א"נדה תויתואו - ןיק תוא


יפיצפס םיזנאב רוסח תיתוגהנתה היעבב :ןהינ-של תנומסת
תוערפומה לא תוקניהמ
רסחה דויהו ףדועה םוזומורכה
ןחבמכ הינרפוזיכס
לבס תדומל תורגבתה
?זירפמ סירפ םאה
םינגו האיבס הלילז
םיללקמהו םירמהמה
תוירחאהו ןגה
םירכמתמו - ןיטוקינ םיטקונ
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
יפיצפס םיזנאב רוסח תיתוגהנתה היעבב :ןהינ-של תנומסתב


ויתפש תא ,העיטקו העירק ,םד בוז דע ,םסרכמ אוה :הדירחמ היעבמ לבוסה דלי אוה
םג .םדליל הקומע הגאדל טרפ ,גירח ןמיס םוש הלגי אל וירוה רחא יומס בקעמ .ויתועבצאו
ימ לש תיתוגהנתה הגירח תולגל ןויסינב םירוהה םע םיגולוכיספ תווצ לש תוכורא תוחיש
,ןכאו .דושח רבד םוש ולגי אל ,ןויריהה ךלהמב ןכל םדוק ףאו ,'א לש ותדיל עגרמ םהמ
תנומסתב הקול דליה :'א לש תררמצמה ותוגהנתה םע םולכ אלו ןיא םירוהה תוגהנתהל
.(Lesch-Nyan) ןהינ-של

תוחתפתהב בוכיעו רתי-תונזגר ולצא ונחבוא םינושארה וייח ישדוחב ךא ,ליגר דליכ דלונ 'א
- התיעבמ העפות התלגתנ עוקבל ויניש ולחהשמ .ילכש רוגיפ ןחבוא רתוי רחואמ ;תירוטומה
.תועבצאה לשו םייתפשה לש העיטק ידכ דע הסיעל

של ידי-לע 1964 תנשב הרדגוה איה) העודי ןכא תנומסתה ךא ,ינוימד םש אלא ונניא 'א
םיחרוט ונייה אל .זרפסנרט-ליזובירופסופ ןינאוג-ןיטנסקופיה םיזנאב רסוחב הרוקמו ,(ןהינו
רבודמ יכ שיגדהל ידכ קר תאז ונישע ;הז םיזנא לש ךוראהו אלמה ומש תא ןאכ ןייצל
לכ ומכ .יפיצפס םיזנאב רוסחמ - קהבומ ירמוח אוה הל סיסבהש הפירח תיתוגהנתה היעבב
(הדירחמה תנומסתב אטבתמ ונורסחש) הז םיזנא לש ורוציי םג ,ףוגב לעופו םייקה םיזנא
. X םוזומורכ לש הכוראה עורזב ןכושה ןג - הזה הרקמבו ,יפיצפס ןג ידי-לע דדוקמ
היילעל םרוג םיזנאב רסוח :ףוגב תירוא הצמוח לש םירמוחה ףוליחב חתפמ דיקפת םיזנאל
תועיגפה .חומבו תוילכב תושק תועיגפל םרוגש המ ,םדב תירוא הצמוח לש הזוכירב הלודג
תיתוגהנתה העפות התואו ילכש רוגיפ ,תוירוטומ תויעב ןהיתובקעב תוררוגש ןה חומב
.םירבא לש ימצע םוסרכ - תררמצמו תינייפוא

תוערפומה לא תוקניהמ


יראה חונמה גולוכיספה ךרעש יוסינב - ןבומכ ,ונוצרמ אלש - ףתתשהש סוזר ףוק אוה 'ב
,(םדא קונית לש םייתנשל סוזר יפוקב ליבקמה ליג) הנש יצח ליג דעו ותדיל עגרמ .ולראה
ינב םע ,ונימ ינב םיפוק םע ,ןיע רשק אלו יזיפ אל ,עגמ םוש - טלחומ דודיבב 'ב קזחוה
'ב ריעצה ףיפוקל םרג רשקבו עגמב טלחומה ךסחה .רחא יח רוצי םוש םע אלו ,םילפטמו םדא
תולטמ דומילב לשכנ ךא ,תוטושפ תולטמ דומלל חילצה אוה - הדימל יישק תונכל ןתינש המ
,ןתינ יתלב השעמלו ,השק .תורומח תויתרבח תויעב וב ולגתנ רחואמ רתוי .רתוי תובכרומ
םירחא םיפוק םע רשקתל חילצה אל ,תרגסמל ץוחמ דימת רתונ 'ב ;םיפוק תרבחל ולגסל היה
.םירגוב םיפוקו תוקונית-םיפוק - הנחבה אלל הכמ היהו ,םהמ דומלל היה לוכי אלו

טלחומ דודיבב הקזחוה הייחל הנושאר הנש תיצחמ - םיאנת םתואב החתפתהש סוזר תבקנ - 'ג
הליחתב ,תיתוכאלמ הירפה תובקעב ףיפוק הדלישכו ,ןימב ןיינע לכ התורגבב התליג אל -
.הנטב-רב תא הגרה ףוסבלו הפקת רחא ,ונממ המלעתה

םראתמש יפכ ,השק תיתוגהנתה תוכנב םיקולה םיפוק םיגציימה םייוניכ אלא םניא 'ג-ו 'ב
ולראה לש וייוסינ תא ,ראשה ןיב ,ראתמ אוה ובשו ,םסרפש רמאמב (Ferris) סירפ גיירק
"םיעדמה" תעה בתכ לש לירפא-סראמ ןויליגב םסרופש ,רמאמב .םישימחה תונשמ לחה וכרענש
בקע תומרגנה תוגהנתהב תושק תועיגפ לע םיעיבצמה םייוסינ סירפ רקוס ,(The Sciences)
תויטירק תופוקת יתש - תורגבתהה ליגבו תוקניה ליגב תומילאל הפישחו החנזה ,יהמיא ךסח
.יפואה בוציעו תוגהנתהה תוחתפתה תניחבמ

לעב ,ינויער רמאמ הבר הדימב אוה ,יכ-אל ;הריקס רמאמ קר וניא סירפ לש ורמאמ םלואו
תויטסל םיארחאה םינג תוהזל ,ותנעטל ,התשפש הנפואה דגנכ אצוי סירפ :הרורב המגמ
תולאשב קוסיע דגנכ ץצוח אצוי סירפ .תומילאלו תונפקותל - דחוימבו ,תונוש תויתוגהנתה
תוביסמ זוחא 40-בו תויטנג תוביסמ זוחא 60-ב תעבונ םידלי לש תונפקות םאה" ןוגכ
תויתביבס תוביסמ זוחא 60-ו תויטנג תוביסמ זוחא 40 :ךפהל וא ,תושכרנ-תויתביבס
תשכרנ זוחא 100-ו תיתשרות זוחא 100 איה תוגהנתה לכ השעמל" יכ ןעוטו "תושכרנ
ימ יכ ןעוט אוה השעמל ;תרהצומו תטלוב סירפ לש ורמאמב תוחילשה תשוחת ."תיתביבס
לכב ,ותנעטל .םילפטמהו םירוהה תוירחאמ רענתהל לולע םימוגפ םינגב םשאה תא הלותש
לש ויתונוכתו ויפוא תא תונשלו עיפשהל הלוכי םיבבוסה ראשו םירוהה תוגהנתה ,הרקמ
דימת תדמוע ןכא סירפ לש ותנעט םאה איה הלאשה .ויהי רשא אשונ אוהש םינגה ויהי ,דליה
.תרוקיבה ןחבמב

םיאצאצ חצרו םירבא לש ימצע םוסרכ - ונראיתש םיינוציק דואמה םירקמה ינשב יכ המדנ
ירהש ,הטושפכ סירפ לש ותנעט תא לבקל השק - ןתוקניב רומח ךסחמ ולבסש תוהמיא ידי-לע
"יתביבס אל ללכו ,יטנג זוחא 100" העיבקה ןמ גייתסהל השקש הארנ ןושארה הרקמב
אל "תיטנג המורת לכ אלל ,יתביבסה ךסחה תעפשהב זוחא 100" העיבקה ינשה הרקמבו
.תמאה ןמ הקוחר תיארנ

רסחה דויהו ףדועה םוזומורכה


) לכשמה תנמ - יתוגהנתה אל ,רחא ילטנמ ביכרמ ןאכ ריכזנ ןחבמ הרקמכו םייניב רוהרהכ
.הקמקמח וז הלאשל הבושתהש קפס ןיא ?יתביבס וא יטנג :לכשמה תנמ לש הרוקמ המ .(IQ
תיתביבס העפשהו ,אסיג דחמ ,הרורב תיטנג העפשה םיגדהל ןתינ םיינוציק םירקמב תוחפל
םימוגפה םינגלו (ןואד תנומסת ;21 הימוזירט) ףדוע 21 םוזומורכל .אסיג ךדיאמ ,הרורב
םיקהבומ-םייטנג םימרוג םה הלא - לכשמה תנמ לע תערכמ העפשה תעדונ סקז-ייט תלחמב
תדדמנה תומכב לוכה-ךסב - דוי רסח ונוזמבש קונית ,תאז תמועלו .ילכש רוגיפל םיארחאה
אוה תיטנג הניחבמ םא םג ,השק ילכש רוגיפמ לבוסה ןיטרקל חתפתי - םויל םימרגורקימב
.רתויב הובג לאיצנטופ לעב
ץרמנ קוידב םיגדמה הרקמ ראתל םג ןתינש המדנ - לכשמה תנמ לש רשקהב ןיידע - םלואו
ונימא תצמוח איה ןינלא-לינפ .הירונוטק-לינפ תלחמ לש הרקמה :סירפ לש ותנעט תא
רציימ ףוגה ליגרכ .חומל דואמ קיזמ םדב הלש לודג ףדוע םלואו ,ףוגה דוקפתל תינויחה
ףדועשו ,ףוגל תינויח איה םגש ,ןיזוריט ונימאה תצמוחל ןינלא-לינפ לש ףדוע ךפוהה םיזנא
ףדוע ךפוהה םיזנאה תא רציימ וניא ףוגה ,יטנג םגפ בקע םא .תולקב ףוגהמ קלוסמ הלש
- רומח ילכש רוגיפל םורגלו חומב עוגפל ,רבטצהל ןינלא-לינפ הלולע ,ןיזוריטל ןינלא-לינפ
תיטנג העפות איה םיזנאה תריצי יאש דועב ,הנהו .הירונוטק-לינפ לש השק רתויה יוטיבה
ךות ןיטולחל עונמל ןתינ ילכשה רוגיפה תא ,הביבסה יאנתב היולת הניא ללכש ןיטולחל
ףדוע לכ ענומו ,ןינלא-לינפ לש דבלב תיחרכהה תומכה תא קפסמה ,תואנ טירפת תמאתה
,הירונוטק-לינפ ללגב ילכש רוגיפב ,תחתופמ האופרה ובש םוקמב ,םויכ הקולה דלי .קיזמ
תלטומ רוגיפב המשאה ךא ,תיטנג זוחא 100 איה הלחמה ויבגל יכ עובקל םנמא ןתינ
.תואנ טירפת לע ודיפקה אלש ,יאופרה תווצה וא/ו םירוהה לע זוחא 100-ב

ןיבו יתרבחה דוקפתהו תוגהנתהה ןיינעב ןיב ,הכ דע ונרכזהש תואמגודה לכ יכ ןייצנ
אוהש וא יטננימודה אוה דבלב דחא םרוג ןהבש ,תוינוציק תואמגוד ןה ,לכשמה תנמ ןיינעב
הכ ויה ולראה לש ךסחה יאנת יכ רוכזל יאדכ .םימרוגה ראש לע "וטו" ןיעכ ליטהל לוכי
םירחא םיאנתב ירהש ,הדבעמ יאנתב קרו ךא השעמל םייקתהל םילוכי םהש דע ,םיינוציק
םירקמב תונוכתה תועבקנ דציכו .(?ותוא ליכאי ימ) תויזיפ תוביסמ ,דורשי אל טושפ קוניתה
ןאכ וניינע ?הייסולכואה ברקב רתוי הברה םיצופנהו ,רתוי םיליגרה ,םיינוציק תוחפה
םא ,איה וז המישר .יפוא תונוכתו הייטס ,הגירח ,יתרבח דוקפת םא יכ לכשמה תנמ ונניא
תונוכת םאה .(44 'מע ,15 ואילילג :ואר) "שוגיר לש םינג" המישרל ךשמה המ ןבומב ,ןכ
,םנמא םאה ?יתביבס וא יטנג חרואב תועבקנ ,הנממ תויטסהו הניקתה תוגהנתהה ,יפואה
דבב-דבו תויטנג זוחא 100 ןה יכ תויוגהנתהה ללכל סחיב ןועטל ןתינ ,סירפ לש ותנעטכ
םיעיפשמ ריעצ לוצינו החנזה םנמואה" :ךכ בתוכ ומצע סירפ ?תושכרנ-תויתביבס זוחא 100
ךכ לע ביחרנ ;םייבצע םיחילשכ םישמשמה םירמוח) "ןינוטורסהו ןיסרפוזווה תוכרעמ לע
תינצרפ תוגהנתהל דעומ ןברוקה תא םיכפוה ךכבו" (ךשמהב
,ךכ-לכ םיעפשומו םיעיגפ םימיוסמ םידלי עודמ" :ךשמהבו "?המילא םג ילואו (תיביסלופמיא)
םידליב יכ הלאשה םצעמ עמתשמ אל םאה - "?תושונא עגפיהל ילבמ ךכב םידמוע םירחא דועב
יטנג ןעטמ בקע תאזו ,תונוש תואצותל ליבוהל םילוכי םמצע הביבס יאנת םתוא ,םינוש
?הנוש

ןחבמכ הינרפוזיכס


אובמ" קבר-ו סבורג לש םרפסב .תיסחי-תוצופנה תושקה "שפנה תולחמ"מ תחא איה הינרפוזיכס
,הינרפוזיכס וב הלגתת םדא לש וייח ךלהמבש תורבתסהה תראותמ ,"תיגולויב היגולוכיספל
יבורקמ דחא ףאבש םדאב .ןרפוזיכסכ ןחבוא רבכש םדאל תיטנגה ותברקב תולתכ תאזו
כ איה וייח ךלהמב הינרפוזיכס וב הלגתתש תורבתסהה ,הינרפוזיכס התלגתנ אל ותחפשמ
הנחבוא (הלש וא) ולש תוחאב וא חאב םא .היסולכואב תיללכה תורבתסהה יהוז ;1%-
הנטק איהש אלא ,תיסחי ההובג תורבתסה יהוז .10% ידכל הלדג תורבתסהה ,הינרפוזיכס
קר תעפשומ הינרפוזיכסש ןאכמ .תויחא וא/ו םיחא ןיבש תיטנגה הברקה ןמ תרכינ הדימב
הביבסבש םיאנת ידי לע קר אלא ,םינגה ידי-לע תעבקנ הנניא ללכש וא ,הקיטנגה ןמ תיקלח
תניחבמ ,םיוושמשכ ,הנהו .(רבועה תוחתפתה תעב םחרב םיאנתה ללוכ ;בחרה ןבומב הביבסה)
המ-תלדגה םיאצומ ,(םיהז-אל םימואת) םייתווחא םימואתל "םתס" םיחא ,הינרפוזיכסה תלחמ
םימואת םיוושמשכ ךא ,(החפשמב ,םחרב) הביבסה יאנת לש המורת לע העיבצמה ,תורבתסהה לש
.תורבתסהב תיקנע הציפק תלבקתמ - םיהז םימואתל םייתווחא

םימואת ןיבש תיטנגה הברקה ךא ,הביבס יאנת םתואב רתוי וא תוחפ םינותנ םימואתש רחאמ
םימואת ןיבש תיטנגה הברקהמ (םהיניב תיטנג תוהזב רבודמ השעמל) רתוי הברה הלודג םיהז
יכ ןיינעמ .הינרפוזיכס הלגתתש תורבתסהל הלודג המורת שי םינגל םג יכ רורב ,םיהז-אל
הינרפוזיכס התלגתה םאש ירה ,100% איה םיהז םימואת ינש ןיבש תיטנגה הברקהש ףא
רבדה שוריפ ,64% קר םה הינרפוזיכסב תולחל ינשה ההזה םואתה לש וייוכיס ,םהמ דחאב
םילדבהל ךא ,הינרפוזיכס תולגתהל תורבתסהה לע דואמ תרכינ העפשה הקיטנגל יכ אוה
לש ותנעט תא ,הטושפכ ,ןאכ םשייל השקש הארנ .המוצע העפשה שי ,םיריעז ולו ,םייתביבס
.סירפ

לבס תדומל תורגבתה


תפוקתל רבעמ .סטסו'צסמ תטיסרבינואב היגולויזיפו הירטאיכיספל רוספורפ שמשמ סירפ
הלוע המ ורקח ויתימעו סירפ .תורגבתהה ליג - תפסונ השיגר הפוקת ןייצמ אוה תוקניה
ליגב) תורגבתהה תליחתב .תיטמוארט התיה םתורגבתה תפוקתש םיבוהז םירגוא לש םלרוגב
הזכ רגוא ;תוברק דומל ,רגוב רגוא וב ררוגתהש בולכל ריעצ רגוא סנכוה (וייחל םימי 25
תפוקת לש םימי םייעובש ךלהמב ,ריעצה רגבתמה ףשחנ ךכ .ותלחנל שלופש ימ ףקות
םייתסנש רחאל םימי רפסמ .רגובה דצמ השק תורמעתה לש תחא תימוי העשל ,ותורגבתה
ךילהתש ,םישדחה םירגובה ןמ דחא לכ לש ובולכלו ,םידיקפתה ופלחוה ,יעובש-ודה טויסה
- תואצותה .תורגבתהה תפוקת לש התליחתב ריעצ סנכוה ,תימוי תוללעתהב הוול םתורגבתה
תומילאב רגואה ףקת ,ונממ ןטק שלופ בולכל סנכוהשכ .תויטמרד ויה - סירפ דיעמ ךכ
ענמנ ,ךרומב רגואה אלמתה ,לדוגב ול הווש שלופ סנכוה ותלחנ בולכל םא םלואו .תמזגומ
.ותלחנ לע ןגהלמו ףוקתלמ
- םילוקש םיבירי ינפב תולפקתהו םישלח יפלכ רתי-תונפקות - הטוסה תוגהנתהה לש הסיסבב
םינומרוהה .(stress) הקעה ינומרוהל חומה לש הניקת אל הבוגת ,סירפ ןעוט ךכ ,תדמוע
םמע - םידיאוקיטרוקוקולגה םה הקע יאנתל הבוגתב םיקנוי לש םפוגב םישרפומה םיירקיעה
.הילכה תרתוי תטולב לש (סקטרוק) הפילקה ןמ םישרפומה םינומרוה ,לוזיטרוקה הנמנ
םשה ןאכמו) זוקולגה קשמ - םהבו ,ףוגב םיבר םיכילהת לע םיעיפשמ הלא םינומרוה
ןומרוהה ידי לע תישענ םידיאוקיטרוקוקולגה תשרפה לע הרקבה .(םידיא-וקיטרוק-וקולג
ידי לע תישענ ותשרפה תרקבו ,חומה תרתוי תטולבמ שרפומה (ACTH) ןיפורטוקיטרוק
- חומה תרתוי סומלתופיה תועפשהה לולסמ . סומלתופיה ה שירפמ ותואש CRH ןומרוהה
רצותה - רמולכ ,בושמ ןונגנמכ גהנתמ ולוכ הז ריצ ."הקעה ריצ" הנוכמ הילכה תרתוי תפילק
םייפוסה וירצותל םינטלוק םימייק סומלתופיהב .םינומרוהה תשרפה ךשמה לע עיפשמ יפוסה
ךותל ריעז לוזיטרוק שיבג ורידחה סירפ לש ותדבעמב .לוזיטרוק - םללכבו ,ריצה לש
.תרוקיב ירגוא דגנכ ,דחא לומ דחא ,ובצוה הלאכ םירגוא .רגוב רכז רגוא לש סומלתופיהה
הלהבב סנ ,ןטנטק לוזיטרוק שיבג רדחוה ולש סומלתופיהלש ,רגוא ,םירקמה לכב יכ ררבתה
השענ ,קהבומב ונממ ןטק רגוא וביצה ומצע רגוא ותוא לומ םא ,םלואו .ול לוקש בירי ינפמ
ההובג המר יכ אוה סירפ לש שוריפה .תמזגומ תומילאב שלחה תא ףקתו "לודג רוביג" םואתפ
רתי-תוכירד ,דחפ - תשוחת לש הלטלט רגואל תמרוג סומלתופיהב לוזיטרוק הקעה ןומרוה לש
.תומילא ייוליגל ןוכתמ איהש תישפנ היבוברע ,הנכסה תדימ לש תתוועמ הכרעהו

?זירפמ סירפ םאה


תוביסנ הרוקמש המר ,חומב לוזיטרוק הקעה ןומרוה לש ההובגה המרה לע ליטמ סירפ
,תומילאל תופשחיה רקיעב - תורגבתהה ליגבו ,יהמיא ךסח רקיעב ,תוקניה תפוקתב תוינוציח
רמוחה איה ןיא ךא ,המילא תוגהנתהל םיליבומה ,חומב חווט יכורא םייונישל תוירחאה תא
.דיחיה
ילעבב יכ ררבתמ .חומב םיצופנה (םירטימסנרטורינ) םייבצעה-םיחילשה דחא אוה ןינוטורס
ןיטסקואולפ .חומב ןינוטורסה תמרל ךופה סחיב תאצמנ תינפקות תוגהנתה ,םדאבו םיבר םייח
,רגוא .חומב ןינוטורסה תומכ תא לידגמ -  קאזורפ המשש הפורתכ רתוי רכומה רמוח -
ושלפש םירז ףקות ונניא ,וחומב ןינוטורסה תומכ הלדג תאז תובקעבו ,ול קרזוה הז רמוחש
שמשמה ,ןיסרפוזווה יכ ררבתה ,םייח ילעבב ושענש םייוסינב ,ןינוטורסה תמועל .ותלחנל
,5 ואילילג ,"ןיאושינ ייחו םירבג ,םירבכע לע" :ואר) יבצע-חילשכ ןהו ןומרוהכ ןה ףוגב
ולבקתנ םהמ ,םדא ינבב ושענש םירקחמ ריכזמ סירפ ,ןכאו .תונפקות ריבגמ ,(34 'מע
.ןיסרפוזוו יובירבו ןינוטורס טועימב הרושק תונפקות ,םדאב םג יכ לע תועיבצמה תויודע

לשו םירטימסרטורינ לש השרפה ,תויטמאורט תורגבתהו תוקני תופוקת ןיב רשקמ סירפ
.המילאו תינפקות תוגהנתה ןיבו ,הקע ינומרוהלו םירטימסנרטל םינטלוק לש םויק ,םינומרוה
ןתינש אוה רבדה שוריפ םאה :איה הלאשה .תויטנג תויטנו םינג םירכזנ אל הז רואיתב
?םדאה תוגהנתה הנוכמה הלודגה הגצהב חתפמ ינקחשכ לילכ םהילע רתוול

םינגו האיבס הלילז


לש הכורא הרושו ,ססקטמ היגולוקמרפל רוספורפ ,(Blum) םולב טנק לש םתבושת יכ המדנ
םתוגהנתה לע הדידמל תנתינו תרכינ העפשה שי םינגל :תצרחנ םיאקיטנגו םירטאיכיספ
רמאמ טסיטנייס ןקירמא תעה-בתכב הנורחאל ומסרפ ויתימעו םולב .םדא-ינב לש םהיתויטנו
וב (Reward Defficiency Syndrom) "האנהה-לומג רסוח תנומסת" תרתוכה תא אשונה ףיקמ
םלש ךרעמל יפיצפס ןג לש םיוסמ (ללא) עפומ תורשוקה תויודע לש הרוש לע םיעיבצמ םה
הייטנו תיתייפכ תוגהנתה ,(תיביסלופמיא) תינצרפ תוגהנתה - תויטנו תויוגהנתה לש
,השק םזילוהוכלא :םיבצמ לש הכורא הרושב םרמאמב םיקסוע ויתימעו םולב .תורכמתהל
רסח יוקיל ,םירומיהל תינלוח תורכמתה ,תיסומלוב רתי-תליכא ,דבכ ןושיע ,םימסב שומיש
A1 עפומה אוה םעבצא תנווכמ וילאש (ללאה) ןגה עפומ .(Tourette) טרוט תנומסתו בשקה
ואילילג :וארו) ןימפוד יבצעה חילשל D2 סופיטמ ןטלוק לש ותריצי תא דדוקמה ןגה לש
.(44 'מע ,15

.תונורחאה םינשה 50 ךלהמב םירקוח ודמע םייטנג םימרוג ןיבל םזילוהוכלא ןיבש רשקה לע
תותשל םיפידעמה םירבכע לש ןז ,תואלכה לש ךרדב ,רוציל םירקוח וחילצה 1959 תנשב
הנושארה הדובעה .תיטנג הברק ילעב םיטרפ תצובק ,ןבומכ ,אוה ןז ;םימ םוקמב לוהוכלא
יכ ואצמ םינקירמא םירקוח :1972-ב המסרופ םדאב םזילוהוכלאל יטנג סיסב לע העיבצהש
,תורכש תייעב ןהב ןיאש תוחפשמ ידי לע ריעצ ליגב וצמואש ,םינייתש םירוה לש םהידלי
ןיב רקס םינד םירקוח וכרע רתוי רחואמ הנש .תונייתשל תיסחי ההובג הייטנ םרגבתהב וליג
תורכשה ,םינייתש םייגולויב-תובאל םינב ברקב יכ ררבתה .םתודליב וצמואש םינד םירבג
.קובקבל םירוכמ ויה אלש תובאל םינב ברקב רשאמ רתוי השולש יפ הצופנ

תוליעפל םירושק םהירצותש םינג ןיב רשק רתאל ויתימעו םולב וצמאתה םימי םייתנש ךשמב
ןיב רשק םייק םאה ןוחבל ושגינשמ קר .אוושל ךא ,םזילוהוכלא ןיבל םירטימסנרט לש
הריאה זא קר ,ןימפודל D2 סופיטמ ןטלוקה לש ותריצי תא דדוקמה ןגה ןיבל םזילוהוכלא
.םינפ החלצהה םהל

עקבמה םיזנאב ושמתשה םירקוחה .11 'סמ םוזומורכ לש הכוראה עורזב ןכוש רבודמ ובש ןגה
תיזכרמ הטישב רבודמ ;(היצקירטסר םיזנא) תויפיצפס תודוקנב ןכרואל א"נד תורשרש
העברא םירקוחה ורידגה םיזנאב שומיש ךות .RFLP תטיש הנוכמה ,תירלוקלומ הקיטנגב
A4-ו A3 םיעפומה .A4 דע A1 םיעפומה ,הייסולכואב ןגה לש םינוש (םיללא) םיעפומ
ישארה רוביגה אוהש A1 - עפומהו ,רתויב ץופנה אוה A2 עפומה ,הייסולכואב םירידנ
.רוביצה ןמ עברב ךרעב אצמנ - רופיסב
לש הצובק :תוצובק יתש ברקב םינגה יעפומ יוהיז םשל עוקיבה םיזנאב ושמתשה םירקוחה
םדקתמ םזילוהוכלא לע הדיעמה הלחמ ,דבכ תמחשמ ולבס םבורש) םישק םיטסילוהוכלא
ןיבמ 69%-ב :ןתמצועב וכיה תואצותה .םיטסילוהוכלא-אל לש הצובקו (רומחו
.םיטסילוהוכלא-אלה ןמ 20%-ב קר הלגתנ אוהו ,A1 עפומה אצמנ םישקה םיטסילוהוכלאה
דיחיה םרוגה אוה A1 עפומה יכ םיחיכומ םניא הלא םיאצממ" יכ םישיגדמ םירקוחה
הדימב םזילוהוכלאב ברועמ" הז עפומש לע םידיעמ טלחהב םה ךא ,"השק םזילוהוכלאל
."תיתועמשמ

םינמשו םינשעמ ,םימס - "ינימפודה רשקה"

יזכרמב ןימפודל םינטלוקה רפסמב 30%-כ לש הנטקהל ,הארנכ ,םרוג A1 עפומה םויק
םינבמ תכרעמ איה תיבמילה תכרעמה .חומבש תיבמילה תכרעמב םינכושה םיזכרמ ,האנהה-לומג
,הדימל ןוגכ םיכילהתב הרושק תכרעמה תוליעפ ;ימדקה חומה לש ימינפה קלחב םימקוממה
םירתאה ינש .גזמה לע העפשהבו תושגר תיירשהב ןכו ,תוימונוטוא תובוגת תרקבו ,ןורכיז
.סופמקופיההו (nucleus accumbens) ךמסנה ןיערגה םה האנהה-לומג יזכרמ םימקוממ םהבש
,םירקוחה תנעטל ;ןימפודה אוה האנהה-לומג יזכרמבש םיאתה תא ליעפמש יבצעה חילשה
לוהוכלאה הנקמש האנהה רוקמ הזו ,הלא םיזכרמב ןימפודה תשרפה תא ריבגמ לוהוכלא
תועפשה תרבגהל - ןיפיקעב וא ןירשימב - םימרוגה םירמוח יכ חכוה ,םנמאו .וב שמתשמל
.הרמה הפיטל םיטסילוהוכלא לש םתקושת תא םיניטקמ ,חומבש האנהה-לומג יזכרמב ןימפודה

,ןיאקוק :האנהה לומג יזכרמב ןימפוד לש - הלועפ וא - השרפה םיריבגמ םירחא םירמוח םג
.דועו ,םירכוס ,ןיטוקינ ,הנאוחירמ
יכ לע תועיבצמ תויודעה .תינמז יכ םא ,המוצע האנה תשוחת שמתשמב תורשהל לוכי ןיאקוק
52%-ב A1 עפומה אצמנ הנורחאל ךרענש רקחמב .ןימפודל םינטלוקה לע לעופ ןיאקוקה
םירוכמה לש הצובקה-תת הקדבנשכ ;םירוכמ-אלה ןמ 21% תמועל ןיאקוקל םירוכמהמ
.תרכינ הדימב דוע הלע A1 עפומה יאשונ זוחא ,םישק-רתויה

לקשמ-דבכ םרוג איה הביבסהש םיארמ םירקחמ .תורכמתה לש גוס אוה םג ןיטוקינ ןושיע
העפשה םייטנג םימרוגל םג - ףסונב - יכ לע תועיבצמ תויודע ךא .ןושיעה גהונ תיירשהב
םירקחמה דחאב .ןושיעה תקספהב ישוקב דחוימב םיאטבתמ הלא םימרוג ;ןושיעה לע הבר
הז הרקמב םגו .םינשעמה ללכמ 48% ברקב A1 עפומה הלגתנ ויתימעו םולב םיטטצמ םתואש
.רתוי "םידבכ" םינשעמב םיזכרתמש לככ הלוע זוחאה -

יכ וחיכוה ,םתודליב וצמואש םישנא וקדבש םידווש םירקוח .הנמשהו רתי תליכאל רשאבו
(םייטנג םימרוג) םיגולויבה םירוהה לש ףוגה לקשמב ןה רורב ןפואב היולת הנמשהל הייטנה
עפומ אצמנ 1994-ב ךרענש רקחמב .(הביבס ימרוג) םיצמאמה םירוהה לש ףוגה לקשמב ןהו
הקדבנשכו .םינמש אלה תייסולכואב דבלב 19% תמועל םינמשה ללכמ 45%-ב A1 ןגה
רגובמ ליגב ונימשה אלא םתודליב םינמש ויה אלש םישנא - רתוי תרדגומ םינמש תייסולכוא
85%-ב עפומה הלגתנ וז הצובק ברקב - אקווד םירכוסל תקהבומ הפדעה םהל שישו ,רתוי
!םיקדבנה ןמ

ששחה םושמ ןשעל קיספהל םיצור םניא יכ םינעוט םינשעמה ןמ םיבר :הרעה ונמצעל השרנ
יזכרמב "ינימפודה רשקה" לע ,םצעב ,תססובמ וז הנעט יכ ןכתיי םאה .ונימשי ןפ
ןשעמה תקושת תא ןיטקמ ךכו ,הלא םיזכרמב ןימפוד תשרפה ריבגמ ןיטוקינ - האנהה-לומג
?םירכוסל
םינמש םישנא לש הצובק - רתוי תוקהבומ תוצובק יתש ןיב האוושה םירקוחה וכרעשכ
םירוכמ םניא ,םינמש םניאש םישנא לש הצובק תמועל םימסל םגו לוהוכלאל םירוכמה
תואצות ולבקתנ ,םימסבו לוהוכלאב םישמתשמ םתחפשמ ינב ברקב ןיאשו ,םימסלו לוהוכלאל
הנושארה הצובקה ישנאמ 82%-ב הלגתנ A1 עפומהש דועב :תומיהדמכ ןראתנ םא םיזגנ אלש
ברקב (0% :םירפסמבו) ללכ אצמנ אל אוה ,(..."ונילע-אל תצובק"כ הרידגהל רתומ ילואש)
!היינשה הצובקה ישנא

םיללקמהו םירמהמה


ךלהמב - "ןשקא"ה ןמזב יתייפכ רמהמ לש ותוגהנתה ןיב בר ןוימד לע םיעיבצמ םיחמומה
םרות המכ דע ןוחבל ןויערה ןאכמ .םירחא םירכממ םימסב וא ןיאקוקב שמתשמ ןיבל ,רומיהה
אצמנ ןכא הז עפומ ויפלש רקחמ םסרופ הנורחאל .םירומיהל תינלוח הייטנל A1 ןגה עפומ
םישמתשמ םג םהש םייתייפכה םירמהמה ןיבמ הלאו ;םייתייפכה םירמהמה ללכמ 50%-כב
.םהיניבמ 76%-ב אצמנ A1 עפומה - םימסב

,חתמ יבצמל ותוא וסחיי רבעב .םידלי ברקב ידמל ץופנ יוקילב רבודמ :בשקה רסח יוקיל
תעפוהב תרכינ המורת םינגל יכ הנעטה םירקוחה ןיב תלבוקמ םויכ ;החפשמב רבשמו הקע
םיהז םימואת גוזמ דחא םא יכ ררבתה םירקחמה דחאב .הז יוקיל
רבודמשכש דועב ,(!)100% איה אוה םג הקלי ומואתש תורבתסהה בשקה רסח יוקילב הקול
ןיבמ 49%-ב A1 עפומה אצמנ ךרענש רקחמב .דבלב 17% איה תורבתסהה םיהז-אל םימואתב
.וב םיקול םניאש םידלי ברקמ 27% תמועל בשקה רסח יוקילב םיקולה םידליה
ןתינ יתלב ,יתייפכ יוטיבב תנייפאתמ איה .הנש האממ הלעמל ינפל הראות טרוט תנומסת
םינפה ירירש לש תותיוועב ,(תוינסרהו ,תוכיבמ דאמ תוביסנב םיתעל) תוללק לש ,ןוסירל
טרוטב םיקולה ללכמ 45% יכ אצמנ הנורחאל .םר לוקב רובידבו ,תוטלשנ יתלב תויוועהו
תואצמיהל תורבתסהה ,רתוי תופירח תועפותהש לככ :ןכ-לע-רתי .A1 עפומה תא םיאשונ
.רתוי ההובג ןגה לש הז עפומ
םתוגהנתהש םירענ ברקמ 60%-ב A1 עפומה הלגתנ הנורחאל ךרענש רקחמב :תומילא - ףוסבלו
.תינלוח תומילאב תנייפואמכ הרדגוה

תוירחאהו ןגה


הניא יהשלכ תבכרומ (הייטנ וא) תוגהנתה יכ םרמאמב םישיגדמו םירזוח ויתימעו םולב
דודיעב ,םיחמומ-אלה רוביצ ברקב תחוורה הייטנהמ םיששוח םה .דיחי ןג ידי לע תעבקנ
אהב "םזילוהוכלאל ןגה" ומכ רבד ןיא ;תושיערמ תורתוכ רוצילו תויוות קיבדהל ,תרושקתה
םזילוהוכלא ומכ תונוכתל יכ ןועטל םימת הז היהי" יכ םינייצמ םה תעב-הב םלואו .העידיה
ךכ ,ירסומו ישעמה טביהה תא הלעמ ורמאמב סירפש ומכו ."םינגל רשק םוש ןיא הנמשה וא
וחצמב "ןיק תוא" תקבדהב םייתסהל ךירצ וניא A1 תמגוד םינג יעפומ יוהיז :םה םג םישוע
לופיט ןתמ רשפאי הזכ יוהיז :אוה ךופהנ ;ויפלכ תוירחאה תרסהבו דלי לש וא םדא לש
,תורכמתהה לש םימדקומ םיבלשב רבכ (ןימפוד תוליעפ םיריבגמה םירמוחב - לשמל) יתפורת
.יתרבחהו ישיאה ודוקפתבו שמתשמה לש וייח ךלהמב השונא הרוצב העגפ וזש ינפל דוע

םירכמתמו - ןיטוקינ םיטקונ


תולחמל םג ומכ ,ןטרס לש םידחא םיגוסל קבטה ןושיע תא םויכ תורשוק תוקצומ תויודע
לש םייתואירבה םיקזנה .רכממכ הז גהונ בשחנ אל םינשב תואמ םלואו .תורחא תוינלטק
ףא תאז ,רכממכ שפתנ םרט אוה זא םג ךא ,םישישהו םישימחה תונשב הרכהל וכז ןושיעה
- םישדוח 12 ךותב קבטה לא ורזח ןושיעמ למגיהל םיסנמה ללכמ םיזוחא 95 יכ ררבתהש
.ןיאורהה ילמגנ ןיבמ "ןבלה תוומה" לא םירזוחה לש הזל המוד זוחא

תנשבש דע ,רכממ םסכ ןיטוקינה תא תודישחמה תויודע וכלהו ורבטצנ םינומשה תונש ךלהמב
הרבעש הנשב .תויאקירמאה תואירבה תויושר לש םוסרפב ימשר רושיאל הנעטה התכז 1988
יכ (DI-CHIARA) הראיכ-יד תושארב יראילק לש הטיסרבינואהמ םירקוח תצובק החוויד
ןימפוד יבצעה חילשה לש רורחישל םימרוג םינימטפמאו ןיפרומ ,ןיאקוק םימסה ,תודלוחב
םירמוחה ףוליח בצק תא םיריבגמ ןכו ,(ךמסנה ןיערגה לש ("הפילקה") ינוציחה רוזיאב
,הנהו .םסה ןמ שמתשמה קיפמש האנהה תשוחת תיירשהב יזכרמ דיקפת ולש ,הז יחומ רוזיאב
תודע (1996 ילויב 18) ר'ציינ תעה בתכב וז םירקוח תצובק המסריפ םירופס תועובש ינפל
:תוהז תועפותל םרוג ןיטוקינש ךכל
ססבמ הז אצממ .ךמסנה ןיערגה תפילקב םזילובטמה בצק תרבגהו ןימפוד לש השרפהה תרבגה
.םירכממה םימסה ןיב ןיטוקינה לש ודמעמ תא

ןומצע יבצ :תאמ
ואילילג :רוקמ
1996 'קוא/'טפס
30-35 'מעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Scientists Find Genetic Basis For Aggressive Behavior In Mice
Our genes, ourselves?Behaviour and personality
Drugs, Brains and Behavior
Upstream: The role of inheritance in behavior
Down Syndrome WWW Page
Major Depression and the Neurotransmitter Serotonin
NIH: Effects of Serotonin on Behavior
Drug InfoNet Doctors' Answers to
Frequently Asked Questions - Seratonin
Neuroscience for Kids - Neurotransmitters