שוגיר לש םינג


אובמ
יפואה לש םידממה
גזמו תואירב ,ןימפוד
טנמרפמט לש הקיטנג
שוגירה ןג רחא שופיחב
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אובמ


,לשמל .שפנ תולחמ ןוחבאב תועייסמה ,םד תוקידב ומכ ,תויאופר תוקידב לע רבכ ונעמש
תיבטוק-ודה הלחמל רשקב (םיטיצובמורט) םדה תויחולב ןינוטורסה תמר תקידב
יפוא יווקב רבודמשכ םלואו .הינרפוזיכסל רשקב א"נד תוקידב וא ,היסרפד-הינאמ
יולימ ןיב תטלחומ הדרפהל ונתסיפתב ליגרכ םיטונ ונא ,םיאירב םדא-ינב ברקב ,םיילמרונ
םצע םושמ קר םירגתא ת/שפחמ ה/תא םאה" ןוגכ תולאש םהבו ,םייגולוכיספ "יפוא ינולאש"
.םירמוח לש הזילנא לע תוססובמה תויאופר תוקידב ןיבל "?םהבש שוגירהו שודיחה

רשיק ,לשמל ,ןוטוינ .הרואכל-םירז תומלוע ןיב רשקל ןויסינ איה עדמה לש ויתומישממ תחא
תלדבנ הקינכמכ םינשב תואמ ספתנש המ םע תיצראה הקינכמה תא היצטיוורגה קוח תרזעב
.םימשה ימרג לש הקינכמה ,התוהמב

רבודמ ןכא ונינפלש רופיסב ,תאז לכבו .ידמ הובג םיחופת-ןליאב הלתנו םיזגמ ינניא ,אל
היגולויבה םלוע ןיבל ,(טנמרפמט) גזמהו יפואה ,תוישיאה םלוע ןיב :תומלוע ןיב רושיקב
יופצ היה אוה ,םנמא - ןושאר רשק אצמנש לע ונרשבתה םירופס תועובש ינפל .תירלוקלומה
ןגה" הנוכמה ןג עטקמ לש ורצות ןיבל יפוא-יווק תניחבל םינולאש תואצות ןיב - רבכמ הז
.(D4DR) "4 סופיטמ ןימפוד ןטלוקל

וניינע ינשה ,יגולוכיספ דחא אובמ :תואובמ השולש ונלש רופיסל לבא .המדקהה ןאכ דע
.יטנג אוה ישילשהו בצע יאת לש םדוקפת

יפואה לש םידממה


,םירחא תוישיא יביכרמ דרפנ אוה ;(טנמרפמט) גזמ הנוכמ תוישיאה לש דוסיה יביכרמ דחא
תובקעב םיבר םיגולוכיספ םויכ םינעוט ךכ - ומצע גזמה ביכרל .היצנגילטניא ןוגכ
שופיח" :םידרפנ םידממ העברא - םירחאו (Cloninger) ר'גנינולק טרבור לש ויתודובע
,ר'גנינולק ."הדמתה"ו ,"לומגתב תולת" ,"העיגפמ תוענמיה" ,(Novelty Seeking) "שודיחו-שוגיר
ןוטגנישוו תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיבב הקיטנגו הירטאיכיספל רוספורפכ שמשמה
,גזמה ידממ תעברא תניחבל "ידממ-תלת תוישיא ןולאש" חתיפ ,ב"הרא ,ירוזימ ,סיאול-טנסב
.הזב הז םייולת יתלב ,םיבשוח ךכ ,םהש םידממ

,םייביסלופמיאכ םינייפואמ תיסחי הובג םהלש שודיחהו שוגירה שופיח ביכרש םישנא
םינייפואמ תיסחי םהב הנותמ וז הנוכתש הלא ;םינצחומו גזמ-ירעוס ,םיינצפוק ,םינרקס
יתלב םדוסייב םה גזמה ינייפאמ .חור-ירקו םיינדפק ,םתעדב םיבשוימ ,םירוצע ,םילוקשכ
.םייחה ךלהמב תיסחי םיעובק םה - ליגב ףאו ןימב ,תוברתב ,תינתאה הצובקב םייולת

גזמו תואירב ,ןימפוד


לעופ םה - טרפבו ,םיבצעה תכרעמ תולועפל םייוטיב םה הלא לכ - תוישיא ,יפוא ,תוגהנתה
םיריבעמ ,הלא לע הלא םיעיפשמ בצע יאת .תלוגלוגה תוחומבש בצעה יאת דוקפת לש אצוי
םיחילש םישמשמ והנשימל דחא בצע אתמ עדימ תרבעהל ףוגב ץופנ יעצמאכ .עדימ הלאל הלא
,עדימה רסומ אתה - דחא בצע את לש הצקמ שרפומ יבצע חילש .(םירטימסנרטורינ) םייבצע
םיחילשכ םיבצעה תכרעמב םילעופ םיבר םירמוח .עדימה ילבקמ ,םירחא בצע יאת לע לעופו
םג הנמנ המע) םינימאלוכטקה תצובק םע הנמנה ,ןימפוד אוה םהבש םיבושחה דחא .םייבצע
."םיגרנימפוד םיאת" םינוכמ ןימפוד תועצמאב םירשקתמה םיבצע יאת .(רתוי עודיה ןילנרדאה

םיגרנימפוד םיאת סרה בקע תמרגנ הלחמה ;ןוסניקרפ תלחמל רשקב ןימפודה םסרופמ האופרב
תועונתב םיישקב תאטבתמ איהו ,ףוגה תועונת ןונכתב םירושקה ,ןימפוד ירציימ יאת -
תא הלעמה הפורתב םילפטמ ןוסניקרפ ילוחב .םירירש דער ןיעכב תובורק םיתיעלו תוינוצר
שי ןימפודל .הינרפוזיכסב הרושק םיגרנימפוד םיאת לש רתי-תוליעפ .חומב ןימפודה זוכיר
ןימפודב שומישה ןאכמו ,ץויב ענומ ראשה ןיבש ,ןיטקלורפ הקנהה ןומרוה לע העפשה
.השאה תורקע לש םימיוסמ םירקמב
(תונרבממ) תוימורקה ןמ תוצבצבמה תוידוחיי תולוקלומל ורושיקב היולת ןימפודה תלועפ
לש םיגוס 5 םירכומ םויכ .ןימפודל םינטלוק ןה ולא תולוקלומ .עדימה ילבקמ םיאתה לש
ינטלוקל רשקתהל םילוכי םימיוסמ םירמוח .D4 ינטלוקב קסוע ונרופיס .ןימפוד ינטלוק
רשקתהל םילוכי םירחא םירמוח ;םיגרנימפוד םילולסמ לש תוליעפ םוסחל ךכבו ןימפודה
םימס םינמנ ןימפודה תלועפ תא םיקחמה םירמוחה םע .םינטלוקה תא ליעפהל אקוודו
,תאז תמועל .לוהוכלא - ןכו ,ןיאקוק ומכ םירכשמ םימס ,םינימטפמאה תצובקמ םיררועמ
אוהש ךות ןימפודה ינטלוקל רשקנ ,היירטאיכיספב הפורתכ שמשמה ,לודירדולאה רמוחה
.םתלועפ תא םסוח

,תויביסלופמיא - םינושה וייוטיב לע ,שודיחו-שוגיר שופיחל יכ הרעשהה תא הלעהש רקוחה
תויחמ ולבקתה וז הרעשהל תויודע .ר'גנינולק היה ,ןימפודל רשק שי - תונצפוק ,תונרקס
הכומנ שודיחו-שוגיר שופיח תמר םלצאש ,ןוסניקרפ ילוחמ ולבקתה תופסונ תויודע ;יוסינ
לש םתלועפ תואצותמ תולבקתמ תורחא תויודע ;םיניקת םירחאה גזמה ידממש ףא ,קהבומב
תטילפ לש היפרגומוט תוקידבמו ,םיגרנימפוד םיאת לע םיעיפשמה - םימסו תופורת - םירמוח
תמירז בצקב היילע שי םישודיחו םישוגירל הפישח תעב יכ ררבתה ןהב ,(PET) םינורטיזופ
ירוזא םתואב ןימפודה תיינב בצקב הרבגה שי תעב הבו ,ןימפוד יריתע םהש חומ יקלחב םדה
.חומ

טנמרפמט לש הקיטנג
:תרכינ תיתשרות המורת דימת ןהב תילגתמ ,יתומכ גרדמב ביצהל ןתינ ןתואש תוישיא תונוכת
תונושהו ,תיטנג תונושב םרוקמ םדאה ינב ןיב תונושה ןמ םיזוחא 60 דע 30 ,ולא תונוכתב
,ראשה ןיב ,הררבתנ וז הדבוע .(הלימה לש בחרה ןבומב) הביבסה לש המורתב הרוקמ תרתונה
תפתושמ הביבסב םייחה םימואת ןיב יפוא תונוכתב ןוימדה תדימ תא וושה םהבש םירקחמב
ןיב יפוא תונוכתב ןוימדה תדימל ,(םירוהה תשורי - וקלחב ףתושמ יטנג ןעטמ םג םהלשו)
םינגה םה המ םלואו .(ףתושמ יטנג ןעטמ ירסח ךא) תפתושמ הביבסב םייחה םיצמואמ םידלי
תוגהנתהה לע ,חומה לע םיעיפשמ םה דציכ ?םרפסמ המ ?גזמו תוישיא ילדבהב םירושקה
.רתויב תולד ןיידע ןה וללה תולאשה לכל תובושתה - ?יפואה יווק לעו

שופיח תמר יכ הרעשהה תא הלעהש אוה ,ובחורלו וכרואל ונרופיסב רוזש ומשש ,ר'גנינולק
עקר לע .םיגרנימפוד םילולסמ לש םדוקפת לע עיפשמה ,יטנג ביכרמב היולת שודיחו-שוגיר
תימורקה ןובלח לש ותיינבל (דוקה) עדימה תא ללוכה ןגה לש ותובישח תטלבתמ וז הרעשה
רפסמ םוזומורכ לש הרצקה עורזב םקוממ הז ןג .(D4DR) D4 סופיטמ ןימפוד ןטלוקכ לעופה
,םידיטואלקונ תושלש 16 תב הרדס וכותב ללוכ הז ןגש איה ךכל תחא הביס .11
רפסמ המצע לע תרזוחה הרדס ,ןטלוקה תיינב תעב ונימא תוצמוח 16 לש הבצה תודדוקמה
עפומה ;תורזח 10 דעו תורזח יתשמ - ןגה לש םינוש (םיללא) םיעפומב תורזח לש הנוש
.תורזח 7 ללוכ הצופתב ול ינשה עפומהו ,תורזח 4 ללוכ היסולכואב רתויב ץופנה
,ןבומכ ,אטבתמה רפסמ - ןגב םידיטאילקונה תרדס לש תורזחה רפסמל יכ ררבתה ,ןכ-לע-רתי
לע העפשה שי ,םיאתה תוימורקב תונכושה ןטלוקה תולוקלומב םירזוחה םיעטקה רפסמב
םיברועמה חומב םירוזא םתוא יכ ררבתה :ףוסבלו .ןטלוקל ןימפודה ןיבש רשקה לש וקזוח
ןטלוקה תריציב ןגה לש תוליעפ תילגתמ םהבש םירוזאה םה (תילנויצומא) תישגר תוגהנתהב
.D4

שוגירה ןג רחא שופיחב


לש הצובק איה הנושארה הצובקה .הכאלמל ושגינו םילוורש ולישפה םירקוח תוצובק יתש
ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש האופרל הטלוקפהמו םילשוריב גוצרה םילוחה תיבמ םירקוח
) ןייטשבא דר'ציר 'פורפ ,גוצרה םילוחה תיב לש רקחמה תדבעמ שאר - םשארבו ,עבש ראבב
תואירבל יאקירמאה ימואלה ןוכמהמ םירקוח םינמנ היינשה םירקוחה תצובק םע .(Ebstein
ןעדמה םהל ןושארו ,ב"הרא ,דנלירמ תנידמב ,תואירבל ינקירמאה ימואלה ןוכמהמו ,שפנה
,םינולאש תרזעב ,ודמא תוצובקה יתש .חרוא ןעדמכ (Benjamin) ןימינב ןתנוי ילארשיה
קפוהש א"נדב (III ןוסקא) יטנוולרה ןגה עטק תא ונחב ליבקמבו ,םיקדבנ לש גזמ תונוכת
תבצה דדוקמ ןכאש הזכ - רמולכ ,יוטיב-רב ןג עטק אוה ןוסקא .םיקדבנה לש םד-יאתמ
ובש ןגה עטק אוה 4 סופיטמ ןימפודה ןטלוקל ןגב ישילשה ןוסקאה ;ןובלחב ונימא תוצמוח
.םינוש םדא ינבב ,םינושה ןגה יעפומב םימעפ לש הנוש רפסמ תרזוחה הרדסה הלולכ

תמר ןדמואל תוטישבו םגדמה תויסולכואב וצמתה תוצובקה יתש ירקחמ ןיבש םילדבהה רקיע
שי :ןרקיעו ,תודכלתמ תוצובקה יתש לש תונקסמה הלא םילדבה תורמל .שודיחו-שוגיר שופיח
הצובקה .שודיחו-שוגיר שופיח תמר ןיבל ,ןגה לש םינושה םיעפומה ןיב קהבומ יטסיטטס רשק
יביכרמ .החפשמ יבורק םניאש םילארשי 124 הקדב ןייטשבא דר'ציר תושארב תילארשיה
עפומ .ר'גנינולק לש "ידממ-תלתה תוישיאה ןולאש" לש ירבע חסונב שומיש ךות ונחבנ גזמה
ברקב רתויב ץופנה םינגה ךרעמ ךכיפלו ,הייסולכואב ץופנה אוה תורזח 4 ללוכה ןגה
4 .באב ורוקמ דחאו םאב ורוקמ דחא ,םיגיצנ ינש ליגרכ שי ןג לכל) 4,4 היה םיקדבנה
.(טוגיזורטה ,רמולכ) 7,4 םינגה ךרעמ היסולכואב ול ינש .(תורזח 4 ללוכה ןג עפומ ןמסמ
ישנא לש שודיחו-שוגיר שופיח תמר ןיב האוושה התיה םירקוחה וכרעש תוניחבה תחא ,םנמאו
ךוראה ,7 עפומה ןיב יטסיטטס רשק םויק ,רומאכ ,התיה םירקוחה תנקסמ .7,4 ישנאל 4,4
ילעב :שודיחו-שוגיר שופיח תמר ןיבל ,(ןטלוקכ רתוי הכורא ןובלח תלוקלומ םג ושוריפש)
שופיח םהב - רוציקבו ,םינצחומ ,םייביסלופמיא ,םינרקס רתויה םה רתוי ךוראה עפומה
.רתוי רכינ שודיחו-שוגיר

תצובק ,םיקדבנ 315 תודוא לע םינותנ הפסא ,ןימינב ןתנוי תושארב ,תינקירמאה הצובקה
שופיח תמר תא ודמא םינקירמאה םירקוחה .החפשמ יבורקו םירבג רקיעב הללכש םיקדבנ
ךות ,תוישיא יעבוק םימרוג השימח חינמה לדומ לע ססובמה ןולאש תרזעב שודיחו-שוגיר
רשק לע הדיעמ וז םירקוח תצובק םג .שודיחו-שוגיר שופיח הנוכתה ןדמואל המאתה עוציב
ינקירמאה רקחמב .שודיחו-שוגיר שופיח לש רתוי ההובג המר ןיבל ןגה לש ךוראה עפומה ןיב
הביבס יאנתב תונוש בקע היטהמ ששחה ןטק ךכו ,החפשמ יבורק ןיב האוושה םג התשענ
םירקחמה .ףקות הנשמ הלביק יפואה תנוכתל ןגה תמורת רבדב הנעטה ךכו ,יתרבח דובירבו
.סקיטנ'ג-ר'ציינ יעדמה תעה בתכ לש ומצע ןוילג ותואב ומסרופ תוצובקה יתש לש

םיזוחא 50-כב תעבונ שודיחו-שוגיר שופיח תמרב םדאה ינב ןיב תונושה יכ הלוע תוקידבמ
הלוע תוצובקה יתש ירקחממ .יתביבס םרוקמ םירתונה םיזוחאה 50 וליאו ,השרותה ןמ
רתי םא ,ךכיפל .תישימחכ איה תיטנגה תונושל ןימפודה ןטלוק לע יארחאה ןגה תמורתש
תיטנגה תונושה לכ-ךסש ירה ,ךרעל המוד םהמ דחא לכ תמורתש םינגב הרוקמ תיטנגה תונושה
םינוש םינג השימחכ ידי-לע תמרגנ שודיחו-שוגיר שופיח תנוכתל סחיב םדאה ינב ןיב
.לוכה-ךסב

,ולאשו ןייטשבא דר'צירל םלועב םינותיעה יבושחמ םידחא לש םיבתכ ונפ םוסרפה תובקעב
המר ןיבש הקיזה בקע .ידימ םושיי םיאצממה תא םשייל תורשפאה תודוא לע ,ראשה ןיב
,ןימפוד ןיבל ןיאקוק ומכ םימס ןיבש רשקהו ,ןימפוד ןיבל שודיחו-שוגיר שופיח לש ההובג
בושחל םג רשפא .םימסב שמתשהל םידעומה םישנא לש םידקמ יטנג ןוחבא לע בושחל רשפא
הלבק וא ,םייח חוטיב ימולשת תעיבק ךרוצל א"נד תקידב לש - ילילש ילוא - םושיי לע
,ידימ םושיי רבדב הלאשה לע קר אל תעדה תא תתל דואמ בושח יכ הארנ ונל ךא .הדובעל
יפוא תונוכת לש תירלוקלומ היגולויב :קתרמ ,שדח םוחת חתפנ התע הזש הדבועל אלא
.הרואכל-םירז תומלוע ןיב רושיק לש דעצ השענ בוש יכו ,תוישיאו

ןומצע יבצ :תאמ
ואילילג :רוקמ
1996 לירפא/ץרמ
44-45 'מע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


First gene to be reported for a psychological trait-soroka
Limbic System: The Center of Emotions
Genetics of functional psychiatric disorders
Reward Deficiency Syndrome-picture of dopamine
Psychiatric Times:Personality,genes and DOpamine
Biochemistry of Neurotransmitters
Neurotransmission