םינובלחל יטנג רמוח םוגרת


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ןפוצה הנבמ תא וליג רשא ,קירקו ןוסטוו ,תירלוקלומה היגולויבה לש םילודגה םינהכה ינש
RNA-ה איה הינשה ועלצ ,DNA-ה יהירה הז שלושמ לש תחא עלצ .שלושמכ והורייצ יטנגה
.םימיזנא םג ליכמה ,ןובלחה יהירה תישילשה ועלצו

וז היעבל שגינ םרטב לבא .םינובלחה תפשל RNA-ה םגרותמ ךיא ןיבהל םישקבמ ונא התע
תוכורכה תויעבה תא אצמנ הב ,הימסלטה .הימסלט היורקה השק הלחמ לש המגוד איבנ
החיכש איה םידוהיה ברקב ;םלועב םידחא תומוקמב החיכש םד תלחמ איה ,ןגה לש יוטיבב
םידלי .הילטיא ןוגכ ,ללכב ןוכיתה םי ןגאו ןוכיתה חרזמהו ןווי ,ןאטסידרוכ ידילי לצא
לצא םא .םיימנא םהו ןיבולגומה לש דואמ הכומנ המר םע םידלונ וזה הלחמה םע םידלונה
לצא אתיבו אפלא ןיבולגה ןובלח לש תוארשרש יגוס ינשמ יושע ןיבולגומהה ליגר םדא
יוטיב ידיל תואב הימסלט הלוח לצא .ןיבולגומה לש דחא גוס קר עיפומ הלא םילוח
רסחש חכווינ ,הלאה םילוחה לש םיאתה ךותבש DNA-ה תא קודבנ םא .תופסונ תוילמונא
לצא .םילוח לש דחא גוס לצא תוארשרשהמ תחא תיישעל ןמיס ןתונה DNA- קלח ותוא םהל
,RNA-ה אצמנ אל ןכ ומכ .יוטיב ידיל אב אל לבא ,אצמנ DNA-ה לש הז קלח םירחא םילוח
RNA-ה םגו DNA-ה םג ,םירחא םילוח לצא בושו .ןיבולגה לש תוארשרשל םגרתיהל רומאה
תוסיו לש תויורשפא שולש ןאכ םיאור ונחנאש ךכ .םוגרת רבוע אל RNA-ה לבא ,םיאצמנ
.םוגרתה


ידכ .ינש םוקמב השענ RNA-הו דחא םוקמב השענ םוגרתה םייטוירקיא םיאתב ,תעדל תאזו
םיאת םילדגמ וז הטישב . היפרגוידרוטוא היורקה הטישב םישמתשמ ונא ,וז הדבוע תולגל
רמוחה .תיביטקאוידר תנמוסמ ונימא תצמוח םנוזמ עקרקב םירידחמו המקיר תויברתב
רמוחה ירחא בוקעל ןתינ ךכל תודותו םוליצה רמוח תא ןמסמ ךכו הנירק טלופ יביטקאוידרה
ידכ ךירצ אתהש ונימאה תוצמוח רחא םיבקוע ונא היפרגוידרוטואה תטישב יוסינב .ןמוסמה
רמולכ ,םידיטפפילופ לש הרוצב תונבנ ונימאה תוצמוחש םיאור ונא .םינובלח ביכרהל
.ןיערגה ךותב אלו המסלפוטיצה ךותב ,תוארשרש

ןאכמ .ןיערגה ךותב השענ .א.נ.רהש חכווינ םינמוסמ םיסיסבב המוד יוסינ ךורענ םא ךא
רובעל ךירצ RNA-ה ובש המסלפוטיצל ןיערגה ךותב התשענש היצמרופניאהמ רבעמ ונינפלש
.םוגרת

תירלוקלומ היגולויב
הטיסרבנוא ,1980 - ן"שת ןוחטבה דרשמ
תרדושמ
(ביבא לת תטיסרבינוא) גרבצרה סקמ

36-37 'מע :'ח קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


New Proteins, Cells and Individuals
The Protein Machine
Protein Synthesis & Enzymes


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©