הנובתהו טנמגיפה


תויטלופו תויתרבח תויועמשמ המיע תאשונ - ונרוע עבצ לע תיארחאה הלוקלומה - ןינלמ
?יעדמ סיסב הלא לכל שי םאה .תונכוסמ

תיטנג הילפהו - תיטסינינלמה השיגהו - ןינלמ
טרופנוואד טקידנב סלר'צ הקינגיאה רקוח
ןינלמה תריצי ןונגנמ רועה עבצ תשרות
היצולובאהו רועה עבצ
חומבש ןינלמה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


תיטנג הילפהו - תיטסינינלמה השיגהו - ןינלמ


ךנה םא יכ רמואה לוכיבכ יעדמ ןויער ףחרמ ריוואה ללחב .הלא םימיב תורתוכ השוע ןינלמ
יזא - ךיניע תויתשקו ךרעש ,ךרוע תא עבוצה (ןעבצ) טנמגיפה - ןינלמ לש הבר תומכ לעב
דמחנ היהת ,רוציקב .החותפו המח תוישיא לעב ןכו םייחה בצקל אילפהל םאתומ ,חקיפ היהת
.ןבל םדא ,ונייהד - ןינלמ תוחפ לעב םדאמ רתוי רשכומו רתוי

יסיסב םירוחש םידומילל הקלחמה שאר ,(Jeffries) סירפ'ג דרנואל םהב ,תאזה הסיפתה ילעב
אל ןינלמ תבוכרת שי :תדדוב תיעדמ הדבוע לע םהיתונקסמ תא וססיב ,קרוי וינ לש 'גלוק
םינוידו םינולע המכ לש םתצפהל רבעמ - "תיטסינינלמ"ה םתשיג .חומב םג אלא רועב קר
בורל ,תירבה תוצראב תוללכמו םיינוכית רפס יתב המכב התע תדמלנ - םירדח ירדחב
יכ עיתפמ הז ןיא .םלועה לע (תיברעמה) תירטנצופוריאה הפקשהה ןוקיתל ץמאמה תרגסמב
ידיב טלשנה ,תונותיעה לש יזכרמה םרזה לש ותרוקיבל וכז הז גוסמ םידומיל תוינכות
םה ,עודמ .תונעזג לש יוטיב המצעלשכ איה ,םיטסינינלמה תנעטלש ,תרוקיב ,םינבלה
?ןבלה עזגה לש תיגולויבה ותונוילע לע תורהצהה ,תופיקת התואב ,ונוג אל ,םינעוט

תדוקנמ םלוא .םינבלה לש תונעזגל דגנ תבוגתכ תנבומ תויהל היושע תיטסינינלמה השיגה
,רוחשה עזגה לש ותונוילעב תכמותה תודע לכ אצמנב ןיא .ןיטולחל היוגש איה תיעדמ טבמ
תחוורה ,ןבלה עזגה לש ותונוילע לע לוכיבכ תיעדמה הנעטב תכמותה תודע ןיאש םשכ קוידב
:אוה ךופהנ .תיעדמ הריקחל יוארה אשונ וניא ןינלמ יכ ךכמ קיסהל ןיא .םינש תואמ רבכ
.רתוי הברה ןיינעמ ןינלמה לש יתימאה רופיסה יכ ונל הליג עדמה

םיתעל הז היהי ,ונלשמ הנוש רז םדא לש ורוע עבצ רשאכ .תיתוזח הקיז ילעב םירוצי ונא
ומכ ,וניניב םילידבמה םייחטשה םינייפאמה לכ ןיבמ .וב ןיחבנש ןושארה ןייפאמה תובורק
השועש יפכ ונבל תמושת תא ךושמל חילצמ דחא אל ףא ,לשמל רעישה םקרמ וא ףאה הנבמ
תא םיספות ונא ובש ןפואה תא קר אל תבצעמ ויפלכ הרתיה תועדומה .רועה עבצ תאז
יכ םיארמ ,תירבה תוצראב םירוחשה ברקב וכרענש םירקחמ .ונמצע תא םג אלא םירחאה
וליפאו םליג ינבמ ,םהירוממ םיגפוס החפשמב וא הצובקב רתויב ההכה רועה ילעב םידלי
תונשנו תורזוח תועיגפמ ,ךכיפל ,םילבוס םהו ,םירחא םידלי רשאמ רתוי עורג סחי םהירוהמ
ךא ,תיתרבח הניחבמ םייתועמשמ רועה עבצב םילדבה יכ דחא לכל רורב .ימצעה םיומידב
ןה רשא יגולוכיספה קזנלו וללה תומודקה תועדה לכל יגולויסיפ סיסב והשזיא םייק םאה
?תורצוי

טרופנוואד טקידנב סלר'צ הקינגיאה רקוח


עבצב תונושה יכ םיעדוי ונא םינש תורשע הזמ .הלילשב ךכ לע ונעי ינומכ םיאקיטנג ,םויכ
,היצנגילטניאל והשלכ רשק םהל ןיאש ,ידמל םינטק םייטנג םילדבה ללגב תרצונ רועה
המינב העוגנ הקיטנגה התיה םלועמו זאמ ,רעצה הברמל ,םלוא .תלוכיל וא תוישיאל
,ויה ,רועה עבצ תשרוה תא ריבסהל ידכ םיאקיטנגה םהב ושמתשה רבעבש ,םילדומה .תינעזגה
רקוח .םתפוקתב וחוורש תומודקה תועדה תא הפקיש רשא תינעזג היטהב םיעוגנ ,השעמל
טרופנוואד טקידנב סלר'צ ןבלה ינקירמאה ,(עזגה תחבשה תרות - eugenics) הקינגיאה
תואלכה" לש השרותה תריקחב (ךכ רמול רשפא םא) ןוטה תא 1913 תנשב ןתנ ,(Davenport)
םיתוחנ םירוחשה יכ חינה אוהו ,ורוד ינב תיברמ ומכ ןעזג היה טרופנוואד ."ןבל-ישוכ
רבס אוה .םיידוחיי םינג ידיב טלשנ רועה עבצ יכ ,הנוכנ קיסה אוה תאז תורמל .םינבלהמ
ןבל ללא םיללא וא תורוצ יתשב עיפומ םהמ דחא לכ יכו ךכב םיברועמ דבלב םינג ינש יכ
ךמאמ תשריש םירוחשה םיללאה רפסמ לש היצקנופ איה ךרוע לש תוהכה תדימ .רוחש ללאו
.ךיבאמו

בשחש יפכ קוידב ,רורב ןפואב הזמ הז םינוש םינבלהו םירוחשה םיללאה יכ חינה טרופנוואד
הניא וז החנה יכ םיעדוי ונא םויה .הזמ הז רוריבב םינחבומ ןבלה עזגהו רוחשה עזגה יכ
לע ףא .םינטק םה םינוש םיעזג לש םימוזומורכב םייוצמה םיללאה ןיב םילדבהה יכו הנוכנ
עבצל יתועמשמ ןפואב םרות םינג לש תיסחי ןטק רפסמ יכ ותנקסמב קדצ טרופנוואד ןכ יפ
עבצ יכ ןיחבה אוה תאז דבלמ .רסירת יצחמ תוחפ ךא ,ררבתהש יפכ ,םיינשמ רתוי - רועה
הליג אוה .םיעזגה ןיב הנחבהל םישמשמה םירחאה םינייפאמב יולת יתלב ןפואב שרומ רועה
רוע ילעב םתצקמו לסלוסמ רעישו ריהב רוע ילעב םתצקמ ויה םיברועמ תוגוזל םידכנ יכ
.הזמ הז םידרפנ ןכ לע םה רעישה םקרמו רועה עבצ .קלח רעישו ההכ

םיללאה דציכ גשומ ול היה אל ןכלו ,םינגה תלועפ ןפוא לע המואמ עדי אל טרופנוואד
המכ דע תירלוקלומה המרב םירקחמ וארה ןמזמ אל קר .רצוויהל טנמגיפל םימרוג םירוחשה
םידעצה םה םירופס המ דעו ,םינטק םינושה םיעזגה לש םיללאה ןיב םילדבהה תמאב
וא טקשה סונייקואה םורדמ םייליוונגובה םייאה ינבכ ,רוע יהכל ונתכיפה ןיב םידירפמה
.םידוושכ םירוויחל

ןינלמה תריצי ןונגנמ רועה עבצ תשרות


ןינלמה טנמגיפ תא םירצויה םיאתה ,םיטיצונלמה .אילפהל ןידע טנמגיפה תריצי ןונגנמ
הלודג הברק ילעב םה ,(תומונלמ - םיריאממ םילודיג םירצויו םיתעל "םיללותשמ" רשאו)
רבוע לש (dorsal ectoderm) תינוציחה הבכשה בגב םיחמוצ םיאתה יגוס ינש .בצעה יאתל
תא רוציל ידכ םמוקמב םיראשנה בצעה יאת תמועל ךא .ןושארה תוחתפתהה בלשב יוצמה
.רועה תא רוציל ידכ םיאתה ראש םע םידדונ םיטיצונלמה ,םיבצעה תכרעמ ןיערג
יאת ומכ .תופתושמ תונוכת המכ ילעב תויהל םיכישממ בצעה יאתו םיטיצונלמה םתורגבתהב
םישמתשמ בצעה יאת .םיבורקה םיאתל תורבחתמה תויופעתסה םיחתפמ םיטיצונלמה ,בצעה
יאתל םיטנמגיפ תורורצ םתועצמאב םילוש םיטיצונלמהו ,םירדש תחילשל םהיתויופעתסהב
תסיחד תועצמאב תיסחי הלודג רוע תסיפ עובצל לגוסמ דדוב טיצונלמ .םיכומסה רועה
.םינכשה םיאתה ךותל םיטנמגיפה

לעו ןמזה לע ,ןפואה לע םיעיפשמ םינוש םינג םישימחמ רתוי םירבכע לצא יכ םיעדוי ונא
,םדא ינב לצא םג ףשחיי םינג לש המוד רפסמ יכ ,יאדוול בורק .םהב רצונ ןינלמהש םוקמה
ולא םינגש םיטנמגיפה .תיתועמשמ העפשה ילעבכ ולגתי דבלב רסירת יצחכ ילואש ףא
,םימוח ,םירוחש תויהל םייושע ,ןינלמ םשה תחת וידחי םיצבוקמ םתויה ףא לע ,םירציימ
תויומכב תרצוימה תינימא הצמוח - ןיסוריטה - ףתושמ קוניז וק םלוכל .םימודא וא םיבוהצ
) ןוניקאפוד תארקנה תבוכרתל זאניסוריט םיזנאה ידי לע תרמומהו םיטיצונלמב תולודג
.(dopaquinone

תרשרש תריציל םיינטנופס םיימיכ םייוניש רבוע ןוניקאפודה יכ םיאמיכויבה ובשח הליחתב
הברה בכרומ ךילהתה יכ ררבתמ ךא .ןינלמה תא תוביכרמה ,(רמילופ) תולוקלומ לש הכורא
תוינטנופס ןתצקמ ,תויצקאיר לש הכורא הרוש תשרדנ ןינלמל ןוניקאפוד ךופהל ידכ :רתוי
:םינוש םילולסמ ינשב רצונ ןוניקאפודה יכ רמאנ הרצקב .םימיזנאה ידיב תוזרוזמ ןתצקמו
.םיבוהצו םימודא םיטנמגיפל רחאהו םימוחו םירוחש םיטנמגיפל ךילומ דחאה

רצונ אל ,םוגפ הזה םיזנאה לש ןגה םא .זאניסוריט אוה הזה ךילהתה לכב חתפמה םיזנא
אל ופוגבש ,ןקבל םדא איה האצותה ;תושממתמ ןניא ןינלמה תריציל תויצקאירהו ,זאניסוריט
יכ התיה םיירלוקלומ םיגולויב וליגש רתויב המיהדמה תילגתה ךא .ןינלמ לכ רצונ
.דאמ םירוחש ןתושעל ידכ זאניסוריט יד שי ,רועה עבצל רשק אלל ,ונבור לש םיטיצונלמב
הארנה ךילהת - ותקופת אולמב לועפל םיזנאהמ ענומ והשמ ,וניניבש רועה יריהב לצא
יתלב הרוצב זאניסוריטה בור תא רצייל אתל םרוגה "גתמ" :םייטנג םינונגנמ ינש לש בולישכ
וא םינונגנמה ןמ דחא לש םתעפשה ,ףוגב .םיזנאה לש םיבר םיבכעמ רצייל הייטנו הליעפ
םינקבל .הלוגס-לע הנירקל הפישח ומכ םייתביבס םימרוג תועצמאב תונתשהל היושע םהינש
םה ןיא יכ ,םהיניעב וא םרועב עוגפל תולקב היושעה ,הלוגס-לע הנירקל דואמ םישיגר
,השעמל ,םילוכי ונתיברמ .ףוגה יאת ךותל הקיזמ הנירק תרידח םסוח רשא ,ןינלמ םירציימ
.ףוזיש תועצמאב ונמצע לע ןגהל ,םינחינ ונחנא םהבש רועה עבצ לש םיללאב תולת אלל

םירוחש םיללא לש הנוש רפסמ וניא םינבלו םירוחש ןיב דירפמש המ יכ ררבתמ ,ךכ םא
םינג םיתסוומ ובש ןפואב םיירעזמ םייטנג םילדבה לש ףסוא אלא ,רוריבב םינחבומה םינבלו
םינוש זאניסוריט יבכעמ המכ ;הליעפה ותרוצב רצונ זאניסוריט המכ :ונלוכל םיכיישה ,ולא
עבצה תונושל תומרות ןכא תויטמרד תואצות תולעב תויצטומ .דועו ףוגב םירצונ
םי'גני'ג וא ,ליעפ זאניסוריט םירציימ םניאש ,םינקבל ,המגודל ריכזנ .הייסולכואב
ינב לש תיסחי ןטק רפסמ לע תועיפשמ הלא תויצטומ םלוא ;דבלב תונטק תויומכ םירציימש
העודי .םעפ ידמ תושחרתמ ,רועה עבצ תא תוהכמ וא תוריהבמה ,תורחא תויצטומ .םדא
ןבל ימדק לתלת םע םידלונ התוא םיאשונהו ,(peibaldism) רמונמ רועב תאטבתמה היצטומ
איה ,רתוי תיטמרד ,תרחא המגוד .םייפגה דבלמ םפוג לעו םחצמ לע עבצ ירסח םימתכ םעו
םיהכ היצטנמגיפ ימתכב תאטבתמ רשא ,(melasma) המסאלמה תעפותל תמרוגה היצטומה
.ליגה םע םיטשפתמו םיכלוהש ,רועב םילודגו

היצולובאו רועה עבצ


ירלוקלומ יאקיטנג ,(King) גניק דר'ציר .ןוחרקה הצק קר הארנה לככ ןה הלאכ תויצטומ
תויצטומ יכ רובס ,םירבכעב עבצה תונוש תא רקח רשא ,ב"הראב הטוסנימ לש הטיסרבינואב
תולפונ ןהש םושמ ,יוטיב ידיל תואב ןה ןיא םלוא ,םדא ינבב תושחרתמ רתוי הברה תונותמ
יכילהתמ םירוטפ ונניא ,םדאה ינב ,ונא יכ חוטב גניק .היצטנמגיפה לש ילמרונה חווטב
רתוי םיריהב םיעזג היצולובאה ךלהמב בושו בוש ובינה רשא ,תיעבטה הררבהו היצטומה
יתיישעתה םזינינלמה תעפות איה רתויב תמסרופמה המגודה .םייח ילעב לש רתוי םיהכו
םוהיז ילעב םירוזאב תודרוש ,היצטומ ללגב תורצונה ,שעה לש תוהכה תורוצה .שעב
.םדגנכ תלעופ תיעבטה הררבה ,םלענ םוהיזה רשאכ וליאו ,ןורתי תולעב ןה םש ,יתביבס

םא ,חינהל ריבס .םיינויצולובאה םיצחלה תבתכה יפ לע םלענו עיפומ ןינלמה םייח ילעבב
,אלא ,רתוי םימכח ונתוא השוע איהש םושמ אל וז הלוקלומ םיאשונ ,םדאה ינב ,ונא יכ ,ןכ
ןגמ ןינלמה יכ רורב .םייתביבס םיאנת ןווגמב דורשל ונל תרזוע איהש םושמ ,לוכ םדוק
םהש ,םיינופצה המלש ייא ידילי .הלוגס-לעה הנירקה לש תוינסרהה תואצותה ינפמ ונילע
basal ) ילזבה אתה תמוניצרק גוסמ רוע ןטרסב םילוח םניא טעמכ ,רתויב םיהכה שונאה ינבמ
םלצא תועיפומ םא .(melanoma) המונלמ גוסמ ריאממה רועה ןטרסב וא (cell carcinoma
עזגה ינב לצא ,םתמועל .לגרה ףכ תיילוס לש ריהבה רועה יבג לע תועיפומ ןה ,תומונלמ
.תירבה תוצראב רועה ןטרס לש רתויב הובגה רועישה יוצמ יאווהב םייחה ןבלה

עודמ ןבומ תוחפ םלוא ,הרורב ןינלמ לש תולודג תויומכ תוקינעמ רשא תיתנגהה העפשהה
.טנמגיפה ןמ הלודג תומכ ודביא הוושמה וקמ קוחר םייחה םדא ינב לש תובר תוצובק
תינויח הלוגס-לע הנירקל רועה יאת תפישח יכ הדבועה לע תססובמ תחא תירלופופ הירואית
תיינבל ינויחה ,D ןימטיו תריציל הליבומה תימיכויבה תרשרשב אצומה רמוח תריציל
םירמוש םיבשותה ,םימשב ךומנ שמשה היולת םש ,הוושמה וקמ םיקחורמה םירוזאב .תומצעה
,D ןימטיוול אצומה רמוח רצוויהל לוכי םלצא .הנשה ישדוח בור ךשמב הסוכמ םרוע לע
הלוגס-לע הנירק לש תמיוסמ המר לש הרידח תרשפאמו הכומנ רועב טנמגיפה תומכ םא קר
םירוזאה יבשות לש םרועב יוצמה טנמגיפה לש תולודגה תויומכה ,תאז תמועל .ףוגל
היושע רשא תומכ ;D ןימטיו לש יידמ הלודג תומכ רצייל םהמ תוענומ רועה יהכ םייפורטה
.םהיתומקרב םילודג ןדיס יעקשמ רוצילו קיזהל

םיאתמה "דויצ"ה לכ שי ונבורל יכ חינהל ינויגה הז היהי ,ןבומכ ,םיינויצולובא םיחנומב
םיריהב וא רתוי םיהכ "םיעזג" .םהיניבש חווטב רוע עבצ לכ וא םינבל ,םירוחש תויהל ידכ
תנכסל הבוגתכ ,הארנה לככ ,םיעיפומו ,ידמל םיצופנ םיוסמ םייח לעב לש רתוי
ידכ הדבעמב תוצצורתמ ודרולוקמ תוריהבו תוהכ (Sceloporus סורופולקס תואטל.תופרטיה
השרא .ןיע ידח םיפרוטמ ןמצע לע ןגהל יביטקניטסניא ןויסינב ,םיאתמ עקרב בלתשהל
ךותמ ,בושו בוש םייחה ילעב לש םעבצ ףלחתה םינש ינוילימ תואמ ךלהמב יכ שחנל ימצעל
ושחרתה הלא םייוניש תצקמ .תינימ הכישמל דעו הנגה םשל האווסהמ - תונווגמו תובר תוביס
אשונב תומודק תועד תאצמה רשפאמש ויד לודג חומ ושכר םהש ינפל הברה יאדוול בורק
.הז

ריהב רוע וחתיפש תוצובק לש תובר תואמגוד שי (homo sapiens) ןובנה םדאה לצא וליפא
ואנדנימו (Luzon) ןוזול ייאמ (Negritos) סוטירגנה .םהיבורקמ רתוי ההכ וא
הקירפאב רוע תוהכ תוצובקל יחטש ןפואב םימוד ,המגודל ,םיניפיליפבש (Mindanao)
םיפיקמה רועה יריהב םיינייסאה םימעל תיטנגה םתברק יכ ,ררבתמ ,םלוא .הילרטסואבו
םיריהב ילוא ויה סוטירגנה לש םהיתובאש ךכ לע העיבצמ וז הדבוע .רתוי הברה הקזח םתוא
וא ,םירוחשה םינקירפאה תא המ תדימב םיריכזמה םינייפאמ יולת יתלב ןפואב וחתיפו ,רתוי
וחתיפו רתוי הברה םיהכ רבעב םה םג ויה םתוא םיפיקמה םיינייסאה םימעהש ,ןיפולחל
וניאה םה תרחא המגוד .תונוכנ דחי םג תויורשפאה יתש יכ ןכתייו - ריהב רוע רתוי רחואמ
םיהכה םימעל אקווד תיטנג הניחבמ רתוי םימוד רשא ,ןבלה רועה ילעב ןפי ןופצמ (Ainu)
- ימעפ דח עוריא הניא רועה עבצ לש היצולובאה יכ יאדוול בורק .םתוא םיפיקמה רתוי
.ישונאה ןימה לש הירוטסיהה ךרואל הנשנו רזוח ןפואב השחרתה איה

חומבש ןינלמה


ומיקה םיטסינינלמה וירבחו סירפ'ג רשא ,ונחומב אצמנה ןינלמה - ןינלמורינה יבגל המו
- חומב ןינלמ רתוי ותועמשמ ,םיזמור םה ,רועב ןינלמ רתוי ?ךכ לכ הלודג המוהמ וביבס
םה בצע יאתו םיטיצונלמ ,וניארש יפכ .בוט תויהל ,רדגומ יתלב ,והשלכ ןפואב רומאה רבד
.םייביטימירפ םיטיצונלממ םעפ וחתפתה בצע יאת יכ ריבסו ,רבועב ףתושמ רוקמ ילעב ןכא
והשלכ ןפואב רושק רועב טנמגיפה יכ הניא הזה ינויצולובאה רשקה לש ותועמשמ ,םלוא
תויומכ שי ,םייניעב וא ,רעישב ,רועב ןינלמ לכ ירסח םהש ,םינקבלל .חומה דוקפתל
אוה ןינלמה יגוס ינש לש ףתושמה רוקמהש ףא לעו .חומה יאתב ןינלמ לש תוילמרונ
םיליבומה ולאמ ידמל םינוש םה ןינלמורינל םיליבומה םיימיכה דוביעה יביתנ ,ןיסוריטה
,(רטימסנרטורינ) יבצע ךילומ - (dopamin) ןימאפודל ךפוה ןיסוריט ,חומב .רועב ןינלמל
,ועבט םצעמ ,ןינלמורינהש ףא יכ שיגדהל שי ףוסבל .ןינלמורינ תורצוויהל םרוג ורותב רשא
.וב תוידוחיי תובוכרת יפלא ךותמ דחא קר אוה ,חומה תומקרב הארמל טלוב

ונא .ודיקפת המ גשומ ונל ןיא השעמל ;תוקולח ןיידע תועדה ?חומב ןינלמה לש ודיקפת והמ
."רוחשה רמוח"ב היוצמ ונממ הלודג תומכ יכ םיעדוי
יכ םיעדוי םג ונא .ןימאפודה רצונ ובו חומב קומע ןומטה ההכ הנבמ - (substancia nigra)
תלחמב םילוח לצא םיסרהנה ולא םה רוחשה רמוחב םייוצמה ןינלמב םירישע םיאת
הנוכת ללגב רצונ סרהה םאה הלאשל הבושתה .םירירש תושקונו דער םה הינימסתש ,ןוסניקרפ
םירישע םיאתב םיעגופה םירחא םיכילהת לש האצות אוהש וא ,ןינלמורינה לש תמיוסמ
רורב רשק ןיא ןינלמורינל יכ רוריבב עודי ,תאז תמועל .ןיידע הרורב הניא ןינלמב
.תיתורבחו המח תוישיאל תוחפ הברהו ,רועה טנמגיפל

םיזמר שי .םהילע דומלל דוע ונילעש ,םידחא תונורתי קינעהל יושע ןינלמה ,תאז לכב
רשאמ יתעימש קזנל תוחפ םיטונ רועב ןינלמ לש הלודג תומכ ילעב םישנא יכ םידיעמה
םימיוסמ םיאתב אצמנ ןכא רועב יוצמה גוסה ןמ ןינלמ ,ררבתהש יפכו .רתוי םיריהבה
קינעמה אוה ולא םיאתב רחא םרוג וא ןינלמ םאה עודי אל ךא ,תימינפה ןזואה לולבשב
.הנגה

ללגב םלוא .תנרקסמ תינויצולובא הירוטסיה תלעב תקתרמ תבוכרת איה ןינלמ יכ רורב
לש קדצומ יתלבה לועב תאשונ איה ,םינש תואמ ןיעל ךכ לכ תוטלובה ,ונרוע לע היתועפשה
לכ תא ריבסהל ינטשפה ץמאמה ןמ קחרתהל ןמזה עיגה .תויטילופו תויתרבח תויועמשמ
לש אילפהל בכרומה םקרמל בל תמושת דחיילו תחא הלוקלומ יגשומב וניניב םילדבהה
.ונמצע

סליו רפוטסירכ :תאמ
ראורבפ/ראוני ואילילג
1995
43-47 'מע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


About Melanin And Inheritance
Melaninn Chemical pathway
Some Genetics Of Skin Color
Easy Tanning - Tanning and Health - The Tanning Process
Melanoma Patients' Information Page
Race in the Formation of Australian National Identity- galton and
eugenics
Genetics and Racism