"תרשרשה תבוגת" תטיש - ךרדה תצירפזרמילופה לש תרשרשה-תבוגת
תוימוהיז תולחמ ןוחבאל תויתלוקלומ תוטיש
תיתדיל-םדק הנחבא
ינדיתע ןוחבא
ילילפ יוהיזב א"נד
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

זרמילופה לש תרשרשה-תבוגת


םידדוב םירקמב עיגמו ,ללכ-ךרדב ןטק אוה םיוסמ םונגב ןותנ ןג לש םיקתועה רפסמ
שי ,תולבוקמה תוטישב םיוסמ ןג יוהיזב ךרוצ שי רשאכ ,ךכיפל .םינוילימל וא םיפלאל
.תויתלוקלומה תויצקאירה עוציבל קיפסתש תומכל עיגהל ידכ א"נד דואמ הברה קיפהל
PCR=Polymerase תקינכט) זרמילופה לש תרשרשה-תבוגת הנוכמה ,גיצנש השדחה הקינכטה
יוצמ אוה םא םג ,םיוסמ ןגמ לבקלו וז הלבגמ לע רבגתהל תרשפאמ ,(Chain Reaction
הקינכט :תורחא םילימב .תיתלוקלומ הטיש לכב שומישל הקיפסמה א"נד תומכ ,דדוב קתועב
לש דדוב את אוה רקוחה תושרל דמועה המיגדה-רמוח רשאכ וליפא תואצות תלבק תרשפאמ וז
.וז תינכפהמ הטיש יהמ הארנו הבה .קדבנה
דדוקמה ןגה לש םיסיסבה תבוקעמ :המגודל ,םיוסמ ןג לש םיסיסב תבוקעמ ונידיב שיש חיננ
הדבעמב םיניכמ .ןיבולגומהה יביכרממ דחא אוהש ,ןיבולג-אתיב ןובלחה תא
דדוקמה ןגה לש תווצקה ינשב םימקוממה םיסיסבה תבוקעמל םימיאתמה םידיטואילקונוילוא
תא הצמנ התע .ןגה-עטקמ תבכרהל םילחתכ ושמשי הלא םידיטואילקונוגילוא ;ןיבולג-אתיבל
א"נדה תא ףיסונ .קדבנה לש םד-תפיטבש םימודאה םדה-יאתמ א"נדה לש הריעזה תומכה
תעברא תא ףיסונ הלו ,ונבכרהבש לחתה יוצמ הבש ,הנחבמל םדה ןמ וניצימש
וז היצקאירב .זרמילופ-א"נד םיזנאו םיחלמ ,dATP, dGTP, dCTP, dTTPםידיטואילקונה
Thermus ) םימח םימ תוניעמב יחה דחוימ קדיחב אוה זרמילופ-א"נד םיזנאה רוקמ
תא םמחנ התע .95° ידכ דע תועיגמה תורוטרפמטל דימע הז רוקממ םיזנאה .(aquaticus
°-ל הנחבמה תא ררקנ אבה בלשב .הזמ הז א"נדה ילידג תדרפהל םורגנ ו ,95°-ל הנחבמה
דדוקמה ןגה תווצקב םהיתומוקמל ורבחתי ףדועב םיפסומה םילחתה וז הרוטרפמטב ;50
טעמכ הנרבחתת אל ןה ,ונרחבש ןגל תוילוגס ןכא םילחתה לש תובוקעמה םא .ןיבולג-אתיבל
לעפי וז הרוטרפמטב ;72°-ל הרוטרפמטה תא הלענ התע .קפוהש א"נדב רחא רתא םושל
יעטק ובכרוי ךכו ,ךליאו םילחתהמ ליחתמ אוהשכ ,תינבתה יפ-לע א"נד תינבל זרמילופה
רוציל וב יד תחא הקד ךשמל א"נד לש הינב ךילהת .ןיבולג-אתיב ןגה יעטקמל םיהז םילידג
םישדחה םגו םינשיה םילידגה - 95°-ל הנחבמה תא םמחנו רוזחנ .יוצרה ךרואב תובוקעמ
.ודרפיו ובושי
ורשקתי םקלחו הזל-הז ורשקתי םילידגה ןמ קלח - הקד ךשמל 50°-ל בוש ררקנו רוזחנ
לש םישדח םילידג תינב לש ךילהתה םייקתי בוש ,הקד ךשמל 72°-ל םמחנו בושנ .םילחתל
תוירוקמה א"נדה תולוקלומ לש םילידגה קר-אל תוינבתכ ושמשי התע ךא ,ןיבולג-אתיב ןגה
תרזעב םדוקה הבכרהה רוזחמב ובכרוה רשא ,תורצקה א"נדה תולוקלומ םג אלא ונסנכהש
ןויכמ .PCR-ה תטישב ינוימד ןג לש הבכרה-ירוזחמ השולש ונמגדה .זרמילופ-א"נד םיזנאה
א"נדה תולוקלומ בור ,םייטגרנא םיצוליא ללגב ,בר ןמז תכשמנ הניא א"נדה תכראהש
והצק דע דחא לחת הצקמ עטקה ךרואב היהי עירכמה ןבור השעמל .תורצק הנייהת תובכרומה
רישכמ חתופ וז הבושח היצקאיר ךרוצל .רחבנש ןגה עטק ךרואכ רמולכ ,ינשה לחתה לש
ךילהתה תא עצבל רשפאמה ,(thermo-cycler) "הרוטרפמט-ירוזחמ" רישכמ ארקנה ,דחוימ
היצקנופב התוא אטבל רשפאו ,תולודג תויומכל תוריהמב העיגמ א"נדה תינב .תיטמוטוא
תיתלחתה הלוקלומ ךותמ ולבקתהש תולוקלומה רפסמ f-ו םירוזחמה רפסמ אוה n רשאכ) f=2n
עטק לע זרמילופ-א"נד םיזנאה תועצמאב תרשרש-תלועפ םיליעפמ םא :תורחא םילימב .(תחא
כ (n=40) םירוזחמ 40 רחאל ,הרואכל ,לבקל רשפא ,תחא הלוקלומב םיליחתמו א"נד
יוסינל ןהו ,פ"לפר יוסינל ןה הקיפסמ תאזכ תומכ .א"נדה תלוקלומ לש םיקתוע1.1X1012-
לכונ תולוקלומ לש רתוי-לודג רפסממ אצנ םאש ןבומכ .ליעל ונראיתש תודוקנה תגיפס
תוליעיהו הליעי הכ א"נדה תומכ לש הרבגהה ןיא תואיצמב .רתוי הלודג א"נד תומכ לבקל
הרבגה םג םלוא .יטרואיתה בושיחה יפ לע היופצה וזמ 10%-כ קר איה ךילהתה לש תישעמה
לכ עוציבל תוקיפסמה א"נד תויומכו קדבנה ןגה לש םיקתוע ינוילימ-תואמ תלבקל הב יד וז
PCR תטישב א"נד עטקמ רבגוה םהב םייוסינ לש תואצות תוגצומ .תושורדה תוקידבה
ןמ םיוסמ ןגל ךייתשה רבגוהש א"נדה .השק רוע תלחמב םילוח העשת לש א"נד תומיגדמ
יכ תוארל רשפא ,עבצנו שירקב הסרופורטקלאב א"נדה "ץרוה"ש רחאל .תינוסיחה תכרעמה
.הרבגהה תוילוגס לע עיבצמה ,ידוחיי טעמכ םג אוהש ירקיע הרבגה-ספ םייק המיגד לכב
ןתינ התרזעבש ,תיתלוקלומה היגולויבה הדשב ךרד תצירפ הווהמה הטיש ,אופיא ,ונידיב
לש םיסיסבה תבוקעמש יאנתב ,יח רוצי לכמו יוצר ןג לכמ א"נד לש תורכינ תויומכ לבקל
םירקמה בורב ןתינ ,ידוחיי ךילהתהש ןוויכמ ,תאזמ-הרתי .העודי (ול המוד ןג וא) יוצרה ןגה
תוחפ ךשמנ ולוכ ךילהתה . PCR-ה ךילהת ירצות ךותמ א"נד תבוקעמ תעיבקל יוסינ עצבל
.דחא םוימ
תולחמ ימרוג ןוחבאב תושידחה תויתלוקילומה תוטישה תא םשייל רשפא םויכ רבכ
תוטישה ןמ המכ-יפ תוריהמ ולא תוטיש .תוינגרוא תולחמו תויתשרות תולחמ ,תוימוהיז
לש קיודמ יוהיזל הדיחיה ךרדה תא תווהמ ןה םירקמ הברהבו ,תודבעמב תוטוקנה תוקיתווה
תוינשדחה תויתלוקלומה תוטישה דציכ תומגוד רפסמב שיחמנ .תוינגרואו תויתשרות תולחמ
.םילוחה-יתבב יתנחבאה ךרעמב הכפהמל דיתעב איבהל תולוכי

תוימוהיז תולחמ ןוחבאל תויתלוקלומ תוטישי"ע תומרגנה תובר תוימוהיז תולחמ
ןימה תא תודקופ םיפיגנו םיקדיח ,םיליפט
יכרד .בר לבסו קזנ ול תומרוגו ישונאה
תולחמה ןמ תובר לש הנחבאהו יוהיזה
תעיבק לע םויה דע תוססובמ תוימוהיזה
תוקידב ;אפור לש תיאופר הנחבא
(המר) לייכ תעיבק לע תוססובמה תויתדבעמ
תוקידב ,םוהיזה םרוג דגנכ םינדגונ לש
ולודיג י"ע הלחמה םרוג דודיב ,תוימיכויב
ותודימע תעיבקו םימיאתמ לודיג-יעצמב
ךשמנ הקידבה ןמז .הקיטויביטנאל
םימרוג יבגלו ,םימי רפסמ ללכ-ךרדב
תוקידבה ;רתוי-ךורא ףא אוה םייפיגנ
תא דדובל ןתינ אל םיתיעלו ,תיסחי-תורקי
תא חיכוהל קר אלא ומצע הלחמה םרוג
.ןיפיקעב ומויק

םויכ .םדא-ינב ינוילימב תעגופה ,רתויב הצופנ "ןימ-תלחמ" איה ,המגודל ,הביזה תלחמ
תלבקתמה השרפהב :ךכ השענ רבדה .םימי 3-כ םיכשמנה םיבלש רפסמב הלחמה תא םינחבאמ
םיערוז .הלחמה-יקדיח תוחכונל תיפוקסורקימ תיפצת םיכרוע הלחמב דושח לש ןימה-רביאמ
היצקאיר םיעצבמ תרחמלו ,םיקדיח וב םילדג םא ןוחבל ידכ דחוימ עצמב השרפהה ןמ םגדמ
Neisseria ) הביזה יקדיח םה ולדגש םיקדיחה םא תוהזל ידכ תדחוימ תימיכ
תוגופסה תויקסיד תוחכונב םעפה ,ודדובש םיקדיחה תא תינש םיערוז .(gonorrhoeae
םא רקיעבו םישיגר םיקדיחה הלא םירמוחמ ימל אדוול ידכ ,םינוש םייטויביטנא םירמוחב
.הביזה יקדיח בור תא דימשמה יטויביטנאה רמוחה אוהש ,ןיליצינפל םישיגר םה
ןמ ואר) PCR-ה תטישב שומיש תרזעב תועש ךות ולא תולאשל הבושת לבקל ןתינ םויכ
:PCR תויצקאיר יתש םיכרוע הז א"נדל .א"נד םידדובמ ,ןימה-ירביאמ תחקלנה השרפהה
רתויב םיידוחיי א"נד יעטקל םימילשמ םידיטואילקונוגילוא גוזב םילחתכ םישמתשמ תחאב
םיקדיחל הנקמה ןג לש ילוגס עטקל םימילשמ םילחת גוזב םישמתשמ הינשבו ,הביזה קדיח לש
ןחבמ םיכרוע ,םייתעשכ תוכשמנה ,PCR-ה תויצקאיר םויס רחאל .ןיליצינפל תודימע
ירצותב םיעבוק םיילוגסה םיאלגה תועצמאב .PCR-ה ןמ תומיגדב ואר) תודוקנ-תגיפס
םא םילגמ הינשה היצקאירה ירצותבו ,הביז יקדיח השרפהב ויה ןכא םא תחאה היצקאירה
,םייויטקאוידר-אל םיאלגב םישמתשמ רשאכ .ןיליצינפל תודימעל ןג שי םגדמבש םיקדיחל
,הביזה-יקדיח יאשונ יוהיזל ןחבמ תואצות תוארנ .תועש 6 ךותב הקידבה תא םייסל ןתינ
תואצותה םושיי .ןיליצינפל תודימע הנקמה ןגה תא םיאשונה םיקדיחה יוהיזל ןחבמ ףאו
,ןיליצינפל תושיגר הנקמה ןג אשונה קדייחה רתוא םלצא רשא םיקדבנ םתואש ךכב אטבתמ
.תורחא תויטויביטנא תופורתב לפטל שי םירחאב ,ןיליצינפב ולפוטי
תואצות .(AIDS) שכרנה-ינוסיחה-לשכה ףיגנ יאשונ יוהיזל ףא םויכ םישמתשמ PCR תיצקאירב
ףוגבש םינדגונ תרזעב ףיגנה תא תוהזל ןתינש ינפל םייעובשכ תולבקתמ הז ןחבממ תויבויח
,הליעפ-אל הרוצב ףיגנה יוצמ םפוגבש סדייא ףיגנ יאשונ תוהזל רשפאמ ףא ןחבמה .הלוחה
.תרחא הטיש םושב ןוחבאל ןתינ וניאש רבד
.תיאופרה היגולויבורקימה הדש לכב טשפתהל ליחתמ ולא תויתלוקלומ תוטישב שומישה
,םיפיגנו תוירטפ ,םיקדייח לש בחר ןווגמל תוילוגס תובוקעמ יוהיזל תורתוח תובר תודבעמ
יכ הארנ .דועו םירביא-ילתשומ םיפקותה םיפיגנ ,םייעמ-תולחמל םימרוגה םיקדיח םהיניב
תודבעמב תיגולוירטקבה טחמהו רגאה תויחולצמ קלח ולא תוטיש ופילחי קוחר-אלה דיתעב
.םיקדיח יוהיזל תויגולויבורקימה

תיתדיל-םדק הנחבא


דועו ,קהבומ יתשרות יפוא תולעב ןהש תולחמ 3000-כ תורכומ תויתשרותה תולחמה ןיבמ
תרזעב םויכ תוהזל ןתינ ולא תולחממ ןטק קלח קר .יתשרות דוסי םע תורחא תובר תולחמ
,ונתריקס תליחתב ונרכזהש ,פ"לפרה תטיש .ןוחבא ךרד ןיידע ןיא ןבורלו ,תולבוקמה תוטישה
,(Cyctic Fibrosis) תיתייסכ תפייל ןהיניבו תולחמ רפסמ רותיאב רזע-ילכ םויכ תשמשמ
ןמ קלחל ,םלוא .דועו תישמרח הימנא ,הימסאלת-אתיב ,(Huntington) ןוטגניטנה תלחמ
וניאש הזכל הלחמל םרוגה יוצמ וב עטקמה ןיב ןיחבמה פ"לפר ןמס ןידע ןיא וללה תולחמה
וניא ןכלו ,הלחמה םרוגל הברקב וניא פ"לפרה ןמס תורחא תולחמ יבגל .הלחמל םרוג
ןגה תוחכונ לע רוריבב םיעיבצמ םניא ותוחכונ וא ורדעה ,רמוא הווה ,ויד יוויטמרופניא
,םיסיסבה-תבוקעמ תעיבק םע בולישב ,PCR-ה תטיש ,ךדיאמ .ורדעה לע וא הלחמל יארחאה
.תיתשרותה הלחמל םרוגה תוחכונ רבדב תיעמשמ-דח הבושת תתל קוחר-אולה דיתעב לכות
,הרישיה םיסיסבה תבוקעמ תעיבקו PCR-ב שומישה ויהי ,תולחמה-ימרוג םינגה והוזי רשאכ
םימרוגה םינג יוהיזל ולא תוטישב םישמתשמ םויכ .וללה תולחמה ןוחבאל תופדעומה תוטישה
דואמ טעמ תשרוד PCR תטישש ןוויכמ .תורופס תויתשרות תולחמב קר הלחמ תואטבתהל
תא .רבועה ןמ םיאת לש טעומ רפסמ הבו ,הקידבה עוציבל תירעזמ תומכב יד ,אצומ-רמוח
א"נדה תא םיצממ םיאתה ןמ .הלפהל ןטק ןוכיס ובש ךילה - הילשה יאתמ םיחקול המיגדה
םיאלג תרזעב א"נדה תא םיהזמ PCR-ה ךילהת םויס םע דימ .PCR תייצקאיר וב םיעצבמו
םיוושמ תועש רפסמ ךות .םיסיסבה תבוקעמ תא וב םיעבוקו ,תודוקנה-תגיפס תטישב ,םימיאתמ
םא םיעבוקו ,שקובמה ןגה תבוקעמל רבועה-יאתמ החקלנש םיסיסבה תבוקעמ תא בשחמ תרזעב
תוטישב .הלחמה תואטבתהל תמרוגה היצטומ אשונ וא אירב ןג אוה רבועה לש קדבנה ןגה
.ןוירהה תליחתמ דבלב םייעובשכ רבועב תיתשרות הלחמל ןג םויק אדוול ןתינ ולא תוינשדח
לשמל ומכ ,ינשדח לופיט תתל וא ,ןמז-דועבמ הלוח רבוע ליפהל םא טילחהל רשפאי הז עדימ
היהי ןתינ םינש 5 ךותב יכ הארנ .הלחמה תא אפרל תוסנל ידכ ,תימחר ךות םצע-חמ תלתשה
.תויתשרות תולחמ לש בר רפסמ וז ךרדב ןחבאל

ינדיתע ןוחבא


םייוצמ היסולכואב .שפנ לכל הווש וניא תומיוסמ תולחמב תולחל יוכיסה יכ םויה עודי
שארמ ונעדי וליא .תומיוסמ תולחמל רתי תפישחל םהל םימרוגש םינג םיאשונה םיטרפ
םיללאהש ינפמ תונוש תולחמב תולחל םילולע םימיוסמ (םיללא) םינג לש םיעפומ יאשונש
י"ע ירה ,(הלא םיללא םיאשונ םניאש) םירחאמ רתוי םישיגר תויהל םהל םימרוג םיאשונ םהש
ששחה תא דואמ ןיטקהל ונלוכי ,םיאתמ םייח-חרואו התואנ הנוזת ומכ ,ענמ-ידעצ תטיקנ
תחא בל תלחמ יבגל .דועו ןטרס ,בל-תולחמ ומכ תולחמב רבודמ .ולחי םנמוא הלא םישנאש
יכ ררבתמ .הרבחב םינוש םיטרפ לש יאופרה דיתעה תא תוזחל תורשפא םויכ רבכ ונידיב שי
ןגה לש םיוסמ ללא םיאשונ (coronary heart disease) םיקרועה תשרט ילוחמ לודג קלח
יכ דעומ דועבמ םדא עדי וליא .בל תלחמב תולחל רתי-יוכיס םהל הנקמה ,LDL-ל ןטלוקל
םיקרועה תמיסחמ תעבונה) תילילכ בל תלחמב תוקלל תושיגר ול הנקמה ללא אשונ אוה
תוליעפב קוסיע ,המיאתמ הטאיד ץומיא לש ךרדב התעינמל לועפל היה לוכי ,(םיילילכה
.דועו ןושיעמ תוענמיה ,תינפוג

לש םינגה םא ,ראשה ןיב ,עובקלו הדילל ךומס א"נדה תא קודבל ןתינ ,ליעל ונראיתש יפכ
רקס עצבל דיתעב היהי רשפא ךכ .תרחא וא וז הלחמב תוקלל תושיגר ול םינקמ קדבנה טרפה
.תונושה תולחמל םתושיגר תא עובקלו םיבושח םינג לולכמ םהב קודבל - םידולייה לכב
.תוידיתע תוקידבל רמשיי אוה םש ,דחוימ "קנב"ל סנכיהל לכוי דוליימ הצוממה א"נדה םגדמ
ןוכיס תגרדב תולחמ רפסמל תושיגר ,תומקרה גוויס ,םדה-גוס תא עובקל ןתינ הז םגדמ ךותמ
ךרוצ אלל תאז לכ - העודי ולש א"נדה יסיסב תבוקעמש ןג לכ לע רחא עדימו ,ההובג
םוחתל בורקה דיתעב רבכ קפס אלל הנרודחת ,תויתלוקלומה תוטישה .האפרמב רוקיבב
שדח ןדיעל ךרדה תליחת יהוז .תיגולוימדיפאה האופרהו תענומה האופרה ,תירוביצה האופרה
.יופירב הרזעל המצוע-בר רזע-ילכו ,תיאופרה הנחבאב

ילילפ יוהיזב א"נד


שומישה .ילילפ יוהיזל תודבעמב תוגוהנה הנחבאה תוטישמ תחאכ םויה רבכ תשמשמ PCR תטיש
וא רוע-תוסיפ ,תורעש עשפה תריזב םייוצמ םהב ,חצר וא סנוא לש םירקמב לבוקמ הב
.חצורה וא סנאה לש ערז-ימתכ
םייוצמ א"נדה ךותב .א"נדה תא תוצמל ןתינ םהמ ,םיאת 10-3 ןיב םיוצמ תדדוב הרעש שרושב
תטישב םיהזמו PCR תטישב םיברמ םתוא רשא ,טרפל טרפמ הבר תונוש ילעב םירוזא
הלא םירוזא ןיב תוהז תמייק םא קודבל רשפא םימיאתמ םיאלג תרזעב ."תודוקנה תגיפס"
םירוזאב רבודמו ליאוה .דושחה לש א"נדב םירוזא םתוא ןיבל ,לשמל ,הרעשה תמיגדמ
.תיספא איה רחא טרפ ןיבל המיגדה ןיב תאזכ הפיפחל יוכיסה ירה ,טרפל טרפמ תונוש-יבר
רמוחה םא 99.9% לש ןוחטיב-תגרדב הבושת ונל תתל ,ךכיפל ,הלוכי תואצותה תאוושה
.דושחל םיאתמ עשפה תריזב אצמנש

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Polymerase Chain Reaction (PCR
Genotype Determination with RFLP's
-PCR Genomic Fingerprinting Home Page
New Blood Screening Method Being Evaluated -using PCR


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©