יטנגה רמוחה לופכיש


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

תללוכ ותדובעש םיזנאה לע לטומ לילס-ודה חותיפ לש דיקפתה .ליעפמ שי עבטב הלועפ לכל
םיזנא םג םיכירצ ונחנא וישכע .ךכב יד ןיא םלוא .לילס-ודב םילידגה ינש ןיב הדרפהה תא
ריכהל :םירבד המכ תושעל ךרטצי הזה םיזנאה .ןוכנה סיסבה לומ ןוכנה סיסבה תא איביש
ךכב יד אל ,הנהו .הביבסב םיאצמנש םיסיסבה דחאל תתואלו םילידגה דחאב ןוכנה םוקמה תא
םיזנא אצמנב ןיא לבא .םירמוחה ראש תא םג איבהל וילע ,סיסב לומ סיסב איבמ םיזנאהש
הביכרמ תאזכ רזע תכרעמ .רזע תכרעמ ןאכ תשרדנ ךכיפלו הלאה םירבדה לכ תא השעיש
רבכש רכוסה תא ?היינב ינבא וליא .הינבה ינבא תא ,םיביכרמה תא ,תשעותמ הרוצב ,שארמ
איבהלו ןוכנה דיטואלקונה תא רוחבל עדוי םיזנאהו .דיטואלקונ יורקש המ ,סיסבל רושק
רוציל ךירצ ןכש ,רמילופה ראש םע הז תא ביכרהל םג ךירצ אוה .ןוכנה סיסבה דיל ותוא
יורק הז םיזנא .הז תא תושעל עדוי םיזנא ותואו .םירמוח םתוא לש הכורא תרשרש ןאכ
.זרמילופ DNA
.דואמ ךורא לילס וד תריצי ךרוצל וללה תולועפה תא ועצביש םימיזנא דוע ןאכ םישרדנו
רטמורקימ דואמ ךורא ףיגנה לש DNA -ה וליפאש ןייצנ לילסה ךרוא תא שיחמהל ידכ
שיש הארנ םיקדייח םיפקותש םיפיגנה 'גאפוירטקבה ,לודג רתוי תצק ףיגנ חקינ םא .דחא
,ךבוסמ רתוי הברה אתל רובענ םא .רטמורקימ 15-10 ךרואב םהלש לילסהש םי'גאפוירטקב
רטמילימל DNA-ה ךרוא עיגמ -דחא רטמורקימ ךרעב ולדוגש קדייחבש אצמנ ,קדייחל
םדא ןב ומכ ,םילודג רתוי םימזינגרואל רובענ םא .רמצ רודכ תרוצב לפוקמ DNA-ה .ךרעב
עיגמ את לכש העש ,םירטמ ףאו םירטמיטנסל עיגמ את לכב DNA-ה ךרואש הארנ ,לשמל
.לכה ךסב םינורקימ לדוגל
ללגבו .רטמורקימ 0.0027 -כ ןהלש רטוקה דועב ,דואמ תוכורא ןה DNA -ה תולוקלומש ןאכמ
יא קדייחל :המגודל .רתויב הריהמ תויהל תבייח םימיזנאה תוליעפ ,ןהלש םוצעה ךרואה
םיכירצ םימיזנאה ,תוקד 20 לכ קלחתמ אוהו ליאוה ;DNA לש דחא רטמילימ שי ילוק
תואמ ביכרהל ךירצ הזה םיזנאה .תוקד המכל דחא רטמילימ לש תוריהמב DNA זתנסל
תאזכ תוריהמב .תוקד 20 ךות DNA לש דחא רטמילימל עיגהל ידכ ,הינשב םידיטואלקונ
,םלואו .םינושה םילעופה םימיזנאה ןיב תקייודמ המאתהב עצבתהל תוכירצ תויוליעפה לכ
.ןוקיתה ןונגנמ םייק ןכלו תויועט תורקל תולוכי תויוליעפה תוריהמ בקע
ףוחל ץיקב תכלל םיליגר ונחנא .הזה ןונגנמה לש ותובכרומ תשחמהל תואמגוד המכ ןלהל
ירידשת .ידמ בר ןמז שמשב םיהוש ונא ןיא דוע לכ ןכוסמ וניא הז ףוזיש .ףזתשהלו םיה
תולולע לוגס הרטלואה ינרקש ינפמ ,שמשב בר ןמז תוהשל אל ונתוא םיריהזמ היזיוולטה
הרטלואה ינרקל .שמשב ידמ בר ןמז םיהוש ונאשכ הרוק המ ןיבהל הסננ .רועה ןטרסל םורגל
-ל קזנ םורגל הלוכי איה וז הנירק לש תורידתהו לגה ךרוא ללגב .םייוסמ לג ךרוא לוגס
םירצוי לוגס הרטלואה ינרק .הזל הז םיכומס םינידימיט םייוצמ DNA-ה לש תרשרשב .DNA
גוזל :תורחא םילימב וא ,רמידל ןידימיטמ םתוא םיכפוהו םינידימיטה ינש ןיב רשק
הזכ רשק .יטנלווק ,קזח רתוי הברה רשקב אלא ,ןמימ לש רשקב אל םירושקה םינידימיט
ןונגנמ ונל לבא ,RNA-ל DNA-מ קותעיש ןמזב םגו DNA-ה לופכש ןמזב םג קזנ םורגל לוכי
תרשרשה יביכרמ ןיב ןיחבהל עדויש םיזנא םייק .םיינדרוט םירמיד םתואמ רטפהל עדויה
,םהילא עיגמ אוה ,םינידימיט לש גוז האור הזה םיזנאהש תמיא לכ .םינידימיט לש הזה גוזב
חדוקה ,םיינישה אפור לש ותדובע ךרד תא הריכזמ תאזה הלועפה ,םתוא קלסמו םתוא ךתוח
תא תצק ביחרמו םינידימיטה גוז תא איצומ םיזנאה .ותוא תוקנל ידכ ןשב רוחה תא לידגמו
.רוחה תא תצק ביחרמו םינידימיטה גוז תא איצומ םיזנאה .ותוא תוקנל ידכ ןשב רוחה
רחא םיזנא אב התע .םינידימיטה גוז היהש םוקמב ,רוח ולומו םלש דחא לידג ונל שי וישכע
לש העיגפל רכז וב היהי אלש ,יקנ ,שדח לילס-וד רצוי אוה םצעב .ינשה לידגה תא םילשמו
.לוגס הרטלואה רואה
הרקי זאו .הלועפה תא תושעל םימיזנאה וקיפסי אל ,ידמ םיבר םינוקית ושרדיי םא ,םלואו
לפכשל לכוי אל DNA-ה יכ ,יתשרות קזנ ומרגייו םוקמב וראשיי ןידימיט לש תוגוז תצקמש
וב םוקמב קספיי ךילהתה ,קותעיש רובעי רשאכ :הזמ עורגו .הנוכנו תיתימא הרוצב ומצע תא
םוסחמה תא רובעל ולכוי אל קותעישה תא תושעל םיכירצש םימיזנאה .םינידימיטה גוז יוצמ
.ינטרס אתל הזה אתה תכיפה לש הנכסה לדגת ןמיעו הנרבטצת אתב תואיגשה .הזה

תירלוקלומ היגולויב
,1990 - ן"שת ןוחטבה דרשמ
תרדושמ הטיסרבנוא
(ביבא לת תטיסרבינוא) גרבצרה סקמ
29-30 'מע :'ו קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


The Genetic Code
DNA
DNA Structure, Replication and Eukaryotic Chromatin Structure
DNA Replication-Knowledge Encylopedia
DNA replication -for kids

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©