יטנגה ןפוצה


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

דחאה ,םירקוח ינש  יטנגה ןפוצה תא וחתיפ -60ה תונש תישארו 50-ה תונש ףוס תצורמב
םוחתב הלא םירקוח ינש וכרעש ףלאמ יוסינ ןלהל .ייתמ ינמרג ינשהו ,גרבנרינ יאקירמא
םיסיסב לש תושלש ,תימיכ הזתניסב ,ונב םה תויתוא שולש לש יטרואיתה סיסבה לע .הז
לידירוי ארקנש סיסב ותוא םימעפ שולש UUU לש לשמל ,הישילש וחקל םה .םימייוסמ
ומצע יוסינל םיעיגמ ונאש ינפל ?םגרותי הזה רבדה ונימא תצמוח וזיאל :םמצע תא ולאשו
RNA אלא ,ינבמ RNA אל םגו חילש RNA אל איהש ,RNA לש תפסונ הצובק תמייקש ןייצנ
הנבמה .ונימא תוצמוח ןיבל חילש RNA ןיב ,םאתמ ,רוטפדא םצעב שמשמה ,TRNA יורקה
.ודיקפת המ ונתוא דמלי TRNA לש

תרשרשה לש דחאה הצקב ,ןתלת הלע תרוצב םיסיסב לש תיסחי הרצק תרשרשמ יונב TRNA -ה
םיסיסב לש רדס אצמנ ,תרשרשה לש ינשה הצקב ,םייוסמ םוקמב .ונימא תצמוח הרושק
םדאל המוד TRNA -ה ךכו חילשה RNA-ה ךותב תמייקה היישילש קייודמ ןפואב םילשמה
זחאהל לוכי אוה הינשה ודיבו םייוסמ ילכ TRNA-ה קיזחמ תחאה ודיב .םיידי יתש לעב
שולשל תומילשמ תויתוא שולש תועצמאב זחאנ TRNA-ה .חילש RNA-ה לע םייוסמ םוקמב
.תמייוסמ ונימא תצמוח "הינשה ודי"ב איבמ אוה תאז השוע אוהש העש .חילש RNA-ב תויתוא
.ונימאה תצמוח תא ינשה הצקבו חילשה תא דחאה הצקב :תווצקה ינשב קיזחמ אוה ךכו

ךותמ ונדדובש םימוזוביר תאזכ תכרעמל םיאיבמ םא .םינובלח זתנסל שממ ןתינ תאז ךרדב
םיפסונ םירמוח דועו היגרנא תנתונש תכרעמ ןכו אתה ךותבש TRNA-ה תא ונפסוהו אתה
.הנחבמה ךותב םינובלח זתנסל םילוכי ונא
ןפואב זתנסנש יתוכאלמ חילש RNA חקינ אתהמ חילש RNA םוקמב םא :יוסינה תא טרפנ הבה
שיש תובכרומה לכ םוקמבו ;ןידירוי קר הליכמש תרשרש ,לשמל ,ול קפסנו הדבעמב ימיכ
ןמסנ םאו ...UUU איהש םיסיסב לש תרשרש לבקנ ,U קר ןתינ ונחנא יעבט חילש RNA ךותב
ונחנא .ןובלח תישענ ונימא תצמוח וזיא תולגל לכונ ,תויביטקא וידרב תחא ונימא תצמוח
לש תרשרש תריצי םשל ןינאלא לינפ הייורקה ונימא תצמוח קר UUU -ה לש הרקמבש םיאור
.ןינאלא-לינפ-ילותפ

דמצמ רתוילש ךכב אטבתמה ,ןפוצה לש ןווינ ןיעמ םייק :תפסונ העפותב תופצל ןתינ ךא
UUA -ו UUU ,לשמל ,ךכל םאתהבו תמייוסמ ונימא תצמוח יבגל ןבומ ותוא שי תוישילש
וז העפות .היישילשב תישילשה תואל ףילחת שי וליאכ ,ונימא תצמוח התואל ןפוצ םהינש
אל היצולובאב וליאכ .תישילשה תואב הדונתה תרעשה רמולכ ,"סיזתופיה גנילבוו" הייורק
,ןפוצל תמייוסמ תושימג הקנעוה ,םצעב ,ךכו תישילשה תואל הלודג ךכ-לכ תובישח התייה
לש הפוסב תומייוסמ תואיגש ושענ וליפא םמצע לע רומשל ולכוי תאז לכב םירוציהש ידכ
.היישילשו היישילש לכ

לש רזוח זותניס :הז ןפוצ תריתפב הכורכה הדובעה לכ תא םכמצעל ראתל ולכות התע
לש 60 -ה תונש עצמאב המייתסנ וז הלודג הדובע .םיאתמה ןפוצל ןמיאתהל ידכ תוישילש
.ילאסרבינוא אוה הז ןפוצ : הבר תובישח תלעב העפות התלגתנ הכלהמבו תיחכונה האמה
ןפוצ ותוא אוה םדאב םייקה ןפוצה םאה :םירקוחה תא הדירטהש הלאשל הבושת וז התיה
ןתואל ןוכנ ןפוצ ותואש אצמנ יקדייח רוקממ אבש RNA-ב םאה ?קדייחב וא קרחב אצמנה
,תינויצולובאה הרושה לכב ,הזה םויה םצע דע .ןכ טלחהב :איה הבושתהו ?ונימא תוצמוח
.ןפוצ ותוא אוה ןפוצהש תעדל םיחכונ ונא םיבכרומ יכה םירוציה דעו םינטק יכה םירבדהמ
ןיאו םינובלחה לש בכרהה לע רומשל ידכ אצמ עבטהש רתויב הליעיה ךרדה וזש הארנכ
ונחנא ,תוחתופמ יכה תורוצה דעו םייחה תלחתהמ .ץראה רודכ ינפ לע הזמ בוט ףילחת
.ילסרבינוא ןפוצ ,אופיא והז .יחה לכל ןוכנ ןפוצ ותואש םיאצומ

תירלוקלומ היגולויב
הטיסרבנוא ,1980 - ן"שת ןוחטבה דרשמ
תרדושמ
(ביבא לת תטיסרבינוא) גרבצרה סקמ

40-41 'מע :'ט קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


The Genetic Code
Introductory Biochemistry: The Genetic Code
The Central Dogma of Biology mostly about RNA
Nucleic Acids


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©