמ לש התלועפ תא םינווכמה תותוא רוביחה
- האצותה .א"נרה ךותמ ןורטניאה ףצר לש ותאצוה תא עונמל ידכ הזכ ףצר ךותב והנשמב
חילשה א"נרה ןמ טמשוי היצטוממ האצותכ רובחישב תועט לש רחא הרקמב .רתוי ךורא א"נר
ילוחמ 30% לצא הלחמה תביס .ליגרה ןמ רצק א"נרה היהי התע .םינוסקאה דחא
רוזאב םיסיסב ףוליחל תמרוגה תיתדוקנ היצטומ הניה הפוריא ברעמ-ןופצב הירונוטקלינפה
רובחישה תלועפ .זאליסקורדיה ןינלנאלינפל ןגה לש 12 ןוסקאו 11 ןורטניא ןיבש רוביחה
.ליעפ יתלב ןובלח רצונו תמגפנ

ךא ,תמייקתמ רובחישהו קותעישה תלועפ ,ןיקת הארנ ןגה הנבמ םהבש םילוח םג ואצמיי
תיתשרותה הלחמב הלוחב יכ ןיחבנ םיתעל .תשבושמ ןובלחל חילשה א"נרה םוגרת תלועפ
הניה ךכל הביסה .תמיוסמ הדוקנב םוגרתה ךילהת עטקנ וליאכ ,ליגרה ןמ רצק ןובלח רצונ
ןודוק) םויס ןודוקל - תמיוסמ תינימא הצמוחל ןודוק הכפהש תיתדוקנ היצטומ ללכ ךרדב
ותדובע תא םוגרתה ןונגנמ םייסמ ןכא םויס ןודוק יוצמ ובש םוקמב ,רוכזכ .("סנסנונ"
.דקפתמ וניא ללכ ךרדבו ילמרונה ןמ רצק וז ךרדב רצונה ןובלחה .חילשה א"נרה ןמ קתינו

רמולכ ,תוטמשהה ןניה חילשה א"נרה לש ומוגרת שובישל תומרוגה תויצטומ לש דחוימ גוס
א"נרה לש םוגרתה ןורקעב רכזינ םא .ןגה ףצרמ םינש וא דחא םיסיסב גוז לש םיריעז םירסח
סיסב תטמשה ירה ,"קוסיפ ינמיס" אלל םיסיסב לש השלש רחא השלש תוארקנ ויפלש ,חילשה
תוצמוחה ףצר יכ ,ןבומ .הטמשהה תדוקנמ לחה האירקה תרגסמ תטסהל םורגת םיינש וא דחא
א"נרה יסיסב ףצרש ןוויכ ,ןיקתה ףצרה ןמ הנוש ךליאו וז הדוקנמ לחה לבקתמה תוינימאה
,םויס ןודוק האירקה ךלהמב עיפוי ללכ ךרדב .ליגרה ןמ תונוש תושלשב התע ארקנ חילשה
.קספיי םוגרתהו ,הניקתה האירקה תרגסמב םייק היה אלש

ןובלחל ןגה ןמ עדימה לש ותרבעה תרשרש תיארנ םהבש ,םילוח םתוא םיאצומ ונא ףוסבלו
ךכל הביסה .ליעפ ונניא ןובלחה םלוא ,ותכלהכ עצבתמ םוגרתה בלש םגו ,ןיטולחל הניקת
ידכ הזכ לק יונישב יד םיתעל .התוערב תחא תינימא הצמוח לש ףוליח בור יפ לע היהת
רדעה לשב תמרגנה וזל ההז תיפוסה האצותהו ,ןובלחה לש ותלועפ תוניקתב תושק עוגפל
הנשמה היצטומ ונייה ,(missense) "סנסימ תייצטומ" היורק וזכ היצטומ .ןובלחה לש טלחומ
היצטומ תמרוג הפוריא ברעמ-ןופצב הירונוטקלינפה ילוחמ 20%-ב .ןודוקה לש ונבומ תא
ךותמ 408-ה תינימאה הצמוחה תא ביתכמה ןודוקב ,12 ןוסקאב היוצמ איה :הלחמל וזכ
הז לק יונישב יד .זאליסקורדיה ןינלאלינפה ןובלח תא תונובה תוינימאה תוצמוחה 451
תינימאה הצמוחה תינויח הארנה לככ .תיטמיזנאה ותוליעפ תא לסחל ידכ ןובלחה ףצרב
.תיטילטקה ותוליעפל וא ןובלחה לש יבחרמה והנבמ בוצייל 408 הדמעב

ןתינ םהבש םירקמ םתואב ?םוגפה ןגה ףצר ךותב רתתסמה יתדוקנה יונישה תא ההזנ דציכ
ונל עודיו ,(רוע יאת וא םד יאת ,לשמל) הלוחה לש ופוג יאת ךותמ חילשה א"נרה תא דדובל
הז א"נר שמשי הבש םילשמ א"נד לש היירפס הנבנ ,המגפנ אל ןגה לש קותעישה תלועפ יכ
הלגי ולש םיסיסבה ףצר חונעיפו ,םוגפה ןגה לש םילשמה א"נדה תא דדובנ הכותמ .תינבתכ
לש רטומורפה רוזאב יתדוקנ יוניש יכ ,רוכזל שי תאז םע .יתדוקנה יונישה תוהמ תא ונל
וניאו ןובלחה ףצר תבתכהב ףתתשמ וניא ןגה לש הז קלחש םושמ ,וז ךרדב ההוזי אל ןגה
יוקלה רוטומורפ ה תא טבשל ונילע היהי הזכ יוניש לש ויוהיז םשל .םילשמה א"נדב לולכ
ובש בצמל תפסונ אמגוד .ולש םיסיסבה ףצר תא חנעפלו הלוחה לש תימונג היירפס ךותמ
ןילנלאלינפ םיזנאל ןגה ,םיקסוע ונא ובש ןגה איה םילשמה א"נדב עייתסהל םילוכי ונניא
תליטנכ הטושפ הניא וז המקרמ המיגד .דבלב דבכב ,רומאכ אטבתמ הז ןג .זאליסקורדיה
אל םינש רפסמ ינפל דע .תוינויח תויאופר תוקידב ךרוצל קר התוא םיעצבמו ,םד תמגוד
םינוסקאה ףצר רוריב םשל םילוחה לש ימונג א"נד ךותמ טבוש ןגהו ,הרירב םירקוחל הרתונ
ולש

:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה
רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ
הליש יסוי
88-91 'מע : י קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


RNA Structure and Synthesis
DNA Background
RNA Structure and Function
Human Genome Project Information