ירלוקילומ ןוחביא :תויתשרות תולחמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

יוהיזל תוטישה לש ןתושיגר תא ריבגהלו דדחל ידכ תונורחאה םינשב ושענ םיבר םיצמאמ
הטיש לש החותיפ םע ,ירפ הלא םיצמאמ ואשנ הנורחאל .םונגב םייתדוקנ םייוניש ןוחביאלו
.ירלוקילומ טוביש אלל ,םיפלא תואמ יפ םונגה ךותמםירדגומ םירוזא הנחבמב לפכשל תרשפאמה
ףצר תרכה לעו זארמילופ-א"נדה אוה ,א"נדה תא לפכשמה םיזנאב שומיש לע תססובמ הטישה
ףיסוהל ונילע וז הטיש לש התלועפ ךרד תא ןיבהל ידכ .לפכושמה רוזאה לש םיסיסבה
לידגב שמתשמ םיזנאה ,ונל רוכזכ .זארמילופ א"נד םיזנאה לש ותלועפ ןורקע לע םירבד
הלוקילומל תילידג-דחה הלוקילומה תא ךפוה ךכבו ,ול םילשמ לידג תיינבל תינבתכ א"נדה
א"נד ידי לע םיקתעומו אופא םידרפומ םאה תלוקילומ לש הילידג .השדח תילידג-וד
.םאה תלוקילומל ןיטולחל תוהז ,תושדח א"נד תולוקילומ יתש תורצונ ךכו ,זארמילופ

לידגה תא הנובו ויסיסב ףצר תא "ארוק" אוה הכלהמבש ,תינבתה לידג ךרואל םיזנאה תעונת
תעבונה ,תרדגומ תוינוויכ א"נדה לידגל .עובק ןוויכ לע הרימש ךות תעצובמ ,ול םילשמה
הלוקילומה ךרואל עוני דימתו ,וז תוינוויכ ריכמ םיזנאה .ולש החרז-רכוסה דלש הנבממ
לכ לע ןכלו ,תדגונמ לופכה לילסב םילידגה ינש לש םתוינוויכ יכ ,םג ררבתמ .ןוויכ ותואב
ליחתהל ידכ .תינבתב יד אל םיזנאל םלוא .ךופה ןוויכב זארמילופ א"נד םיזנאה עוני לידג
רבעש ,םילשמ לידג לש רצק עטק ידי לע תרדגומה ,הלחתה תדוקנב זחאיהל וילע ,לועפל
והצקב םיזנאה זחאנ ,השעמל "רמיירפ" םשב הזכ עטקל םיארוק ונא .תינבתה לידג לא האלכה
םשל תיחרכה ותוחכונש ,רמיירפה לש וכשמה אוה הנבנה לידגהו ,ותוא ךיראמו רמיירפה לש
:ראותמ הז ןורקיע .םיזנאה לש ותלועפ תלחתה


תא ואלימש רחאלו ,רמיירפה דיקפת תא תורצק א"נר תולוקילומ תואלממ אתה ןיערגב
,הנחבמב א"נד תלוקילומ לש הלפכה לבקל הצרנ םא .א"נדה תולוקילוממ תוקחרומ ןה ןדיקפת
םירצק םיילידג-דח א"נד יעטק הלא ויהי .הדבעמב ורצויש ,םייתוכאלמ םירמיירפב שמתשנ
ינשמ םהש לכ םיפצרל םילשמ םהלש םיסיסבה ףצרש ,(םיסיסב 30-15 ךרואב ללכ ךרדב)
א"נדה תלוקילומ תא ךיתנ םא .רחא לידג לע ףצר לכ ,ליפכהל םישקבמ ונאש רוזאה ידיצ
םירמיירפה ואלכוי ,א"נדה לש ןיינבה ינבא תאו םימיאתמה םירמיירפה תא הנחבמל ףיסונו
תא ליפכהל םהיתוצקב זחאיהל זארמילופ א"נד םיזנאה לכוי זאו ,םהל םימילשמה םיפצרל
וא ,לפכומה רוזאה לש םיסיסבה ףצר תא ריכהל ונילע ךכ םשל יכ ןבומ .הנחבמב א"נדה
ונילע היהיש םירמיירפה ףצר תא ביתכי הז ףצרש ןוויכמ ,ול םיכומסה םיפצר תוחפל
.ןיכהל

.תמיוסמ היצטומ היוצמ ובש ,ונלש ןגה ךותמ רצק רוזא הנחבמב ליפכהל וננוצרב יכ חיננ
רשאכ ,רוזאה לש וידדצ ינשמ םייוצמה םיפצרל האלכה רובעל םילגוסמה םירמיירפ ינש הנבנ
.הלפכה רוזחמ עצבל זארמילופ א"נד םיזנאל רשפאנו ,רחא לידגל האלכה רבוע רמיירפ לכ
ללוכה א"נד עטק לש םישדח םיקתוע ינש לבקנ ,תורופס תוינש תכשמנה ,םיזנאה תלועפ םותב
םירמיירפה ןיבש רוזאה תא וכותב
הרוטרפמטה תא דירונ ןכמ רחאל דימו ,םירצותה תכתהל םורגנו הנחבמה תא םמחנ התע
הרוטרפמטה תא ןווכנ ,זארמילופ א"נד ףיסונ .תשדוחמ האלכה רובעל םירמיירפל רשפאנו
ונידיב ויהי ופוסבש ,ףסונ הלפכה רוזחמ לוחי יזאו ,ולש תיברימ תוליעפל המיאתמה וזל
תולועפ רוזחמ לע רוזחנו ךישמנ םא .(19 רויא) הלפכה רבועה רוזאה לש םיקתוע העברא
לש םיקתוע ינוילימ ףאו םיפלא תואמ תועש רפסמ ךות ונידיב ויהי ,םימעפ תורשע המכ הז
תא הנשמה רישכמב ולוכ ךילהתה תא עצבל ןתינ .םירמיירפה ינש ןיב יוצמה רצקה רוזאה
זארמילופ א"נד לש גוסב שמתשהלו ,שארמ הנכומ תינכת יפ לע ירוזחמ חרואב הרוטרפמטה
לש תונשינו תורזוחה תוכתהה ךרוצל שרדנה קזחה םומיחה רחאל םג הנחבמב דורשל לגוסמה
,וננוצרכ םונגב רוזא לכ םוצע רועישב ליפכהל רצק ןמז ךותו ךילהתה תא טשפל ךכו ,א"נדה
"'זארמילופה לש תרשרשה תייצקאיר" הנוכמ וז היצקאיר .ירלוקילומ טובישב ךרוצ אלל
.(PCR - polymerase chain reaction :תילגנאב)

הל ואצמנ דימו ,תירלוקילומה היגולויבב הכפהמל המרג זארמילופה לש תרשרשה תייצקאיר
תודוה .ןוחביא תוטיש לש ןתושיגר תרבגה וננויד אשונ היה ,רוכזכ .םינווגמו םיבר םישומיש
לש הדבכנ תומכ רצק ןמז ךותב לבקל רקוחה התע לוכי זארמילופה לש תרשרשה תייצקאירל
םיקתוע רפסמב שמתשהל ידכ . םונגה לש רצק ףצר לש םיקתוע יפלא תואמ ולוכ לכש ,א"נד
לש ויאתמ ימונג א"נד לש המוצע תומכ קיפהל ךרוצ רבעב היה ,םיוסמ א"נד עטק לש בר הכ
ךא ,קדבנה עטקה לש םיקתוע רפסמ ותוא לבקל תרשפאמ הנחבמב הרבגהה תטיש .קדבנה
תכרעמה לש הריהמהו המוצעה לופכישה תלוכיל תודוה .א"נד לש הריעז תיתלחתה תומכמ
הרעש לש שרושמ תקפומה תומכה ןוגכ) א"נד לש הטועפ תומכמ היצקאירה תא ליחתהל ןתינ
לש תלבגומ תומכ תלבקתמ רשאכ דחוימב הבושח וז תכרעמ .(!קדבנה לש ושאר תורעשמ תדדוב
יסיס וא ריפשה יאת תומכב םילבגומ ונא ירהש ,ללכ ךרדב רבדה ךכו ,רבועה לש ויאתמ א"נד
רוזא לש ריהמ לופכיש םיעצבמ ונא .יתדיל םורטה ןוחביאה ךרוצל לצנל ןתינש ןוירוכה
יאלגל האלכה םיעצבמו ןוליינ תימורקל לופכישה תייצקאיר ירצות תא םירשוק ,היצטומה
ההובג ןתונמיהמו ,םיימוי דע םוי ךותב תוגשומ הקידבה תואצות .ןיקתה יאלגלו יטנטומה
.רתויב

ןוחבא עוציבל חתפ תחתופ דדוב אתב ורוקמש א"נד לש הלפכה הנחבמב עצבל תלוכיה
(הנחבמב הירפה) הנחבמב הירפהה תטיש הללכתשה ,עודיכ .הנחבמ ירבועב םג ירלוקילומ
תיציבל םיחינמ הירפהה רחאל .םלועב םיבר םייאופר םיזכרמב הרגישבש רבדל הכפהו
ןכמ רחאל לתשומ השעמלו ,הדבעמבש רוטבוקניאב תונושאר תוקולח רפסמ רובעל תירפומה
אלב דדוב את יפוקסורקימה רבועה ןמ דירפהל ןתינ ןכל םדוק .םיאת רפסמ ןב רבוע םחרב
לש תרשרשה תיצקאירל שמשל לוכי דדובה אתה ןמ קפומה א"נדה .קזנ לכ ול םרגייש
רצונ התע הזש רבועה םא ןוחבל תורשפאה קנעות ךכב יכ םיווקמ םירקוחהו ,זארמילופה
.תיתשרות הלחמב עוגפ וניא הנחבמב

העודי תרחא וא וז החפשמב תיתשרותה הלחמל תמרוגה היצטומה רשאכ יכ אופא םיאור ונא
יתדיל-םורט ןוחביאלו החפשמה ינב ןיב היצטומה יאשנ יוהיזל ךרדה ונינפב החותפ ,תרכומו
תרשרשה תייצקאיר .ןיקתה ןגה ףצרלו היצטומל םיידוחיי םיירלוקילומ םיאלג לע ססובמה
.תוליעיבו תוריהמב הקידבה תא עצבל ונל תרשפאמ זארמילופה לש
תניחבב םהו ,תויצטומ םניאש םיריעז ףצר ייוניש וב שי רמולכ ,יפרומילופ אוה ונלש א"נדה
םתיברמ .םיסיסב יפוליח וניה וללה םייונישה תיברמ .םונגה לש תוילמרונ תויצאירו
םיעגופ םניא ךכיפלו ,םינגה ןיבש םירוזאב וא ,םינגה לש םינורטניאה ירוזאב םיזכורמ
ךותיחה ירתאב םיעגופ םה רשאכ הלא םימזיפרומילופב םיניחבמ ונחנא .םהירצות תוניקתב
ךותיח רתא .םייפרומילופ ךותיח ירתאל ךכב םתוא םיכפוהו םיליבגמה םימיזנאה לש
תולוקילומ שיו ,םייק אוה ןהבש א"נד תולוקילומ שי :עובק-יתלב רתא אופא אוה יפרומילופ
םיאתמה ירלוקילומה יאלגה ונידיב שי םא ,יפרומילופה רתאב ןיחבהל לק .םייק וניא ןהבש
restriction fragment length תילגנאב הנוכמ העפותה .םיאתמה ליבגמה םיזנאהו
. RFLP :רוציקבו polymorphism
תובר תולחמ לש יתדיל-םורט ןוחביאל םייפרומילופה הלבגהה ירתאב םישמתשמ םויכ
הטישב שמתשהל ןתינ .ץראב םילודגה םילוחה יתב םללכבו ,םלועב םיבר םייאופר םיזכרמב
תבחרנ הצובק תרתונ ןיידע םלוא .םיירלוקילומ םיאלג ורובע שיו טבוש רשא ןג לכ יבגל וז
רבדה תביס םירקמה תיברמב .םירכומ םניא ןתוא םיעבוקה םינגהש ,תויתשרות תולחמ לש
ךילהת לש ןושארה בלשב ,רוכזכ .ודדוב אל הלא םינג לש םיינובלחה םהירצותש ךכב הצוענ
הז עדימו ,ןובלחה ןמ םיבאוש ונאש עדימל תערכמ תובישח תעדונ ירלוקילומה טובישה
תלחמ ןהבו ,תובר תויתשרות תולחמב .ןגה לש םילשמה א"נדה יוהיזב חתפמ תדוקנ הווהמ
םיאמיכויבהו םיגולויסיפה וחילצה אל ,ןשוד תלחמו סיזורביפ-קיטסיצה תלחמ ,ןוטגניטנה
םיירלוקילומ םיאלג רוצילו הלא םינג טבשל ידכ .הלחמב רסחה וא עוגפה ןובלחה תא רתאל
.ןיטולחל הנוש השיג אופא השרדנ הלא תולחמב םיעוגפה םינגה יוהיזל םייתנחבא

דרשמ:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה
רואל האצוה-ןוחטיבה

הליש יסוי
110-114 :'מע ,ב"י קרפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Assignment of Genes to Specific Chromosomes
PCR Genomic Fingerprinting
Encyclopedia. of genetic engineering
Ancient DNA via PCR
Preimplantation and Preconception Genetic Testing (PGT) of
Aneuploidy in eggs and embryos
Genotype Determination with RFLP's
Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs)

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©