האירק ינמיס


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ןויערה.םדא ינב י"ע םיטלקנ םה םלועב םיפחרמ תונויער רשאכ ,יטסינוטלפאה םלועה יפ לע
תוארל לכונ זא יכ חילש RNA-ה םע םימוזובירה תא רושקל עדויה רמוח שי םאש היה
יטפואה פוקסורקימה רשאמ לודג רתוי הברה הדרפה רשוכ לעב פוקסורקימב ,תורישי תאז
RNA-ל DNA לש קותעיש שחרתמ םאש הארנ ?הארנ המו .ינורטקלא פוקסורקימב רמולכ
ימואתפ רשק הווהתי ןובלח ותוא תוחכונב זא יכ TRNA-ו םימוזוביר םיפרצמ הז ךילהתלו
םשוי רבכש ןויער והז ,רבד לש ותימאל .הז תא תוארל לכונו ,RNA -ה לע םימוזובירה לש
, םינובלח לש הרדס םא יכ ,דחא ןובלח קר אלש וליג ןכאו תוליגר תוימיכ ויב תוטישב
.חילש RNA-ל םוזובירה לש ינושארה רשקל םיארחאה

םוקמב ,םינובלח םתוא ידי לע טלקת הדיחיו תחא ונימא תצמוחש ךכל םיגאודה םינובלחה
.(Initiation factors) לחת ינובלח םייורק קייודמה

,ילוק-יא קדייחה לע ונייה ,דבלב םייטוירקורפה םיאתה לע רובידה תא ונדחיי הכ דע
ונאש ןיערג ילעב םיאתב ונייה , םייטוירקיא םיאתב לבא .ונלש היחה הנחבמכ שמשמה
ןכש ,םינובלח העבש ןאכ םיברועמ :ךבוסמ רתוי תצק ךא ,דואמ המוד ךילהתה ,םהמ םייושע
ןובלח לכ יטוירקוא אתב ,ונימא תצמוח התואב ליחתמ ןובלח לכ םהב םיקדייחה ןמ הנושב
ןפוצה לש האירקה תליחת תא םינמסמ דציכ :הלאשה ןאכמו .תרחא ונימא תצמוחב ליחתמ
?יטנגה
לכ .הנוש הלחתה תועצמאב יושע םייטוירקואה םיאתב ןובלח לכ ןכאש ואצמ 70 -ה תונשב
םיזנא עיפומ ךילהתב רחואמ רתוי תצק לבא ,תחא ונימא תצמוחב תוליחתמ תוארשרשה
,ונימא תצמוח התוא י"ע תישענ הלחתהה ןאכ םג ,רמולכ .הלחתהה תא רזוגה םייוסמ ןובלח
ונל ןיאו .דיטפפילופה תיישע ךילהת ןמזב דוע הצוחה אצויו רזגנ אוה לבא ,ןימויתמה
ונימא תצמוחב אקווד הכורכה ,תאזה הדיחיה הקינכמה תא עבטה איצמה עודמ :הלאשל הבושת
?ונינפל תוירקמ לש ןיינע אמש וא ינויצולובא ןורתי והז םאה ?דחוימב החיכש הניאש

ךיא ?ופוס דעו רסמה תלחתהמ וכרד תא םוזובירה השעי דציכ :תופסונ תולאש תוצצ ןאכו
עדוי ךיא ?תרשרש רוציל ידכ וידחי ונימאה תוצמוח תא רבחל דציכו רומגל יתמ עדיי
ןפוצ םלוכש , RNA הברה םנשי אתה ךותב ירהו ,םייוסמ חילש RNA-ל רשקתהל םוזובירה
אתה ךותב דחוימ חילש RNA םהל םגו םירחא םינובלח םנשי ןכ ומכ ?דחא ןובלחל
RNA-ה וא רחוב םוזובירה םאה ?תאז השוע אוה דציכ םהיניב רוחבל ךירצ םוזובירהו
?רחוב חילש

תירלוקלומ היגולויב
הטיסרבנוא ,1980 - ן"שת ןוחטבה דרשמ
תרדושמה
(ביבא לת תטיסרבינוא) גרבצרה סקמ

46-47 'מע :'י קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Initiation of rna transcription
RNA Transcription
BioTech: The Genetic Code


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©