םידעה ןכוד לע DNA


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

הקידב לש תואצותב יולת ב"הרא לש הירוטסיהב רתויב רבודמה חצרה וטפשמ
.תקולחמב היונשה תיגולונכטויב

תיבה דילש הכרדמהמ חקלנש םד םתכמ דיחיה דירשה היה הנחבמה תיתחתבש רוכעה עקשמה
.הקינומ הטנסב
םימודאהמ ודרפוה םינבלה םדה יאת .םינוש םילופיט ןכל םדוק הרבע רבכ םדה תפיט
לכיע ,םדה הרשוה וב ,םיזנא .הקדל םיבוביס 1,600 לש תוריהמב הבבותסהש הגופירטנצב
,םינבלה םיאתה יניערג תא ופקת םימיזנא ,םהיניערג תא חציפו םינבלה םדה יאת תונפד תא
.(DNA) תיאילקונוביריסקואיד הצמוח לש םייפוקסורקימ םיתיתפ וררחישו

תויהל לוכי הז . ןוספמיס יי'ג וא רובע רופיס ןפצומ DNA-ה תלוקלומ לש הלא םילידגב
םיבכרומ םיטרפל קתוריש ,רוביצה רובע תוומ וא םייח וליפאו יוכיז וא המשא לש רופיס
רשק לש גרתשמ רויא והז ,ןהב לגרומ אוהש ןובסה תורפוא םוקמב .היגולונכטויב לש
.ףירח תומיעל עיגמ םיתעלו ,יתודידי םיתעל אוהש רשק-הרבחל עדמה ןיב ןילמוגה

DNA-ה אשונ ,הרבזל דעו הבמאה ןמ .יח רוצי לכב םייחב תטלושה הלוקלומה אוה DNA-ה
אצמנ אוה .תויגרלאל דעו םייניעה עבצמ ,רבד לכ עבוקו ,השרותה לש םינפצומה םירסמה תא
םד תוירודכ ומכ ,ןיערג םהל ןיאש הלא דבלמ ,םדאה ףוג לש םיאתה ידראיליממ דחא לכב
.תורגוב תומודא

דעוצ , קירק סיסנרפו ןוסטוו סמיי'ג ידי לע ,הנש 41 ינפל הלוקלומה הנבמ הלגתה זאמ
ןוטגניטנה ומכ ,תויתשרות ולחמ לש םינג יוהיז ללוכ ,ןוחצינל ןוחצינמ DNA-ה רקחמ
ינויצסנסו רכומ םוחתל DNA-ה רקח ןיב רשק רצונ םינש הנומש ינפל .סיזורביפ קיטסיסו
לש םירקמב םייטנג םירשק תעיבקל DNA-ה תועיבט ושמיש הליחתב .תוילילפ תוריקח :רתוי
ויתימעו זירפ'ג קלא רס יטירבה יאקיטנגה וחתיפש הטיש לע ססבתה ךילהתה .הריגהו תוהבא
הטישה .תולחמ לש םייטנג םינמיס תוהזל וסינשכ ,1984 תנשב ,רטסייל תטיסרבינואב
וכותיח ;תורחא תומקר וא ערז ,םד לש תומיגדמ DNA תקפה :םידחא םיבלש תללוכ
תינבת .ןגטנר ףוקיש רוציל ידכ , יביטקאוידר יאלג תועצמאב עטקמ לכ ןומיסו םיעטקמל
."DNA-ה תעיבט" אוה ,טקרמרפוסב דוק-רבל המ-תדימב המודה ,ףוקישב העיפומה םיספה
.םיעטקמה ךרואב ינוש לש הזילנא תארקנ הטישה
. (RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM (RFLP) ANALYSIS )

הנפמ תדוקנל התיהש הריקחב ,הז גוסמ תועיבט ןיב המאתה אוצמל הרטשמה החילצה 1986-ב
תונב תודלי יתש חצרו סנאו ,הילגנא ברעמב תוריעצ תורענ ףקת והשימ .תיטפשמה האופרב
DNA-ה תועיבט תוכזב .רוזיאב םירבגה לכל תינומה םד תקידב עצבל עיצה זירפ'ג .14
לע עשרוהש ןושארה עשופה ,קרופ'ציפ ןילוק :יתימאה חצורה דכלנו ,עשפמ ףח םדא ררחתשה
ב"הראבו הינטירבב הרטשמה הגישה תואבה םינשה ךלהמב . DNA-ה לש "עבצאה תועיבט" ךמס
.השדחה הטישה תועצמאב תובר תועשרה

הילגנאב תיטרפ DNA תדבעמ ,"סקיטסונגאייד קראמלס" תמקהב זירפ'ג עייס הנש ךותב
וכרענ סקיטסונגאייד קראמלסב .DNA תועיבט תניחבל ירקיעה זכרמל הכפהש ,ב"הראבו
.ןוספמיס.יי'ג.וא לש וטפשמ רובע ופסאנש םדה תוימגודב תוקידבה

ישאר - PCR הנוכמה ,DNA תוקידב לש רחא גוסל תודוסיה וחנוה הפוקת התואב ךרעב
וז הטישב .(POLYMERASE CHAIN REACTION) זרמילופ לש תרשרש תבוגת לש תובית
םילופכש 20 .בושו בוש ךילהתה לע רוזחלו ,DNA לש דדוב לידג תוריהמב לפכשל ןתינ
.םיקתוע ןויליממ רתוי םירצוי הלאכ


הנוכמב ,הדבעמב תעצבתמש ,PCR לופכשה תקינכט
ימרת לפכשמ תארקנש
רתויב בחר ןווגמ תשמשמ ,(THERMAL CYCLER)
השיג העיצמ איה .םלועה לכב DNA ירקחמ לש
תוחפ היתואצות :DNA תועצמאב יוהיזל הנוש
ךא ,RFLP-ה תקינכט לש תואצותהמ תויעמשמ-דח
איה ,ןכ ומכ .רהמ רתוי הברה ןתוא תקפסמ איה
50 ומכ ,רמוח לש תוירעזמ תויומכ םע םג תלעופ
- הארנ יתלב טעמכ םתכב ואצמנש םינבל םד יאת
תשרודש םיאתה 50,000 דע 5,000-ל דוגינב
יתועמשמ תויהל יושע הז ןורתי .RFLP-ה תקידב
איה הריקחב הפסאנש DNA-ה תומכ רשאכ רתויב
.תיפוקסורקימ

שמתשמה ,ולש ידוחייה הנפצהה ןונגנמ לע תוססבתמ DNA תועצמאב יוהיזל תוטישה לכ
.T-ו A,C,G :םיסיסב םינוכמה ,דבלב םיימיכ םירמוח העבראב

בכרומה ,םלשה ףצרה .DNA-ה תלוקלומ ךרואל םיזורח ומכ םילחשומ םיימיכה םירמוחה
לש הרקמב דבלמ) רחא םדא לכ לש הזמ הנושו ,טרפ לכל ידוחיי ,םיסיסב דראילימ השולשמ
יפל יוהיזש חינהל היה ןתינ ךכיפל .(םיהז םימואת
השולש לש תוארשרש יתש ןיב האלמ האוושה ךא .תויועט ינפב ןיסחו יאדו אוה DNA
םידמועה םילכה .םויה תמייקה היגולונכטב תוחפל ,תירשפא יתלב איה םיסיסב דראילימ
.DNA לש םינטק םיעטקמב קר םילפטמ ונתושרל םויכ

ןיב ןיחבהל ידכ רתויב םיישומיש םניה DNA-ה לש םיעטק וליא ןה תולאשנה תולאשה ,ךכיפל
.םדאל םדא ןיב רתויב םילודגה םילדבהה םירכינ םיעטק וליאבו ,םדא ינב

,תומוח םייניע ילעבל תולוחכ םייניע ילעב ןיב םילידבמש םיעטק שפחל ,אמגודל ,םעט ןיא
םיכייתשמ םדא ינב ידמ רתוי .O גוסמ םדל A גוסמ םד ןיב וא ,רעיש יהכל םיידנולב ןיב
לידג ךרואל םירחא תומוקמב םיאצמנ םדדובל לקש םילדבהה .וללה תוצובקהמ תחא לכל
תא DNA-ה עצבמ םהבש םיעטק - הנפצהה לע םיארחא םניאש םיעטקב םיאצמנ םה .DNA-ה
והצקב הרוק הז רבד .בושו בוש ומצע לע רזוחו ,בשחמ תנכותב האלול לש תיטנגה הליבקמה
לש רטמ 1.80-ה ךרואל ,יוהיזל םינתינה םירוזא יפלא דועב ילואו ,םוזומורכ לכ לש
.DNA-ה

VARIABLE NUMBER - VNTR - תורזוח תובוקעמ תונוכמ וללה תורזוחה תוינבתה
דחא לע ,GGAT םיסיסבהמ ,אמגודל ,תבכרומ תויהל היושע ןהמ תחא .(TANDEM REPEATS
קראמלס ומכ תודבעמב .ינשה לידגה לע ,CCTA םילשמה ףצרה ולומשכ ,םילידגה
תורזוחה תוינבתה תא םיקדוב ,RFLP תקינכטב DNA תעבטהב תוקסועה ,סקיטסונגאייד
.DNA-ה תלוקלומ לע םינוש םירוזא השימחב

םימעפ 19 ,ךלש DNA-ב םיוסמ רוזיאב םימעפ 12 המצע לע רוזחל היושע תמיוסמ תינבת
100-כ תויהל םילוכי הבוקעמל .יראה ךדוד לצא םימעפ 46-ו ךיחא לצא רוזא ותואב
46 שי יראה ךדודל םא ,אמגודל .תיאדו תוידוחיי עובקל ידכ םיקיפסמ םניאש ,םיעטק
אלש יוכיסה .םוקמ ותואב 46 שי ,דרפ לש ודוד ,ףלאל םגש ןכתי ,םיוסמ רוזיאב תובוקעמ
תשמח לכב המאתהל יוכיסה .םירוזא רתוי םיקדבנש לככ לדג הז גוסמ תירקמ המאתה שחרתת
.רתויב ירעזמ אוה RFLP תקידבב םירוזאה

?אל ילואו
עדמב DNA תייגולונכט" ,1992 תנשמ תימואלה רקחמה תצעומ לש תקולחמב יונש חוד
תויעב תומייקש ןעוט ךא ,םיילילפ םיטפשמב DNA תועיבטב שומישב ךמות ,"יטפשמה
המרב המשוי אל תוצלמההמ תחא ףא .ןוחטיב יעצמא לש הרוש טוקנל ץילממו ,ךילהתב
.תימואלה

תוקיספ לש הרוש ךא ,ב"הראב טפשמה יתב בורב תויארכ DNA תועיבט תולבקתמ םייתניבו
.וז הנידמב אשונב לובלבל המרג ,הינרופילקב תורתוס

ןיב סוזנצנוק שרוד ,טפשמה תיבב תויעדמ תויאר לש ןתוליבקל ירוטסיהה הדימה הנק
לש םירוערעל ןידה תיב .הנמיהמ ןכא הקינכטהש ,תיעדמה היליהקב םיליבומה םימרוגה
ןייצ ןידה תיב ךא .הז סיסב לע ,DNA תועיבט ,דגנ םגו ,דעב קספ רבכ הינרופילק תנידמ
םיימשר יתלבה םיחנמה םיווקה יפ לע ולעפי םיעבותהו תודבעמה םא תוליבק ויהי ןהש
.תימואלה רקחמה תצעומ העבקש

ןוספמיסה תא תומקממ קראמלס העציבש DNA-ה תעבטה תואצות םאה ,איה הנושארה הלאשה
.ןמדלוג דלנור הדידיו ,ןוספמיס ןוארב לוקינ רבעשל ותשיא וחצרנ הב , עשפה תריזב
לע םדה תופיטו ,ןוספמיס ,תונברוקה ינש :תורוקמ השולשמ םד תוימגוד הקדב קראמלס
.הכרדמה

,עשפה תריזב האצמנ תחאה - םדב תוגופס תופפכ יתש תיטפשמ האופרל םיחמומ ולטנ ןכ
ידכ תוילירטס תוסימתב ןתוא ורשהו - ןוספמיס .יי'ג.וא לש החראהה תיב ירוחאמ היינשהו
.ןתוהזל וסני קראמלס ישנאש ,תוימגוד קיפהל

,ותיב ךותב םידחא תומוקממו ,ןוספמיס לש וקנורב דרופה תינוכממ וחקלנ תופסונ תוימגוד
.תחלקמבש בויבה רוניצ חתפ ללוכ

תוקידבהש העיבתה הזירכה ,ומצע טפשמה לחהש ינפל ,תויארה עומיש תעב ,טסוגוא ףוסב
תומוקממ חקלנש תויארה רמוחב DNA-ה ןיבל ןוספמיס.יי'ג.וא לש DNA-ה ןיב המאתה וליג
םדב הגופס הפפכ ;ןוספמיס לוקינ לש התיבל ץוחמש הכרדמהמ םדה :עשפה תריזב םינוש
ןגוית ,תוימגודה ףוסיא יכילה תא ףוקתל ורהימ הנגהה יטילקרפ .עבוכב הספתנש הרעשו
ולכוי הנגהה םעטמ םיחמומש ידכ ,תוימגודהמ םיקלח םהידיל לבקל ושרד םה .ןתקידבו
.םמצעב םתוא קודבל

תויאר רמוח רמשלו ףוסאל וקיפסה םהש םירקוחה םינעוט ,ןוספמיס .יי'ג.וא לש הרקמב
ואיבהש הרק רבכ" :םינוכיס תחקול הניא הרטשמה םימעפל .ותוקרפתה ינפל ,םירתא רפסממ
,ורולוטס קראמ רמוא ,"התוא קודבלו תימגוד תחקל לכונש ידכ ,הדבעמל המלש הפס ונל
ךא ,"אל המ ,תוכרדמ תוסיפ ,םידגב ונלביק רבכ" .קראמלס לש םייטפשמה םיתורישה להנמ
תורמושמו ,ילרטיינ לזונ םע גופס תועצמאב םד תוימגוד תופסאנ ,ףיסומ אוה ,ללכ ךרדב
.וז הרוצב

,וטיא .א סנאל טפושה ,סל'גנא סול זוחמ לש ןוילעה טפשמה תיב טפוש החד טסוגואב 26-ב
העיבתה לש הלופיטש תורמל ,וירבדל .םדהמ תוימגוד הידיל לבקל הנגהה תשקב תא
תחא לע הנוכנ אל תיוות םשש הדוה העיבתה ידעמ דחא) "יתפומ היה אל" תוימגודב
םות רסוחב הגהנ העיבתהש חיכוהל וחילצה אל ןוספמיס לש ויטילקרפש ירה ,(תוימגודה
.בל

לש ירוביצה רוגינסה רמוא ,"תיאדו איה םיוסמ םדא יבגל תילילש האצות ,DNA תקידבב"
לע םדה תופיטש ררבתי םא .DNA-ב קסועה יאמיכ םג אוהש ,הל'גטסורק רטלוו ,סל'גנא סול
עדמה חיכוי הזכ הרקמב .תושדח תומולעתל חתפ הז היהי ,ןוספמיס.יי'ג.וא לש ןניא הכרדמה
.םש היה אל אוהש החכוה הניא ןיידע וז ךא ,ןוספמיס לש וניא םדהש

תא ונחבי רבדב םיברועמה לכ ,בכוכה לע ועיבצי תופפכהו הכרדמהמ םדה תוימגוד םא ךא
.תונברקה דחאל תורושק וקנורבהמ תוימגודה םאה הלאשה לאשית ןכ ומכ .הקידבל םישוריפה
.תקולחמה דקומל ךופהי ,RFLP-ה וא PCR-ה תוקידב אלו ,שוריפה ןפוא

םיעיפומ יטנג רמוח לש םיעטקש החנהה לע היתונקסמ תא תססבמ DNA-ה תועיבט תטיש
אוה ,רתוי וא םירוזא השימחב תירקמ המאתהל יוכיסהש ךכ ,היסולכואב יארקא ןפואב
,הפירח תקולחמ לש הזכרמב םויכ דמועה אשונ אוה ,יספא ןכא הזה יוכיסה המכ דע .יספא
אוה RFLP תקידב לש תורבתסהה חווטש רמול גוהנ תופוכת .םיינכט םילוקיש המכ לשב
,יטנג ףצר תנחוב PCR תקידב .ןוילימ ףאו ,םיפלא תואמל דחא דע םיפלא תורשעל דחא
.1:2,000 ןיבל 1:100 ןיב ענ הלש חווטה ןכלו ,דוחיי תוחפ רשפאמש

,םינעוט םה .םינטפשמה תא קיסעמש המ הזו ,ןיטולחל ענכשמ וניא הזה יטסיטטסה ןותנה
וליפא .ריבס קפסל רבעמ המשא חיכוהל ידכ קיפסמ וניא 1:100 לש יוכיסש ,החלצהבו
לש ריעב ,לכה ירחא .םיעבשומהמ קלח לצא קפס ררועל ידכ היד 1:2,000 לש תורבתסה
.תימגודה תא תומאות םהלש PCR-ה תוקידבש םדא ינב ףלא דוע שי ,םיבשות ןוילימ ינש
תא לולשל קר תולוכי ןה .םיילילפ םיטפשמב דחוימב תונימא ןניא PCR תוקידב ןכל
דח היתואצותש ,RFLP תקידבב ךרוצ שיש תוארהל וא ,ןיינעל םיוסמ םדא לש ותוכייש
.רתוי תויעמשמ

תוצובק ךותב בחרנ יטנג ןוימד םייקש הנעטה איה DNA תוקידבב םייתייעבה םימרוגה דחא
הלוכי הצובקה ךותב תומאתה תרגסמב .םינאידניאו םיתאיסא ,םירוחש ומכ ,תומיוסמ תויעזג
.תונתשהל תורבתסהה תגרד

ידכ הרחבנ תוסחייתה תייסולכוא וזיא" ,קיסוקמ .א רוטקיו רמוא ,"איה הלודגה הלאשה"
ךכ-לכ ץרא ,םוצע ךותיה רוכ איהש ,ב"הראב דחוימב בושח הז .תיטנגה תורידתה תא בשחל
סנו'ג תטיסרבינוא לש האופרל ס"היבב תיאופר הקיטנגל הקלחמה להנמ ,קיסוקמ ."תינגורטה
הז אשונב חודה תא 1992-ב הבתכש תימואלה רקחמה תצעומ תדעו ר"וי היה ,סניקפוה
.תואצותה תכרעהב "הרקית"ה ןורקעב שמתשהל תודבעמל הצילמהו

לכב ,םדא ינב האממ וחקליי ,תוימגדמ תויטנג תואירק וא ,םינותנ יסיסבש שרוד הז ןורקיע
השימח ינפ לע תוסרפתמה ,רוזיא לכב DNA תומאתה .תוצובקו םיעזג לש ןווגממ דחא
- זוחא 5 לש המרל עיגת אל המאתה ףא םא ,תוחפ וא - תיללכה הייסולכואהמ םיזוחא
תויטסה לכ תא לטבת תורקתל תוימגוד תאוושה ."הרקית" וא ,האוושהל הדימ הנקל וכפהי
.ינתא םרוגמ תועבונה

תפסונ הדעווש ףיסומו ,קיסוקמ רמוא ,"תאזה הלאשב םינד ןיידע תויסולכוא לש םיאקיטנג"
.1995 ביבאב קר עיפוי הלש חודה .אשונב קוסעל ידכ הפסאתה תימואלה רקחמה תצעומ לש

יפל וקדבנ ןה םא ,תויארכ DNA תועיבט לבקל םינכומ הינרופילק לש טפשמה יתב ,רומאכ
דחי םג העיבתהו הנגהה ךא .1992-מ תימואלה רקחמה תצעומ חוד לש םיחנמה םיווקה
.ןוספמיס לש והרקמב תוקידבה יטרפב ןודל םייתניב תוברסמ

וליא עבקיש ימואל ןקת ןיכהל שי ןהיפל - תימואלה רקחמה תצעומ לש תורחא תוצלמה
תוקידב רשאתו ןחבת DNA יחמומ תדעווש ;םתוא קודבל ךיאו ,קודבל שי DNA יעטקמ
.םיחוכיו לש ץובב ןלוכ ועקתנ - תודבעמה לע חקפת יהשלכ תימואל תושרשו תושדח

םע םיכסמ וניא ךא ,תוקידבל םינקת תעיבקב ןיינועמ אוה .םימוסחמה דחא אוה ייא.יב.ףאה
ןעוט ךא ,חקפמ ףוגל ךופהל הצור וניא םג אוה .םמצע םינקתה יבגל תויחרזאה תודבעמה
DNA-ה אשונב קוח תעצה .ייא.יב.ףאה תודבעמ תא ךירעהל ךמסומ וניא ינוציח ףוג ףאש
.ייא.יב.ףאה לש ותדמע ללגב הלפנ ,1991-ב סרגנוקל השגוהש

האצותהש ירה ,לופכה חצרל ןוספמיס תא תרשקמה תרחא הרישי היאר לכ ,הארנכ ןיאש ןוויכ
.DNA-ה תוקידב לע ,ענמנ יתלב ןפואב ,ךמתסת הירוטסיהב רתויב רשקותמה חצרה טפשמ לש
ןיב וא ,עשפה תריזמ חקלנש םדל ןוספמיס לש ומד ןיב המאתה אצמית אל תוקידבה תחאב םא
ןפואב החכוה ןוספמיס לש ותופחש הנגהה ןעטת ,וקנורבב אצמנש םדל תונברקה םד
.יטמוטוא

תואדו יא לש םיקומינב תוקידבה תואצות תא העיבתה יטילקרפ ופקתי ,תומאתה ויהי םא ךא
.תוימגודה תקידבו רומיש ,ףוסיאב םייוקילו ,תורבתסהב

תודמוע ,תיאקירמאה החלצהה תדגא תא למיסש ,רבעשל לובטופה בכוכ לש ודצל :קפס ןיא
.DNA-ה תועיבט םג טפשמל םויה

?דבוע הז ךיא - DNA תועיבט

DNA-ה תרדגה
הצמוח ,המוצעה הלוקלומה לש טרס אצמנ םדאה ףוגב את לכ טעמכ לש ןיערגב
םינורקימ טרסה לש ובחור .םימוזומורכ 23 ןיב קלחתמה - DNA - תואילקונוביריסקואיד
אוה .רטמ 1.80 -ל עיגמ וכרוא היה ,לילסה תא טרופ יאמיכויב היה וליא ךא ,דבלב םידחא
לידג לכ .םסרופמה לופכה לילסה תא םירצויו וידחי םיכורכה ,םימאות םילידג ינשמ בכרומ
תללוכ ןהמ תחא לכ .םידיטואילקונ תונוכמה תוימיכ תודיחי דראילימ השולשכ ליכמ ךורא
םהמ דחא לכש ,םיסיסבה תעברא .םיסיסב םיארקנש םיימיכ םירמוח לש םיגוס העבראמ דחא
םירבוחמ םילידגה דמצ .(T) ןימיטו ,(G) ןינאוג ,(C) ןיזוטיצ ,(A) ןינדא םה ,תואב ןיוצמ
G לוכי ,םהלש הנבמה ללגב ךא ,םיסיסב לש תוגוז ידי לע ,םלוסב םיבלש ומכ ,םהיניב
.הז תא הז םימילשמ DNA-ה ילידג ינש .T םע קר רבחתהל לוכי A-ו ,C םע קר רבחתהל
תויתואה רפסמכ אוה (ישונאה םונגה) םיישונא םימוזומורכ לש אלמ ךרעמב תויתואה רפסמ
ינשכ קר םיווהמה ,םינגה םירתתסמ תויתואה ןיב .דחא לכ םידומע 600 ינב םירפס ףלאב
.םייחה םייולת םהבש ,םינובלח רוצייל םינפצומ םיפצר םה םינגה .ישונאה DNA-המ םיזוחא
דע ףלאמ בכרומ דחא לכו ,םינג 100,000- ל 50,000 ןיב םדא ינבל שי ,הכרעהה יפל
לש םיירשפא םיפצר לש םיהדמה רפסמה .םהלש םיסיסבה םע ,םידיטואילקונ ןוילימ ינש
תאישנל םוצעה רשוכה לש דוסה אוה ,אוהש רדס לכב עיפוהל םילוכיש ,םיסיסבה תעברא
DNA "תלוספ" םניה ,םיזוחא 98-כ ,ישונאה םונגה יביכרמ ראש .יטנגה ןפוצב ןומטה ,עדימ
.העודי הניא ,וזכ הרטמ תמייק םא ,היצולובאב התרטמש ,תנפצומ יתלב

PCR תקידב
ןהמ תחא לכש ,תונוש תויתשרות תונוכת שש PCR-ה תקידב תנחוב ,תיטפשמ הריקחב רבודמשכ
ןגל .םיללא תונוכמה ,תוירשפא תורוצ יתש תוחפל שי ןג לכל .םיוסמ ןג ידי לע תטלשנ
לבקמ םדא לכ .לזרוקמ רעישל ללאו קלח רעישל ללא תויהל לוכי ,אמגודל ,רעישה תרוצ
אוה טרפהש םירמוא ,םיהז םירוהה ינשמ םיללאה םא .ויבאמ דחא ללאו ומאמ דחא ללא
.טוגיזורטה אוה ,םינוש םיללאה םא .וז הנוכת יבגל טוגיזומוה

םייטוגיזומוה השיש :םיללא לש םיירשפא םיפוריצ 21 קר שי ,םינג השישב רבודמשכ ,ןכל
.םייטוגיזורטה 15-ו

תואצותה .דואמ םירידנ םקלחש ,וללה םיפוריצה 21-ל תומאתה םישפחמ PCR תקידבב
הדוקנ ,העיגפ השוריפ הלוחכ הדוקנ .רצ ןוליינ ספ לע תוקיר וא תולוחכ תודוקנכ תומשרנ
.האטחה השוריפ הקיר
וא שי םא תוארל ,ריהמ טבמב ,םינעדמל תורשפאמ םינג השיש לע PCR תקידב לש תואצות
.העודי יתלב תימגוד לש ולא ןיבל ,העודי םד תימגוד לש תולוחכה תודוקנה ןיב המאתה ןיא
.םדא ותואב רבודמ אלש תיאדו החכוה הווהמ המאתה יא ,RFLP-ה תקידבב ומכ

RFLP תקידב
.יקנ DNA לש תקפסמ תומכ הפסאנש רחאל ,תועובש הרשעכ תכרוא RFLP תקידב
קר ההזמש ,ךותיח םיזנא תרזעב ,םיסיסב לש ךוראה ףצרהמ םינטק םיעטקמ םיכתוח לכ םדוק
,דחא הצקל רשקתמ ,ולש ףוריצה תא אצומ םיזנאה .ATCG-ה ינפוצ לש םימיוסמ םיפוריצ
דימת אוה ,CCGG ףוריצה תא קר ההזמ םיזנאה םא ,אמגודל .ינשה הצקב DNA-ה תא סיממו
.G-ל C-ה ןיב ךותחי

,ילמשח םרזל םתוא םיפשוח ךכ רחא .םי בשעמ קפוהש ל'ג ךותב םיחינמ DNA-ה יעטקמ תא
הנוכמה ךילהתב - תולודג תוסיפמ רתוי רהמ ל'גה תא רובעל תונטק תוסיפל םרוגש
- םלדוג יפל ,תועוצרל םיעטקמה םיקלחתמ דחא הליל ךלהמב .(תילמשח הדידנ) הזרופורטקלא
.םיארנ יתלב ןיידע םה ךא

דחא לכב .םידחא םידעצ קר ורתונ תעכ .ןוליינ ןנסמל ל'גהמ DNA-ה תא םיריבעמ הז בלשב
DNA לש םיעטקמל .טפסופ תלוקלומ שי ,DNA-ה לידג תא םיביכרמה םידיטואילקונהמ
םה ,ןנסמל םיאלגה תא םיפסומשכ .יביטקאוידר 32 -ןחרז םירידחמ ,"םיאלג" םינוכמה ,רכומ
ןפואב ,םהלש תויביטקאוידרה תא םיריבעמו ,קדבנה DNA-ה עטקמל קוידב םירשקתמ
הנירקה .יטרדנטס ןגטנר ינרק םליפ לעמ ןנסמה תא םיחינמ ףוסב .הלא םיעטקמל ,יביטקלס
.DNA-ה יעטקמ לש תקיודמ הנומת תנתונו םליפה תא הגרדהב תפשוח 32 ןחרזה טלופש

םייעובש תב הבישיל המוד תאזה השיגהש ,שלח הכ אוה 32 ןחרזה .ןמז ךרוא ךילהתה ךא
ףושחל םיבייחו .םיינישה לש ןגטנר ףוקיש גישהל ידכ קר םייניש אפור לש םילופיט אסיכב
RFLP תקידב לש התמלשהל הכוראה הנתמהה .תינמז-וב אל ,הז רחא הזב םירוזאה תשמח תא
אוה ,םליפה חתופש רחאל .םליפה תפישחל םישורדה תועובשה תרשע ידי לע הבורב תרבסומ
,ךכל ףסונב .תוחפל דחא החמומ דוע ידי לעו ,הקידבה לע יארחאה ןעדמה ידי לע קדבנ
םא .רכומ DNA לש תוימגודל ותוושהלו ,תקיודמ הדידמ גישהל ידכ ,בשחמל עדימה רדחומ
ךכל תיעמשמ-דח החכוה יהוז ,קדבנה DNA-הו רכומה DNA-ה לש םיספה ןיב המאתה ן יא
.םינוש םדא ינב ינשל םיכייש םהש

קפס טעמכ ןיאש םינעוטה םיחמומ שי ,תוימגודה יתש לש ןגטנרה ידוק ןיב המאתה תמייק םא
.וז הנקסמ לע םיקלוח םירחא םיחמומ .םדא ותואב ןרוקמש

DNA-ה לש םילודגה םיטיהלה
שמישש קורב DNA-ה תא רשקל םירקוח וחילצה תומיהדמה תוחלצהה תחאב
.ימלועה רחסה זכרמב הצצפה תא וחינהש םישנאהמ דחאל ,הפטעמ תקבדהל
,DNA-ב םירישעה ,יחלה לש ימינפה דצהמ םיאתש ןוויכ תירשפא הקידבה
ינמיסב וליפאו ,תוסוכ לש םיילוש ,םילוב לע םתולגל ןתינו ,קורב םיבברעתמ
.חצור לש תוומה תקישנ
.1

ב"הראב ראשיהל ושרוה םירגהמ :תוחפשמ דוריפ וענמ תורחא DNA תומאתה
םיבשותל םיברוקמ ןכא םה יכ התלעה תיטנגה הקידבהש רחאל ,יקוח ןפואב
.םייקוח
.2

"יוכיזה טקיורפ" .סנואב וא חצרב תועטב ועשרוהש םירבג וררחיש DNA תוקידב
םרורחשב עייס ,קש יראב ד"וע םזי ותואש ,קרוי-וינב "יטיסרבינוי הבישי" לש
רבח קש .עשפמ םיפח םהש וחיכוה DNA תוקידבש רחאל ,םיריסא הנומש לש
.ןוספמיס.יי'ג.וא לש הנגהה תווצב
.3

רבעשל ריעה שאר .DNA תוקידב ידי לע תובורק םיתעל תוערכומ תוהבא תועיבת
הקידבש רחאל ,דליל תונוזמ םלשל 1992-ב םיכסה ,גנאי ןמלוק ,טיורטד לש
.תקולחמב יונש הרקמב העירכה תאזכ
.4

וחקלנש האיר תומקר לע DNA תוקידב ועציב הטוסנימ תטיסרבינואב םירקוח
המאתה ואצמ םה .היאבירי'צ טבשמ ינאידניא לש הנש ףלא תב הטונח הפוגמ
סובמולוק רפוטסירכ תא וכיז ךכו ,תפחשה קדיח לש DNA-ל תקיודמ
םלועל "הנבלה הפיגמה" תא ואיבהש ןה ויתוניפס וליאכ ,וב וחטוהש תומשאההמ
.שדחה
.5

תנכסב תונותנה תויח לש DNA-ה רחא בקעמ םיכרוע םייח ילעב לש םיאקיטנג
.עזגה קוזיחל םיכרד אוצמל ידכ ,הטי'צה לשמל ומכ ,הדחכה
.6

םהידירש DNA תרזעב והוז ,דנלירמ ,גרובסרתייגב אבצה לש יגולותפה ןוכמב
וגרהנש רחאל הנש 20 ,םאנטייוומ ורזחוהש םירדענ םילייח 15 תוחפל לש
.ברקב
.7

דע .הנורחאל לחה ב"הרא לש םיניוזמה תוחוכה ישנא לכמ DNA תוימגוד לש ףיקמ ףוסיא
,בשחוממ םינותנ סיסבל ורדחוה ,תוימגוד 200,000 -מ רתוי ופסאנ 1994 לש ץיקה ףוס
רגאמב תויהל תויושע 1995 ףוס דע .ךומסה DNA-ה תוימגוד רגאמב האפקהב ונסחואו
.תוימגוד ןוילימ ינשמ רתוי
.אפקויו הרוגס הפטעמל סנכוי ,ב"הרא אבצב תרשמה לייח לכ לש םד םתכ םע סיטרכ
.ךכב ךרוצ היהי םא קר ,תורחא תוקידבו PCR תוקידב ורבעי םיסיטרכה
לייח תוהזל ידכ םיסיטרכ וקדבנו ופלשנ -1994ב :םירקמ ינשב תכרעמב שומיש השענ הכ דע
חקלנש ,מ"מ 3 ורטוקש לוגיע .סוטמ תוקסרתהב גרהנש סייטו ,םיכרד תנואתב תוומל ףרשנש
.תושורדה תוקידבה תא עצבל ידכ קיפסה ,טנס 50 לש עבטמ לדוגב םד םתכמ

רטפש םי'ג :תאמ
עדמ :רוקמ
ירלופופ
1994 רבמבונ
44-48 'מע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Expert on DNA Evidence Available To Assist in Coverage of O.J.
Simpson Trial
Analytical Chemistry :Forensic PCR-
DNA Bill- The use of DNA in Criminal Proceedings.
Police want DNA database / By Ha'aretz
Analytical Genetic Testing Center Paternity & Forensic DNA Lab
DNA repeat sequences
Remains of two MIAs found in Sinai


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©