ןטרסו םינג


םינגוקנוא-וטורפה
םייטננימוד םינגוקנוא
יבלש-בר וניה ינטרסה ךילהתה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םינגוקנוא-וטרופה


םיחנומב יכ ,חכווינ (םינגוקנוא-וטורפ) םינגוקנוא-וטורפה לש םתלועפ ךרדב רכזינו בושנ םא
רובעי ןגוקנוא-וטורפ לש םיקתועה דחאש ךכב יד : םייטננימוד םינגב רבודמ םייטנג
,ןיקתה ללאה דצל םהב םייקתיו םימיוסמ םיאתל רדחוי וא ,(לשמל ,היצטומ ידי לע) לועפיש
םג םינגוקנוא-וטורפה םינוכמ ךכיפל .יאתה פיטונפב יוטיב ידיל איבת ותלועפש ידכ
לש םייוליג םע ,תונורחאה םינשב ףסותה וז הרדגהל ףסונ םעט ."םייטננימוד םינגוקנוא"
הלא םינג .םייביסצר םינגכ םיגהנתמ ךא ,ינטרסה ךילהתה תמירגב םיפתתשמה םיפסונ םינג
." םייביסצר םינגוקנוא" יוניכל ,ךכיפל ,וכז

ןטרס :םידלי תפקותה הרידנ תראממ הלחמב םייביסצרה םינגוקנואה רופיס לש ותליחת
ריאממ וניה המוטסלבוניטרה לודיג .(retinoblastoma) המוטסלבוניטר יורקה ןיעה תיתשר
ךא ,תראממה הלחמה ןמ םילחמ הלוחה .חותינב הקחרהלו םדקומ יוליגל ןתינ ךא ,רתויב
,דחי םג םייניעה יתשב לודיגה עיפומ םילוחה ןמ קלחב .לודיגה עיפוה הבש ןיעה תא דבאמ
רורבה יתשרותה עקרב וניה המוטסלבוניטרה ןטרס לש ודוחיי .דבלב תחא ןיעב - םקלחבו
םהיתוחפשמב .םהיניע יתשב םיעגפנה םילוחב רקיעבו ,הלחמה ירקממ 50%-מ הלעמל דחיימה
העבקנ וליאכ תגהנתמ הלחמהו ,המוטסלבוניטר לש םיפסונ םירקמ םיעיפומ הלא םילוח לש
1971-ב עיצה (Alfred Knudson) ןוסדונק דרפלא רקוחה .יטננימוד ימוזוטוא ןג ידי לע
ןוגכ ,םייטנג םיעוריא ינש ריאממה לודיגה תריציל םישורד ויפ לעש ,העפותה רבסהל לדומ
תוחפשמב םלוא ,רתויב ךומנ אוה את ותואב ולוחי ןהיתשש יוכיסה .תונוש תויצטומ יתש
םירוהמ תרבועה ,הנושארה היצטומה תמייק רבכ יתשרות וניה המוטסלבוניטרה לודיג ןהבש
היצטומה יארקא חרואב תמרגנ וז היצטומ אשונה םדא לש תיתשר אתב םא .םהיאצאצל
םיעוריא ינש ידי לע אופא םרגנ תוריאממה בצמ .הלחמה תא םדא ותוא חתפי ,תפסונה
ידש ןוויכמ .תיפיצפס המקרב לח ינשה וליאו ,ףוגה יאת לכב יוצמו שרונ דחאה :םייטנג
לודיגה תא "םיאשונה" םיחתפמ ,היצטומה אשונב הלחמה תעפוהל םורגל ידכ דחא עוריאב
אופא תמרוג תשרומה היצטומה .התוא םיאשונ םניאש םישנאמ הברהב ההובג תורידתב
רתיה-תייטנל םרוגה ןגה לש ומוקימל זמר .(predisposition) הלחמב תולחל רתי-תייטנל
תיתשרותה המוטסלבוניטרה ילוחמ קלחב יכ ררבתה רשאכ לבקתה המוטסלבוניטרל תיתשרותה
,רמולכ) םיגולומוהה גוזה ינבמ דחאב קר עיפומ רסחה .13 םוזומורכב ריעז רסח עיפומ
ונומיסש ,ימוזומורכה ספה תא דימת ללוכ רסחה רוזאו (הז רסחל טוגיזורטה וניה הלוחה
.13p14

Wilm's יורקה ,הילכה לש רידנ לודיג :ןיטולחל הנוש תראממ הלחמב התלגתה המוד העפות
ןמ קלח יכ הלגתה הז הרקמב םגו ,תיתשרות הלחמכ םיתעל עיפומ הז לודיג םג .tumor
םייטנגה םיעוריאה לש םביט .11p13 רוזאב ,11 םוזומורכב םעפה ,רסח םיאשונ םילוחה
שומיש םירקוחה ושע ןהבש ,תויפצת תרוש תובקעב ןבוה הלא םילודיג לש םתריציל םיליבומה
ה קדבנ רשאכ .םילודיגה ינשב רסחה ירוזא תבריקב םייוצמה םייפרומילופ הלבגה ירתאב
המקרמ םיניקת םיאת לש פיטונגה תמועל לודיגה יאתב הלא םייפרומילופ םירתאב פיטונג
םירתאל םיטוגיזורטה ויהש ,המוטסלבוניטר ילוחב יכ אצמנ ,הלוח ותואמ ,תרחא
.רתא לכב םיללאה ינשמ דחא קר לודיגה יאת וארה 13q14 רוזאב םייוצמה םייפרומילופה
יפ לע רבסהל תנתינ איהו ,(loss of heterozygosity) "תויטוגיזורטה ןדבוא" הנוכמ העפותה
ךכל תמרוגה ,(הזוטימ) הזוטימה ךלהמב הערפה הניה תחא תורשפא .םיירשפא םינונגנמ רפסמ
םוזומורכ .דחי םג םהינש םוקמב ,תבה אתל רבוע םייגולומוהה םימוזומורכה ינשמ דחא קרש
.םיללאה דחאל טוגיזומוהל ךפהש את םילבקמ ונא השעמלו ,ןכמ רחאל ומצע לפכשמ הז
ףולחישל המודב ,םייגולומוה םימוזומורכ ןיב הזוטימה תעב לחה ףולחיש וניה רחא ןונגנמ
לש בצמל יטוגיזורטה בצממ רבעמ ,רומאכ ,הניה הלא םיעוריא לש תיטנגה האצותה .יטוימה
רבדה שוריפ יכ ,ןבומ .ונממ קלחל וא םייגולומוהה םימוזומורכה ינשמ דחאל תויטוגיזומוה
ובש ,בצמ התע ראתנ .םוזומורכה לש הז רוזאב םייוצמה םינגה לכל תויטוגיזומוה וניה
אל טוגיזורטהב יכ ,ןבומ . תיביסצר הניה תיתשרה יאתב לודיגה תריציל תמרוגה היצטומה
יאתמ את ךפה ימוזומורכה יונישהמ האצותכ םא םלוא ,יפיטונפ יוטיב ידיל וז היצטומ אובת
.לודיגל אצומ ןתי הז דדוב אתו ,היצטומה התע אטבתת ,יטנטומה ללאל טוגיזומוהל תיתשרה
ההז ,רסחב לולכה ,ןגה רדעה :תיביסצר היצטומכ הז לדומ יפ לע גהנתמ ימוזומורכה רסחה
ההז רסחל תויטוגיזומוה לש בצמ תריצי .ןגה לש וקותישל תמרוגה היצטומל ותועמשמב
.היצטומל תויטוגיזומוה לש בצמל תיטנגה התועמשמב

.רסחה וא ,תשרומה היצטומה וניה ןושארה עוריאה .ןוסדונק לש הירואיתל םיאתמ הז לדומ
.רסחל וא היצטומל יטוגיזומוהה בצמה תריצי וניה ,תיטמוסה המקרב לחה ,ינשה עוריאה
ויפוא תא שיגדהלו בושל יוארה ןמ . Wilm's tumor הילכה לודיג יבגל םג םינוכנ הלא םירבד
םינגוקנוא-וטורפה לש יטננימודה םייפואל דוגינב ,הז הרקמב "ינטרסה ןגה" לש יביסצרה
לש ,ריאממ-יתלבה ,ןיקתה ויפוא תרימשל אופא ינויח רבודמ ובש ןגה .ןכל םדוק ונרכהש
.ינטרסה פיטונפה תעפוהל םימרוגה םה וקותיש וא ורדעהו ,אתה
קחרומ ורדעהבו ,תוריאממה תעפוהל םלב ותוחכונ םצעב הווהמ ןגה רצות :תורחא םילמב
תלועפל התוהמב הכופה אופא הניה "יביסצרה ןגוקנואה" לש ותלועפ .הז םלב
םג םייביסצרה םינגוקנואה םינוכמ ךכ םושמו ,"יטננימודה ןגוקנוא"ה אוה ,ןגוקנוא-וטורפה
.(genes tumor suppressor) "תוריאממ יאכדמ םינג" וא ,"םינגוקנוא-יטנא" םשב

טוביש ידי לע ןגה לש ודודיב שרדנ ןגוקנוא-יטנאה לש ותלועפ תנבה םשל יכ ,ןבומ
הלעפוה Wilm's tumor -ו המוטסלבוניטה תמירגב םיברועמה םינגה יבגל םג .ירלוקילומ
לש עגיימה בלשה םירקוחה ןמ ךסחנ הז הרקמב םלוא ,"הכופהה הקיטנגה" תטיש החלצהב
תאו 13q14 רוזאב המוטסלבוניטרל ןגה תא שפחל שי יכ רורב היה הליחתכלמ :ןגה יופימ
ףא לקה לודיג תומקרב הלא םירוזאב םירסח לש םמויק .11q13 רוזאב Wilm's tumor-ל ןגה
םינג רחא שופיח .רסחה ירוזא ךותמ א"נד יעטק לש םדודיב תא רשפיאו הכאלמה תא אוה
kb-כ לע ערתשמה ,תיסחי לודג ןג לש ויוהיזל איבה 13 םוזומורכב רסחה רוזאב םיליעפ
הז ןג רדחוה רשאכ .המוטסלבוניטרה ילודיג תיברמב יוטיבו הנבמ ייוניש רבוע רשא ,200
,םהלש תוריאממה תונוכת יוכידל רבדה םרג ,תיברתב המוטסלבוניטר יאתל הניקתה ותרוצב
תפסונ החכוה הגשוה ךכב .םיריאממ םניאש םיאת תוגהנתהל המוד תויהל הלחה םתוגהנתהו
ויקתוע ינשב העיגפ ךכ ךושמו ,תוריאממה תעפוה תא ומויק םצעב ענומ ןכא הז ןגש ,ךכל
םג יכ ,הנורחאל ררבתה העתפהה הברמל .תוריאממה ךילהת לש ותליחתל םורתל היושע
ןג לש ותליעפ תעגפנ ,דשה ןטרס ףאו האירה ןטרס ןוגכ ,תופסונ תוריאממ תולחמב
ליבומה ינושארה עוריאב ברועמ הז ןג יכ אופא ןכתיי .לודיגה אתב המוטסלבוניטרה
.םדאב םיריאממ םילודיג רפסמ לש םתריציל

םייטננימוד םינגוקנוא


רשקה רקחמב שדח ןדיע הנורחאל לחה םייביסצרה םינגוקנואה לש םמויקב הרכהה רובג םע
שופיח אב ומוקמבו ,טעמ ךכש םייטננימוד םינגוקנוא רחא ץרמנה שופיחה :ןטרסו םינג ןיב
הז גוסמ םיטעומ אל םינג לש םמויקל זמר .םישדח םייביסצר םינגוקנוא רחא תוחפ אל ץרמנ
ןתינ םדאב םיריאממה םילודיגה יגוס תיברמב יכ ,וארה רשא ,תויפצת תובקעב לבקתה
לודיג לכל ידוחיי חרואב תאזו ,םונגב םינוש םירוזא לש תויטוגיזורטה ןדבוא תולגל
17 ,5 םימוזומורכה לע ,םירוזא השולשב רקיעב רבודמ ,לשמל ,סגה יעמה ןטרסב .לודיגו
הלחה היצטומה .לודיגה יאתב תויצטומ תולח םהבש םינג ולגתה השולשה לכב ,ןכא .18-ו
תיביסצר איהש) היצטומה הלוכי וב בצמל איבמ ןיקתה ללאה ןדבואו ,ןגה יקתועמ דחאב
.אטבתהל (היפואב

יבלש-בר וניה ינטרסה ךילהתה


ןייפואמו ,יבלש-בר ןכא וניה ינטרסה ךילהתה :האבה הנקסמל ליבומ הלא תוילגת לש ןמוכיס
הנושארל אתה שכור ובש ,ינושארה עוריאב ןה םיברועמה ,אתה םונגב םייוניש תרוש ידי לע
תוברתהה תלוכיב תיתגרדהה היילעבו לודיגה תומדקתהב ןהו ,ריאממה לאיצנטופה תא
,םייביסצרה םינגוקנואב ,הארנה לככ ,םילח וז תרשרשב םינושארה םייונישה .ולש תונשלופבו
.םייטננימוד םינגוקנוא לש םלועפיש םהילא הוולתמ ךשמהבו ,"תוריאממה יאכדמ" םינגה םה

התעו ,ונידיב ןותנ טוחה הצק יכ הארנ ?ינטרסה ךילהתה לש האלמ הנבהל ונעגה ךכב םאה
ןיבהלו תויוריאממ לש םינוש םיגוס לש םתוחתפתהב םיברועמה םינגה תרתי תא תולגל ונילע
תושדח תושיגל ךרדה חתפית ךכב יכ םיווקמ ונא .םהירצות לש יגולויסיפה דיקפתה תא
אתל וכפהש םינגה ירצות לש םלורטנ לע תוססובמ הנייהת רשא ,ןטרסה תלחמ יופירל
.ץעורל

תשרותו השדחה הקיטנגה
םדאה
רואל האצוה-ןוחטיבה דרשמ
הליש יסוי
155-159 'מע :ו"ט קרפאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Cancer and Genetics
oncogenes
Regulation of Apoptosis by Oncogenes and Tumor Suppressor Genes
Scientific American SEPTEMBER 1996**ALL CANCER ISSUE
Central Dogma - The Beauty of Mutations
Department of Biological Sciences - Virtual Mitosis
Cell Division: Binary Fission And Mitosis


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©