הקיטנג לש ב"א


ABO םדה-יגוס תא םידדוקמה םינגה הנבמ חנעופ
םישרפומו םיסמומ םידגנא
תויסולכוא ,תולחמ תוחיכש ,םד-תוצובק
רבוע/םא םד-יגוסב המאתה יא
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקABO םדה-יגוס תא םידדוקמה םינגה הנבמ חנעופ


.(תילדנמ השרות) "תיסאלק" השרות לש תקהבומ המגודכ תמסרופמ ABO םדה יגוס תכרעמ
םיפיטונפה ;O ללאהו B ללאה ,A ללאה :וז תכרעמב םיירקיע (םיללא) םינג-יעפומ השולש
הזמ הז םילדבנ םינושה םיפיטונפה .O-ו AB, BA םה םיירקיעה (תולגתמה תונוכתה)
םדה יאת) םיטיצורתיראה תוימורקב - םיאתה תוימורקב םינכושה (םינגיטנא) םידגנאב
.לתיפא יאת ןוגכ ,ףוגב םירחא םיאת לש תוימורקבו ("םדה תוצובק" יוניכה ןאכמ ;םימודאה
- B םמד גוסש הלאל ,A ידגנא םה A ומד גוסש ימ לש םיאתה תוימורקב םינכושה  םידגנאה
םינוכמה םידגנא O םד גוס ילעבלו ,דחי םג B ידגנאו A ידגנא AB גוס ילעבל ,B ידגנא
.(םיניאטורפוקילג=) םירכוסמ םינובלח םה - H-ו B ,A - םידגנאה תשולש לכ .H ידגנאתעב תררועתמה הנכסה בקע יביסנטניא רקחמלו בר םוסרפל ABO תכרעמ התכז הליחתכלמ
B-ידגנא ליכמה םד ול תורעל רוסאש ךכ ,B-יטנא םינדגונ שי A ומד גוסש םדאל :םד-ייוריע
עיפשהל םילוכי םינושה םדה יגוס .(AB גוסמ םד וא B גוסמ םד ול תורעל רוסא ,רמולכ)
םינש תורשעש ןאכמ - םינגוקנוא לש תוליעפה תדימ לעו םימוהיזל תושיגרה תדימ לע םג
.רקחמל םיבושח םיישעמ םיטבה ןיידע ורתונ רנייטשדנל ידיב ABO תכרעמ יוליג רחאל

תחא תירכוס הצובק לש - יוניש וא - תפסות :םינטק םה H-ו BA םידגנאה ןיב םילדבהה
-N הצובק ליכמ A דגנא .ןיאטורפוקילגה תלוקלומ לש ירכוסה קלחב דבלב
הצובק וז הצובק םוקמב ליכמ B דגנאו ,H דגנאל סחיב תפסונ ןימא-זוטקלג-ליטצא
דגנאל - ונייהד) ידוסיה הנבמל ןימא-זוטקלג-ליטצא-N הצובק רבחמה םיזנאה .תיליזוטקלג
הנוכמ ידוסיה הנבמל תיליזוטקלג הצובק ףרצמה םיזנאה וליאו ,A-זרפסנרט הנוכמ (H
.B-זרפסנרט

AB ומד גוסש םדא לש ויאתב וליאו ,הלא םימיזנא ינשמ דחא אל ףא ןיא O ומד גוסש םדאל
.תוזרפסנרטה יגוס ינש םימייק

תיריר לש םיאתמו האיר יאתמ A-זרפסנרט םיזנאה לש הסיסמ הרוצ הדדוב המ-ןמז ינפל
לש(cDNA) םילשמ א"נד טבשל וחילצה םיזנאה לש תוינימאה תוצמוחה תרשרש יפ-לע .יעמה
(F.I. Yamamoto) וטוממי הנורחאל וחילצה (probe) ןוחבכ הז םילשמ א"נד תרזעב .הז םיזנא
תובוקעמ תא חנעפלו םינושה םיללאה לש םילשמ-א"נד טבשל ,ןוטגנישוו ,לטאיסמ וירבחו
.(1990 יאמל 17 ,ר'ציינ) םהלש םידיטואילקונה

- רמולכ) זרפסנרטה תולוקלומב תוינימא תוצמוח תבצה םידדוקמה םיקלחה יכ ררבתמ
םידיטואילקונ תושלש 353 רבדה שוריפו ,םידיטואילקונ 1062 םכרוא (ןגה לש םינוסקאה
353-מ היונב זרפסנרטה תלוקלומש ןאכמ ;ןובלחה םויס תנמסמה תחא השלשו (םינודוק)
םילדבה העברא םירקוחה והיז B ללאל A ללאה ןיב .(תוינימא תוצמוח) "תוילוח"
תובצומה תוצמוחה) תוינימא תוצמוח עבראב ינושל םימרוגה םילדבה ,םידדוב םידיטואילקונב
תוינימא תוצמוח 4-ב לדבהה .םימיזנאה יגוס ינש ןיב (268-ו 266 ,235 ,176 תומוקמב
,ילוגס A-זרפסנרט - תוילוגסב לדבהל יארחאה אוה םיזנאה תרשרש ךרואל (353 ךותמ)
החנהה .תיליזוטקלג הצובקל ילוגס B-זרפסנרט דועב ,ןימא-זוטקלג-ליטצא-N הצובקל ,רומאכ
תיארחאה וז ןגכ ,תמיוסמ (םזיפרומילופ) תויתרוצ-בר שי םד-תצובק לכ תרגסמב םג יכ איה
.A2-ו A,1תוצובקה-תת ןיבש םילדבהל

,דבלב דחא דיטואילקונ לש רסוח אוה B-ו A םיללאה ןיבל O ללאה ןיבש טלובה לדבהה
דחא דיטואילקונ לש הז רסח .םידיטואילקונה תבוקעמ ךרואל 258-ה םוקמב (G) ןיזנאוג
ןמל - הז הרקמב) רסחה עיפומ וב ןודוקה ןמל א"נדה דדוקמש עדימב טלחומ יונישל םרוג
הצמוחל דע) יתלחתהה קלחב ,םנמואו .קותעתה ןוויכב ןגה ףוסל דעו (87-ה ןודוקה
,B-ו A םיללאה לש םיינובלחה םירצותל O ללאה לש ינובלחה רצותה המוד (86-ה תינימאה
בכרה לש טלחומ יונישל םרוגה ,עדימה יוניש .ןיטולחל הנוש ובכרה ךליאו וז הדוקנמ וליאו
רפסמ םידיטואילקונה תשלשש ךכל םג הז הרקמב םרוג ,ינובלחה רצותב תוינימאה תוצמוחה
ינשמ רתוי הברה רצק O ןגה לש ינובלחה רצותהש ךכ ,ןובלח םויס תדדוקמה השלש איה 117
לש ליעפה זכרמכ שמשמה עטק ותוא הז ינובלח רצותב רסח הארנה יפכ ;תוזרפסנרטה
יוניש רבוע וניא (H דגנאה) ירוקמה הנבמהו ,תימיזנא תוליעפ ול ןיאש ןאכמו ,םיזנאה
.ולש םיטיצרותיראה תוימורקב םייקה דגנאה הזו ,O ומד גוסש ימב

O יאתב .B ללאה לש וא A ללאה לש םימילשמ א"נד יעטק O אתל רידחהל וחילצה םירקוחה
.רדחוהש רזה א"נדה עטק יפ לע ,B-ידגנא וא A-ידגנא ועיפוה הלא 1 םירזושמ

ןטק רפסממ םיעבונה ,הבר תישעמ תועמשמ ילעב םהש (םיפיטונפב םילדבה=) תונוכתב םילדבה
פיטונפב טלחומ יונישל םרוגה דיחיו דחא דיטואילקונ לש רסח ;םידיטואילקונב םייוניש לש
םירשומה אתה תנוכתב םייוניש ;תודדוקמ תושלשל םידיטואילקונה תקולחב יונישמ האצותכ
ירפס לש אובמ יקרפב תומגודכ םישקבתמ הלא לכ - רז םילשמ א"נד יעטק לש הרדחה ידי-לע
הקיטנג לש ב"א תניחבב ןכא ןה ABO תכרעמ לש תויתשרותה תונוכתהש ךכ ,םייסיסב הקיטנג
.תיתלוקלומ

םישרפומו םיסמומ םידגנא


,תועמד ,העיז :ףוג-ילזונב םיסמומכ םג ABO ידגנא םיעיפומ םדאה ינבמ םיזוחא 80-כב
לדבהה .םיאתה תוימורקל קר םילבגומ םידגנאה םירתונה םיזוחאה 20-כב ;ערזה-לזונו קור
:Se ןגה ילעב ;דיחי םיללא גוזב יולת םישירפמ-אלל םישירפמה ןיב
םיטוגיזורטה םה םא ןיבו (Se. Se) םיטוגיזומוה םה םא ןיב - (שירפמ=secretor)
םניא (se,se) ינגסנה ןגל םיטוגיזומוהה .םמד גוסל םאתהב ,םידגנא םישירפמ - (Se.se)
.םישירפמ

תויסולכוא ,תולחמ תוחיכש ,םד-תוצובק


םישנאה ןיב ,לשמל .תונוש תולחמל תומיוסמ םד-תוצובק ןיב םייטסיטטס םירשק ואצמנ
םיינש-יפ ןוירסירתה-ביכ ץופנ (Se,se) םישירפמ יתלב םג םהש O םדה תוצובק לע םינמנה
הביקה-ןטרס תוחיכש רתוי ההובג A םד גוס ילעב ןיב .תיללכה היסולכואב רשאמ רתוי
) סיאול םדה תצובק לש םימייוסמ םיגוס ןיב ירשפא רשק לע .תיללכה היסולכואב רשאמ
.206 'מע 4/ג"ל "עדמ" ואר םישנב ןימהו ןתשה יכרדב םימוהיזל (Le

ינפב רתוי םידימע (Fy הנומיס ;(Duffy יפד םדה תצובק לש (-) סונימ הרוצל םיטוגיזומוהה
רועה ירוחש ןיב דואמ ץופנ ,(a-b-) ,ילילשה פיטונפה םנמואו ;סקויו הירלמ הלחמה יליפט
ןיב רידנו - סקויו הירלמ יכומ םירוזאב תורודה ךשמב התייחש היסולכוא לע םינמנה -
.("םינבלה") םידיאוזקווקה

םירטטה תושילפל רכזכ - הברעמ תומדקתהה םע תדרויו הילוגנומב ההובג B ןגה תוחיכש
םיקסבה ןיב .דנלטוקסבו הנופצב רשאמ הילגנא םורדב ההובג A ןגה תוחיכש .הפוריאל
לש םינאידניאה ןיבו חרזמה ישנא ןיב דואמ רידנ אוהש דועב ,Rh םדה גוז תיסחי-ץופנ
.הקירמא ןופצ

קוי ABO
ורוקמ .םדאה-ינב בורב יוצמ ,B-ו A םידגנאל אצומ רמוחכ שמשמה ,H ןיאטורפוקילגה
ןיאטורפוקילגל הז םדוק אצומ רמוח ךפוהה םיזנאה .םדוק אצומ רמוח לע תימיזנא הלועפב
ללאל םיטוגיזומוה םהש םישנאב .H ונומיסש (יטננימוד) ינטלוש ללא לש רצות אוה H
ידגנאמ דחא אל ףא עיפומ אל (hh םיטוגיזומוה םהש םישנא=) H רידנה (יביסצר) ינגסנה
.H אלו ,B אל ,A אל :ABO תכרעמה

רבוע/םא םד-יגוסב המאתה יא


םד-גוס ילעב םהש םידולייה ןיב הצופנ ("םידוליי תבהצ") םידולייה לש תיטילומהה הלחמה
שוגיר הרבע םאה לש ןוסיחה תכרעמ םא תאז .Rh- תולעב תוהמאל ודלונש Rh+
.יוריעב רדחוהש םדב וא םירגובה םיחאב ,רבועב ורוקמש דגנא ידי-לע (sensitization)

םינדגונ שי ולש םדה לזונב ,םיוסמ דגנא אשונ וניאש םדא :הנוש בצמה ABO תכרעמל סחיב
ולש םדה תוירודכב ,A ומד גוסש ימ ,לשמל .ול ףשחנש ילבמ םג דגנא ותוא דגנכ םיילוגס
םג אצומ רמוחכ ,םלוכב םייוצמ H ידגנא) anti-B ינדגונ ולש םדה-לזונב וליאו A-ידגנא
הרומח ,הרואכל ,תיארנ ABO תניחבמ םאה םדל רבועה םד ןיב המאתה-יא ךכיפל .(B-לו A-ל
םלואו .(םאה לש ןוסיחה תכרעמ לש םדקומ שוגירב ךרוצ ןיא ירהש) ןושארה ןוירהב רבכ
םניאש ,IgM םינילובולגונומיאה תצובקל םיכייתשמ ABO ידגנא דגנכ םינדגונה יכ ררבתמ
,םתמועל .רבועה לש םימודאה םדה-יאתב עוגפל םילוכי םניא ךכיפלו ,הילשה תא םיצוח
םאהמ ,הילשה ךרד םירבועה IgG םינדגונה תצובקל םיכייתשמ Rh םרוג דגנכ םינדגונה
.רבועל

?anti-B םינדגונ ולש-ומדב ליכמ ,לשמל ,B םד םע עגמב אב אלש םדאש ךכל הביסה המ
,םייעמ יקדייחב םימייקה םיירכוס םינבמ דגנכ םיילוגס םינדגונב רבודמ יכ איה הרבסה
קר םדב םיעיפומ anti-B ,anti-A ינדגונ .B-ו A םידגנאה ינבמל םימוד םהש םיירכוס םינבמ
םינדגונ םיעיפומ אל AB ומד גוסש םדאב יכ ןבומ) םישדוח רפסמ לש ליגל עיגמ קוניתהשכ
.(םלועמ הלא

תוצובקב רבוע-םא המאתה-יא בקע רבועה לש תיטילומה הלחמ חתפתהל הלוכי םירידנ םירקמב
.Rh הרקמכ םירומח םניא ,ועיפוה םא םג ,הלא םיבצמ ללכ ךרדב .דועו Kell ,Duffy םדה


ןומצע יבצ תאמ
,5 ד"ל עדמ
1990
265 ,261 'מעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Blood Types Tutorial
Blood Donation: What's Your Blood Type
Introduction to Blood
Facts about Blood and Blood Banking


םיילוש תרעה
.רז א"נד וב רדחוהש את :רז - ןושלמ ;transfected חנומל תירבעה ונתעצה וז
.1


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©