תואירבה דרשמ

.תירבעה 'נואב הדבעמה תונימאב קפס ליטמ ינא :שברב יבג ,ל"כנמה

טפשמ-יתבב תויארכ ולבקתהש ,תובר תוהבא תוקידב ושענ וז הדבעמב


ןוכמה יאצממ יכ "לארשי לוק"ל ןויארב לומתא רמא ,שברב יבג ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמ
תילגרמ לש התב הניא ןיול הליצש קפס םוש ןיא יכו ,100%-ב םינימא תיטפשמ האופרל
.יסיימוע

הטיסרבינואהמ ביטח ןסח ר"ד לש ויאצממ תא םירתוס תיטפשמ האופרל ןוכמה יאצממ
רחאמ .יסיימוע תילגרמ לש התב תואדווב איה ןיול הליצ יכ ןכל םדוק עבקש ,תירבעה
,טפשמ-יתבב תויארכ ולבקתהש תוהבא תוקידב ושענ םג תירבעה הטיסרבינואה תודבעמבש
.םיבר ןיד יתוויע ומרגנ ךכמ האצותכו תויוגש ויה הלא םג םא הלאשה תלאשנ

ונתינש ןידה-יקספ לכ תא שדחמ ןוחבל יואר אל םא שברב ר"ד תא לאש "לארשי לוק" בתכ
יתייה אל" :בישה אוה ךכ לע .תיטפשמ האופרל ןוכמה תרגסמב ןניאש תודבעמ לע ךמתסהב
םידבועש ,םילוחה-יתבב תומקר גוויסל תוקידב תושענ רשאכש בשוח ינא .הזה ןוויכל ףחסנ
הדבעמה יבגל לודג קפסב ינא לבא .תוניקת ןה תוקידבה ,םיניקתו םילבוקמ םיטרדנטסב
."תירבעה הטיסרבינואבש וזה תיפיצפסה

?וזה תדחוימה הדבעמה :הלאש
"ןכ" :הבושת

.םתסה ןמ הזב לפטל וכרטצת :הלאש
."לפטנ םג לפטנ" :הבושת

תועידי תבתכ ,ןומיר הצינ תאמ
תונורחא
10.10.97 תונורחא תועידי
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©