םדאה ףוגב םייטנג םישוביש - ןטרס


אובמ
?יטנג שוביש והמ
ינטרס לודיגל - יטנג שובישמ
ןטרסה תלחמב םיברועמה םינגה
?ןטרסה תא אפרלו שבתשהש המ תא ןקתל ןתינ םאה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אובמ


,תונוכמ לש הרושמ בכרומ רוצייה ספ .שידחו לודג לעפמב םיאצמנ םתאש םכמצעל וניימד
תווצקל םתוא םיליבומה ,עוניש יספל ןהירצומ תא תוטלופו םלג-ירמוח ריהמ בצקב תועלובה
יחקפמ .הניקתה ןתלעפהל םיגאודה ,םילעופ םיצצורתמ תונוכמה ןיב .לעפמה לש םינוש
רואית .תיזכרמ הרקב תכרעמ תחקפמ לעפמב השענה לכ לע .םילעופל תוארוה םינתונ הדובעה
אוה לגר תטישפ ןיבל ןייטצמה לעפמה סרפ תלבק ןיב קחרמה ךא .דואמ םישרמ עמשנ הז
לש תועט וליפא וא ,םיחקפמה דחא לש האיגש ,תיזכרמה הרקבה תכרעמב הלקת :ןטק םימעפל
.תוילרוג תואצותל ליבוהל לולע הלאמ דחא לכ - טושפ לעופ

הז ומכ לעפמל ותוא תומדל ןתינ םהמ דחא לכש ,םיאת ידראיליממ בכרומ םדאה ףוג
םה - תונוכמה וליפאו םילעופה ,הדובעה יחקפמ ,לעפמה לש הרקבה תכרעמ יביכרמ .ונראיתש
םינובלח ;םיאתה לכל םיפתושמהו םיינויחה םידיקפתל םירחאה םינובלח םנשי .םינובלחה
היהי ךיא עבקנ דציכ .םימיוסמ םיאתב קר םימייקתמה ,םיידוחיי םידיקפת ילעב םה םיארחא
יתשרותה רמוחה אוה ,א"נדב יוצמ הזה ינויחה עדימה ?ודיקפת היהי המו ןובלח לכ יונב
םינגב . ןג תארקנ ןהמ תחא לכש ,עדימ תודיחי תויוצמ א"נדב .םיאתהמ דחא לכב יוצמה
.(היצמינא) םינובלחה לש םתלועפ ןפואו םהינבמ תא עבוקה עדימה ןפצומ

?יטנג שוביש והמ


.היצטומ ארקנ הזכ יוניש ,םייטנג םיחנומב .םיוסמ ןגב ןפצומה עדימב יוניש שחרתמ םימעפל
הנירק וא שמשה תנירק לשמל) הנירק :ןהיניב ,תויצטומ תריציל תונוש תוביס תומייק
היולת היצטומ תושחרתה לש האצותה .דועו תיפיגנ תוליעפ ,םינוש םיימיכ םירמוח ,(תיניערג
תומיוסמ תויצטומל .(םיינויצולובא םיכילהת לע העפשה שי ךכלו) תמרוג איהש יונישה יפואב
ןניא תורחא תויצטומ ;יחה רוציה לש תודרשיהה תלוכי תניחבמ תיבויח העפשה תויהל היושע
אל ןללגבש תויצטומ שי :הקיזמ ןתעפשהש תובר תויצטומ םג תומייק םלוא ;ללכ תושגרומ
ןובלח תריציל וא ,ליעפ וניאש ןובלח תריציל תומרוג תורחא תויצטומ .ללכ ןובלח רצונ
!שבתשמ והשמ ,הז גוסמ הרקמ לכב .ידמ רתוי ליעפ

.רתוי השק ןתעפשהש שיו הלק ןתעפשהש תויצטומ שי :ותרמוחב היולת הזכ שוביש לש האצותה
"םיטושפה םילעופה" דחאל יארחאה ןג עגפנ םימעפל .עגפנש ןגה לש ודיקפת אוה ףסונ םרוג
תויהל היושע האצותה .תמיוסמ םיאת תצובקב קר לעופה ,ידוחיי דיקפת לעב ןובלח :אתה לש
האר) םהמ תבכרומה המקרב ,השק וא הלק ,הלחמ תוחתפתהו ,םיאת םתוא לש םדוקפיתב העיגפ
.(הז ןויליגב ,"םנוקיתו - םייטנג םישוביש" רמאמב הבחרה

םירוהמ רובעל ,רמולכ ,תיתשרות תויהל הלולע םינגב העיגפמ האצותכ תמרגנה הלחמ
הזכ בצמ .עוגפה יתשרותה רמוחה תא םיליכמה ,(תוטמג) הייברה יאת תועצמאב םיאצאצל
םהמש ,הייברה יאת תא םירציימה םיאתב תשחרתמ הלחמל תמרוגה היצטומה רשאכ הרוק
.םהמ רצונ אוהש םיאתה ינשב םרוקמ רבועה לש ויאת לכ .הירפה ה רחאל רבועה חתפתי
היצטומה תא ליכי ,היצטומ ליכמ םהמ רצונ אוהש הייברה יאתמ דחא תוחפלש רבוע ,ןכל
.ופוג יאת לכב


תשחרתמ םימיוסמ םירקמב .תיתשרות הלחמ איה םינגב העיגפמ תמרגנה הלחמ לכ אל ךא
.(יטמוס ארקנ הזכ את) הייברה יאת רוציי תכרעמל ךייש וניאש ףוגה יאתמ דחאב היצטומה
בקע ונממ ורצונש םיאתה תצובקבו ,התרק איה ובש אתב קר תמייק היצטומה ,ולא םירקמב
הלחמה יוטיב ידיל אובת ובו ,הלא םיאת םיכייש וילאש רביאה עגפיי ךכמ האצותכ .ותקולח
ןכלו ,תמייק הניא וז היצטומ טרפ ותוא לש הייברה יאתב םלוא .היצטומהמ האצותכ תמרגנה
.תיתשרות הניא הלחמה ,הזכ הרקמב .ויאצאצל השרותב רבעות אל איה

ינטרס לודיגל - יטנג שובישמ


הרקבה תכרעמ לש היביכרממ דחא אוהש וא "הדובע חקפמ"כ שמשמה ןג עגפנשכ הרוק המ
קר אל הבושח תיאתה הרקבה תכרעמש ןוויכ תאזו ,היעבב יוצמ אתה הזכ הרקמב ?תיאתה
.ולוכ אתה לש ודוקפיתל אלא ,אתה לש םיוסמ דחא דוקפיתל

.םינוש םידיקפת ילעב םהש םינוש םיגוסמ םיאת םימייק ףוגב ?הרקבה תכרעמ תיארחא המל
.ןמזה אובב תמ ףאו ,קלחתמ ,לדג את לכ :םיאתה לכל םיפתושמה םיכילהת המכ םנשי ךא
.ילמרונ ןפואב דקפתל ולכוי םיאתש ידכ שחרתהל םיבייחה ,דואמ םיבושח םיכילהתב רבודמ
םשל .םינוכנה בצקבו םוקמב ,ןמזב ושחרתיש ינויח ,םיליעי ויהי םיכילהתהש ידכ ,תאז םע
תכרעמה .הלא םיכילהת לע תחקפמה ,דואמ תללכושמו תבכרומ הרקב תכרעמ אתב תלעפומ ךכ
קזנל תמרוג איהש וא ,ללכ ךרדב ,תשגרומ הניא טעמכ הלש דחא ביכרמב העיגפש ךכ היונב
ידכ דע עיגהל הלולעו השק איה העיגפה ,םיביכרמ המכ םיעגפנ רשאכ ךא .דבלב טעומ
,הנתשמ אתה לש ותרוצ םיבר םירקמב .תילמרונה תיאתה הרקבה תכרעמ לש תטלחומ הסירק
ןסרל םירומאה םיינוציח תותואל ביגהל קיספמו ,ריהמ בצקב קלחתהלו לודגל ליחתמ אוה
שוגו ,הלאכ םיאת לש שוג רצק ןמז ךות רצונ תוריהמה תוקולחהמ האצותכ .ותקולח בצק תא
.לודיג ארקנ הזכ םיאת שוג .וביבסש תומקרבו םיאירבה םיאתב עגופו לודגל ךישממ הז

:םילודיג יגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ
ריפשה לודיגה .הב םייוצמ םהש המקרה יאתל םימוד ריפשה לודיגה יאת .םיריאממו םיריפש
יאת .תופסונ תומקרל ותוטשפתה תא תענומו רוריבב ויתולובג תא הרידגמה תפטעמב םוחת
םיאתל .תילמרונה המקרה יאת תמועל םייוניש ןמזה םע םירבוצ ,תאז תמועל ,ריאממה לודיגה
םילוכי םה ,לשמל .ריהמה םלודיג בצק תא תודדועמה תולועפ עצבל תלוכי שי םיריאממה
.ולא םיאתל ןצמחהו ןוזמה ירמוח ועיגי םכרדש םיפסונ םד ילכ תריצי (לע עיפשהל) תורשהל
טשפתהל םהל רשפאמ הזו ,םד ילכ לש תונפד ךרד רובעל םיריאממה םיאתה םילוכי ןכ ומכ
תורצונ ךכ .(ןוסיחה תכרעמ יאתל קר תידוחיי וז הנוכת ,םיילמרונ םיאנתב) תורחא תומקרל
.ןטרסה תלחמ איה םיריאממ םילודיג ידי-לע תמרגנה הלחמה .תורורג

הלחמ איה ןטרסה תלחמש חרכהב עבונ וז העיבקמ םאה .םינגב העיגפמ תעבונ ןטרסה תלחמ
יאתמ דחאב קר הנושארל תשחרתמ תינטרסה היצטומה ללכ-ךרדב .אל םירקמה בורב ?תיתשרות
םג תומייק םלוא .תיתשרות הניא ןטרסה תלחמ הלא םירקמב .לודיגה חתפתמ ונממש ,ףוגה
יאת לכב תמייק היצטומה ולא םירקמב .תיתשרות הלחמכ ןטרסה תלחמ הנחבוא ןהבש תוחפשמ
תויתחפשמ תולשושב .אצאצל הרוהמ השרותב תרבעומ איה ןכלו ,הייברה יאתב םגו ףוגה
היצטומה תא תוהזל ןתינ םיתעל .םיבקוע תורוד המכב םילוח החפשמ ינב אוצמל ןתינ ולאכ
.יטנג ןוחביא ידי-לע תמיוסמ החפשמל תידוחייה
תא שרייש אצאצ לכ ,תרחא תיתשרות הלחמ לככ תגהנתמ ןטרסה תלחמ ובש ,הזכ בצמב
ולא תוחפשמ ינבל .וייח ךלהמב ןטרס חתפל תרבגומ הייטנ לעב היהי תינטרסה היצטומה
הלחמה לש םדקומ ןוחביא רשפאל המגמב ,תובורק םיתעל קדביהל םיאפורה םיצילממ
.יופירה ייוכיס תא לידגהלו

ןטרסה תלחמב םיברועמה םינגה


תיניטלה הלימב הז חנומ לש ורוקמ) םינגוקנוא םיארקנ ינטרסה ךילהתב םיברועמה םינגה
,ןכל .ינטרס לודיג לש רשקהב וקנוא חנומב שמתשהל םיגהונ םויכ .לודיג - השוריפש ,Oncos
םיילמרונ םיאתב םילעופה ,םיליגר םינג םרוקמב םה םינגוקנואה .(ינטרס ןג אוה ןגוקנוא
תוחתפתהל םורגל לולע אוה ,שוביש םהב שחרתמשכ קר .אתל תינויח םתוליעפשו ,םיבר
.ןטרס

םינגוקנואה ,רמולכ , םינגוקנוא-וטורפ םיארקנ םה ,םינגוקנואל םתוא ךפוהש שובישה ינפל
םיאתב םילעופ ולא םינג .(ירוקמ וא ינושאר התועמשמ תיניטלב Proto הלימה) םיירוקמה
תובושח תולועפ עצביו ,ןיימתי ,קלחתי ,לדגי אתהש ךכל םיארחאה םהו ,םיבר םיילמרונ
תוחתפתהה בלשב דוע םיינויח ללכ-ךרדב םה ,םיבושח הכ םיכילהתב םתוברועמ ללגב .תופסונ
םיינטרס םילודיג תוחתפתהל תומרוג םמצע םינג םתואב תונוש תויצטומ ,ךדיאמ .תירבועה
.םינוש םיגוסמ


םימייק דצב הנומתב תוארל ןתינש יפכ
ךופהל םילוכיה םישוביש יגוס ינש
אוה דחא גוס :ןגוקנואל ןגוקנוא-וטורפ
ןגבש עדימה תא תונשמה תויצטומ
,יטנטומ ןובלח רצייל ול תומרוגו
אוה ינש גוס .הליגר אל הרוצב לעופה
ידי-לע ,ןגה לש הרבגהל םרוגה שוביש
הז רבד .ולש םיקתועה רפסמ תלבגה
לע רתי ליעפ היהי ןגהש ךכל םרוג
תוהובג ןובלח תויומכ רצייו הדימה
האצותה ,םירקמה ינשב .ליגרהמ הברהב
ריהמ בצקב קלחתמ וא לדג אתהש איה
םויכ .ינטרס לודיג רוציל לולעו ,ידמ
םיברועמה ,םיבר םינגוקנוא םירכומ
ץמאמ .םינוש םיגוסמ םילודיג תריציב
םתלועפ ןפואו םדיקפת תנבהב עקשומ בר
םינגוקנוא רותיאבו ,הלא םינגוקנוא לש
.םיפסונ

רשפא-יאו םתיא השק :ידמל םילבלבמ םינגכ םינגוקנואה םירייטצמ ונראיתש םיאצמימהמ
תרקובמו תנזואמ תוליעפ .ןוזיא :תחא חתפמ-תלימב ורקיעב ץוענ ךכל רבסהה ...םהידעלב
אוה ןוזיאהש הדבועה .ולוכ אתה לש האירבו הניקת תוליעפ החיטבמ םינושה םינגה לש
ייחב ויתובקעבו אתה ייחב לודג שובישל איבמ ולש ןטק שוביששו ,דואמ ןידע םימעפל
.חוציפל השקו הכובס הכ היעבל ןטרסה תלחמ תא תכפוהש איה ,ולוכ ףוגה
ןיב בר ןוימד םייק .םירבכעב רקחממ האב םינגוקנוא לש םמויקל תכתוחה תיטנגה החכוהה
ףוגב שחרתמל םגדכ םירבכעב שמתשהל גוהנ ןכלו ,רבכעבו םדאב םינוש םייאת םיכילהת
םייטנג םייוניש םהב ושענש םירבכע לדגל תורשפאמה תויטנג תוטיש תומייק םויכ .םדאה
ךילהתה .ולוכ רבכעה ףוג לע םייטנגה םייונישהמ דחא לכ תעפשה תא קודבלו ,םימיוסמ
:הנומתב ראותמכ ,םיבלש המכ ללוכ םירבכעב השענה יטנגה

הנומתבש 1 בלשב) הרבכע לש תירפומ תיציב ךותל רדחומ ןגוקנואכ דושחה ןגה ,תישאר
,תרחא הרבכע לש םחר ךותל תלתשומ תיציבה .(עוגפה ןגה תא ליכמה םוזומורכ עטק םיאור
םירקוחה ידיב שי ,דלונ הזרבועשכ .וז תיציבמ חתפתמש רבועל תיאקדנופ םאכ תשמשמה
ארקנ הזכ רבכע .וכותל רדחוהש ןגוקנואה תא םג ,ולש יטנגה רמוחהמ קלחכ ,ליכמש רבכע
יהוז .םינוש םיינטרס םילודיג רצק ןמז ךות םיעיפומ ולאכ םירבכעב . ינג-סנרט רבכע
תוארל ןתינ 1 'סמ הנומתב .ינטרס ןג רמולכ ,ןגוקנוא ןכא אוה קדבנה ןגהש ךכל החכוהה
.ןגוקנוא לש ותוליעפמ האצותכ רבכעב רצונש ,ינטרס לודיגב ךתח

םתובישח אולמב םילגתמ הלא םינג .םינגוקנוא-יטנא םג ונפוגב םימייק םינגוקנואה לע ףסונ
לש םדיקפת ,הזכ בצמב .אתב ןגוקנוא תריציל תמרוגה הלקת תירוקשכ אקווד
לולע ליעפ ןגוקנוא ,רוכזכ .םינגוקנואב םחליהל ,זמרמ םמשש יפכ ,אוה םינגוקנוא-יטנאה
.וז היוצר אל האצות תעינמל לעופ ןגוקנוא-יטנאה .ינטרס אתל ילמרונה אתה תכיפהל םורגל
תאזכ תננכותמ תודבאתה ."תודבאתה" עצבי ולוכ אתהש ךכל םורגל לוכי ןגוקנוא-יטנאה ,לשמל
ךילהת תובקעב .(הרישנ וא הליפנ איה תירוקמה ותועמשמש גשומ) סיזוטפופא תארקנ אתה לש
וליא ,תאז תמועל .דיחי את לש ןדבא לע תולקב רבגתהל לוכי ףוגה ךא ,תמ םנמא אתה הז
אתהש ךכל לודג יוכיס םייק היה ,לועפל ךישממ היה ובש ןגוקנואהו םייחב ראשנ אתה היה
לוכי הבש ךרדל תחא המגוד קר יהוז .ולוכ ףוגל הנכס הווהמה ,ינטרס לודיגל חתפתי
.ןגוקנואב םחליהל ןגוקנוא-יטנא

?הלועפ ללכמ ותוא האיצומו ןגוקנוא-יטנאב אקווד תעגופה היצטומ תשחרתמשכ הרוק המ
תא ליעפתש ,היצטומ דוע שחרתתש עגרב .תופסונ תויצטומ אתב ושחרתי רחואמב וא םדקומב
רוכיש גהנ ידיב הגוהנה תינוכמל לושמ אתה הזכ בצמב !היעבב אצמיי אתה ,םינגוקנואה דחא
הכרדב דמועה לכב עגפת ,הילע טלתשהל חילצנ אל םא ,תאזכ תינוכמ .םילקלוקמ הימלבשו
ןיא ,םלבכ לעופה ןגוקנוא-יטנאה לש ורדעיהב ,המוד ןפואב .תוקסרתהב התעיסנ תא םייסתו
.ינטרס אתל אתה תכיפה תאו ןגוקנואה לש תנכוסמה ותוליעפ תא אכדיש ימ

תובישח תלעב ,ןכ םא ,איה םינגוקנוא-יטנאל םינגוקנואה ןיב תבכרומה םיסחיה תכרעמ
,םיאתה לכב ,ןמזה לכ תורוק ,םינגוקנוא תוליעפמש הלאכ םג ,תויצטומ .אתה ייחב תיזכרמ
.ןטרס חתפתמ םדא לכ לצא אלש ךכל םיארחאה ןיב םה םינגוקנוא-יטנאה .ונתיאמ דחא לכב
חתפמ תדוקנ איה ,ןגוקנוא-יטנא לש ולורטינו ןגוקנוא לש הלעפה תללוכה ,הלופכ העיגפ
.ינטרסה ךילהתה תליחתב

?ןטרסה תא אפרלו שבתשהש המ תא ןקתל ןתינ םאה


ךילהתה .קפס אלל ,רתויב הבוטה לופיטה ךרד איה הליחתכלמ לודיגה לש ותעפוה תעינמ
,תאז םע .םילבגומ םה וב טולשל םויכ ונידיב םייוצמה םיעצמאהו ,דואמ בכרומ אוה ינטרסה
תריצימ ונתלוכי בטימכ ענמיהל ידכ ,תושעל אל רקיעבו ,תושעל םילוכי ונאש םירבד שי
אוה לודיגה תוחתפתהל יטנגה סיסבהש רבכ ונרכזה .לודיגה תוחתפתה תא םידדועמה םיאנתה
לככ ענמיהל יוצר ןכל .ונל םיעודי םיינגטומה םימרוגהמ קלח תוחפלשו ,תויצטומ תריצי
תיניערג הנירק ,םינוש הרבדה ירמוח ,ןושיע ,שמשה תנירק :ולא םימרוגל הפישחמ רשפאה
.דועו

תדמשהב תוקסוע ןבור .ןטרסב לופיטל תונוש תוטיש וחתופ םויה דע ?יופיר יבגל המו
החתופ םרט םלוא .תרכינ החלצהב תומשוימ הלא תוטישמ קלח .ותוטשפתה תריצעבו לודיגה
רוזחנ םא .יטנגה שובישה :הליחתכלמ לודיגה רצונ הללגבש הביסב תלפטמה הליעי הטיש
וא ,לשרתהש לעופ ףילחהל רשפא .תיסחי טושפ בצמה םש ירה ,םדוק ונרקיב ובש לעפמל
,ויביכרמ לכ לע ,ולוכ לעפמה ,ןכ לע רתי .הלקלקתהש הנוכמל ףוליח יקלח לש יאלמ שוכרל
.םדא ידי השעמ אוה
בצמה ףוגה יאתב .התוא ןקתלו הלקת לכ רתאל ךיא ועדי ותוא ונבו וננכיתש םיסדנהמה
תא רתאל ,את לכ ךותל רודחל ןתינ אל ,םויכ ונתושרל םידמועה םיעצמאב .הברהב ךבוסמ
לודג לעפמ ,ואולמו םלוע אוה את לכ ,ונראיתש יפכ ,ןכ ומכ .ותוא ןקתלו םוגפה ןגה
לש האלמ הנבהמ דואמ םיקוחר ןיידע ונא ,םינשה ךשמב רבצנש ברה עדיה ףא לע .בכרומו
רכינ קלח עקשומ וז הביסמ .םהיניב ןילמוגה יסחי לשו וב םישחרתמה םיכילהתה לכ
לע םיחקפמה םינגה םהימ :תויסיסב תולאש לע תונעל ןויסינב ןטרסה רקח םוחתב םיבאשמהמ
ןיב ןילמוגה יסחי םהמ ?םיילמרונ םיאת לש תוומהו תוניימתהה ,הקולחה ,לודיגה יכילהת
םילודיג תריצי תעב םהל הרוק המ ?םהמ דחא לכב העיגפ לש האצותה יהמ ?הלא םינג
?םינוש םיגוסמ םיינטרס

,םלועה יבחר לכב הז אשונב םיעקשומה םיצמאמ תובקעב ,םויכ .המולעת ןטרסה הוויה רבעב
ינטרסה ךילהתל רשאב ונתנבה תקמעה .תורחאו הלא תולאשל רתוי תובר תובושת ונידיב שי
.ודגנכ תושדח לופיט יכרד חתפל רוזעת

ףסוי-ןב ימת תאמ
ץיק 2000 טעמכ
(11) 1996
20-23 'מעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


RNA andProtein Synthesis
*Gene Control
cellular events in carcinogenesis
Germline vs. Soma
Genetics Counseling
?How are disease genes identified
Oncogenes
Scientific American SEPTEMBER 1996**ALL CANCER ISSUE
CNN - Diet may have bearing on breast cancer, studies show -
Apr.2
Toxicity Of Cigarette Smoking Linked To DNA Damage From Tar
Extracts


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©