םייח-ילעבב ינוירדנוכוטימה א"נדה


אובמ
ינוירדנוכוטימה א"נדב יתלוקלומה ןועשה קותקת
םדאב ינוירדנוכוטימה א"נדה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


אובמ

םייח-ילעבב ,רתויב הכוראהו רתויב הרצקה ינוירדנוכוטימה א"נדה תלוקלומ ךרוא ןיב לדבהה
ןיב רתוי-בושח לדבה . םידיטואילקונ תוגוז לש םידדוב םיפלא לע הלוע וניא ,וקדבנש
יסחיה םמוקימב םייונישמ האצותכ ,םהלש םינגה רדסב יונישמ עבונ םינוש םיניממ תולוקלומ
.הלוקלומה ךרואל םינוש םיעטק לש

,םינג לש רדס ותוא םהלש ינוירדנוכוטימה א"נדה תולוקלומב םיליכמ ,תוילוחה-ילעב לכ
תוגוז 16,400±200 אוה הלוקלומה ךרוא וקדבנש םיקנויה ינימ לש עירכמה בורה ברקבו
.םידיטואילקונ
ינוירדנוכוטימה א"נדה תלוקלומ ךרואל םידיטואילקונה לש האלמה תבוקעמה ,םיקנויה ברקב
:םינימ השולשמ ,(דחא טרפמ החקלנש המיגדה - רמולכ) תחא הלוקלומ יבגל הכ-דע הראות
רשפא תבוקעמה תרזעב .(םידיטואילקונ תוגוז 16,569) םדאהו הרפה ,יוצמה רבכעה
לש קיודמה םכרוא תא עובקלו ,עוקיבה ימיזנא לכ לש הרכהה ירתא תא שארמ-תוהזל
דיטואילקונה תא תורישי תוהזל רשפא ,םינוש םיפ"לפר םיוושמ רשאכ .םינושה םיעטקמה
הרכהה-ירתא רוזיפש ,תבוקעמב ןויע ךותמ ,םיחכונ ןכ-ומכ .היצטומ ה הלח ובש יפיצפסה
גציימ םגדמ םתסה-ןמ םיווהמ םהב םיללכנה םידיטואילקונהש ןאכמו יארקא ןכא אוה םינושה
.םידיטואילקונה ללכ לש

ינוירדנוכוטימה א"נדב יתלוקלומה ןועשה קותקת


תובוקעמה תאוושה תרזעב השענ ינוירדונוכוטימה א"נדב יתלוקלומה ןועשה-בצק בושיח
,ףתושמה רוקמה לש ומויק זאמ ףלחש ןמזה עודי םהיבגלש םינימ ינשמ תוחוקלה תומיגדב
ןיב ענ יתלוקלומה ןועשה לש קותקתה-בצקש אצמנ תוקידבה לכב .םינבואממ תויודע ךמס-לע
לכב תויצטומ עברא דע םייתש לש עצוממ - רמולכ ,הנש ןוילימב םייוניש לש 4%-ל 2%
וניא ןועשה בצקש עבקנ רתוי-תוקיודמ תוקידבב .םידיטואילקונ תוגוז 100 וכרואש עטק
- יוניש אלל ראשנ הלוקלומה ללכ יבגל עצוממה ךא ,הלוקולומה לש םינוש םיקלחב דיחא
םייח-ילעב לש תורחא תוצובקב ושענש תואוושה רפסמ יפל .הנש ןוילימל םייוניש 4% דע 2%
שמתשהל רשפא ,תיסחי - ריהמ אוהש ,הז בצק ללגב .םייחה ילעב לכל ףתושמ הז בצקש הארנ
וניא וכרוא םא ,ףתושמה רוקמה לש ומויק זאמ רבעש ןמזה תא רזחשל ידכ םילדבהה רפסמב
םילדבה ,רתוי-תמדקומ הפוקתב םייק היה ףתושמה רוקמה םא .הנש ןוילימ 10-5 לע הלוע
.ומויק זאמ ףלחש ןמזה-קרפל ןמיהמ ןדמוא קפסל םילוכי םניא תידיטואילקונה תבוקעמב
תויהל התיה תביח המודקה תבוקעמה ןכל .תובקנה ךרד קר םינוירדנוכוטימה םישרומ רומאכ
,םיאצאצ הל ויהש קר-אל ,םויה דעו םייחב התיה איהש זאמ ,ורבעש תורודה לכבש ,הבקנ לש
.רתוי-םודק ןימל םג ךייתשהל הלכי הבקנה .הבקנ התיה רוד לכב םהמ דחא תוחפלש אלא

,הלכי איה .תפתושמה תבוקעמה לש המויק ןמז ינפל תורקל הלכי אל םינימה ןיב הדרפהה
ןיב ינוירדנוכוטימה א"נדה תובוקעמב הפיפח רסוח םילגמ םא .וירחא תורקל ,ןבומכ
,תויסולכואה ןיב םיטרפ יפוליח ןיאש חינהל םיבייח ,ןימ ותואל תוכיישה תונוש תויסולכוא
.דבלב םירכזל םילבגומ םה ,םיפוליח םנשי םא ,וא

םיטרפב תואצמנה תונושה תובוקעמהש ריבס ,םינימ ןיב דירפמה יתוברתהה דודיבה ללגב
לש רבעמל תורשפא .םירחאה םינימל םיכיישה םיטרפב ועיפוי אל דחא ןימל םיכייתשמה
,םיבורק םינימ ןיב תורקל הלוכי רחא ןימל דחא ןיממ ינוירדנוכוטימ א"נד לש תובוקעמ
) סירפ רקוחה ידי-לע המסרופ הז בצמל הפי המגוד .םיינויח םייאלכ-ינב הרקמב םהל שיש
Mus musculus) ,יוצמה רבכעה ינימ ינש לש ינוירדנוכוטימה א"נדה תא הושהש (Ferris
א"נדה תקידבב .הנש ןוילימכ ינפל הזמ הז ודרפנ םהש הארהו ,(Mus.domesticus-ו
םינימה ינש ןיב םויכ דירפמה לובגה-וק ירבע ינשמ וללה םירבכעה לש ינוירדנוכוטימה
אוהש ,לובגה-וקל םורדמ קר אל אצמנ דחא ןימ לש ינוירדנוכוטימה א"נדהש אצמנ ,הינדב
קלחל יכ הנקסמה ןאכמו .ינשה ןימה לש הצופתה םוחתב ,ונופצמ םג אלא ,ולש הצופתה םוחת
.ימורדה ןימה לש תומודק תוהמא וא תוהמא ויה ינופצה ןימה ירבכעמ

םדאב ינוירדנוכוטימה א"נדה


,םדאב התשענ ינוירדנוכוטימה א"נדה לש תונושה תובוקעמה יבגל רתויב תטרופמה הדובעה
לש הטיסרבינואב הימיכויבל הקלחמהמ ,(A.C. Wilson) ןוסליו ןלא 'פורפ לש הדבעמב
לש ינוירדנוכוטימה א"נדה תובוקעמ וושוה רקחמה לש ןושארה בלשב .ילקרבב הינרופילק
.הזמ הז ודרפנ םה יתמ ררבל הרטמב ,ןוביגהו ןטוא-גנרואה ,הלירוגה ,הזנפמישה ,םדאה

הלוקלומ לכב הרכהה ירתא רפסמו עוקיב-ימיזנא 19 ידי לע ךתחנ ינוירדנוכוטימ א"נד לכ
םיעטקמ 48 ךותמ - הזנפמישה ינימ ינש ןיב הלגתה רתויב ןטקה לדבהה .50 תוביבסב היה
םיעטקמ 40 ואצמנ ,תידמגה הזנפמישב ולגתנש םיעטקמ 51-ו ,הליגרה הזנפמישב ולגתנש
ינש לש ינוירדנוכוטימה א"נדה לש תואוושהב אצמנ רתוי לודג לדבה .םינימה ינשל םיפתושמ
ינפל הזמ הז ודרפנ םיגוסה תשולש ,םילדבהה ירפסמ יפל .םדאהו הלירוגה ,הזנפמישה ינימ
תשולש תא תללוכה תינויצולוואה תלשושה ןמ דרפנ ןטוא-גנרואה .הנש ןוילימ 7.5 דע 5
רמולכ הנש-ןוילימ 15-10 ינפל רתיה לכמ דרפנ ןוביגהו ,הנש ןוילימ 12-8 ינפל ,םיגוסה
םייתאיסאה םיפוקל ולא רשאמ םיאקירפאה הלירוגלו הזנפמישל רתוי-בורק אצמנ םדאה
.םירחאה

.םינוש םדא-ינבמ חקלנש ינוירדנוכוטימ א"נד לש תקיודמ רתוי הברה הקידב ללכ ינשה בלשה
147 וללכנ םגדמב . הילישה  אוה םדאב ינוירדנוכוטימ א"נד לש תויקנ תומיגדל רוקמה
ןרוקמש םישנמ - 34 ,יאקירפא ןאצומש םישנמ ולבקתנ תויליש 20 :םינוש תורוקממ ,תויליש
רוזיאו הקירפא-ןופצ ,הפוריא) ןבלה "עזג"ל תוכיישה םישנמ - 46 ,היסא-חרזמב
האיניגב םידיליה תונבמ םישנ 26-ו ,הילרטסואב םידיליה תונבמ םישנ - 21 ,(ןוכיתה-םיה
.השדחה

ןיינעמ .ינוירדנוכוטימה א"נדהמ 9%-כ תופיקמה תונוש תובוקעמ 133 וללכ תומיגדה 147
יאדול בורקו ,עזג ותואמ םיטרפל דימת וכייתשה תוהז תובוקעמ תולעב תומיגדהש ןייצל
.קוחר-אלה רבעב התיחש תפתושמ םאמ ורזגנ ןהש

,העודי םדאה ןב לש ינוירדנוכוטימ א"נד לש תחא הלוקלומ לש האלמה תבוקעמהו ליאוה
עוקיבה-ימיזנא תרזעב ךותיחמ םילבקתמה םינושה םיעטקמה לש םכרוא תעיבקב קיידל רשפא
.תוארל רשפא עוקיב - םיזנאב ךותיח ירחא םילבקתמה םילדבהל םגד .םינושהתוגוז 100-כל םייוניש 1.3-ל 0 ןיב םיענ םדאה-ןב לש תומיגד יתש לכ ןיב םילדבהה יכרע
התלגתנ רתויב הלודגה תונושה .100 לכל םייוניש 0.32- םילדבהה עצוממ .םידיטואילקונ
.ןבלה עזגה לש תומיגדה ברקב - רתויב הכומנהו ,הקירפאב ןאצומש תומיגדה ברקב

יתש ןיב הדירפמ ירוקמה ינוירדנוכוטימה א"נדה ןמ הנושארה תופעתסהה תוארל רשפאש יפכ
13 תא תללוכ הינשה הצובקהו ,הקירפאב ןרוקמש תומיגד 7 תללוכש תחא הצובק - תוצובק
תוקחורמ הנושארה הצובקל תוכיישה תומיגדה 7 .ראשה לכ תאו ,הקירפאמ תורחאה תומיגדה
הצובק-תת לכ ךותב ךא ,תומיגד לש תובר תוצובק תת תומייק הינשה הצובקב .וזמ וז ידמל
תונבל םיסנמ םא .וזל וז תובורק הילא תוכיישה תומיגדה יכ-םא ,םינוש םיעזגמ תומיגד שי
א"נדב םילדבהה סיסב-לע אלש םיעזגה ןיב הליחתכלמ הדירפמש ןיסחוי תלשוש
תורזוח תויצטומ רתוי הברה ורק ינוירדנוכוטימה א"נדבש חינהל םיבייח ,ינוירדנוכוטימה
א"נדב תונושה הרצונש ירחא התרק םיעזגל ישונאה ןימה לש הדרפההש ,אופיא ,הארנ .ריבסהמ
.םיעזגה לכב וללכנ ,דואמ תובורק תובוקעמ וא ,תובוקעמ ןתואש ךכ ,ינוירדנוכוטימה

לש תוגוז רפסמ לש רסח םייק תומיגדה ןמ תודחאבש ררבתה תואצותה חותינ ךלהמב
אוהש חינהל שי ,תוגוז 7 םתוא םירסח הז רסח תולעב תומיגדה לכבו ליאוה .םידיטואילקונ
הבש ןיסחוי-תלשוש םינוב רשאכ .יולת-יתלב ןפואב םימעפ רפסמ אלו דבלב תחא םעפ הרק
הלידבמה ,הנושארה תופעתסהה הנתשמ אל ,היצטומ התואמ תורזגנ רסחה תולעב תומיגדה לכ
.רתיה לכמ תויאקירפאה תומיגדה 7 תא

,הנש ןוילימל םייוניש 4% דע 2% אוה ינוירדנוכוטימה א"נדב םייונישה-בצקש חיננ םא
א"נדה לש תירוקמה תבוקעמהש ךכ לע םדאה-ינב לש תונושה תומיגדה ןיב םילדבהה ועיבצי
ףלא 200-כ ינפל תמייק התיה ,םויכ תמייקה תונושה לכל אצומ הנתנש ,ינוירדנוכוטימה
קר םיעיפומ תירוקמ תבוקעמ התואמ ורזגנש םיסופיטה ןמ קלחו ליאוה .(±60,000) הנש
תורודה ךשמב .הקירפאב ויחש םדא-ינבב האצמנ תירוקמה תבוקעמה םגש םיחינמ ,הקירפאב
םיעזגלו) תורחאה תושביל םג רבע םקלחו ,הקירפאב וראשנ םקלחש ,םייוניש הז א"נדב ולח
עוקיב-ימיזנאב שומישו ,(1000-מ הלעמל וקדבנ התע דע) תומיגדה רפסמ תלדגה .(םירחא
.ולא תונקסמ וניש אל םיפסונ

הטיר יזוע תאמ
5-6 , ב"ל עדמ ךותמ קלח
1988/89
290 ,278-279 'מעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


.mitochondrial DNA in the genome
Mitochondrial Genetic Code
MITOMAP: A human mitochondrial genome database
All about Mitochondria
Human Mitochondrial Diseases
Subpopulation Heterogeneity in Mitochondrial DNA Evaluated by
Analysis of Molecular Variance of Sequence Specific
Oligonucleotide Typing of Worldwide Populations
FBI: DNA testing includes use of mitochondrial DNA


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©