תיטנג הסדנה


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

הלבגה ימיזנא םייורקה םימיזנא לש םייוסמ גוס וליגש עגרב הדלונ תיטנגה הסדנהה
תוחכוה ןיא הכ דע ךא ,םיקדייח ךותב םימייק וללה םימיזנאה .(Restriction Enzymes)
םא ?םדיקפת והמו .םש םג םימייק םהש חינהל שיש ףא ,םיטוירקואה םיאתב םימייק םהש
תעדונ ,םי'גאפוירטקב ,םיקדייח יפקות םיפיגנ םייוצמ הב ,תמייוסמ הביבסב יח קדייח
הזיאו ,אתה ךותל סינכהל ןתינ DNA הזיא ריכהל ועדיש םימיזנא לש םמויקל הבר תובישח
ימיזנא םה הז דיקפת םיאלממה םימיזנאה .אתל וסינכהל רוסאו ןכוסמ תויהל לולע DNA
םיעדוי הלבגהה ימיזנא ךכ ,לשמל TRNA ריכהל םיעדויש םימיזנא םנשיש םשכו .הלבגהה
.DNA-ה לש לילס-ודב םיסיסב לש תירטמיס הרדיס ריכהל

ותוא ךתוח אתל DNA סנכנשמו םיסיסבה לש ףצרה תא ריכהל אופיא םיעדוי הלבגהה ימיזנא
תורבחתהל םוקמ ראשנש ךכ לילס-ודה תא ךתוח אוה לבא ,םיירטמיסה םיפצרה םתואב םיזנאה
A-ה דיל לילס-ודה לש דחא לידגב ךותחל עדיי אוה ,AATT -ו TTAA ונשי םא .שדחמ
,לילס-ודה לש םיקלחה ינש תא דירפנ םאש ךכ ,ןושארה A-ה דיל ינשה לידגב םגו ןושארה
.ינשה לילס ודב ישפוח AATT-ו ןושארה לילס ודב ישפוח AATT םהמ דחא לכב ראשיי

הסדנהב םוצע ןורתי עדונ ךכל .אוהש DNA לכ לע הזכ ףצר ךותחל םיעדוי הלא םימיזנא
םוקמב םיזנאה תועצמאב ותוא ךתוח ינאו יקדייח רוקממ DNA חקול ינא םא ,ןכש .תיטנגה
לש קלח אצמנ תווצקהמ דחא לכבו ,םיינשל קלוחמ לילס-וד ידיב אצמנ ינא זא יכ ,דחא
לש וא םדא ינב לש ףיגנ וליפא וא יפיגנ רוקממ DNA סינכמ ינא תרחא הנחבמב .AATT
לוכי ינא ,דחא םוקמב ,ולש AATT-ב הזה לילס-ודה תא םג ךתוח ינאשכ וישכעו ;םיפוק
ירמגל אוהש ףצרל תודותו ,קדייחה לש DNA-ל ותוא ברקל ,ףיגנהמ הזה DNA-ה תא תחקל
ףיגנה לש DNA-ה רבחתמ A רבחל רשפא T לכלש םירמואה המלשהה יקוחלו ירטמיס
היה אלש עדימ תסיפ DNA-ל יתפסוה :יטסלפ חותינ ןיעמ ןאכ יתעציב .קדייחה לש DNA-ל
,ילוק-יאה ןוגכ ,םייעמהמ קדייח חקול ינא ,לשמל ,םא .הזה DNA-ה ךותל סנכתש יוכיס םוש
היצמרופניאל שדח ירמגל עדימ ךכב יתפסוה ףיגנ לש DNA ולש DNA-ה לא רבחמו
םוש היה אלש רבד ,ףיגנה לש היצמופניא םג וב העיפומ םואתפ .קדייחה ךותב הלולכה
.יעבט ןפואב הרקיש יוכיס

תחא .תיטנגה הסדנהל בל תמושת השדקוה ,הזכ ךילהת םירשפאמה םימיזנא שי יכ אצמנש עגרב
תויברתב אתל ףיגנ רידחהל וניצר רשאכ ,תודחא םינש ינפל :תיטנגה הסדנהה לש תויורשפאה
ףיגנ ותוא לש DNA-ה ונידיב היהיש יד ,םויכ .םלש ףיגנב שמתשהל םיכירצ ונייה המקיר
.הלאכ םיפיגנ דוע רצייל אתל ביתכהלו תאז תושעל םילוכי ונאו

וז תילגת םג הלוכי ,עדמב רבד לככו ,תירלוקלומ המרב היגרוריכ עצבל אופיא ןתינ ךכו
םרוג וניא יעבט ןפואבש קדייח ,לשמל ,חקינ ?הזב יופצה ערה והמ .ערל םגו בוטל שמשל
תא לכעל ידכ םהל םיקוקז ונחנאש ונלש םייעמבש םיקדייחה לש םינזה יפלאכ ,והשלכ קזנ
לער לש הריציל ,לשמל ,םורגל לוכיה עדימ וב רידחנו הזה גוסהמ קדייח חקינ םא .ןוזמה
לע תוברתהל ךישמי הזה קדייחה ןכש .תיגולוירטקב המחול יורקש המב ונחתפ זא יכ ,םייוסמ
ונחנא םויכ .םיקזנ םורגל וא גורהל וחוכבש לער רציי םג לבא ,םייעמה ,ולש ליגרה עצמה
ךותל הזכ ףיגנ רידחהל ןתינ תיטרואית .הדבעמ תויחב ןטרס ימרוג םהש םיפיגנ םיריכמ
תורודל ןטרסה לש היצמרופניאה תא ריבעי תוקד 20 -ל תחא קלחתמה הז קדייח .קדייח
ונלזמלש אלא ,ךכב ךורכה תא תוארל ידכ רישע ןוימידב ךרוצ ןיאו םיקדייחה לש םיאבה
.הבר הכ תוליעיב הז הרקמב אטבתמ וניא יפיגנה עדימה

הסדנהה ירפ ,הפורת לש המגוד הנה ;תיטנגה הסדנהה ןמ הבוט קיפהל םג רשפא ,םלואו
ןמ קפומה ,ןילוסניא קירזהל שי תרכוס ילוחל ,עודיכ :חותיפ לש ומוציעב תאצמנה ,תיטנגה
ןילוסניאל םיקוקזה םישנאה רפסמש ינפמ ,תחופו ךלוה הז רוקמ .רקבה לש דבכה ןמו לוחטה
ךישמנ םא .תכלוהו הנטק ןילוסניאה תא ונממ קיפהל ןתינש רקבה תומכ וליאו ךלוהו לדג
לש םהייח יכ ,האוש הרה רבדהו הז רישכתב רוסחמ רצווי רקבהמ ןילוסניאה תא קיפהל
ןובלח לכש וניאר .ןטק ןובלח אלא וניא ןילוסניאה .ןילוסניאב םייולת טושפ תרכוס ילוח
קיפהל ןתינ וישכע .DNA-ה ירפ אוה חילש RNA-הו חילש RNA-המ אבה רסמ תדוקפב רצונ
,חילש RNA לש קותעישל תיארחאה DNA-ה תסיפ תא דדובל רשפא ונממש ,רמוח רקבה ןמ
קדייח ךותל תאזה DNA-ה תסיפ תא סינכהל ןתינ .ןילוסניאה ןובלח תיישעל יארחאה
תאצמנ וז הקינכט .ןילוסניאה תא הלאה םיקדייחהמ קיפהלו תומוצע תויומכב ותוא לדגלו
התוא וסינכה רבכו ,תאזה DNA-ה תסיפ תא ונייה ,ןגה תא ודדוב רבכ .םדקתמ בלשב םויה
.הלאה םיקדייחהמ ןילוסניא רוציי לע שממ םידבוע וישכעו קדייח ךותל

ןשדל שיש עדוי יאלקח לכ :דואמ החיטבמ ךא ,םדקתמ חותיפ בלשב תאצמנה ,המגוד דוע הנהו
םיעדוי םניא םיחמצה בור .ינקנח רוקמ אלא וניא הז ןשד .לובי לבקל ידכ תודשה תא
שמשל לוכי ןקנח לכ אלש ןאכמ .תמייוסמ הרוצב יוצמ אוה ןכ םא אלא ,ןקנחה תא קיפהל
אוה םימשונ ונחנאש ריוואהמ 75% :םוצע ינקנח רוקמ םייק םלואו .םיחמצל ינקנח רוקמ
.וב שמתשהל םילוכי םניא םיחמצהו תישפוח הלוקלומ לש הרוצב ןקנח והז ,לבא .ןקנח
םיקדייח שי הב ,המדאה ךותב יוצמה ןקנחה ,תרחא תימיכ הרוצב ןקנחל םיקוקז םיחמצה
תודבעמ 20 -כב .הינומאב שמתשהל םיעדוי םיחמצהו הינומאל ריוואה תא ךופהל םיעדויה
?וז הקינכט יהמו .תיטנג הסדנה תוטישב ינקנח רוקמ חתפל םויה םיסנמ םלועב תולודג
רמולכ ,ריוואבש ןקנחה לש (היצסקיפ) עוביקל תויארחאה DNA -ה תוסיפ תא םידדובמ
עדימה רבעומ הזה DNA -ה דדובש רחאל .הינומאל ריוואבש ישפוחה ןקנחה תא תוכפוה
.ריוואהמ רשייה ןקנחה תא תחקל עדתש הטיח ונל היהת ךכו .הטיח לש המקיר תיברתל
חמצת תלעות וזיא רעשל לקנ .ריוואה היהי וז הטיח לש ןוזמה רוקמ :תורחא םילימב
.ךכל עיגהל לכונ םא תושונאל

תויורשפאה לע רבדל אלש ,םירקוחה ,ונינפל תחתופ תיטנגה הסדנההש םיכרדה תחא קר וזו
םינושה םיתוסיווהו ,יטנגה ןפוצה לש יוטיבה ,םינגה לש הלועפה תנבהב תוחתפנה תומוצעה
הלוח את לע רבדמ ינא רשאכו .הלוח אתב לפטל תויורשפאה לכ לע רבדל אלשו .אתה ךותבש
,יטנג םגפ לעב אתל םגו ,ינטרסה אתה ןוגכ ,תרקובמ אל הרוצב לודגל ליחתהש אתל יתנווכ
ןכתיי .רבועה בלשב דוע ןנחבאל רשפאש תובר תויטנג תולחמ ןנשיו .תויטנגה תולחמב ומכ
קונית םלועה ריוואל אצי ךכו םיעוגפה םיאתל רסחה עדימה תא רידחהל רשפא היהי דיתעבש
לש תונכסה לע תונותיעב ךרענש לודגה סומלופה לכש ןייצל הצור ינא הז רשקהבו .אירב
.הז םוחתב תושונאל תונופצה תולודגה תווקתה תמועל דמגתמ תיטנגה הסדנהה

תירלוקלומ היגולויב
,1988 - ן"שת ןוחטבה דרשמ
תרדושמה הטיסרבנואה
(ביבא לת תטיסרבינוא) גרבצרה סקמ

57-58 'מע :ג"י קרפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


?יהמ תיטנג הסדנה
Primer on Molecular Genetics
The ESG Biology Hypertextbook Home Page
Nucleic Acids and Proteins -Slide show
CHEMystery: Organic Chemistry: Nucleic Acids
The Nitrogen Cycle


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©