תויהל תולוכי ;הקידבב תועטל רשפא"

"וזכ תועטל תוביס רפסמ


ןיבר ש"ע יאופרה זכרמב יטנגה ןוכמה להנמ ,טחוש יכדרמ 'פורפ

ךיא ,ןוסניליב סופמקב ןיבר ש"ע יאופרה זכרמב יטנגה ןוכמה להנמ ,טחוש יכדרמ 'פורפ
?תוקידבה יתש ןיב תויתועמשמ ךכ לכ תוריתס תויהל תולוכי

ךלהמב םירטמרפ קיפסמ וושוה אלש תויהל לוכי .תוביס המכמ תויועט תויהל תולוכי"
קדובהש םג ןכתיי .הקידבהמ קלח תווהמש תולועפה ךלהמב תויועט םג שי םיתיעל .הקידבה
הביס הזה גוסהמ תויועטל ןיא .ייא.נא.ידה תוארשרש ןיב תואוושה לש קיפסמ רפסמ ךרע אל
."תיעמשמ-דח תחא

תוהז תא קדב סיה ר"ד" .רתוי הנמיהמ איה סיה 'פורפ ךרעש הקידבה ,טחוש 'פורפ ירבדל
םימרות אל תובא .הידליל םאמ קר תרבועש ,(אתה לש המישנה רביא) הירדנוכוטימה
האופרל ןוכמה ,ימעטל" ,רמא ,"רתוי הנמיהמ תעמשנ הקידבה ןכל ,םהידליל תוירדנוכוטימ
ןויסינ םש םינעדמל שי ,דאמ ההובג ולש תונמיהמהש םושמ ,הטיסרבינואה לע ףידע תיטפשמ
."תימוימוי איה רמוחב םהלש תוקסעתההו בר

שוטרפ רדמס תאמ
תונורחא תועידי
10.10.97למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©