"הכופהה הקיטנגה"


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םינמס לש הפופצ הפמב םונגה תא "וניסיכ"ש רחאל :הלחמל ןגה יופימל השיגה תא אופא םכסנ
תבריקב אצמיהל הלחמל ןגה רומא , םייפרומילופ הלבגה ירתא ידי לע םירדגומה םייטנג
םינמס לש ויד בר רפסמ ןיבו הלחמל ןגה ןיב הזיחאתה תדימ תא קודבנ .םהמ המכל םוקמ
רוזאה תא םירידגמ רשאו ןגל הזיחאתב םייוצמה םינמסה תא רבד לש ופוסב הלגנו ,הלאכ
.ןגה יוצמ ובש םונגב

ונשפיח התע דע ?םונגה ךרואל יארקאב םירוזפה םינמס יפלאו תואמ םתוא לכ וגשוי דציכ
םונגה ןמ ןטק קלח ךא םיווהמ הלא .וטבושש םינגה ךותב קר םייפרומילופ הלבגה ירתא
יפלא ושרדנ ףופצה םינמסה ךרעמ תגשה םשל .םיווש םיקחרמב וכרואל םירוזפ םניאו ,ונלש
םירוזפ תויהל ויה םירומא רשאו םינג ךותב אקווד םילולכ םניאש ,"םיימינונא" א"נד יעטק
דע ךשמנו םינומשה תונש תליחתב לחה הלאכ א"נד יעטק תגשהל ץמאמה .ונלש םונגה יבחרב
תא הפיקמה ,םדאה םונג לש הזיחאת תפמ התנבנ יכ ונרשבתה 1990 תנש תארקל ,ןכאו ,התע
ינמס לש הפופצ תשרב םיסוכמ םניאש םיטעומ "םיללח" ךא הריתומו םדאה ימוזומורכ לכ
.א"נד

ירתאב יוניש לע ססובמ וניאש םימזיפרומילופ לש שדח גוס םדאה םונגב הלגתה הלא םינשב
ףצר רשאכ ,תוצובקב םירדוסמ םדאה םונגב םירזוחה םיפצרה ןמ קלח יכ ,ררבתמ .הלבגה
.הז רחא הז םירודס ויקתועו ,םימעפ תורשע המכ דע םיימעפ ומצע לע רזוח םיוסמ רצק
רבועה יאלג ונידיב יכ ,חיננ .תונתשהל תורזחה רפסמ יושע וזכ הרדיס לכ ךותב םלוא
אופא ויהי הז םיזנאל .וכותב א"נדה תא ךתוח וניאש ליבגמ םיזנא ןכו הז ףצרל האלכה
רפסמ הנתשי תונוש א"נד תואמגודב םא .רזוחה ףצרה רוזא לש וידדצ ינשמ ךותיח ירתא
ןכוהש , א"נד גיפסת יבג לע ההזי ונלש יאלגהו ,םירתאה ינש ןיב קחרמה םג הנתשי ,תורזחה
ירה ,ףצרה לש תורזחה רפסמב הבר תונוש תמייק םא .םינוש םילדגב םיספ ,הז םיזנא תרזעב
לש הנוש רפסמ ידי לע רדגומ ללא לכ !םיללא לש בר רפסמ לעב יפרומילופ רתא ונינפל
ןוויכמ ,וניניעב וכרע לדג ןכ ,הזכ ןמס לש םיללאה רפסמ הלועש לככ .רזוחה ףצרה יקתוע
בצמ םייק רשאכ קר ,רוכזכ .ויבגל טוגיזורטה היהי יארקאב רחבנש םדא ןבש יוכיסה לדגש
.םדא ותואב הזיחאת לש הזילנא ךרוצל וב שמתשהל םילוכי ונא ןמסה יבגל יטוגיזורטה

לש בר רפסמ םינחוב רשאכ :ףסונ בושח שומיש שי הלאכ םיללא יבורמ םייפרומילופ םירתאל
רפסמ .םישנאה ראשמ ותוא דחיימה יטנג ףוריצ לבקתמ והשלכ םדא לש םונגב הלאכ םירתא
םירתא רפסמב שומיש .םיללאה רפסמ רתוי ברש לככ הלוע לבקתהל םייושעה םיפוריצה
םדא ינב ינשב ההז תויהל הייוכיסש ,"תיטנג תועבצא תעיבט" תלבק רשפאמ םיללא יבורמ
םדא ינב לש םתוהז תחכוהל המצוע בר יעצמא גשומ ךכב .רתויב םינטק םה םיבורק םניאש
לש תועבצאה תעיבט"ב שומישה הברתמ םויכ .םינוש םדא ינב ןיב תיטנג הבריק תעיבקל ףאו
לש תרשרשה תייצקאיר .םיעשפ יעצבמ יוהיזב ןהו תוהבא תעיבקב ןה ,טפשמה יתבב "א"נדה
ןוגכ ,א"נד לש רתויב הנטק תומכמ םיפרומילופה רוזא לש הלפכה תרשפאמ זארמילופה
ןתינ וז ךרדב .תורעש ישרוש רפסמ וא ערז םתכ וא םד םתכ לש ויוציממ תלבקתמה תומכה
.עשפה תריזב הלא םינמיס םהירחא םיריתומה םימילא םיעשפ יעצבמ לש םתוהז תא חיכוהל

ןושארה ןגה היה ןוטגניטנה תלחמל ןגה .תויתשרות תולחמל םינג תופמל וניצמאמ לא רוזחנ
םייוצמה םינמס רפסמל הקודה הזיחאת הארה אוה ,1983 תנשב ,הזיחאת רקחמ תרזעב הפומש
.4 םוזומורכ לש הרצקה עורזה הצקב
הבושח יופימה לש תישעמה ותועמשמ .תויתשרות תולחמל םינג תורשע וז ךרדב ופומ זאמ
אבה בלשה .םונגה לש םצמוצמ רוזאל ןגה שופיחל םיצמאמה תא דקמל רשפאמ יופימה .רתויב
םייפרומילופ הלבגה ירתא םה ףא םיהזמה ,דבלב הז רוזאב ,םיפסונ םיאלג לש םשופיח וניה
ןיאש טעמכ ,ןגל רתוי םיבורק םיאלג םירתאמ רשאכ .ןגה לא םתבריק תדימ תקידבו ,
םיאלג ןיאש תורמל ,ךכ םושמ .הלחמל ןגה ןיבו וללה םיאלגה ןיב היצניבמוקרב דוע םיניחבמ
ןגל םידומצה םיאלגה :םייטסונגאיד םיאלג תויהל םיכפוה םה ,ומצע ןגה ךותב םייוצמ הלא
ךותמ םיאלג ויה וליאכ ,םילוחה תוחפשמב םיטוגיזורטה יוהיזו יתדיל-םורט ןוחביא םירשפאמ
,X-ב תוזוחאו תוימוזוטוא תולחמ לש הרושבו ןוטגניטנה תלחמב םויה רבדה ךכ .ומצע ןגה
םיאלגה ןיב יטנגה קחרמה תובישח תא וז הדוקנב שיגדהל שי .וז ךרדב ופומ םהלש םינגהש
ןגה ןיבו יפרומילופה רתאה ןיב היצניבמוקר עוריא לכ .הלחמל ןגה ןיבל םיירלוקילומה
םיהזמה םיאלג םישפחמ ונחנא ןכלו ,ונלש הנחבאה תואצות תא ןהיפ לע ךופהל לולע ומצע
אלש הלא םה םיילאידיאה םינמסה .ןגה לא ןתינה לככ םיבורקה םייפרומילופ הלבגה ירתא
.הלחמל ןגה ןיבל םניב היצניבמוקר לכ הנחבוה

ינשמ םייוצמה ,םינמס ינש ,לשמל ,וניהיז םא .ומצע ןגה רחא שופיחה םג ליחתמ וז הדוקנב
.אצמיהל ןגה רומא וכותבו ,םהינש ןיב יוצמה רוזא םהיניב הזיחאתה קחרמ רידגמ ,ןגה ידיצ
תאזו ,ןותנ רוזא ךותמ םיבר א"נד יעטק ירלוקילומ טוביש ידי לע דדובל ונתלוכיב שי
"ןגה ךרואל הכילה"ה תטיש תא רבכ ונרכה .וז הרטמל דחוימב וחתופש תושדח תוטיש תרזעב
ךרואל "תכלל" ךישמהלו ןגה תולובגל רבעמ לא וז ךרדב םדקתהל ןתינ .(gene walking)
(Chromosome walking ) םוזומורכה
,םיסיסב תוגוז ינוילמ ןב ,בחרנ רוזא ינפ לע םישורפה םיבורמ א"נד יעטק טבשל ידכ םלוא
יאלגמ המ קחרמב םייוצמה א"נד יעטק טוביש תרשפאמו ךילהתה תא השיחמה הטיש החתופ
ךרואל הציפק" היורק איהו "הכילהה" תטיש לש היצקיפידומ יהוז .ודיל אקווד ואלו ,ןותנ
טבשל ןתינ םהבש םירוטקו הנורחאל וחתופ ךכ לע ףסונ .(chromosome jumping) "םוזומורכה
תדרפהל תדחוימ הטיש םיליעפמ ונא ליבקמב .kb תואמ המכ דע ,דחוימב םילודג א"נד יעטק
הלבגה תופמ לש ןתלבק תרשפאמ וז הטיש .ל'גב הזרופורטקלא ידי לע םילודג א"נד יעטק
יעטק ונטביש יכ ונמצעל התע ראתנ .םיסיסב תוגוז ינוילמו יפלא תואמ ינפ לע תוערתשמה
םינג רחא שפחל ונילע התע .ונלש ןגה יוצמ וכותבש רוזאה ינפ לע םירוזפה םיבר א"נד
עצבנ .ונידיבש א"נדה יעטק לש םתואטבתה תדימ תקידב ידי לע לשמל ,רוזאה ךותב םהשלכ
תלבק .א"נד אלו ,א"נר תולוקילומ ודרפוה םהבש םיל'ג לש םיגיפסתל םתאלכה ידי לע תאז
תדימ לע דמלמ תלבקתמה האלכהה רועישו ,א"נדה עטק לש וקותעיש לע הרומ תיבויח האצות
לש םינוסקא יוהיזל תפסונ ךרד .םיליעפ םינג לש םינוסקא ההזנ וז ךרדב יכ ,ןבומ .יוטיבה
,םימסרכמ ןוגכ ,םינוש םייח ילעבמ א"נד יגיפסתל םיעטקה לש האלכה הניה םיליעפ םינג
תורמתשה לש ההובג הדימ םילגמ םיליעפ םינג לש םינוסקא יכ ררבתמ .תופועו רקב
.םינוש םייח ילעב לצא םינג םתואמ םינוסקא יפצר ןיב הבר הבריק השוריפש ,תינויצולובא
תלבק .םהיניב האלכה לבקל יוכיסה לודג ,רתוי ההובג םיפצרה ןיב ןוימדה תדימש לככ
ןוסקא םויק לע אופא תזמרמ םינוש םייח ילעבמ א"נד גיפסתל םדאמ א"נד עטק ןיב האלכה
.עטק ותוא ךותב והשלכ ןג לש

:רמוא הווה ,(candidate gene) "דמעומ ןג" תויהל ךפוה שופיחה רוזאב ההוז רשא ןג לכ
תא םכותמ תוהזל ונילע ,םידמעומ רפסמ קדבנה רוזאב וניהיזשמ .הלחמל ןגה תויהל דמעומ
,הלחמב םילוחב םינג םתוא לש יוטיבה תוניקת תאו הנבמה תא ןחבנ ךכ םשל .שקובמה ןגה
ןכא םא .יוטיב תוערפה וא הנבמ ייוניש םילוחה ןמ קלחב תולגל רומא הלחמל ןגהש החנהב
א"נדה תא טבשל הסננ יזא ."יאדו דמעומ"ל הז ןג ךופהי ,והשלכ ןגב הלאכ םייוניש ההזנ
תוצמוחה ףצר לע ,ןבומכ ,הרומ הז ףצר .ולש םיסיסבה ףצר תא חנעפלו ולש םילשמה
לע בר עדימ הקינעמ ןובלחה ףצר תעידי .יטנגה ןפוצה ןורקע יפ לע ןובלחה לש תוינימאה
ירגאמב םייוצמה ,םירכומ םינובלח לש םהיפצרל ולש ףצרה תאוושה יפ לע תאזו ,ודוקפית
,הלחמה ינמיסל ינויגה חרואב םיאתהל רומא ןובלחה לש רעושמה ודוקפית .םיבשחוממ עדימ
,ןגה ידי לע בתכומה ןובלחה ןמ קלח הדבעמב "רצייל" םג ןתינ .יוקל תויהל רומא אוה הבש
,רוכזכ .יוטיב רוטקווב םילשמה א"נדה לש וטוביש ידי לע תאזו ,ולוכ תא ףא ילוא וא
תאו וקותעיש תא ,רמולכ ,וב ץבושמה םילשמה א"נדה לש ויוטיב תא הזכ רוטקו רשפאמ
תא לבקל חילצנ םא .םיילאמינא םיאתב וא םיקדייח יאתב תאזו ,ןובלחל רצונה א"נרה םוגרת
םינדגונ .ודגנ םינדגונ ןהמ קיפהלו הדבעמ תויחל וקירזהל לכונ ,ותוקנלו וז ךרדב ןובלחה
תוהזל ןתינ םתרזעב .ןדגונ-ןגיטנא דימצת תריציל ומע םיביגמו ןובלחה תא "םיריכמ" הלא
יכ ,ןבומ .הלא םיקדבנב ותמר תא ךכב עובקלו םיפסונ םדא ינב לש םהיתומקרב ןובלחה תא
.הלחמב םילוחה ןמ קלחב תוחפל ,ןובלחה לש ותמרבו והנבמב םייונישל הפצנ

תוצירפל המרגו םימישרמ תונוחצנ רפסמ תונורחאה םינשב הלחנ "הכופהה הקיטנגה" תשיג
.םדאב תויתשרות תולחמל םימרוגה םינגה רקחב רתויב תובושח ךרד

:םדאה תשרותו השדחה הקיטנגה

רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ

הליש יסוי
132-137 'מע :ג"י קרפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Basics of DNA Fingerprinting
DNA Fingerprinting in Human Health and Society
DNA detective : gene probes & fingerprints

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©