ייא.ןא.יד - .ייא.יב.ףא

לותחה תרעשו ןמית ידליאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םלועב םילודגה םיחמומהמ ,.ייא.יב.ףאה לש רקחמה תיימדקא שאר ,ילודוב סורב ר"ד
תרזעב יוהיזה תקינכטב תומדקתהה .לארשיל עובשה ףוסב עיגי ,יטנג יוהיזל
,ולש לותחה תוורפמ תורעש תרזעב חצור הדכל ,סנא תעשרהל הנשה האיבה ייא.ןא.יד
.םיפוטחה ןמית ידלי יוהיזב םג רוזעת ילוא ,ץראבו

םשאוהש ,תווסלטאש ןריא ,רבעשל רהוס :תירבה תוצרא ,יקוולימב רבעש שדוחב הרק הז
קונח לוקב ןעטו ימוקמ םיעבשומ רבח ירבח לא ויניע רישיה ,תינימ הפיקתבו הפיטחב
."יוהיזב תועט הלפנ ,םש יתייה אל .עשפמ ףח ינא" :תועמדמ

רבח :ול רזע אל הז לבא ,וחוקלל הנבש יבילאהו הנגהה סוסיבל םידע העברא הלעה ורוגינס
יוהיזל תינשדח תיתדבעמ הקידב יאצמימ לע וכמתסהב תווסלטאש תא עישרה םיעבשומה
תחא ידגב לע ואצמנש ערז ימתכמ אצוהש ייא,ןא.יד היפל ,יטנגה רמוחה ,ייא.ןא.יד
.םשאנה לש .ייא.ןא.ידל טלחומ ןפואב ההז ,תונברקהמ

םשאנ ההוז הבש טפשמה תודלותב הנושארה םעפה וז התיהש חוויד "טסופ ןוטגנישוו" ןותעה
לש תואצות גיצהל ילילפ יוהיזל םיחמומ ולכי ,רבעב .ייא.ןא.יד לש הזילנאל תודות קרו ךא
לחש יטמרדה רופישה םע ,וישכע .דבלב "תיטמיתמ תורבתסה" לע ועיבצהש הלאכ תוקידב
חנעפל םג רשפאיש ,אלמו םלשומ יוהיזל הדובע-ילכ םהידיב שי ,תיתדבעמה הזילנאה עוציבב
.רבעהמ תורותפ יתלב תומולעת

רבמבונב 6-ב :םינש רשע ינפל שדוחה לחה םירומח םיעשפ תריקחב יטנגה יוהיזה ןדיע
,ינקירמא יתרדיס סנא הז היה .ולש .ייא.ןא.ידה ההוזש רחאל םדא הנושארל עשרוה 1987
ןיב התוושיה הרטשמה :לק היה ויוהיז ,תיסחי .רסאמ תונש 22-ל חלשנש ,סוירדנא יל ימות
הקידבה .ותריקח ךלהמב הלטינש םד תמיגדו סנואה תריזב וראשוהש םימתכ ,ולש ערזה תמיגד
.םדא ותואב רבודמש החיכוה

,בגא .99%-ל 98% ןיב ענ תוקידבה לש החלצהה רועישו ,דויצו עדי םינעדמל ופסונ זאמ
דחא הרקמ וליפא היה אל ,הנשיה התנוכתמב יטנגה יוהיזה תטיש לע החתמנש תרוקיבה ףרח
.רתויב תורידנ ויה הדבעמב תויועטש םושמ - יוגש יוהיז לש

עיגהל דמוע עובשה ףוסב .לארשי םג הנהית ,יטנגה יוהיזב הלחש הבושחה ךרדה תצירפמ
,ייא.יב.ףאה לש רקחמה תיימדקא שאר ,ילודוב סורב ר"ד ,עדמה דרשמ תנמזהב ,םילשוריל
.יטנג יוהיזל םלועב םילודגה םיחמומה דחא אוהש
.ייא.ןא.יד תועצמאב תוינשדחה יוהיזה תוטיש לע עוצקמ ישנאל הנדס ןאכ םייקי ילודוב
ביצקהו ,םיטפשמו תואירב ,םינפ ןוחטבל םידרשמה תא םג טקייורפל סייג עדמה דרשמ
.ח"ש ןוילימ יצחכ הנדסה ןוגראל

אשונ ,תיתחפשמ הבריק לש יטנג יוהיזל ץמאמב עייסל םג ילורוב רומא לארשיב ורוקיבב
תילגרמו ןיול הליצ הזכרמבש המרדה רקיעבו ,ןמית ידלי תשרפ תובקעב תורתוכל הלעש
.יסיימוע
ךכ לע ןוגראה יחמומ ועיבצה ,ייא.ןא.יד לש הזילנאב שומישה תא .ייא.יב.ףאה ביחרהשמ
רתוי הברה ישומישו ןימא היהיש םדא לש יטנג ןקויד ביכרהל היהי רשפא בר אל ןמז ךותבש
שאר רמא ,"תואיצמ רבכ אוה ,ינוימידל רבעב בשחנש ,הזה ןויערה" .תועבצא תעיבט תליטנמ
.רק דלנוד ר"ד ,ייא.יב.ףאה תדבעמ

םירומח םיעשפב םידושח 3000-כ ,רק רמא ,םיינשדחה יטנגה יוהיזה יכילה אלמלא
.גרוהל אצומ ףא היה ילוא םקלחו ,םינקירמא רהוס יתבב םיאולכ ןיידע ויה (חצר,סנוא)
.וכוז םה ,הקינכטב תומדקתהה ללגב

תיעדמה תונותעה החוויד ,הנאידניאמ השא לש סנוא תשרפב רושקה ,דחוימב רזומ הרקמ לע
יכ ןעט דושחה .ותוא הרצע הרטשמהו ,בוחרב סנאה תא התהיזש הנעט השאה .'97 ראוניב
ההז היה אל יטנגה רמוחהו ,תמא רבידש ולעה .ייא.ןא.יד תוקידב .שקובמה שיאה וניא
תונקסמ לע עמשש ,דושחה .הרידנ הדימב ךכל בורק היה לבא ,סנואה תריזמ םיאצמימל
."םימ תופיט יתשכ יל המוד ,םואת חא יל שי" :ולשמ עדימ םרת ,הדבעמה

ונלקתנ" :הרעה םמצעל ומשר םירקוחה .אלכנו - סנואב עשרוה ,טפשנ ,אצמנ םואתה-חאה
..."ןוילימ הרשעמ דחא לש הרקמב

חרואב ,םינקירמא טפשמ יתבב ריהצהל .ייא.יב.פאה ירקוח םילוכי הנשה רבוטקואב 1-ב לחה
םה ,תילילפ הריקחב עשפ-תריזמ םיאצמימ תאוושהו .ייא.ןא.יד תקידבל תודותש ,ירוגטק
.תועטל יוכיס ץמש אלל ,טלחומ יאדוו חרואב ההוזש רמולו םשאנ/דושח לע עיבצהל םילגוסמ

הדבעמהש תקפסמ תומכב יטנג רמוח לש תומיגד ףוסאל םיבייח ,ךכ ריהצהל לכוי רקוחש ידכ
השיש דע העבראמ םינותנ תבלצה לע ססובמ ,םדא לש יטנג ןקויד ונממ ביכרהל לכות
.ערזו רעיש ,םצע ,רוע ,קור ,םד :ייא.ןא.יד תולוקלומ ופסאנ םהמש ףוגב םינוש תומוקמ

תוריקחב יטנגה יוהיזה תוחתפתהב הבושח ךרד ןבא איה יקאווליממ רבעשל רהוסה תשרפ
.םייטמרד םירופיס הברה רבכ ומשרנ וזה הקינכטה לש הרצקה הירוטסיהב לבא ,תוילילפ

ןרוטקמה לעש םושמ 32 תב השא חצרב עשרוה ,הדנק חרזמ-םורדבש דראודא ךיסנה יאהמ רבג
"לובונס" ,ןבל לותח לש יטנג ןקוידל אילפהל המיאתהש הרעש התלגתנ הלש םדב םתכומה
הרטשמה .הזפוחב הרפחנש החושב התלגתנ תחצרנה תפוג .דושחה ירוה וחפיטש ,(גלשרודכ)
ךומס רעיב ולגתה ,םיבר םישדוח רובעכ .תוחכוה הל ויה אל ךא ,םייחל הגוז-ןבב הדשח
.םידחא שובל יטירפ הבו קיטסלפ תיקשו םדב םתכומ םוח ןרוטקמ הפוגה תאיצמ םוקמל
.תחצרנה לש םה םדה ימתכש ועבק הרטשמה תודבעמ

ולדיגש לותחהמ תורעש ולטנ םירקוחה .לותח לש תדדוב הרעש םג האצמנ ןרוטקמה לע לבא
ןטרסה רקחל ןוכמב הדבעמל ורגוש תומיגדה .ומצע לותחהמ םד תומיגד ןכו ,דושחה ירוה
שארו ,הלועפל וסנכנ םיבשחמה .םילותח לש הקיטנגה רקחב החמתמה ,ב"הרא ,דנלירמ תנידמב
שולק יוכיס םייק ןיידע" :"ר'ציינ" יעדמה תעה בתכל חוויד ,ןייארב'וא ןביטס ,רקחמה תווצ
"...לותחה יוהיזב תועט תאז לכב הלחש ,ןוילימ 45-ל 1 ,םישולקבש

םושיאה רמוה ןועיט תקסיעבו ,חצורה ןכא אוה תחצרנה לש הגוז-ןבש עבקנ '96 ילויב לבא
תומדקתההו ,לותחה תרעש ללגב לכה ."הינש הגרדמ חצר"ל "הנושאר הגרדמ חצר"מ ודגנ
.יטנגה רקחמב

ןורוד סכלא תאמ
בירעמ
24.11.97אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


DNA Forensics: Crime
DNA Fingerprinting in Human Health and Society
The Science of Crime
Analytical Genetic Testing Center Paternity & Forensic DNA Lab
An Interview With DNA Forensics Authority Dr. Bruce Weir
Use of DNA in Identification
DNA I.D
Israel funds DNA tests for Yemenites
Police want DNA database / By Ha'aretz Staff
Expert on DNA Evidence Available To Assist in Coverage of O.J.
Simpson Trial
**DNA FINGERPRINTING AND THE OJ SIMPSON CASE
Rep-PCR Genomic Fingerprinting Home Page
Basics of DNA Fingerprinting
DNA detective : gene probes & fingerprints
uses )It's Really the Spitting Image of You**DNA fingerprinitng
saliva
DNA Bill


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©