םינגו ןטרס


וא תאזכ הנואת עונמל תורשפאה .תיטנג הנואת לש האצות איה תינטרסה תאשה
.הקמועל העפותה תא ןיבהל ונתלוכיב היולת ,היקזנ תא םצמצל

אובמ
םזינגרואה לש הקיטנג לומ דדובה אתה לש הקיטנג
דחא רמומ את - רוקמה
םתלועפ ןונגנמו םינטרסמ םירמוח
תוחתפתה יבלש - תינטרסה תאשה
ינרדומה רקחמה יחקל
םדאב תוחיכשה תותאשה רוקמ
תיכוניחה" המלידה - ןטרסב לופיט
תוחותפ תולאש
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


אובמ


תירוביצ תובישח תעדונ ןכ לעו ןטרסמ תומל לולע יברעמה םלועב ישימח םדא לכ טעמכ
יפכ .תיסיסבה הניחבהמ םג בר ןיינע תינטרסה העפותב שי ךכל ףסונ .הלחמה רקחל תרכינ
םייוניש םילח תינטרסה הרמהה ךילהת םע דבב דבש ךכל תובר תויודע תומייק ךשמהב הארנש
תנבהב תורושקה תויזכרמ תולאש רפסמ תולוע הז רשקהב .ינטרסה אתה לש יטנגה רמוחב
ינונגנמ לש םמויק תורמל ףוגה דגנכ םיאת לש הזה דרמה רשפאתמ דציכ :הלחמה תוחתפתה
םאה ;םיאת תצובקב וא דחא דדוב אתב ינטרסה לודיגה לש ותישאר םאה ;םינווגמ הרקב
לש האצות אוה אמש וא יטנגה רמוחב םיטעמ םייונישב ךורכ תינטרסה הרמהה ךילהת
,הנקזה לש רתוי בכרומה יגולויבה ךילהתהמ קלח הז ןיא םאה ?םיבר םייוניש תורבטצה
.םיינטרס םילודיג תוחיכשב הלולת הילע הלח םירגובמ םיאליגב ירהש

םשוי וז הריקסב .םוצע עדי רבטצה הכ דעו אשונב ףנע רקחמ להנתמ האמה תישארמ לחה
השעי ןכ ומכ .םדאה ןטרס ןיבל םיברה םייתדבעמה םיאצממה ןיב רשקה תניחב לע שגד
תיתלוקלומה היגולויבה םוחתב תונורחאה םינשה לש רקחמה ישודיח תא ץבשל ןויסינ
.תילוגסה םתמורת תא ןוחבלו ,םינותנה לש תללוכה תרגסמב

םזינגרואה לש הקיטנג לומ דדובה אתה לש הקיטנג


תוברתהה תלוכי לעב אתה .ינטרס לודיג םייק אל ,םיקדייח תמגוד ,םייאת-דח םירוציב
ףוריצל עייסת תיעבטה הרירבה רמולכ .היסולכואה לע טלתשיש הז אוה רתויב הריהמה
.םינותנ הביבס יאנתב ,אתה תקולח רשוכ תניחבמ רתויב ליעיה יטנגה
םילימב .ןוסא-תרה איה םיאת ןיב "העורפ" תורחת לש וזכ תורשפא ,םייאת-בר םירוצי רובע
םיחיטבמה הרקבו ןוסיר ינונגנמ וכותב ללוכ םייאת-בר םירוצי לש יטנגה ךרעמה ,תורחא
תומקרב םיאת תקולחל יוריגה יכ ררבתמ .ףוגה יכרצל םאתהב םיאת לש תמאותמ הקולח
ימרוג" םשב תועודיה תוינובלח תולוקלומ ןה ולא .םיידוחיי םיינומרוה תותואב הנתומ
ורתוא הכ דע) ומוציעב םויכ יוצמ ןנויפיאלו ןייוהיזל רקחמהו (growth factors) "לודיג
םינג ךרעמ םויק איה רבדה תועמשמ ףוגה לש תיטנגה תינכותה תניחבמ .(םהמ 20-כ
) םינטלוק תריצי הביתכמה םינג לש הליבקמ תכרעמו לודיגה ימרוגמ דחא לכל םידדוקמה
לע תחקפמה הרקב תכרעמ תמייק ךכל ףסונ .םינושה לודיגה ימרוגל םיידוחיי (receptors
רואת תא וניצימ םרט ךכב לבא .םזינגרואה לש ויכרצל םאתהב וללה םינגה תלעפה
לש עוריאה תא תומדל ןתינ ,השחמה םשל .אתב םימייקש םימלבהו םינוזיאה לש םתובכרומ
,ךיפה-יתלב ,ילרוג ךילהתב רבודמ םירקמה ינשב .ללחל תרובעמ רוגיש ןיעכל אתה תקולח
תעד לוקיש שרוד אוה ןכ לעו ןוסא תרה תויהל היושע ויבגל הטלחהה תלבקב הלקת רשא
םע ,ךכיפל ."רותפכ תציחל" תובקעב הבר תוליעיב עצבתהל בייחש ךילהת והז תאז םע .הבורמ
רשא "רוחאל הריפס" לש תינכות תלעפומ אתה תקולח לש המישמה עוציבל הארוהה ןתמ
"רוחאל הריפסה" הרבע םא .התניתנל הקדצההו הארוהה תא שממל תלוכיה תקדבנ הכלהמב
.יתפומ קוידב לעופל אצוי ךבוסמה עצבמה ,םולשב

תקולחל רושקה לכב (ימונוטוא) יאמצע תויהל ךפוה ינטרסה אתה ,הז ןיקת בצמל דוגינב
וא םימכחותמ הרקב ינונגנמ לע רותיו ךות תויאת-דחה לא הרוחא הגיסנ ןיעמ יהוז .אתה
לש רכינ רפסמ םנמאו .אתה תקולח תוסיוב םיברועמש םינג יוהיזל העייס וז הדבוע .םתפיקע
לע ןיקת-יתלבה ןמ שקיה לש ךרדב ולגתה אתה לש היגולויבב חתפמ ידיקפת ילעב םינג
.םרוקמ המ וקדבו אתה לש תינטרס הרמהל םורגל םילגוסמה םינגה תא ושפיח ,רמולכ .ןיקתה
היצטומ לש האצות איה תינטרסה הרמהה יכו אתב ליגר ןפואב םייוצמה םינג הלא יכ ררבתה
לואשל היה אבה דעצה .יוגש יותיעב וא ידמ הבר המצועב םהלש יוטיב וא םמצע םינגב
ימרוגל םידדוקמה םינג ורתוא הז ןפואב .ןיקתה אתב הלא םינג לש יגולויסיפה םדיקפת המ
.םינוש םינג לש םתואטבתה תא םיתסוומו ןיערגב םילעופה םינובלחל וא םהינטלוקל ,לודיג
הלאכ םייטנג םייוניש םימרגנ ,ללכ ךרדב ,דציכ איה ,הילאמ תשקבתמה ,האבה הלאשה
.תינטרס תאש תעפוה םתובקעב רורגל םילולעה

דחא רמומ את - רוקמה


תונוכת תא ביתכמה - א"נדה - יתשרותה רמוחה בכרהב םיניקת םיאתמ םילדבנ םיינטרס םיאת
לופכה םונגה לעב - ידיאולפידה ךרעמהמ גורחל יושע ינטרס אתב םימוסומורכה רפסמ .אתה
"םישדח" םימוסומורכ םיעיפומ םיבר םירקמבו (46 אוה םימוסומורכה רפסמ םדאב) ןיקתה -
ןתינ םידדוב םינג לש המרב ףא .םינוש םימוסומורכ ןיב יוחיא וא/ו הריבשמ האצותכ
תינטרס תאשב רבודמ רשאכ םג ,םלוא .םיינטרסה םיאתה תא םידחיימה םייוניש לע עיבצהל
יבגל ההז תויהל בייח וניא םייטנגה םייונישה ףוריצ (סגה יעמה ןוגכ) תמיוסמ המקר לש
הלחמה תוחתפתה בצקב תמייקה הכרה תונושל תוביסה תחא וז .גוס ותואמ תונוש תותאש
.םינוש םישנא ןיב התוריאממ תגרדבו

לואשל ןתינ ,םייטנג םייוניש לש ןווגממ האצותכ םרגיהל הלוכי תינטרסה הרמההו ליאוה
םינמס תרזעב הנחבנ וז הלאש ?יטנג ףתושמ הנכמ שי הנותנ תאשב םיאתה לכל םאה
תושיגה שולש לכבו ינובלחה רצותה תמרבו דדובה ןגה תמרב ,םימוסומורכה תמרב םיידוחיי
םגד םייוסמ הלוח לש ופוגב תאשה יאת לכב תוהזל ןתינ ,ללכ ךרדב :תחא הנקסמה התיה
.יטנגה רמוחב םייוניש לש ,תושמ יסיסב

םייוניש הגרדהב רבצש דחא אתב ,הארנה לככ ,אוה ךילהתה לש ותישאר ,תורחא םילימב
ולש הקולחה רשוכב ועגפ אל ךא ,ףוגה לש הרקבה ינונגנממ ותוא וררחיש רשא יטנגה רמוחב
עגרמ ,תאז םע .ידמל רידנ עוריא איה תינטרסה הרמהה ,רמוא הווה .ותוא וריבגה ףא ילואו
לש ןמויק לע תמייאמה תאשל ךופהיש דע הדמתהב הברתי אוה ריאממ תויהל ךפה דדוב אתש
םזינרואב תעגופ ךא דדובה אתל ןורתי הנקמה היצולובא-ורקימ ןיעמ יהוז .תוניקתה תומקרה
.םלשה

םתלועפ ןונגנמו םינטרסמ םירמוח


וקלש םישנא יכ (1775 ,Pott) טופ יריאה אפורה ןיחבה הנש םייתאממ הלעמל ינפל רבכ
יכ עיצה תאז תובקעבו תובורא יקנמכ םהירוענב ושמיש ,רועה ןטרס לש תמיוסמ הרוצב
רחאל ,םירשעה האמה לש ןושארה שילשב ,םנמואו .םינטרסמ םירמוח םיליכמ םחפה ירייש
הקזח תנטרסמ תוליעפ ילעב םירמוח רפסמ דדובל םירקוח וחילצה ,רכינ ירקחמ ץמאמ
.םתוהזלו

רשא דע המולעת רדגב (םינגוניצרק) םינטרסמה םירמוחה לש םתלועפ ןונגנמ היה בר ןמז
םיימיכ םייוניש רפסמ תורבוע הלא תובוכרת יכ (Ames) סמיא יאקירמאה רקוחה הארה
תועגופו א"נדל תורשקנה תוליעפ תולוקלומ תורצונ תאז תובקעבו ,םימיזנא תועצמאב ,ףוגב
לעו (םינגטומ) תויצטומל םימרוגה םירמוח םה םינטרסמ םירמוח ,רמוא הווה .ןיקתה והנבמב
יטנגה רמוחה הנבמו ליאוה .ןטרסל םורגל םילולע םיינגטומ םירמוח יכ קיסהל ןתינ ןכ
תויצטומ תורשהל םתלוכי תקידבב חוכב-םינטרסמ םירמוח קורסל ןתינ ,יחה םלוע לכל ףתושמ
רחאל םחפ יריישב קר אל תויוצמ תוינגטומ תובוכרת .ןימאו לק ,רישי ןחבמ - םיקדייחב
,Aflatoxin B .עבט ירמוח רפסמ םג םימייק ,תוירגיס לש ןשעה יקיקלחב וא הריעב
.תומיוסמ שבוע תוירטפ י"ע רצוימה דואמ קזח ןטרסמ אוה ,המגודל

המיגדמ תויצטומ ימרוג םירמוח תועצמאב הדבעמ תויחב תוינטרס תותאש תורשהל תלוכיה
.תינטרסה הרמהה ךילהת ןיבל ונוגראבו יטנגה רמוחה הנבמב םייוניש ןיב רשקה תא בוש
הלוגס-לע הנירק .תנכוסמ תויהל הלולע הקזח הנירק תייגרנאל הפישח עודמ ןבומ ךכיפל
,םיקחורמ ןימית ירייש ןיב םירשק תריצי בקע א"נדה הנבמב םיתוויעל םורגל הלוכי (UV)
.יטנגה עדימה ףצר תא קתנל ךכבו א"נדב םירבש םורגל תלגוסמ X-תנירק וליאו

תותאשב םיקול הב םילוחהש - xeroderma pigmentosum - הרידנ תיתשרות הלחמ תמייק
םינרק ללוכה שמש רואל הפישח תובקעב ,דואמ ההובג תוחיכשב רועה לש תוריאממ
רסוחב ורוקמ הלא םילוח לצא יתשרותה םגפהש הארה (Cleaver) רבילק רקוחה .תולוגס-לע
היסולכואב םג ,תורחא םילימב .הלוגס-לעה הנירקה י"ע א"נדל םימרגנה םיקזנ ןקתל תלוכיה
םישנא לצאש אלא שמש רואל הפישח תובקעב יטנגה רמוחב םיבר םיקזנ םירצונ האירבה
יוצר הז ןיא ןבומכ .הבר תוליעיב ,הנירקה יקזנ תא ןקתמה ימיזנא ןונגנמ םייק םיאירב
תואצותה ןכש דחוימב הקזח הנירקל תופשחיהב וז תינויח תכרעמ לע רתי-סמוע רוציל
.ןוסא תורה תויהל תולולע

תוחתפתה יבלש - תינטרסה תאשה


לומ םייתיישעת םירוזא - תונוש תויסולכואב תוינטרסה תותאשה תוגלפתה תא םינחוב רשאכ
רתי-ןוכיס לע עיבצהל ןתינ אל - תולשחנ תוצרא לומ תוחתופמ תוצרא ,םייאלקח םירוזא
תייסולכוא תא איצוהל ,רמולכ .תוירגיס ןושיע טעמל ,םיינרדומה ונייחמ ללככ עבונה
רישי ןפואב םורגל הלוכיש םינטרסמ םירמוח לש השודג הנמל םיפושח ונניא ,םינשעמה
ידמל ךשוממ תינטרסה תאשה לש תוחתפתהה ךילהתש ךכל תובר תויודע תומייק .ןטרס תעפוהל
.תובר רקחנש ןטרס לש גוסב רחבנ השחמה םשל .םיבלש רפסמ וב םיברועמו
,םילשב-אלה תיתשרה יאת לש תיסחי הרידנ תאש איה - (Retinoblastoma, RB) המוטסלבוניטר
העיפומ תאשה םלצאש הלאכ :םילוח לש תויסולכוא יתש תומייק .ריעצ ליגב םידליב העיפומה
.יתשרות עקר לע העיפומ איה םלצאש הלאכו ,תיתחפשמ הירוטסיה לכ אלל ,יארקאב
ל בורק ,הב הקלש הרוה לש ויאצאצ לצא הלחמה תוחתפתהל יוכיסה וז הנורחא היסולכואב
ינשב דוע םידחייתמ יתשרות עקר ילעב Rb ילוח .(ינטלוש ןג לש תילדנמ השרות ןיעכ) 50%-
:םינייפאמ

ינושאר דקומ תעפוה תמועל) תינושאר תאש לש םידקומ רפסמ לש תינמז-וב העפוה ,תישאר
.(םירחא ןטרס יגוסב דדוב
.יארקאב העיפומ הלחמה הבש היסולכואל האוושהב רתוי םדקומ ליגב תאשה תעפוה ,תינש
.הקודה תיתשרות הקיזב תועיפומה תותאשה ללכל םיפתושמ הלא םינייפאמ ינש

(Knudson) ןוסדונק רקוחה תא איבה ,Rb תוחתפתהל םירושקה םייטסיטטסה םינותנה חותינ
םילוח לצא .יתשרותה ןעטמב תועיגפ יתש לש תורבטצה תאצות איה תאשה תעפוה יכ הנקסמל
,ןכ לעו (יתשרותה םגפה) ףוגה יאת לכב תחא העיגפ תמייק רבכ RB לש יטנג עקר ילעב
חתפתת ונממו ינטרס אתל ךופהי אוה הינשה העיגפה םרגית תיתשרה יאתמ דחאבש עגרב
םיעוריא ינש לוחל םיכירצ ,העיגפה תא תאשונ הניאש ,תיללכה היסולכואב ,ךדיאמ .תאשה
6) ןוילימ אוה תיתשרה יאת רפסמ םא ,ךכ .תאש חתפתתש תנמ לע את ותואב םייולת-יתלב
תמועל .תדדוב העיגפ עיפות תיתשרב והשלכ אתבש ךכל לודג יוכיס םייק יזא ,בוריקב (10
:איה את ותואב תועיגפ יתשל תורבתסהה ,תאז
יתשרות עקר לע RB-ש ךכל הביסה וז ,םינוילימ ןוילימל דחא וא 10-6 X10-6=10-12
הרידנ תאש איה תיללכה היסולכואבש דועב (םיאצאצהמ 50% טעמכ) ההובג תוחיכשב אטבתמ
.דואמ

הארה יטנגוטיצ בקעמ .תיטנגה העיגפב ברועמה םוסומורכה יוהיז היה הז רקחמב ףסונ ךבדנ
וזמ הברהב ההובג תוחיכשב 13 םוסומורכב םייוסמ עטק לש רסחב םיניחבמ RB ילוחבש
,םיילמרונ םיאת תמועל תאשה יאתב םימוסומורכה בכרה חותינ .תיללכה היסולכואב היוצמה
תעפוה הרושק יתשרות עקר לע RB ילוחמ םיברב יכ הלעה ,תיטנג הסדנה לש תוטיש תרזעב
רוזיאה תא ליכמה ונממ קלח ותוא תוחפל וא ולוכ ןיקתה 13 םוסומורכ תומלעהב הלחמה
.שיגרה

לש תרקובמ הקולח חיטבהל ודיקפתש ןג םייק 13 םוסומורכ ינפ לע יכ רעשל ןכ לע ןתינ
םגפה תא אשונה םדאב .ל"נה ןגה לש םיניקת םיקתוע ינש םימייק ילמרונ םדאב .תיתשרה יאת
ידיל הז ןג אובי אל ,רתונה קתועה עגפייש עגרבו עוגפ רבכ םיקתועה דחא ,יתשרותה
תמכוסמ וז םיעוריא תרשרש .הרקב אלל קלחתיו "םימלבה" תא אתה דבאי ךכמ האצותכו יוטיב
.2 הנומתב

,הז ןג יכ ררבתה .ונויפיאבו RB-ל ןגה דודיבב תונורחאה םינשב זכרתה הז ירקחמ ץמאמ
.אתה ןיערגב םינוש םינג לש םייוטיב תא תסוומה ןובלח תריציל יארחא הניקתה ותרוצב

לש יתלוקלומה ןונגנמה תודוא םידמל ונאצמנ המוטסלבוניטרה תלחמ לש רקחמה רואת ךרד
תוחתפתהל איבהל תולוכי א"נדב העיגפל תומרוגה תויצטומ דציכו תינטרסה הרמהה ךילהת
:הז לדומל רשקהב םיחקל המכ דוע םימייק .תינטרס תאש

יטנג יוניש לש האצות תויהל םיבייח תינטרסה תאשה לש תוחתפתהה יבלש לכ אל ,תישאר
היושע העיגפה לבא היצטומ תויהל םנמוא הלוכי הנושארה העיגפה ,לשמל ,RB-ב .יתדוקנ
ןונגנמב הלקת בקע ולוכ - ןיקתה ןגה תא ליכמה - 13 םוסומורכה דוביאמ האצותכ םרגיהל
הרמהה ךילהתב ידמל םיחיכש הז גוסמ םיעוריא .אתה תקולח ידכ ךות םימוסומורכה תודרפיה
לש ןזאמב ךפהמ תחא-תבב אתב לח םימוסומורכ לש ,תפסות וא ,דוביאמ האצותכו תינטרסה
.םינוש םינג יפלא
תאשה הנה ,יטנגה םגפה תא םיאשונ ףוגה יאת לכ יתשרות עקר לע RB ילוחבש תורמל ,תינש
אצמנ הנורחאל יכ ףא .תיתשרה :תחא המקרל תלבגומ ההובג תוחיכשב העיפומה תינטרסה
תוחיכשב רבודמ ,תורחא תומקרב םג תותאש תוחתפתהל םיוסמ ןוכיס םייק הלא םילוחבש
,5 'סמ םוסומורכב םקוממה עוגפ ןג םיאשונה םישנא יכ אצמנ המוד ןפואב .הברהב הכומנ
םינוש הרקב ינונגנמ םילעופ תונוש תומקרב :רמוא הווה .סגה יעמה לש ןטרס אקווד וחתפי
תובישחה לכ םעש ןייצל יואר ,תאז םע .היגולויבב םיפסונ םימוחתל תוכלשה שי ךכלו
תייסולכוא ללכמ ןטק טועימ םה הלא םירקמ ,יתשרות עקר לע תותאשל תעדונש תירקחמה
תבייחמ הניא דחא חא לצא ןטרס תעפוה ,לשמל ,םיהז םימואת לש םירקמה בורב .ןטרסה ילוח
.םואתה ויחא לצא תאש תוחתפתה

תותאש תוחתפתהב תוברועמה תויטנגה תועיגפה רפסמ לש ןדמוא וכרע רשאכ ,תישילש
לח יכ םיכירעמ ,לשמל ,סגה יעמה ןטרסב .2-מ הובג רפסמהש ררבתה ,תורחא תוריאממ
גירח איה RB וז הניחבמ .תינטרסה הרמהה ךלהמ ךות םינג 10-8 לש םדוקפתב יוניש
יולתה ילמינימ הנגה ןונגנמ לע ךומסל הז הרקמב "ומצעל השרמ" ףוגהש רעשל ןתינ .ןיינעמ
םניאו דואמ ריעצ ליגב תיפוס הלשבה םירבוע תותשרה יאתש ןוויכ דבלב דחא ןג לש רצותב
.5 ליג דע םידליב קר העיפומ תאשהש ךכל הביסה םג תאז .רתוי קלחתהל םילגוסמ

ינרדומה רקחמה יחקל


ןוחבל םויכ ןתינ תיתלוקלומה היגולויבה ונתושרל הדימעמש המצועה-יבר םילכל תודוה
יוהיזל םיבושחה םיעצמאה דחא .דדובה ןגה תמרב תינטרסה הרמהה ךילהת תא רישי ןפואב
םיערוזו תקלחתמ המקרמ םיאת םידירפמ רשאכ :המקר תויברתב שומישה אוה םינטרסמ םינג
דע םיברתמו םיאתה םילדג ,םישורדה ןוזמה ירמוח לכ תקפסא ךות ,םלוה עצמ ינפ לע םתוא
בצמל ועיגה רשאכ קלחתהל םיקיספמ םיניקת םיאתש אצמנ .חטשמה לכ ינפ תא םיסכמ םהש
םימרענ ,קלחתהל םיכישממ ,תאז תמועל ,םיינטרס םיאת .חטשמה ינפ לע הפופצ תחא הבכש לש
.פוקסורקימ תרזעב יוהיזל םינתינה םייתבכש-בר םידקומ םירצוי הז ןפואבו ,הז יבג לע הז
דומלל ,אופיא ,לכונ המקר תיברתב הלא ןיעמ םידקומ תעפוה לש הז ריהמו חונ דדמ תרזעב
.תינטרס הרמהל םורגל ןתינ ןהבש םיכרד תודוא

ימרוג םיפיגנב םרוקמש םינג :תונוש תוכרעמ יתשב םינטרסמ םינג תוברועמ הרקחנ הז ןפואב
רבודמש תורמל .ךדיאמ ,םדאב םיינטרס םיאתמ קפוהש א"נדו ,דחמ (הדבעמ תויחב) ןטרס
רתויה לכל דחא דדוב ןגב יד :הנקסמ התואל תואצותה וליבוה ,םינוש םימוחת ינשב הרואכל
יתלב םיכרד יתשב ,ןכ לע רתי .תיברתב םיאת לש "תינטרס הרמה"ל םורגל ידכ םיינשב
ךופהל לולע ,ומצעלשכ ,םהמ דחא לכש םיילמרונ םינג לש הצובק התוא התהוז הלא תויולת
.רתוי וא תחא היצטומ רבעמ תובקעב ןטרסמ ןגל

םייאתה םינגה לש םדיקפתו םנבמ יבגל טרופמ עדימ םויכ םייק ,ליעל ןייוצ רבכש יפכ
תקולחל םיארחאה םינג תצובק יהוז .(םינגוקנוא) םינטרסמה םינגה ורזגנ םהמ רשא םיניקתה
חול" לע הטילשה תדקפומ םדיב .ןיערגב םירחא םינג לש םתואטבתה לע םיחקפמו אתה
הלולע תאזה תבכרומה תכרעמה ,םהלש "תעדה לוקיש"ב והשמ שבתשמ םאו אתה לש "הרקבה
הארנ רבדה ןיא רוחאל טבמב .הנוסיר ןיבל הקולחל יוריג ןיבש ןידעה ןוזיאה תא דבאל
תיטנגה העקשהה ידממ תא ריכהל ידכ רקחמ לש תובר םינש ויה תושורד לבא עיתפמ
.ןתלועפ ןונגנמ תא ןיבהלו הטילשו הרקב תוכרעמב

י"ע הלא םינגמ דחא תשיכר בקע השחרתהש "עבטה לש הנואת" םצעב םה ןטרס ימרוג םיפיגנ
.יפיגנה םונגה ךותב ובולישו ףיגנ
ףיגנה ךופהי היתובקעבו תנטרסמ היצטומ לוחתש דע ןמז לש הלאש קר יהוז בלש ותואמ לחה
ההובג תורידתב תואיגשל ףושח יפיגנה םונגה תלפכה ןונגנמ) ןטרס ללוחמ ףיגנל "םימתה"
ילעבמ לידבהל .(יאת ןגבמ רתוי הברה הובג ףיגנ י"ע אשינה ןגב תויצטומה בצק ןכ לעו
ןפואב םדאב ןטרסל רישי ןפואב םימרוג רשא םיפיגנ לע הכ דע עודי אל ,םינוש םייח
.ינשרד תרמוא המצעלשכש תניינעמ העפות טלחהב יהוז .ליעל ראותש

תרזעב ןטרס לש הקיטנג רקחב תיגולודותמ הלבגמ תמייקש רוכזל שי ,הטישבש ןיינעה לכ םע
םימרוגה (םייטננימוד) םיינטלוש םינג קרו ךא תוהזל ןתינ ךכ ןכש תיברתב םידקומ תריצי
תמגוד ,ינטרס-יטנא יפוא ילעב םינג ,תאז תמועל .תילמרונ-אלה םתואטבתהב תינטרסה הרמהל
לע תוטשפ התואב דומלל ןתינ אל ןכ לעו וז ךרדב תוהזל רשפא יא ,RB לש ליעפה ןגה
הקולח-יאכדמ םינג לש םתואטבתה-יא בקע תומרגנה תותאש תוחתפתה לש יתלוקלומה ןונגנמה
ןתוחתפתהב ברועמ הז גוסמ םינג לש םקותיש אקוודש ךכל תוקזח תויודע תומייק .תרקובמ
.םדאב תובר תוינטרס תותאש לש

הסדנהה האב וז הלאש יבגל םג ?םלשה םזינגרואה לע המקר תויברתמ שיקהל הקדצה שי םאה
ךכב ךופהיו ןיערגב בלתשיש דדוב ןג תירפומ תיציבל קירזהל םויכ ןתינ .ונתרזעל תיטנגה
רוצי יורק הזכ םזינגרוא .ףוגה יאת לכב יטנגה עדימה לש דרפנ יתלב קלח תויהל
.ינגסנרט

ןגוקנוא וליכהש םיינגסנרט םירבכע וניכה ,דראוורה תטיסרבינואמ ויתימעו (Leder) רדל
לש האצות התיה תינטרסה הרמהה ול .םפוג יאת לכב (םינוש) םיינש וליפא וא דחא ליעפ
ינפמ הליחתכלמ יח רוצי לבקל היה ירשפא יתלב יזא םיינש וא דחא ליעפ ןגוקנוא תריצי
םיאתל תחא-תבב ךופהל םיכירצ ויה ןטרסמה ןגה אטבתמ ןהבש תומקרה לש םיאתה לכש
.האצותה הנניא וז לעופב ךא ,ןטרס יאת לש שוג לבקל םיפצמ ונייה רבכע םוקמבו םיינטרס
,תיסחי םדקומ ליגב ,הובג רועישב תוינטרס תותאש וחתיפ ל"נה םיינגסנרטה םירבכעה םנמא
דחא דדוב את היה לודיג לכ רוקמ ןיידע לבא תחא הנועבו תעב םידקומ רפסמ םהב ועיפוהו
םינטרסמה םינגל יכ ףאש איה הנקסמה .םיניקת וראשנ המקרה יאת לש עירכמה בורה דועב
,אתה לש היגולויבהו ןטרסה רקחל תובר םרת םייוליגו ,הרמהה ךילהתב בושח דיקפת שי
.אלמה םביט לע ונדמע םרטש םיפסונ םינג לש תוברועמו םיפסונ םיבלש םישורד ןיידע

םדאב תוחיכשה תותאשה רוקמ


יפל .הקודה תיתשרות הקיז לע עיבצהל ןתינ םדאב תותאש לש םצמוצמ רפסמב קר,רומאכ
אוה ךכל תטלוב המגוד .םייתביבס םימרוגב םרוקמ ןטרסה ירקמ ללכמ 80%-70%-כ ,ןדמוא
ןטרסה ילוח ןיב 1 'סמ ןלטקל האמה תליחתב רידנ ילוש לודיגמ ךפהש תואירה ןטרס
השאה רורחש ילמסמ דחא .תוירגיס ןושיע לש האצות יהוזש קפס לכ לעמ רורב םויכ .םירבגב
םישנב האירה ןטרס ירקמ רפסמ תונורחאה םינשבו םינשעמה לגעמל םישנה תופרטצה היה
.דשה ןטרס ירקמ רפסמ תא קיבדמ

ןתינ יללכ ןפואב .סגה יעמה ןטרס אוה םייחה חרואב הארנה לככ רושקה תפסונ החיכש תאש
השורד לבא ,סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל ןוכיסה לדג ךכ רתוי תינרגרג הרבחהש לככש רמול
,תאז תמועל .ןוכיסה םרוג לש רתוי תקיודמ הרדגה ןיידע
הלח תונורחאה םינשה תורשע ךלהמב יכ םיאצומ םישנו םירבגב הביקה ןטרס תא םינחוב םא
.יברעמה םלועב וז תאש תוחיכשב הלולת הדירי

.םיאקירמאל םינאפי ןיב ךרענש יתאוושה רקחמב תמגדומ םייחה ילגרה לש םתעפשה תובכרומ
םישנב דשה ןטרס תוחיכש וליאו ב"הראל האוושהב רתוי ההובג הביקה ןטרס תוחיכש ןאפיב
םרוקמ הלא םילדבה םאה קודבל ידכב .תויאקירמא םישנל האוושהב רתוי הכומנ ןאפיב
ב"הראב םייחה םינפי לצא דשה ןטרסו הביקה ןטרס תוחיכש תא ונחב ,יתביבס וא יתשרות
המוד התיה תוחיכשה םירגהמה לש ןושארה רודבש ררבתה .םמצע ןיבל םניב ונתחתה רשאו
."תיאקירמא" תויהל הכפה תוחיכשה ישילשה רודב וליאו ןאפיבש וזל

םייוניש זוריזל םורגל םילוכי םימיוסמ םייח ילגרה דציכ הלאשה הניעב תדמוע ןיידע
ןטרס לש הרקמבו םינטרסמ םירמוחל תרבגומ הפישח איה תחא הטושפ תורשפא ?יטנגה רמוחב
,איה העפשהה ,תורחא תותאשל רשאב .הרישי תנטרסמ העפשה תוירגיסה ןשעל שי ןכא האירה
;תברועמה המקרה לש תרבגומ הקיחשל םרוג םייוסמ םייח חרואש ןכתיי .הפיקע ,הארנכ
תורצוויה לש הנכס הבוחב תנמוט הדיצמ וזו םיאת לש תרבגומ הקולח זרזמ ,ונייהד
ימרוג יוהיז ןכש ,קימעמ רקחמ הקידצמה החותפ הלאש ןיידע הרקיעב יהוז לבא .תויצטומ
- ונייהד ,ןטרסב המחלמל רתויב הטושפהו הליעיה ךרדל איבהל יושע הביבסבש ןוכיסה
.רוביצה תואירבו תענומ האופר

"תיכוניחה" המלידה - ןטרסב לופיט


יבגל םג הרצקב ריעהל יוארה ןמו הלחמה תוחתפתה ןונגנמל תורושקה תולאשב ונקסע הכ דע
לופיטה יבגל תינטרסה הרמהב םיכורכה םייטנגה םייונישה תנבהמ תועבונה תוכלשהה
.הלוחב
רסח ,םילא טנטומ אוה ינטרסה אתה םאה :אבה ןפואב תילופיטה המלידה תא גיצהל ןתינ
תילופיטה השיגה יהוז ?טלחומה ולוסיחב איה וינפמ ףוגה לע ןגהל הדיחיה ךרדהו ,הנקת
לע הנרקהו תופורת תועצמאב םיינטרסה םיאתה סרהו ,חותינב תאשה תקחרה :םויכ תלבוקמה
תא ףוקעל ןתינש ןכתיי :תרחא תורשפא םג תמייק ךא .ךכב תוכורכה יאולה תועפות לכ
םינג הליכמ רשאו ןיערגב תמייקה תיפולח תיטנג "הנכות" תלעפה לש ךרדב תנטרסמה הלקתה
תינפוס הניחבמ .("יעבט תוומ"ו תוקולח תקספה=) תינפוס הלשבה רובעל אתל ומרגיש םיניקת
ןמציו ןוכממ סקז ואיל חילצה םירבכעב דחא לדומב תוחפלו דואמ תמסוק תורשפא יהוז
תורפסב חווד םרט ,םדאב םילודיג יבגל וז השיג םשיל םיצמאמ תורמל .השומימ תא םיגדהל
ורכשש ,דבלב ירקחמ רגתאב ,אופיא ,רבודמ הז בלשב .תיתועמשמ החלצה לע תיעוצקמה
העיגפ אלל תינטרסה תאשה קוליס :תטלחומ תונרירב גישהל היהי ןתינ הז ןפואב ןכש ,ודיצב
.תוילמרונ תומקרב

תוחותפ תולאש


הרישי תוננובתה םירשפאמה םילכ תרזעב תוקתרמ תוירקחמ תויונמדזה לש הז ןדיעב אקווד
לש לשכל המגוד .תינטשפ השיג לש הנכס ינפב תאש רתיב םידמוע ונא ,ומצע יטנגה רמוחב
םירמאמ .םינטרסמ םירמוח לש הלועפה ןונגנמ רקח לש רשקהב הלעמל האבוה תמצמצמ השיג
םע ,תודדובמ תוכרעמב ,הלא םירמוח לש ןילמוגה תועפשה לע ובתכנ םיבר םידמולמ
תטעומ העיגנ הז לכלש סמיא הארה רשא דע ,ךכמ תועבונה תוכלשההו םינמושו םינובלח
םיימיכ םייוניש רפסמ הליחת םירבוע וללה םירמוחה יחה ףוגב ןכש ,ונניינעל דבלב
תוצמוח םע םיביגמה םיליעפ םינטרסמ תויהל םיכפוה זא קרו ,דבכב םימיזנא תועצמאב
.ןיערג

יוארה ןמ ,יאת-ברה םזינגרואה לש םויקה תוישוא תא תרערעמ תינטרסה תאשהו ליאוה ,ךכיפל
רפסמ ,ןלהל ןייצנ .הבחר תיגולויב טבמ-תדוקנ ךותמ תינטרסה הרמהה ךילהתב ןודל תוסנל
:תוחותפ ןיידע ןהש תולאש

ךילהת רקח םאה רורב אל ןיידע ,דחא אתב הרוקמ תינטרסה תאשה יכ ףא
תמרב ותוא ןיבהל שי אמש וא דדובה אתה תמרב יוצימל ןתינ תינטרסה הרמהה
ןיב ןיינעמ ןוימד םייק וז הניחבמ .םלשה םזינגרואה תמרב ףא ילואו המקרה
תמייק םא רורב אל הנקזב ףא .הנקזה תעפות םע תודדומתהה ןיבל ןטרסה רקח
םדאב םג ,לכה תולככ .דדובה אתה תמרל רקחמה תא תמצמצמה השיגל הקדצה
םיאת םנשי קוניתה לצא םגו ,םיריעצ ,ןכ לע ,םהו ןמזה לכ םישדחתמ םיאת ןקז
ץחלה ןיב המאתה תמייקש ליעל זמרנ רבכ .םיפלחתמו םילבתמה םינקז
.ןטרס תוחתפתהל ןוכיסה ןיבל תורבגומ תוקולח רובעל המקר לע יגולויסיפה
.1

תומיאתמה תויצטומה תריבצל יוכיסה לכ-ךס אוה תינטרסה הרמהל יוכיסה םאה
םע תבשייתמ הניא וז תיטסיטטס השיפת יזא תיבויח ךכל הבושתה םא ?דחא אתב
יפ ליכמ רבכע .םדאבו הדבעמ תויחב תותאש תוחיכש לע םייתאוושה םינותנ
ונל עודי אל ןכ ומכ .ךרעב 25 יפ רצק וייח ךרואו םדאהמ םיאת תוחפ 2,000
.רבכע יאתל םדא יאת ןיב תויצטומ תעפוהל תושיגרב םייתועמשמ םילדבה לע
המוד (םינקז0 שולש-םייתנש ינב םירבכעב םילודיגה תוחיכש יכ אצמנ הנהו
םילוקיש ךמס לע יופצהמ רתוי 50,000 - יפ ;70-60 ליגב םישנא לש וזל
.םיטושפ םייתורבתסה
.2

לש הלועפה ןונגנמל המוד םינטרסמה םינגה ירצות לש הלועפה ןונגנמ םאה
לע םיארחאה ,םינג לש וז תדחוימ החפשמל שי אמש וא םירחא םינג ירצות
רצותה לש הלועפה ןונגנמ תמרב םג םיידוחיי םינייפאמ ,אתה לש הקולחה תרקב
הלא הרקב ימרוגמ קלח תוחפל יכ ררבתמ תונורחאה םינשב .ינובלחה
תידוקפתה הדיחיה ,רמולכ ,דואמ בכרומ "חיש-וד" םמצע ןיבל םניב םימייקמ
לולכמ והז ,דדובה ןובלחה לש וז הניא ותלועפ תא תרקבמו א"נדל תרשקנה
לכל .םינוש הרקב ימרוג לש ספיספמ וא תוהז תודיחי-תתמ בכרומ תויהל לוכיש
הברה תובכרומה ,ךכיפל .םינגה לע תרחא העפשה תויהל הלוכי הזכ ףורצ
תתל שיש השדח תיגולויב תוכיא םירצוי םינוש םינג ןיב תרושקתה תלוכיו
.תעדה תא הילע
.3

יעמה ,המגודל ?תונוש תומקר ןיב םילודיג תוחיכשב רעפ םייק עודמ ,ףוסבלו
םיעטקב ,םיפושח םהינש ,יתמקרה םנבמב דואמ םימוד קדה יעמהו סגה
תדדמנה םיאת לש תרבגומ הפולחת תמייק םהינשבו הביבס התואל ,םימייוסמ
וינפ חטשו סגה יעמהמ הברהב ךורא קדה יעמה יכ ףא ,הנהו .םירופס םימיב
הברהב הלודג סגה יעמה לש תותאשהש תוחיכש תאז לכב ,רתוי לודגו חתופמ
ןוכיס תגרדב תאצמנ המקרהש לככש איה רבדה תועמשמ םאה .קדה יעמה לש וזמ
"תויטנג תונכות" לש רתוי תוללכושמ תוכרעמב תדיוצמ איה ןכ רתוי ההובג
?התועיגפ תא תוניטקמה
.4

םינשה תורשע תצורמב השע תינטרסה הרמהה ךילהת לש םייטנגה םיטביהה רקח ,םוכיסל
ונינפל לומתא לש קפואה לא ונברקתהב ,דימת ומכו ;תקתרמו הכורא ךרד תרבכ תונורחאה
.םישדח םיקפוא

רודגיבא לאומש
ןושש-ןב
1990 4 ד"ל עדמ
168-172 'מע

לעבו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה רגוב אוה (S.A. Sasson) ןושש-ןב רודגיבא לאומש
הטלוקפב ןטרס רקחו תייוסינ האופרל הקלחמב ריכב הצרמ אוה .המעטמ רוטקוד ראות
שדקומ רמאמה .תינטרסה הרמהה ךילהת לש םייטנג םיטבה רקוחו וז הטיסרבינוא לש האופרל
.תמאל הנמאנ תרקוח סופ תור ר"ד לש הרכזל

.אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Scientific American SEPTEMBER 1996**ALL CANCER ISSUE
Israel Cancer AssociatioN
American Cancer Society
Tumor Suppressor Genes
Cellular events in carcinogenesis
Better Understanding of Low Oxygen and Genetic Expression In
Tumors Likely to Yield Improved Cancer Therapy Techniques
Environmental Influences of Cell Mutations


םיילוש תורעה
תאמ "ךפוהמב הקיטנג" ואר ,Restriction Fragment Length Polymorphism תטיש
.245-236 'מע ,1988/9 ,6-5/ב"ל עדמ ,סופ תור
.1
.268 'מע ,1989/90 ,6/ג"ל "עדמ" ,"ףוגה וא ףיגנה - ןגוקנוא" :ואר
.2
'מע ,1987/8 ,4/א"ל "עדמ" ,ינש השמ תאמ "םינגסנרטה םירבכעה" :ואר
.190,173-168
.3
.וז תרבוחב טרנר דג תאמ "ןוכיס ימרוגו תוחיכש - ןטרס תולחמ" "ואר
.4למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©