תרחא תיווזמ תופורתהלידגה יכילהת לע םיחקפמה םידחוימ םינג םייוצמ ונלש יתשרותה רמוחב
,ןטרס יררועמ םינג- םינגוקנואל םתוא תכפוה הלא םינגב העיגפ .םיאתה תוקלחתהו
םימרוג םהמו הלא םינג םילעופ דציכ .אתה לש תינטרס הרמהל םיאבמ םהירצותש
לע םידבוע ונצראב ?ןטרסה תלחמל תמרוגה םהלש הניקת יתלב תוליעפל םיאבנמה
.םינגוקנוא ה םתוליעפ קותישל תוידוחיי תופורת חותיפ

אובמ
הריאממ הרמה
?םינגוקנואה םהמ
םיניטסופריט
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

אובמ


.םלועה יבחרב יעדמ דסומ לכב טעמכ ,תרחא הלחמ לכמ רתוי ,ןטרסה תלחמ תרקחנ םינש הזמ
ךילהתה תנבה םע קר לוחת הז ךבוסמו בכרומ חטשב תיתועמשמ תומדקתה יכ לכל רורב
תנבהב רושקה עדיב תוצצופתה הלח תונורחאה םינשב .תיתלוקלומהו תיאתה המרב ינטרסה
תועיבקב רקובמ םלודיגש םילמרונ םיאת הלא םא ןיב ,םיאת לש תוקלחתהו הלידג יכילהת
םא ןיבו ,םידימתמ הרקבו ןונכתל ףופכ ךא ץאומ םלודיגש ,תקלחתמ המקר יאת וא ,תונקידבו
.הרקב ללכמ ואצי םתוקלחתהו םלודיגש םיריאממ םיאת הלא

הריאממ הרמה


.הנורחאב תררבתמו תכלוה וז הלאשל הבושתה ?ינטרס אתל ךופהל ילמרונ אתל םרוג המ
תוקלחתה לע הרקבה דוביאל םיארחא ,םינג לש תיסחי-ןטק רפסמב םייוניש יכ רורב םויה
יח רוצי לכ לש יתשרותה רמוחב םייוצמ , םינגוקנוא-וטורפ םינוכמה הלא םינג .םיאתה
הלא םינגב העיגפ .אתה תוקלחתה לש קיודמ "םינמז חול" לע םיחקפמ םהירצותו ,ןיערג לעב
תוברתהו תוקלחתהל ךכמ האצותכו תוקלחתהה יכילהת לע הטילשה דוביאל םורגל הלוכי
םינג - םינגוקנואל םיכפוה םה ,םיעגפנ םינגוקנוא-וטורפה רשאכ .םיאתה לש םירקובמ יתלב
.ןטרס יררועמ

םייוניש םילח רשאכ םרגהל הלוכי ,ינטרס אתל ילמרונ את תכיפה רמולכ ,תינטרס הרמה
תויצטומ מ האצותכ םבורב םימרגנ הלאכ םייוניש .ןגוקנואל ותוא םיכפוהה ןגוקנוא-וטורפב
םירקמב .עוגפה ןגה ירצות - םיניאטורפוקנוא - םיניקת יתלב םינובלח תריציל תומרוגה ,
ףיגנה ,וייח רוזחמ תא םייקל תנמ-לע ,עודיכ .םיפיגנ ידי-לע םרגהל העיגפה הלוכי םימיוסמ
וכותב הברתמ ,ןסכאמה אתה לע ףיגנה טלתשמ םירקמה בורב .יאקדנופ אתל רודחל בייח
אלא ,אתה לע טלתשמ אוה ןיא םימיוסמ םירקמב ךא .אתה תומל םרוג ךכ ךותו הצוחה ץרופו
יתלב קלחכ לופכש ומע רבועו יאתה א"נדב בלתשמ יפיגנה א"נדה :תחא תכרעמכ ומע לעופ
.ונממ דרפנ

םורגל םילולע םה ,ןסכאמ את לש א"נדל םתופרטצה ךילהתבש ,םיפיגנ רפסמ םיעודי םויכ
עצבתהל יושע רבדה .םינגוקנואל םינגוקנוא-וטורפ תכיפה לש ךרדב אתה לש תינטרס הרמהל
א"נדל ףרטצמ ףיגנה רשאכ הרוק ,םירקוחה םירובס ךכ ,רתויב החיכשה ךרדה :םיכרד רפסמב
םירקמב .הנוש הרקב תכרעמ לש הטילשל ןגה תא איבמ ךכבו ,ןגוקנוא-וטורפל ךומסב יאתה
- םיניאטורפוקנוא לש תפדוע הריצי .היוצר יתלב תומכב - ןגה רצות - ןובלחה רצונ הלאכ
כ ףא שמשל םילוכי םיפיגנ .ןלהל ביחרנ ךכ-לעו ,תינטרס הרמהל האיבמ - םינגוקנואה ירצות
יאת א"נד עטקמ יארקאב םמע תאשל םיפיגנ םילוכי ןסכאמ אתמ םררחתשהב .םינגוקנוא יאשנ
,"םימת" ןגוקנוא-וטורפ ליכהל לולע הז עטקמ .שדח ןסכאמל םמע "דדונ"ו םהלש םונגל דמצנש
ךותב ףיגנה בלתשמ רשאכ ,ךכו .תיפיגנה הרקבה תכרעמ תחת ותויהב "םילא" ןגוקנואל ךפוהש
הרושק ןגוקנואל ןגוקנוא-וטורפ תכיפהל תפסונ ךרד .ןגוקנוא וב לתוש אוה ,ןסכאמה א"נדה
יאתה א"נדל יפיגנה א"נדה לש תופרטצהה תדוקנ םא .יאתה םונגב ףיגנה תובלתשה םוקמב
ותוא הנשמו ןגה ףצר תא ףיגנה עטוק ותובלתשהב ירה ,ןגוקנוא-וטורפ ךותב תמקוממ
ךפוה ליעל ונינמש םירקמה לכב .הניקת יתלב תוליעפ לעב יוגש ןובלח תריצי - האצותהו
יוניש ידי-לע םא ןיבו ,וב םילחה םייוניש ידי-לע םא ןיב ,ןגוקנואל ןגוקנוא-וטורפה
.הניקת יתלבה ותלעפהל האיבמה ,הנוש הרקב תכרעמל ךומסב א"נדה ינפ-לע ומוקימ
תולחמ תועודי .םימוסומורכ תריבשמ האצותכ םג ןגוקנואל ךופהל לוכי ןגוקנוא-וטורפ
ךרדב םייוחיאו םימוסומורכ תריבשמ האצותכ תומרגנה ,תומיוסמ תוימקל ןהיניב ,תוריאממ
הביבסל ופרטצהבו ,ןגוקנוא-וטורפ תברקב הריבשה תדוקנ היוצמ םירקמה בורב .הנוש
יונישל האיבמה ,הנוש הרקב תכרעמ לעב רז ןג םע בלתשהל יושע אוה השדח תימוסומורכ
.ןגה ירצות תוליעפבו תומכב

?םינגוקנואה םהמ


,םינגוקנוא-וטורפ םתוא םהמ ןגקנואל .ןגוקנוא-וטורפ תכיפה ךרד תא הבחרהב ונרקס הכ דע
?דציכו תינטרס הרמהל תמרוג םהב העיגפ עודמו

התליחתש תללוכ תכרעממ קלחכ דדובה אתה תא תוארל ונילע ,וז הלאשל הבושת לבקל ידכ
יתלבה רשקבו ןילמוגה יסחיב הפוסו הל ךייתשמ אוהש המקרב הכשמה ,ותוא םיפיקמה םיאתב
הרוצב דקפתל תבייחש תכבוסמ תכרעמ יהוז .יאת-ברה רוציב תוכרעמהו םיאתה ןיב יעצמא
תומיוסמ תולוקלומל תודות רשפאתמ הזכ קיודמ דוקפת .תואיגש אלל תקיודמו תרדוסמ
ירמוח תויהל תולוכי הלא תולוקלומ .םהיניב עדימ ריבעהלו םיאתה ןיב רשקל ןדיקפתש
אטבתמ יתביבסה עדימה תרבעה לש ןושארה בלשה .דועו ,לודיג-ימרוג ,םינומרוה ,ןוזמ
חטש לע םקוממה םיאתמ ןטלוק ןיבו הלא תולוקלוממ תחא ןיב (היצקארטניא) ןילמוג תלועפב
,יאת ךות (לנגיס) תותיא רצונ תאז תובקעבו ןטלוקה תא הליעפמ וז תורשקתה .אתה ינפ
.ןיערגב וא המסלפוטיצ ב ןפוסו אתה םורקב ןתליחתש תוימיכויב תויוליעפ תרשרש ורקיעש
םרוג ןיב תורשקתהה .םהינטלוקל לודיג-ימרוג ןיב ןילמוגה תוליעפב זכרתנ וננויד ךרוצל
,תוימיכויב תובוגת תרשרשל האיבמ ,אתה םורק לע םקוממה ןובלח אוהש ,ונטלוקל לודיגה
.ולופכש תקספהל וא א"נדה לופכשל םיאיבמה ,ןיערגב םינג יוטיב לש םייוניש םילח הפוסבש
.לודיגה ימרוגל םינטלוקה רפסמ תוסיו לש ךרדב בורל תישענ הלא םיכילהת לע הרקבה
,לודיגה ימרוגל םתורשקתה תובקעב יאת ךותה תותיאה תרבגהל םרוג םינטלוק לש בר רפסמ
.תובר את תוקולחל האיבמה ןיערגב םינג לש תרבגומ הלעפהל - ןאכמו

םידדוקמה םינג םתוא לש הניקתה םתוליעפב היולת םיאת לש הניקת תוקלחתהש םידמל ואצמנ
םינגוקנוא-וטורפה יכ רורב םויכ .םינגוקנוא-וטורפה םה הלא - לודיגה ימרוג לש םינטלוקל
םינובלחל ףאו םמצע לודיגה ימרוגל אלא ,לודיג ימרוג לש םינטלוקל קר אל םידדוקמ
ררבתה ךכל ףסונ .אתה תקולח לע םיארחאה ןיערגב םינג םתוא לש תואטבתהה תא םירקבמה
,יאתה תותיאה תרבעה ךילהתב חתפמ םיזנאל דדוקמ םינגוקנוא-וטורפה ןמ קלח יכ הנורחאל
.(ק"טפ) זאניק-ןיזוריט-ןיאטורפ :ומשו ,לודיג-םרוגל ןטלוקכ ףא שמשמ םיבר םירקמבש םיזנא

יוטיב תררוג לודיג-םרוגל דדוקמה ןגב היצטומ .תינטרסה הרמהה ךילהת רהבתהל ליחתמ התע
יורג רצויש ,לודיגה םרוג - ינובלחה ורצות תוליעפ ףדועב אטבתהל לוכיש ולש ןיקת יתלב
יונישל םורגל הלוכי ,לודיג-םרוג לש ןטלוקל דדוקמה ןגב היצטומ .אתה תוברתהל דימתמ
.ונטלוק םע דימתמ רשקב לודיגה-םרוג יוצמ וליאכ ,הלבגה אלל תותוא רדשיש ךכ והנבמב
.תרקובמ יתלבו הדימתמ תוקלחתה :האצותהו

,רתי-תוליעפ לעב םיזנא תריציל םורגל הלוכי ק"טפ םיזנאה תריציל יארחאה ןגב היצטומ
ונממ תענומה הרקב אתב רבוע ק"טפ םיזנאה .אתה לש הדימתמ תוברתהל תוא רצויה בצמ
ןובלחל דדוקמה ןגב היצטומ .יאת ןובלח אוה רקבמה םרוגה .תנסורמ יתלב הרוצב לועפל
,ק"טפה תוליעפ תא רקבל לגוסמ וניאש ןיקת יתלב ןובלח תריציל םורגל הלולע הרקבה
.אתה לש תנסורמ יתלב הקולחל ךכב איבהלו

םיניטסופריט
רשקתמ לודיגה םרוג ,ליעל ונייצש יפכ .אתה תוקלחתהל תותיאה תרבעה ךילהתל רוזחנ
תומייתסמה תוימיכויב תובוגת לש תרשרש תררועמ וז תורשקתה .אתה ינפ לע יוצמה ונטלוקל
תוימיכויבה תובוגתה יטרפ .א"נדה לש תוקלחתהו הינב יכילהת וב תוררועמו אתה ןיערגב
,רומאכ ,אוה םהב םיפתתשמה חתפמה ימיזנאמ דחא ךא ,םירורב םניא וללה
הרושקה ,ןיזוריט תינימאה הצמוחה ןוחריזל םרוג הז םיזנא .(ק"טפ) זאניק-ןיזוריט-ןיאטורפ
תרבעהל תימיכויבה הבוגתה ךשמהל הלא םינובלח ליעפמ ןיזוריטה ןוחריז .םירחא םינובלחל
ןגוקנוא-וטורפב היצטוממ האצותכ םרגיהל הלוכי ק"טפ לש רתי-תוליעפ .אתה ןיערגל תותיאה
:תורחא םילימב ,קסופ יתלב ןפואב אתה תוברתהל תואה תרבעה :האצותהו ,ותוא דדוקמה
תותיאה תרבעהל תינויח ק"טפ תוליעפ יכ תויודעה תוברתמ הנורחאל .אתה לש תינטרס הרמה
.ןטרס תומלוב תופורתל הרטמ שמשל הז םיזנא לוכי ךכו ,תוריאממל

ןוכמבש הימיכויבל הקלחמב ,יקציול רדנסכלא 'פורפ לארשי סרפ ןתח לש ותדבעמב
.ק"טפ םיזנאה תא ובכעיש םירמוח חותיפ לע םידבוע ,תירבעה הטיסרבינואב םייחה יעדמל
לעופ ק"טפ םיזנאהש תולוקלומה תא םיקחמ ,"םיניטסופריט" םשה תא ולביקש הלא םירמוח
לעופ וב ,"יתורחת בוכיע" םשב עודיה בצמ רצונ ךכ .םנבמב ןהילא םיבורק םהש ךכב ,ןהילע
תקספה תועמשמ .ימיכויבה ךילהתה תקספהל ךכב םרוגו ,הנוכנ אלה הלוקלומה לע םיזנאה
.םיניקת תוניימתהו הקולח בצקל הרזח איה ריאממה אתב ךילהתה

תולעופה םויה תולבוקמה תופורתה בורל האוושהב הפורתכ םיניטסופריטה תופידע יהמ
(םיטרטסבוס) םירמוח לע תולעופ זאניק ןיזוריטה תולוקלומ יכ ררבתמ ?א"נד לע ןבורב
ןתוא תא קר וקחיש םיניטסופריט חותיפב תרשפאמה הדבוע ,םיריאממו םילמרונ םיאתב םינוש
םירקוחה ודדוב יקציול 'פורפ לש ותדבעמב ,ןכאו .ריאממה אתב תולעופה תולוקלומ
םיבכעמש םיניטסופריט ומאתוה ןהלו םיריאממ םיאתל תוידוחיי זאניק ןיזוריט תולוקלומ
זאניק ןיאטופה תולוקלומ לש ןקותיש תא ומיגדה םיאת תויברתב תודובע .ןתוליעפ תא
לע קר ידוחיי ןפואב םילעופ םיניטסופריטהו ליאוה ,תאזמ הרתי .ריאממה ךילהתה תקספהו
.םילמרונ םיאתל םיליער םה ןיא ,םיריאממ םיאתב תוליעפה ק"טפ תולוקלומ

יתדבעמ רקחמ לש םינש דוע תושורד יכ םירובס םירקוחה ךא ,תוחיטבמ תוארנ תואצותה
.םייאופר םייוסינל התסנכהלו םייח םירוציב תכרעמה תוליעפ תחכוהל ץמואמו ףיקמ

ןיולס תירמ
4 ד"ל עדמ
1990
204-205


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Oncogenes and Cancer
Mutations
Low Oxygen and Genetic Expression In Tumors may Yield Improved
Cancer Therapy Technique


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©