שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ


קרוי-וינב םילאוסקסומוהה תצובק ירבח ןיבמ םילוח ועיפוה םינומשה תונש תישארב
תצובקש יל רוכזו ,דרופנאטס תטיסרבינואב ןותבשב יתיליב הפוקת התואב .וקסיצנרפ-ןאסבו
המעטמ הדימעה ףאו ,הייסולכואה ךותב תרכומ הצובק התיה וקסיצנרפ-ןאסב םילאוסקסומוהה
תואירבה תויושרו ,תירותסימ הלחמ םהב העיפוהש ךכ לע תונגפהב ואצי הישנא .ריע שאר
.תוקדצומ-יתלבכ ואר ןתואש ,תוביס ךותמ ,תוניצרב ךכל תוסחייתמ ןניא תוינקירמאה

םויקל םינושאר םידדועמ םינמיס ,סיראפב היינטנומ ידיב ויה רבכ ,ןמז קרפ ותואבש ןוויכ
הפונתב הז אשונב קוסעל ולאג טרבור לש רקחמה תצובק התנפ ,הלחמל םירושק ףיגנ יקיקלח
T יאתב םג ורטר ףיגנ אצמנ ,םילאוסקסומוהה ןיבמ םילוח תצובק הקדבנ רשאכ .דואמ הבר
,תאזה הרזומה הלחמה תא ללוחמה אוה ףיגנש ,הנקסמל העיגה ולאג תצובק .הלא םילוח לש
Acquired Immunodeficiency ) 'שכרנה ינוסיחה לשכה' תלחמ הל םיארוק ונא םויהש הלחמ
לאכ הילא סחייתהל ךכ םושמ שיו ףיגנב קבדנש ימ לצא העיפומ איהש ןוויכמ ,תאז .(Virus
המוקרס הנוכמה רועב ינטרס לודיג םילוחב עיפומ ,תאז םע דחי .רבד לכל תיפיגנ הלחמ
תלחמב םילוח תצובקב העיפוה שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמ .(Kapos'is Sarcoma) י'צופק ש"ע
תוקרזה םילבקמ הלא םילוח .םדה לש השירקה תלוכיב יתשרות םגפ םייק םהבש היליפומהה
דודיב ידי-לע ותוא םיניכמש (Factor VIII) 8 רוטקפ הנוכמה השירק ןובלח לש תורזוח
תלחמב ולחש היליפומהה ילוח יכ ררבתה .הניקת םדה תשירק םהבש םישנא לש םדמ ןובלחה
התואבש ןוויכמ ,8 רוטקפ ןובלחה תא םהיזש הלחמה םרוג ףיגנב וקבדנ ינוסיחה לשכה
הניאש ךרדב םינכומ םויכ 8 רוטקפ ירישכת .ינוסיחה לשכה ףיגנ םויק לע ועדי אל הפוקת
.ףיגנב םוהיז תרשפאמ

,הפוריאבו ב"הראב תורחא תוצובק לש ןכמ רחאלו ,ולאגו היינטנומ תוצובק לש םירקחמ
ונל תורשפאמ תיטנגה הסדנהה תוטישש ןוויכמ תיסחי הבר תוריהמב השענ רבדהו - וארה
אוה ,שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמב רושקה ףיגנהש - ףיגנה הנבמ לש תקיודמ הרכה םויה
.(יטנל יפיגנ תחפשמ תת) ורטרה יפיגנ תחפשממ ףיגנ

ןג ול שי לבא ,.א.נ.ר ליכמ ףיגנה .ליעל ונרכזה םתואש םיללכה יפל יונבה ףיגנ ,רמולכ
תלוכי שי הזה ףיגנל .א.נ.רב םיסיסבה ףצר יפל .א.נ.ד רציימש ,זאטפירקסנרט סרוור םיזנאל
יומס ןפואב םיאת ךותב בשייתהל תאזכ הרוצבו ,יאתה .א.נ.דה ךותל ולש .א.נ.דה תא רידחהל
סרוור ססתה ,רמולכ .קבדומה אתב תוברתהל ול םירשפאמש םינג תרזעב ,ליעפ וא
ףיגנה יקיקלח תא ףטוע תפטעמה ןובלחו .א.נ.ד גוסמ ןיערגה תצמוח תא רציימ זאטפירקסנרט
ףטעתהל ןיערגה תצמוחל םירשפאמ רשא םיינבמה םינובלחה תאו יפיגנה .א.נ.רה תא םיליכמש
תלוכי ןאכמו ,םימלש םיפיגנב אתה םורק ךותמ תאצל םג םילוכי םה ,ךכ לשב .תפטעמה ךותב
.םדאל םדאמ הקבדהב רבעמה תלוכיו ,םהלש הקבדהה

םירציימש ,םנימב םידחוימ םינג רפסמ דוע יפיגנה .א.נ.דב םימייקש ,ררבתה ךכ לע ףסונב
ולא .תיפיגנה הקבדהה ךילהת לש הרקבב בושח דיקפת ,הארנה לככ ,םהלו .םינטק םינובלח
?ינוסיחה לשכה ףיגנ קיבדמ ונפוגב םיאת

ולש היצאירו לעו (HIV-1) גוסמ1 ףיגנ לש ותואיצמ לע ונל עודי ,םמצע םיפיגנל רשא
Simian ) םיפוקב םג ולגתה תאזה החפשמל םיכיישה םיפסונ םיפיגנ .(HIV-2) 2 גוס הנוכמה
םיפיגנ רשאכ .תומוד ןיערג תוצמוח םגו המוד ףיגנ יקיקלח הנבמ םהלו (AIDS viruses
םיקרפה דחאב ונרכזה ותואש םיאת לש םיוסמ גוס לע םיטלתשמ םה ,ונפוגל םירדוח הלא
.T יאת םה אלה ,ןוסיחה תכרעמב הבר תובישח ול שישו םימדוקה

ליגרה ודיקפת .CD4 ויונכש ,אתה לש םינפה חטש לע םיוסמ ןובלח שי T-ה יאתלש ררבתה
ןטלוקכ וב שמתשהל ,וילא חפסיהל םילגוסמ ףיגנה יקיקלח לבא ,עודי וניא T יאתב
אוה ,CD4 ארקנש ,הזה ןובלחהש םירמוא ונחנא ןכל .אתה ךותל ףיגנה רדחומ ותרזעבו
.ףיגנה לש (רוטפצרה) ןטלוקה

תא אצמי הרהמ דע ירה ,ונפוגל רדוח אוה ךרד וזיאב ראתנ דיימו ,ףיגנה רדוח רשאכ ,ןכל
קיקלחל .קבדומה אתה ךותב עקתשיו T יאת ךותל רודחי זאו ,T יאת לע ולש םינטלוקה
ףיגנה לש תפטעמה ןובלח אצמנ הכותבש תינמוש הפטעמ שי שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ
ןטלוקה לא רשקתמ הז יפיגנ ןובלח לש ונימאה תוצמוח ףצרב םיוסמ רתא .gp160 ויוניכש
T יאת םורקל ףיגנה קיקלח םורק תורשקתהל יארחא gp160-ב רחא רתא דועב ,יאתה CD4
תצמוח תרדחומ ,אתה םורק םע ףיגנה קיקלח לש תינמושה תפטעמה יוחיא רחאל .קבדומה
דקפתל םיאתה וקיספי T יאת ךותב ףיגנה תוברתה בקע .אתה ךות לא תיפיגנה ןיערגה
רפסמ ,הקבדה רוזחמ לכב םישדח ףיגנ יקיקלח םיררחשמ T יאתש ןוויכו .ןוסיחה תכרעמב
T יאת לש םתוליעפ ,רמולכ .ןמזה םע לדגו ךלוה ,ינוסיחה לשכה ףיגנב םיעוגנה T-ה יאת
לע ,םישדח T יאת יד רצייל קיפסמ אל הלוחה ובש עגרה עיגמ רשא דע ,תדרויו תכלוה
תאז הלחמל םיארוק ונא ןכל .ןהב םישמשמ ולא םיאתש תוינוסיחה תויוליעפה תא םייקל תנמ
דקפתל ,השעמל םיקיספמ ,ונפוגב ןוסיחה תכרעמ לש עורז םהש ,T יאת יכ ,'ינוסיח לשכ'
.הקבדהה רחאל

יאת תא םג ףקות ףיגנה יכ ררבתהש ןוויכמ ,הלחמה לש האלמה הנומתה וז ןיאש ,רבתסה לבא
CD4 ןטלוקה שי ונפוגב סנהרגנל יאתל םגש רבתסמ .ט קרפב ונרכזה םתואש סנהרגנלה
יפקיהה םדב T-ה יאת קר אלש ,ינוסיחה לשכה תלחמב םילוח תקידבב ררבתה הנהו .ףיגנל
לכב .ונפוגב תורחא לתיפא תומקרבו רועב םיקבדומ סנהרגנלה יאת םג אלא ,םיקבדומ
םיאת ףקותו ףיגנה עיגמ ,סנהרגנל ייומד םיאת ,םיטירדנד םיאת םייוצמ םהבש תומוקמה
.הלא

תוחתפתה םע הגרדהב דרוי ,הלחמב הלוח לש רועב סנהרגנלה יאת רפסמש ,אופא ררבתה
םינגיטנא טולקל םדיקפתש םיאת םה סנהרגנל יאתש ונרמא ירהו .ינוסיחה לשכה תלחמ
יאתל םינגיטנא םתוא שיגהלו ,הפמילה תוטולבל ולאה םינגיטנאה םע דודנלו ,רועב םיסיסמ
יאת לש הקבדה ,לוכ םדוק איה הקבדהה ,םצעבש ,םירובסה םירקוח שי ךכ םושמ .T
T-ה יאתש בלשהמ .T-ה יאת לא ףיגנה תא םיריבעמה םה סנהרגנלה יאתשו ,רועב סנהרגנל
.רחאל דחא T אתמ ותוא ריבעהל םילוכי םה ,ףיגנה תא םיטלוק

םיאת ירה ,םצעה חמב אצומ יאתמ םירצונ םיטירדנדה םיאתהו סנהרגנל יאתש ןוויכמ
.ףוגה תומקרב םיבשייתמ םהש דע ,םדב םיטטושמ סנהרגנל יאת לש (םירוסרוקרפ) םימדקומ
יתש שי ,השעמלש ךכ .ינוסיחה לשכה ףיגנב קבדיהל םילגוסמ ולא םיאת םג יכ חכוה
םניאו םיעגפנ T יאת :ינוסיחה לשכה ףיגנב תוקבדנה ונפוגב םיאת לש תובושח תויסולכוא
קלחב .םיעגפנ T-ה יאתל םינגיטנא תגצהב םיפתתשמה סנהרגנל יאת םגו ,דקפתל םילוכי
.חומה תא םג ףיגנה ףקות שכרנה ינוסיחה לשכה ילוחמ

רשאכש חינהל ונילע היהי ירה ,ןימ יסחימ האצותכ רבעומ ינוסיחה לשכה ףיגנש חיננ םא
,םשמו ,ןימה ירבא לש לתיפאב סנהרגנלה יאתל םג עיגהל היושע איה ,ףוגב תטשופמ הקבדהה
לתיפא תמקרב סנהרגנל יאת קיבדהלו הלוח םדאמ רובעלו ררחתשהל םילוכי ףיגנה יקיקלח
.אירב םדא לש

תולתשה םוחתב תיברמ תובישח תלעב איה סנהרגנל יאתב ינוסיחה לשכה ףיגנ לש ותואצמיה
ינוסיחה לשכה ףיגנ ינובלח דגנכ םינדגונ םימייק םא קר אל ,קודבל םויכ יחרכה .רועה
אלל .רחא םדאב םילתשומ תויהל םירומאה רוע ילתש םתואב םג ףיגנה אצמנ םא אלא ,םדב
,ןוסיחה תכרעמ לש לשכל תמרוג ינוסיחה לשכה ףיגנב הקבדההש םויה םיניבמ ונא ,קפס
.תועגפנ ,T יאתו סנהרגנל יאת ,ןוסיחה תכרעמ לש תועורז יתש ,ןכש

םיפיגנ ינפמ ונילע תרמוש ןוסיחה תכרעמ ,השעמל ?הלאה םיאתב העיגפה תועמשמ ,אופא ,המ
ףיגנ תא ונרכזה ,לשמל ךכ .רפסה לש םינושארה םיקרפב ונדמע םביט לעש תולחמ ימרוג
תונוש תוביס לשב ,ידמל תוקוחר םיתעל ,ררועתמו היומס הרוצב ונב יוצמה ,סקלפמיס ספרה
,תדמתמ הרוצב ררועתמ סקלפמיס ספרהה ףיגנ ןיאש ךכל תוביסה תחא .ןיידע תועודי יתלבו
ףיגנב קבדנש םדאל הרוק המ ךא .הניקת ןוסיח תכרעמ ,םיאירבה םדאה ינבלש ,הדבועה איה
ררועתי סקלפמיס ספרה ףיגנ ,הזכ הלוחב ?עגפנ ולש ןוסיחהשכ ,שכרנה ינוסיחה לשכה
ךכבו ,(לנרדאה תטולב) הילכה תרתוי תטולב תא ,תופוכת הרוק רבדהש יפכ ,לשמל ,ףוקתיו
ונהש ,(Cytomegalo virus) ולאגמוטיצה ףיגנ םג ,המוד חרואב .רתויב השק קזנל םורגי
.תלשוכ ןוסיחה תכרעמ רשאכ רתי תוליעפל ררועתי ,ספרהה יפיגנ תחפשממ ףסונ ףיגנ
תכרעמ סרהו ,ןוסיחה תכרעמ לש סרהל תמרוג ינוסיחה לשכה ףיגנב הקבדההש ,אופא ,רבתסמ
םילודג םיקזנל םורגלו ררועתהל ףוגב יומס ןפואב םיאצמנה םינוש םיפיגנל רשפאמ ןוסיחה
.םאפרלו םהילע רבגתהל השקש רתויב

הנושארל םדאה-ינבב עיפוהש שדח ףיגנ אוה שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ םאה ,הלאשה תלאשנ
םא םג ,םדאה-ינב תויסולכואב רבעב םג ץופנ הזה ףיגנה היה אמש וא ,םינש רפסמ ינפל
.תרכומ התיה אל הלחמה

םושמ ,תאזו ,הקירפאב םיפוקב שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ לש ורוקמש םיבשוחה םירקוח שי
םיפוקה ,בושו .ינוסיחה לשכה ףיגנל המוד ףיגנב םיעוגנה םיפוק ואצמנ הקירפא זכרמבש
םע עגמב אב םדאהש ןיב ,םדאה לא ףוקהמ ףיגנה לש רבעמב לבא ,הלחמ ינמיס םילגמ םניא
םהב םרגו םדאה-ינב לא רבע ףיגנהש ןכתי ,ףוקה לש ורשבב שמתשהש ןיבו ףוקה לש ומד
תומוקמב םיטבש יבשות קיבדה ובש ,הקירפאב רוזא ותואמו ,שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמל
.ךשמהב דומענ ןהמ קלח לעש ,תונוש םיכרדב האלה טשפתה ,םיחדינ

.דואמ תובר םינש ךשמב םדאה-ינב תייסולכואב םייק היה ףיגנהש ,םינעוט םירחא םירקוח
לש םייחה ךרדב לחש יונישה םע ךא .הקירפא זכרמב םירכומ ךכ לכ אל םיטבש ברקב רקיעב
םפוג לאש םילוחה ומכ ,הזה ףיגנה ושענ ,םירעה ירוזא לא םתוברקתהו םיחדינה םיטבשה
הלע ,םלועב םינוש םירוזאב םדאה-ינב תויסולכואל ףיגנה תרידח םע .רתוי םירכומ - רדח
תא ןכסמה הלחמ םרוג ףיגנה השענש דע ,ינוסיחה לשכה תלחמב םילוחה רפסמ תרכינ הדימב
.ולוכ םלועה יבשות

ינוסיחה לשכה ףיגנלש ,רוכזל ךירצ ,םדא ינבב ורוקמש ןיבו ,םיפוקב ףיגנה לש ורוקמש ןיב
,םדאה-ינבב הקבדההמ האצותכ .תונתשהל ותלוכי :איהו ,הנימב תדחוימ הנוכת שי שכרנה
יכ .תונתשהל לוכי תיפיגנה ןיערגה תצמוחב םידיטואלקונה ףצר ,ינשל דחא םדאמ רבעמהו
.א.נ.דה תא ליפכמ אוה רשאכ רתויב ןקייד םיזנא ונניא זאטפירקסנרט סרוור םיזנאה
gp160 תפטעמה ןובלחב רקיעב תואיגש תרבוצ תיפיגנה ןיערגה תצמוח ןכלו ,יפיגנה
.יפיגנה

,םדאה ינב תויסולכואמ ףיגנ לש םירזוח םידודיבב דציכ תוארל םילוכי ונא ,ךכמ האצותכ
יתשל ולאה םיפיגנה תא קלחל םויה רשפא ,ןכאו ,םיוסמ יוניש םירבוע םיפיגנהש םילגמ
רקיעב ,יפיגנה תפטעמה ןובלח לש תוינגיטנאהו ,2 הצובק-תתו ,1 הצובק-תת :תוצובק-תת
לע דומעל ךרטצנ ,ולש תונתשהה ךילהתב ךישמי ףיגנה םא ,רמולכ .הגרדהב הנתשמ ,1 ףיגנב
תומדוקה תוטישהש םישדח םילוח םתרזעב תוהזלו ולש םישדחה םינזה תא תולגל ידכ רמשמה
.ףיגנה תא םהב תוהזל וחילצה אל

דרשמ תאצוה ,1991 ,97-103 'מע ,סדייאה ןדיעב םיפיגנה עדמ .לאיחי ,רקב :רוקמ
.ןוחטבה

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Epidemiology of Disease Progression in HIV Infection: Incubation Period,
AIDS Survival

AIDS-Related Kaposi's Sarcoma - November 1997

Kaposi's Sarcoma and HIV

Enzymes - Biological Catalysts

HIV Timeline

What is HIV and How does it cause AIDS?


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©