?תנווכתמ תא המל ןג תרמוא תאשכתיטנגה הבישחה תוחתפתהל אובמ
תונוכתה תונוש לש יתשרותה ביכרה
ירמוח סוסיב שפחמ ןגה
א"נד וא ןג
םירקבל תועתפה
ךשפנ תוואכ ןג
הנכסו יוכיס - םיגשומ תוחיתפ
?יוכיס וא שואי - תואדווה-יא לומ ןעדמה
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


תיטנגה הבישחה תוחתפתהל אובמ


אוה ונלש םייחה תוחרוא לע יעדמה רקחמה לש המוצעה העפשהל רתויב טלובה יוטיב
ונק םהש התיבשהו תרבודמה ןושלל תויעדמה תוירואיתה םוחתמ דוסי-יגשומ לש םתשילפ
ןיאש םדאל וליפא לזרב-ןאצ יסכנל רבכמ הז ויה ןורטקלאהו םוטאה .םוימויה תפשב םמצעל
.םויכ םהירחא רגפמ אל ןגה לש ודמעמ םגו ,הקיסיפה תרותב ,רתויב שולקה ולו ,גשומ ול
ןחלושה ,יפבש חופתה לש וזמ תלפונ הניא ןתושממש ,ונתביבס לש תויושי ןה ולא הרואכל
םימצע אלא םניא םלוכ-לכ םאה ?הלאכ תמאב םה םאה ,םלוא .וילעש לטרגאה וא ינפלש
םהידממ תאפמ ,םתוא תולגל ידכ םידחוימ םיעצמאל םיקוקז ונייה יכ-ףא ,ונל הריהנ םתוהמש
ונמייקש ,םיקדייח לש הקיטנגב םידימלתל תונושארה תודבעמה תחאב ,ינרוכז ?םיריעזה
דחא גגומתהו לעפתה דציכ ,(הארוה-רזועכ סוכרמ השנמ שמיש ןהב) םינש שמחו םירשעכ ינפל
יולת ראשנ קפס ,ףטנ קפס תיכוכזה-לקממו םיקדייח לש תיברתמ א"נד וניצימ רשאכ יתימעמ
ורבע זאמ "!םמצע םינגב םכיניע ומב תוזחל םכקלחב לפנ הנה" :החודו גימצ יריר רמוח ןימ
אוהש יריר רמוח ותוא הארמל הבג םירמ וניא רבכ םידימלת תדבעמב שיאו תובר םינש
ןגה והמ לאשנו העמק בכעתנ םא לבא .רחא וא הז ןג לש א"נדכ ,הרגש ךותמ טעמכ דדובמ
.הז ןינעב םיעד-תודחאל עיגהל השק היהיש חכוינ ,יוצמ אוה ןכיהו א"נד לש םגדמ ותואב
,הנבמ תודיחיכ וב םירוזשה םינג ולגי אל הז א"נד לש תימיכ הסילנא םוש ,פוקסורקימ םוש
ןתוא יבגל םג םיררועתמ הלא ןוגכ םיישק .תזורחמל אתווצב תוזרחנה םינינפ תמגוד לשמל
דחאב עיפוה ,רפסמ םינש ינפל .וניגשומ םלועמ קלחל וכפהש הקיסיפה םוחתמ תויושי
ללכושמ םינורטקלא-פוקסורקימב םלוצש יפכ םוטא לש םולצת לוכל - םייעדמה תעה-יבתכמ
אוה םוטאש ונדמל ירהש ?דציכה" :םיארוקה דחא תלאש תכרעמל התנפוה דימו ,המצוע-ברו
"?המלצל רשפא אופיא דציכ ,היארל תנתינ הניאש תושי

,תויעדמה תוירואיתה לש תויושיב םרוקמ רשא ,וניגשוממ הברה יכ חכוינ הז -ןיעמ ןויעמ
םימצעה לש וזמ תלדבנ םתושממש ,םיריעז םיקיקלח לש הנומתה םע השעמל םיבשיתמ םניא
הסנא .תדיוצמ יתלבה ןיעה לש הנחבאה רשוכל רבעמ םהש ךכב קר ,לוכיבכ ונל םירכומה
לע ,הירואית-תיולת ןתוהמ ףא ךכ-םושמו ,הירואית-יולת ןמויקש תויושי ןה הלאש תוארהל
אלימ גשומהש דיקפתבו ןגה גשומ לש הירוטסיהב ןודל ינוצר וז המישרב .הייונישו היילוגלג
.םינושה היטבה לע ,תיטנגה הבישחה תוחתפתהב

תונוכתה תונוש לש יתשרותה ביכרה
תעפשה תודוא וירקחמ תא (W.johannsen) ןסנהוי םלהליו ינדה רקוחה םכיס 1905 תנשב
ידממב תיסחי-הנטקה תונושה תמועל .תיעועש-יחמצ לש םיערזה ידממ לע לודיגה-יאנתו אצומה
םיערזה ידממב הלודג תונוש תדמוע הנותנ (רוהט ןז) "הרוהט הרוש"ב םיבקוע תורודמ םיערז
שיש התיה ןסנהוי לש ותנקסמ .םידיחא םיאנתב תולדג ןה וליפא ,תונוש "תורוהט תורוש"מ
ורוקמש רחא ביכר תמועל םייתשרות םימרוגב ורוקמש תונוש ביכר ןיב ןיחבהל
וז ,ןיעל-היולגה תונושה .םיחמצה ולדג םהב םיאנתב האלמ הדחאהל איבהל תלוכיה-רסוחב
הקלחו ,םינתשמ םייתביבס םימרוגב אוה הקלחש ,תיפיטונפה תונושה ,אופיא איה ,תדדמנה
תונושה .תיפיטונגה תונושב רמולכ ,םייתשרותה םימרוגה לש םתמורתב תודיחאה רסוחב
,רמולכ) עפומל םורתל םייתשרותה םימרוגה לש םרשוכב םילדבהה תא תאטבמ תיפיטונגה
לש יתשרותה ביכרמה תא דימעה אוה ,לדנמ לש ןמאנ ךישממ היה ןסנהויו רחאמו .(פיטונפל
ןפואב ורוקמב רדגוה פיטונגה גשומ דועב .ןגה לע ,יתשרותה רשוכה תדיחי לע הנוכת-תדיחי
תונורקעל םיסחיתמ רשאכ ,פיטונגה גשוממ רזגנכ ,ןיפיקעב קר רדגוה ןגה ירה ,רורב
תועמשמ לכ ןגה גשומל סחיל ותנווכב ןיא ךכבש ןייצל זרדזה ףא ןסנהוי .תילדנמה השרותה
,עפומה לש םייתביבסהו םייתשרותה םימרוגה ןיב הנחבאהמ תעבונש וזל רבעמ תיטרואית
היה ןסנהוי) והשלכ ימיכ ךילהתל ילוא ,ונושלכ "והשמ"ל םרוגה תא סחיל שי םתסה ןמ יכ-םא
,ויתובקעבו) פיטונגה .(ירקיעה וקוסיעל ךפה ,השרותה רקח ,וביבחת רשא ,ותרשכהב חקור
לש םוכיס ,המסיס-ןיעמ תקזחב ,תתצמותמ הרוצב עיבהל ידכ יעצמא קר לוכיבכ היה (ןגה
תירמוח תושממ אל המכו המכ תחא לעו תושי גשומל סחיל ילבמ ,םימיוסמ םייוסינ םינותנ
תובורק םיתעל המצע לע תרזוח ינופצמו ריהז ןעדמ לש וז-ןיעמ תונווכ-תרהצה .יהשלכ
לש םתוהמל רשאב הלא םינעדמ לש הנבה-יא הבוחב תנמוט איהש אלא ,םיעדמה תודלותב
םא ןיב .תושי הרצי איה ,גשומ האיצמהש עגרמ ,תיעדמ הירואית :םייטרואיתה םיגשומה
ןילמוגה-יסחי תודוא ולש הירואיתה תא םכיסש רחאמ ,ואל םא ןיבו ךכל ןסנהוי ןווכתה
שי , פיטונגהו פיטונפה יגשומ תועצמאב עפומה לע הביבסהו השרותה תועפשה ןיבש
.תחאכ ייוסינו יגשומ ןחבמל תודמוע ןהו םויק וז הירואית לש היתויושיל

תימוסומורכה הירואיתל ףרט לופילמ ןגה תושי לע ןנוגל וימי ףוס דע הסינ ןסנהוי םנמוא
תועמשמש אלא ,םימוסומורכל םינג ןיב יתביבס רשק דגנ טהלב ןעט אוה .השרותה לש
רוקמל םינמאנ חרכהב וראשנ אל הלאו ,םהב םישמתשמה ידי-לע השעמל-הכלה העבקנ םיגשומה
רשאכ היה פיטונגהו פיטונפה יגשומ תוחתפתהב עירכמ בלש .גשומה תא ולביק ונממש
םיסחיתמה םייוטיבכ אלא םימזינגרוא ןיב (תיטסיטטס) תונושכ אקוד-ואל השפתנ םתועמשמ
תמועל םסינגרואב הנוכתה לש עפומל רמולכ ,םיוסמ טרפ לש (תונוכתה ללכל וא) הנוכתל
דוגינב ,תושממ וניבגל איה ונישוחב תשפתנה יח רוצי לש הנוכת .ולש יתשרותה רשוכה
,ןג גשומה םגש החנהה בלל אופיא הבורק .הטשפה לוכיבכ איהש ,םימסינגרוא ןיב תונושל
הארנ .ירמוח סיסב תלעב תושממ אלא ,תטשפומ תושי םתס וניא ,הנוכת חתפל רשוכל סחיתמה
גשומל ,טשפומ יתייסולכוא יטסיטטס גשוממ ,פיטונפהו פיטונגה גשומ לש וז תוחתפתהלש
ה"ת גולוירבמאה .הקיטנגה עדמ תוחתפתהב עירכמ דיקפת היה ,תושממ ול סחיל רתוי לקש
לש הירוטסיהב חתפמ תומדל ךפה ,םסילדנמל םיפירחה םידגנתמהמ ,(T.H. Morgan) ןגרומ
םיגשומה תמר ,דידבה םסינגרואה תמרל פיטונפהו פיטונגה יגשומ ומגרותשמ הז יעדמ םוחת
) טסיא יאקירמאה רקוחה ןד רשאכ ,םינש רובעכ ,ןכ-יפ-לע-ףא .גולוירבמאה לע תלבוקמה
גשומב אלא ,תירמוח תושממ לעב גשומב ןאכ רבודמ ןיאש ריהבה אוה ,ןגה לש ותוהמב (East
ונילע ,תונמאנב הז דיקפת אלממ גשומה דוע-לכ .םימיוסמ םיכרצל תונעל ודיקפת רשא
,תלעות לכ ןגה גשומב דוע ןיאש םימיה ןמ םויב חכוינ םא .ךכל רבעמ אל לבא ,וב זחאהל
ךרד יהמ הלאשה וינפב הדמע רשאכ טסיא אטיב וז תיטסילטנמורטסניא השיג .ותוא חנזנ
םידידב םיעפומל תיתוכיא תוגלפתמ ןניא רשא תונוכת רמולכ ,תופיצר תונוכת לש ןתשרוה
,הבוג אלא ב"ויכו רמ תמועל קותמ ,הלוח תמועל אירב ,קורי תמועל בוהצ אל :םייפוליח
תודידב תונוכת תשרוה .ב"ויכו היצגילטניא ,בלחה-תבונת ,תקבדימ הלחמל תושיגר ,ןמוש-זוחא
רשפא הנוכת תדיחי לכלש החנהה םע ,ללכ ךרדב ,הבשיתה תודידב תונוכת המכ ףוריצ וא
הילאש הנוכתה-תדיחי יהמ :וז הדוקנב קוידב םיישק וררועתה ,קוידה ןעמל .דחא ןג סחיל
רשאכ אצמנ ןורתפה .הרהבה השרד "הנוכת תדיחי" לש תועמשמה ?השרותה ירקוח םיסחיתמ
,תחא הדיחיכ רודל רודמ שרונה םיעפומ ףסוא וא עפומ ותוא איה הנוכת-תדיחיש ןעטנ
תירואית לש תויושיכ םינג רבדב הירואיתה לש הנחבמ .תילדנמה השרותה תונורקעל םאתהב
יתשרותה סיסבה תא םג םתועצמאב ריבסהל היהי ןתינש הדימב אוה ,טסיא ירבדל ,השרותה
תויתומכ תונוכת תחבשהב היה םניינע רקיעש ,ויתימעו טסיא ,ןכא .םיפיצר םינתשמ לש
לש יתשרותה סיסבה לש תושיכ ןגה גשומש וארה ,סרית ןוגכ ,תילכלכ תובישח ילעב םיחמצב
םינג לש םמויק היה חינהל םהילע היהש לכ .תופיצר תונוכתל םג םישי תיפיטונפ הנוכת
הירואיתהש ןויכו .התומכב הנטק יכ-ףא ,הנודנה הנוכתה לע המוד העפשה דחא לכלש ,םיבר
,תוייוסינה תואצותה תא בטיה הריבסמ תופיצרה תונוכתל םיארחאה םיבר םינג לש םמויק לע
.וז הליעומ הירואית לע רתוול ךרוצ ןיא

ירמוח סוסיב שפחמ ןגה


תיינבל ואיבה רשא םירקחמה רואל טרפבו השרותה לש תימוסומורכה הירואיתה תוססבתה םע
,פוקסורקימה דעבמ תונקדקדב םנחבל ןתינש ,םימוסומורכה ךרואל םינגה לש תוטרופמ תופמ
תויטרואית תויושי ןתואלש - םלוכ לע אל שוריפב םלוא - םירקוחה בור לע לבוקמ היה
.תוישממ ןה ,ירמוח סיסב השעמל שי ,תונוכתה לש ןתשרוה ךרד לע םירקחמה ןמ וקסוהש
םואנ תא אשנ ןגרומ ה"ת רשאכ ,1933 תנשב דוע .ןתוהמל רשקב ובייחתה אל םה םלוא
לש םתוהמ לע רבד םיעדוי ונא ןיאש ןייצ אוה ,הקיטנגב וירקחמ לע לבונ-סרפב ותרתכה
החנהה דוע לכ ,הבר תובישח ךכל ןיא תמאה ןעמלו ונלש הירואיתה לש אושנ םיוהמה םינגה
.תונוכת לש ןתשרוה רבדב ייוסינה רקחמה תא םדקל ונל תרשפאמ ולא תויושי רבדב

םיקירבמה וידימלתל דוגינב לבא ,ןגרומ לש ודימלת רבעב םנמוא היה רשא ,רלמ 'ג"ה ןכ-אל
.ובר תדבעמב ומוקמ תא אצמ אל ,(Bridges) ס'גדירבו (Sturtevant) טנוטרוטסכ םירחאה
,םירחא םיאקיטנג לש הלא לומ לא רגתאכ וירקחמ תוחתפתהל האיבה תיתבשחמה ותואמצע
,תירמוח תושי לאכ ןגה לא רלמ סחיתה וכרד תליחתמ .ויתימעו ןגרומ לש הנושארבו שארבו
הרקמ ךא ,ויבגל ."השרותה לש הלוקלומ" ןיעמ ,םייח םירוצי לש םנוגראב יסיסב קיקלח לאכ
וניאש ומצע-ינפב דמועה םויק שי םינגל .תיפיטונפה הנוכתה תועצמאב ולגתה םינגהש אוה
אלל ,ןורקיעב םהיתונוכת תא רידגהל רשפא הלאכ תויושיכ .םתוא רוקחל םיסנמה ,ונב יולת
תא דודמל רשפא הלאככו ,תוילקיסיפ תויוהמ ןה ולא .םיוליגל איבהש פיטונפב תולת
הלפכהל רשוכ :הלא םיקיקלח תונייפאמה תונוכתה תא ראת רלמ .ןתוא לוקשל וא ןהידממ
לע חוקיפו תוסיו רשוכ ,םיקיקלחה בכרהב םייוניש לש ףא הלפכהל הלוכי ,תקיודמ תימצע
חתיפ אוה תאז רואל .םהלש הנבמה לעו םייוצמ םה םהבש םירוציב םישחרתמה םיכילהתה
,(םייאליטרע םיגשומ דוע-אל ,העידיה-א"הב) םינגה תא דדובל הרטמל הל המשש רקחמ תינכות
םתוא תעפוה לש וז ,תרחא לכמ רתוי םהל תידוחייה הנוכת התוא תועצמאב םנייפאלו
םינגה הלא ויה וליאכ שממ ,תונמאנב לפכתשהל םייושעש ,םהינבמב (םירידנ) םישוביש
."תויצטומ" ונוכ הלא םישוביש .םיירוקמה

,הלא תמועל הלא ,םיירקחמ םירגתא לש תאזכ הדמעהל שיש הרפמה ךרעה תא ןייצל בושח
ויתימעו ןגרומ לש וז ןוגכ ,תקפסמ הדימב תובורק ךא תונוש תויגשומ תושיפתמ םיעבונה
תוכרעמ ןיב תיסחי-תולקב עונל םירקוח לע הליקמ תאזכ תיגשומ תושימג .רלמ לש וז תמועל
,תיטקלאידה תרוסמה בטימכ ,קיפהל ךכו גשומה לש תונוש תושיפת לע תוססבתמה תוייוסינ
ןהידממ תא דודמל ןורקעב רשפאש תויושממכ ,םינגל וז השיג .םייתשה ןיבש הסתניסה תא
תונתינה תודיחי לאכ םהילא סחיתהל ,תורחא םילימב וא - ימיכה ןבכרה תא רוקחלו
תויושי םה םינגה םא ,ןכש .יטנגה רקחמה לש םוצע ןוברדל האיבה - םייתומכ םינחבמל
תא ןוחבל תונויסנ .םתלועפ ךרדלו םדיקפתל םג אלא םנבמל קר-אל סחיתהל רשפא ,תוירמוח
םלוא .תינרדומה הקיטנגה ימי תישארמ רבכ ושענ תונוכת תשרוה לש םייגולויסיפה םיטבהה
תיטרואיתה השיפתב ובלתשהש םיגשומב וחסונ רשאכ קר ךלמה ךרד לע ולע הלא םירקחמ
הירואיתב םיעבראה-תונשב םהייוסינ תא וחסינ (Tatum) םוטאטו (Beadle) לדיב .תטלשה
המכוסשו ,"תיתשרות הלוקלומ"כ ,תיסיסב תירמוח תושממ תדיחיכ ןגה גשומ לע הססבתהש
המיגדמ יטנגה רקחמה םודיקב וז הירואית לש החלצהה ."דחא םיזנא - דחא ןג" םתמסיסב
םינגל תוסחיתה .תוירקחמ תוירואיתב - תויטתופיה ןה וליפא - תויושי לש ןדיקפת תא בטיה
איה םהיניב הבושחה ילוא ;יטנגה רקחמה ימי תישארמ רבכ ,רומאכ ,וסונ הלועפ-תודיחי לאכ
תולחמ רפסמ ראת האמה לש ןושארה רושעב רבכש ,(Garrod) דורג יטירבה אפורה לש וז
רחא ןג לש ותלוכי-יא בקע תמרגנ ןהמ תחא לכ רשא ,"םירמוחה ףוליחב תושרומ תויועט"כ
הארנכ ,םיכלהמ הל התנק אל דורג לש וז ותשיג .ןיקתה םירמוחה ףוליחב ינויח בלש עצבל
דוקפתל יתביס רשק תויהל יושע ןנבמלש תויושממכ םירקוחה ידי-לע ושפתנ אל םינגהש ינפמ
הבלתשה םיכלהמ ול הנק ,רלמ יפל ,השרות-תלוקלומכ ןגה גשומ רשאכ קר .םסינגרואה
הירואיתב לעופה-לא חוכה-ןמ יתשרותה לאיצנטופה אצוי הבש ךרדה תודוא ,דורג לש ותשיפת
.תיטנגה

א"נד וא ןג


לש ,םיעבראה-תונשב טרפבו םישולשה-תונשב יטנגה רקחמה תוחתפתהל המורתה תורמל
ופוסב ,הליבוהש וז התיה אל רלמ לש וכרדש רבתסה ,תוישממ תויושי לאכ םינגל תוסחיתהה
תודיחיב (תויצטומה) םייונישה הלא ויה אל .יתשרותה רמוחה לש ותוהמ יוליגל ,רבד לש
אלא ,השרותה תעפות לש ירמוחה סיסבה תנבהל ואיבהש (םינגה) השרותה לש תויסיסבה
ורזח ,1953-ב ,םרקחמ לש ןושארה םוסרפב רבכ .ופוג א"נדה לש ימיכ-וקיסיפה רקחמה
לש רמוח לכמ תויחרכה תושירדכ רלמ לש ויאנת תשולש לע (Crick) קירקו (Watson) ןוסטוו
;םלפכשלו הנבמב םישוביש תונמאנב רמשל רשוכ (ב) ;קיודמ ימצע לופכשל רשוכ (א) :השרות
א"נדה לש הנבמה ,םתנעטל .םתוליעפלו םירוציה תיינבל שורדה עדימ רוצאל רשוכ (ג)-ו
תודיחי לש ןמויק תלאשל וסחיתה אל םה ,םלוא .הלא תושירד-םיאנת לע תונעל יושע ועיצהש
ורואמ הקל ,א"נדה הנבמ יוליג םע ,תמאה-ןעמל .םינגב ונד אל ללכ םה .השרותה לש תויסיסב
םיביסה ךרואל "תויעבטה תודיחיה" רותיאל בר ץמאמ םנמוא שדקוה תונושארה םינשב .ןגה לש
ךרואלש םינג ןיב קוסיפ-ירתא הניווהתש ,םינובלח לש תולוקלומ ושפיח ,לשמל) א"נדה לש
םתוא רתאל היהי רשפאש ובשח ימיכה הנבמה לש המרב ואצמנ אל הלא רשאכו ,(םיביסה
,ןגה לש תושיה תא ףילחהל הסינ (Benzer) רזנב :א"נדה יביס לש ידוקפתה ןוגראב
"ןורטסיצ"ב ,ןחבמב הדמע אל ( היצטומו היצניבמוקר ,הלועפ תדיחיכ) תיטרואיתה התרדגהש
הקולחל ןתינ וניאש ,יסיסבו ידוחיי עדימ רצואה א"נדה תלוקלומ לש יכשמהו ףיצר עטק -
םוטאטו לדיב לש תנקותמה המסיסה תא סחיל וויק וז הדיחיל .רתוי-תונטק הלועפ-תודיחיל
תיסיסבה הדיחיה תא רתאל םיצמאמה ורבגוהש לככ םלוא ."דחא דיטפפילופ - דחא ןורטסיצ"
רשאכ המיבל רזח ןגה .הקמקמח רתויכ התלגתנ איה ,א"נדה תלוקלומ יבג-לע השרותה לש
לע ותוליעיב הלוע וניאו ותושממב הנוש וניא ,ליעומ גשומ אוהש לככ ,ןורטסיצהש רבתסה
ונחנאש תושי אלא "ישממה םלועב ,םש" תושממ ונניא - ןגכ שממ - ןורטסיצה .ןגה גשומ
המדנ .יגס אל ךכב לבא .הלא תוירואיתב יולת המויק לכש ,ונלש הירואיתה תרצות ,ונאצמה
,עוצקמ ישנא לש הנותנ הליהקב תוחפלש ,תופצל לכונ ןגה לש הז ומכ ימניד גשוממ ףאש
בוריקב ךכ .תלבוקמה הירואיתה תועצמאב ,יעמשמ דח ןפואב רדגוי אוה ,ןותנ ןמז-קרפ לכבו
ולגלגתה ךכ אל לבא ,יטנגה רקחמה לש תונושארה םינשה םישימחב םירבדה ינפ ילוא ויה
,תיתלוקלומה היגולויבה תוחתפתה לש וז תרעוס הפוקתב .תונורחאה םינשה םישולשב םירבדה
הרורב התיה ותועמשמש ילבמ ,תיטנג תוסחיתה-תדיחיל "לע-גשומ" ןיעמ לש דיקפת ןגה אלימ
תנבהב דחוימ ןינע אופיא שי .ןמז םושבו רתא ףאב םירקוחה תליהק לע תמכסומ וא
רודה לש תשעוגה תירקחמה תוליעפה ןיבל ןגה גשומ לש ליזנה ובצמ ןיב ןילמוגה-יסחי
.ןורחאה

,תילנויצקנופ תושיכ (ןורטסיצה וא) ןגה לש ודמעמ תא םקשל םילדתשמ םיאקיטנגה דועב
) ונומו (Jacob) וק'ז םיתפרצה וביחרה ,םיוסמ ידיטפפילופ רצות תדדוקמה תבוקעמכ
ןהב לוחל תויושע ףאשו תונמאנב תולפכושמ םנמואש ,תויושיל םג ןגה גשומ תא (Monod
םאה .םירחא םינג ירצות לע הרקב-תלועפ אלא ,והשלכ רמוח וניא ןהלש "רצות"ה ךא ,תויצטומ
ילוא וא ,הנבמ-ינגו הרקב-ינג לולכיש ךכ ןגה גשומ תא ביחרהל אוה התע תושעל ונילעש לכ
ינבמ-ינובלח רצות תדדקמה תבוקעמה תא ףיקמה ,"ןורפוא"ה איה תיסיסבה תיתועמשמה תושיה
לולכל ונילע אמש וא ?רצותה לש תוסיוהו הרקבה תוליעפ תא "תדדוקמה" תבוקעמה םע דחי
םינורפואהו הנבמה-ינג םה םינורטסיצה רשאכ ,םינג לש היכרריה ונלש הירואיתב
?םייטרואית םיגשומ לש וז היכרריהל ףסותהל תויושע תויושי וליא עדוי ימו ?הרקבה-ינג

םירקבל תועתפה


,דיטפפילופל הז לש ומוגרתו ,א"נרל א"נדה קותעת יבלש לש םיטרפה וררבתה םרטב דוע
(תבוקעמ ,"םתס" וא) ינג תועצמאב ולא םיכילהת לש םתוסיו ךרדל םילדומה ושבגתה םרטב
סיסבה" תא תווהל ויה תורומאש תולוקלומ ןתוא - א"נדב םיכורא םיעטקש ררבתה ,הרקבה
ףאו א"נר םידדוקמ םניא רמולכ ,השרותב דיקפת םיאלממ םניא ללכ - "השרותה לש ירמוחה
תולעב תויושיכ םינג לש ןתיאה סיסבה םג .תורחא תובוקעמ לש דודיק-תוליעפ םיתסוומ םניא
דודנל םייושע םינג םימיוסמ םיאנתבש רבתסה רשאכ ,רערעתה םימוסומורכב ידוחיי רתא
תודיכל תלעב הדיחיכ ,ןגה גשומ .הרגשבש רבדכ טעמכ ,רחא רתאל םהלש ירוקמה רתאהמ
דיטפפילופל תדדוקמה א"נד לש תבוקעמ ךותבש רבתסה רשאכ ,דמעמ קיזחה אל אוה-םג ,תינבמ
תובוקעמהמ הברהב םיכוראו ידמל םיבר םיעטק םיתעל ,םייניב-יעטק םייוצמ םיוסמ
תובוקעמ .םילימה עצמאב םימליא םיעטק ןיעמ (םינורטניא) םידדוקמ םניא ללכש ,תודדוקמה
הפ-ריעז קר רשא ,םילודג םיקחרמ לע ערתשהל תויושע קותעתה תרקבל תושמשמה א"נדה
וליפא .ידוחייה והנבממ וא יסחיה ומוקיממ תעבונה הרקב "תועמשמ" עטקל שי םש-ריעז
וא ,ול יניפוא דחא רצות ןג לכלש הנעטה ,ןגה לש תיגשומה תוביציה לש ןורחאה רצבמה
ידוחייה א"נרהמ תעבונ א"נד תבוקעמ לש "תועמשמ"הש השיפתה ,תיתלוקלומה הקיטנגה ןושלב
,תחא א"נר תבוקעממ רתוי דדוקל יושע א"נד עטק יכ ררבתה רשאכ ,טטומתה אוה ףא - ול
ילעב םירוציב ללכה תויהל ךפה ןפוד תאצוי העפותכ שולש-םייתנש ינפל דוע הארנש המו
.(םיטוירקיא) את ןיערג

תינפת לכ םע ,תועמשמ ףילחהש ןגה הז היה אל ולאה תויטמרדה תויוחתפתהה לכבש יל הארנ
גשומ לש תבייחמ-אלה ,תינללוכה תועמשמה אקווד ,ךפיהל אלא ,יטנגה רקחמב היופצ-יתלב
השרדנש תוחיתפהו הקימנידה תחטבאב עירכמ לקשמ לעב םרוג התיה רשא איה ןגה
תוחתפתהב היחד הלח ןהב ,תומגוד יתש איבא םא יד וז הנעט ססבל ידכ .ולא תויוחתפתהל
תושממ אלל ,לע-גשומכ ןגה גשומל סחיתהל תונוכנ-רסוח וא ,תמיוסמ תויתמגוד ללגב רקחמה
תנשל לבונ-סרפ תלכ לש תאז איה רתויב תרכומה המגודה .תידעלב תידוקפת וא תינבמ
םינג םיעבראה-תונשב רבכ התליג קוטנילק-קמ .(B. McClintock) קוטנילק-קמ הרברב ,1983
םירושק הלא םוקמ-ייוניששו םוסומורכב םמוקימ תא ,ההובג תוחיכשב ,תונשל םייושעש
התחד ,"עדמ"ב המסרפתנ רשא ,תמדוק המישרב יתנעטש יפכ .םיידוחיי תוליעפ-ייונישב
.תימצע תוננוגתה ךותמ רקיעב ,הלא םירקחממ תונקסמה תקסה תא ותעשב תיעדמה הליהקה
דוסיב זא התיה ,רדגומ דיקפתו ידוחיי םוקימ תלעב תושממכ ,ןגה גשומ לש השיפתה לכ ןכש
לש וז איה תוחפ תרכומו רתוי תרחואמ הפוקתמ המגוד .הקיטנגב רקחמה לש ךרדה-תצירפ
תונבל לגוסמה םיזנא שי םימיוסמ םיפיגנלש ,(D.Baltimore) רומיטלוב דיויד לש ותילגת
המגוד"ל הריתסב ,םירקוחה תעדל ,דמע הז אצממ .א"נר תולוקלומ לש םגדה יפ לע א"נד
קר .ןובלחל םשמו א"נרל א"נדה ןמ אוה יתשרותה עדימה רבעמ היפל ,קירק לש "תיסלקה
לש םיזנאהו המגודה םוסחמ תא רובשל (Temin) ןימטו רומיטלוב וחילצה םינש רובעכ
.תיתלוקלומה הקיטנגה לש םיגשומה ךרעמב התיבש ול הנק "רוחאל קותעת"

ךשפנ תוואכ ןג


תא רמשל םישאונה תונויסנה לע יפוסה רותיוהו יטנגה רקחמה לש םיגשומה תכרעמב ךפהמה
וז הנשב .1968 תנשב יתעדל היה ,בטיה תרדגומה תועמשמ תלעב תושיכ ןגה לש גשומה
םירוציב א"נדה לש רכינ קלח םהיפל ,םהיאצממ תא (Britten & Kuhn) ןהוקן ןטירב ומסריפ
ןכל-םדוק רצק ןמז ךא ."רתוימ" וניה תלבוקמה תיטנגה תוארה-תדוקנמש א"נד אוה םייטוירקיא
יצולח ןיב ימיספ חור-בצמ ררוש ותעדל עודמ ,(G.Stent) טנטס רטנג ,רחא רקוח קמינ
,תיתלוקלומה הקיטנגה לש תוילגתה ויהש לככ תוריעסמ :תיתלוקלומה היגולויבה לש רקחמה
יקוח לש םירכומ-אל דוסי-תונורקע ולגתי יגולויבה רקחמבש ונימאהש הלא לש תווקתה ובזכנ
רשאכ ,רבכע דילוה ,םינגה ,תויסיסבה השרותה תויושי לש רהה ףא ותעדל ,וזמ-הרתי .עבט
םידיטואלקונה תוילוח אלא ןניא תועמשמ תולעב תודיחיה תויסיסבה תויושיה יכ רבתסה
הרטמ םוש תיתלוקלומ היגולויבב םירקוחל הראשנ אל ותנעטל .א"נדה תלוקלומ לש תבוקעמב
יגשומה גראמב םיטרפה תא אלמל אלא ראשנ אל דיתעה ירקוחלו הילא ףואשל יאדכש הלענ
רשאכ ,טנטס לש וז ותמישר לע וידה השבי םרטב דועש אלא .םהימדוק רבכ וססיב ותואש
,םיפיגנו םיקדיחמ רמולכ ,את-ןיערג ירסח םירוצימ טסוה יטנגה רקחמה לש לקשמה-דבוכ
יגשומ יוציממ םיקוחר ונייהש רבתסה ,בטיה םחותמ את-ןיערג ילעב ,םייטוירקיאה םירוציל
דימת ונראשנ ,תיגשומה ונתבישחב םיזעונ ונייהש לככ .םכותב ןגהו ,תיתלוקלומה הקיטנגה
םישישה-תונש דע םא ,ךכיפל .תועיתפמה תוייוסינה תואצותה לש תושירדה ירוחאמ דחא דעצ
וחנזנ זאמ ירה ,תמכסומ תועמשמ תולעב תויושי לאכ םינגה לא סחיתהל םיצמאמ ושענ דוע
ןדוקפתו ןנוגרא יטרפ ויהי ,תויטנג ןוגרא תודיחיכ ולבקתה םינגהו ,הלא םיצמאמ לילכ
לש ןגה .םתועמשמ תא ריהבהל דוע ביחתמ וניא שיא רשא לע-יגשומ םה הלא .ויהי רשא
םירבדה ואיבה אל יופצל דוגינבו ,תרחא הצובק לש הזל ההז חרכהב וניא תחא רקחמ-תצובק
השעמל .יגשומ לבב לדגמ רצויי ןפ ששחה גגופתהו םירקוחה ןיב תורבדיהה יעצמא קותינל
אוה אלא ,תמיוסמ תושיל סחיתמ וניא בוש יתלוקלומה גולויבה לש ןגה גשומ .לגעמה רגסנ
תיאדיחי הנוכת לש יתשרותה סיסבה דוסי תא הבוחב תלפקמה ,תושי לש גוסל סחיתמה גשומ
.הייהת רשא התושממ אהת

הנכסו יוכיס - םיגשומ תוחיתפ


תא רבכ יתרכזה .הנומתה לש דחא ןפ קר הריאמ ,הכ-דע יתראיתש ןגה גשומ לש תוחתפתהה
דוסיה-יגשומ לע השרותה תונורקע תא תיתשהל האמה לש םינושארה םירושעב םירקוחה יצמאמ
םנמוא .םיפיצר םינתשמ יבגל םג אלא תודידב תונוכת יבגל קר אל ,תילדנמה הירואיתה לש
םיוסמ ירבסה דיקפת תואלממש תויושיכ אלא תוירמוח תויושממכ אל םינגה לא סחיתה טסיא
."תויושממ ןיעכ" לא ומכ התיה םינגל וז תילטנמורטסניא תוסחיתה םלוא ;הירואית תרגסמב
לש לדומה לע רומשל היה ןתינ ,תיאדיחי הנוכתל ןג ןיבש יחרכהה רשקה קותינ םע
ויה אל תיגשומ הניחבמ ,רדגות רשאכ וז רדגות ,הנוכת לכל השרותה לש תילדנמה הירואיתה
םיעצמא ,(R.A. Fisher) רשיפ א"ר הארהש יפכ ,אלא ,רלמ לש ותועמשמב םינג הלא
םינתשמ לש יתשרותה ביכרמה תא דומאל היה רשפא םתועצמאב רשא ,םינתשמ ,םייבושיח
.םידידבה םינתשמה יבגל תאז ושע הקיטנגה ידסימש םשכ שממ ,םיפיצר

הוחתיפש יפכ ,השרותה לש תילדנמה הירואיתה לש םימושייה סיסבב תדמוע וז השיפת
ןוגכ ,תונוכתל םידידב םינג לש סוחייה ,ןורקעבש וניבה הלא .םייחה-ילעבו םיחמצה-יחיבשמ
הירואיתה םושייל יעצמא אלא ונניא ,תוינמח-יערזב ןמשה זוחא וא רקבב בלחה-תבונת
.םירחא וא הלא םינג לש םתושממל תוביחתה אלל ,םהיאצממל השרותה לש תילדנמה
תנברדמ הכ העפשה הל התיהש ,("תושממ-ןיעכ" לש וא) םינגל תושממ לש סוחייה ,ןכ-יפ-לע-ףא
לש םיאקיטנגהו םיחיבשמה לע םג המושיר תא הריאשה ,םירחא םימוחתב יטנגה רקחמה לע
לש םיישעמה םיטבהב םהיניעמ רקיעש ,אסיג-ךדיאמ םיאפורו ,אסיג-דחמ םיחיבשמ .תויסולכוא
חוורמה .ןהב וקסעש תונוכתל םינג לש םיגשומה סוחייב וקפתסה אל ,תיטנגה הירואיתה
,תישממה תושיה ןכא אוה היפלש וז ןיבל ,תושממ היה וליאכ ןגה לש השיפתה ןיבש יגשומה
השיגה ,לשמל ,התיה וז .םקוסיע םוחתבש םינתשמל ,םידידב םינג רתאלו תוסנל םתוא ץירמה
רתי לש ףיצרה הנתשמה תא קרפל ויצמאמב ,םינש רשעכ ינפל ,(Motulsky) יקסלוטומ לש
םיאצאצה ןיב לצפתמה ,דחא דידב ביכרמ תוחפל וכותמ דדובל ודיב הלע ןכאו .םד-ץחל
"םינמס" רתאל םיחיבשמה לש םולחה .ול ידוחיי םיזנא אצמנ ףא םימיל רשא ,תינג-דח הנוכתכ
ססובמ אוה ףא ,תילכלכ תובישח ילעב םינג לש םירתאל "תימוסומורכ תונכשב" םיחונ םייטנג
םשיל ,ונתקלחמב ןמקב יק'גו רלוס השמ םיסנמ לשמל ךכ .ןגה גשומל השימג השיג התוא לע
א"נד יעטקמל םינמסכ ,תוידוחיי ךותיח-תודוקנ ילעב א"נד יעטקמ שופיח ידי-לע וז השיפת
הלא םינג דדובל ולכוי וז ךרדבש איה םתוקת .תילכלכ תובישח ילעב םינג םירתואמ םהב
.החבשהה יכילהת לש ישממ לועי םשל םתוא ןרמתלו

רקיעב ,םיבר םירקוח .ךופה ןוויכב םג הלעפ ןגה תועמשמ יבגל תיגשומה תוחיתפה םלוא
ידכ ,םידידבכ םיפיצר םינתשמ לע ,איה רשאב הנוכת לכ לע ורעתסה ,הקיטנגה-ימי תישארב
קיודמה םמוקימ לע ,םירדגומו םידידב םינג לש םיחנומב םהלש יטנגה סיסבה והמ ררבל
.תירבועה תוחתפתהב וא םירמוחה-ףוליחב תידוחייה םתוליעפ לעו םימוסומורכב

ימוחתמ תוגרוחה תוכלשה ףא תויהל תויושע םהיאצממלש הנקסמל םירקוחה ועיגה רשאכו
תויארחאה תויושי םה םינג םא .ןהמ םלעתהל אלש םתבוחכ תאז ואר ןבומכ םהיתודבעמ
םינג ילעב לש םתייבר תא דדועל ונילע היהיש ריבס ,תונוכת לש תוחתפתהל תורישי
םביל תא ונתנ םיטעמ קר .םייוצר-תוחפה םינגה ילעב לש םתריגה תא עונמל וא ,"םייוצר"
תויושממ אלו םייבושיח רזע-יעצמא םע םהב רבודמש םינגהש קר אלש ךכל הפוקת התואב
ךרוצ ןיא .תיגולויב תועמשמ לכ ירסח םה ,םהב רבודש ,םינתשמהמ םיבר םגש אלא ,תוירמוח
םיעפומ ילעבל םיידוחייו םידידב םייטנג םילדבה סחיל ,הז ןויסנ םא הלאשל ןאכ סנכיהל
וא םימיוסמ םייתרבח םילוקישו תומודק תועיד ךותמ עבנ ,םימיוסמ םייתוגהנתה וא םייסיפ
תוינעזגו תויתרבח תונקסמל ענמנ יתלב ןפואב האיבהש איה וז-ןיעמ תיטנג תוסחייתהש
וא יסיפ עפומ לכל םיבר ונתנש ,הז-ןיעמ יטנג רתי שוריפש איה הדבוע .תומיוסמ
יבצמ חיצנהל ואבש תוירואית ןתוא תקדצהל בושח עקר רמוח שמיש ,יתרבח-יתוגהנתה
,םיגוהנ ויהש יפכ) םילפמ הריגה-יקוחל הקנפשוג תינקהל וא ,ךוניחה-תוכרעמב תוינויוש-יא
הינמרגב ןהינוגל עזגה תורות תא ללכ ריכזהל אלש ,(תירבה-תוצראב המ-ןמז ינפל דע ,לשמל
.תיצאנה

לש יגולויבה סיסבה תודוא תוירואיתה ביבס ןורחאה םינשה רושעב ומקש תורעסה םג
םינייצמ קדצב .םיגשומה תועמשמ לש תויתייעב התואל תורושק םייתוגהנתה-םייתרבח םיעפומ
לכ יבגל ןוחבל ןתינש (E.O.Wilson) ןוסליו וא"יא וא (Dawkins) סניקוד ןוגכ םירקוח
ררועתמ ישוקה .ולש תונושב יתביבסה ביכרמה והמו יתשרותה ביכרמה והמ ,תונוש לעב עפומ
אלו ,תוירמוח תויושממ םהש ,"ולא תונוכתל םינג"ל םירבדה תא םימגרתמו םיכישממ רשאכ
םיגולויבויצוסו ןוסליוד אבילא ,בושיח-ירזע ןיעמ ,םיטשפומ םיגשומ תניחבב םהש םינגל
םינקת םתוא ,םימיוסמ םיירסומ םינקת ץמאל שארמ היצולוואה תונורקע ונתוא םינתמ ,םירחא
עודמ םייגולויב םיחנומב אופיא קמנמ ןוסליו .תיעבטה הרירבה "תורטמ" םע םיבשיתמה
רשא ונתעד היהת .םהלש םינגה רומישל "םיפחדנ" םדא ינב :ללכב תמייק תירסומ תוגהנתה
ןווכתמ ונניא ןוסליו וליפאש קפס-ןיא ,תירסומ תוגהנתה לש תיגולויבה תוהמל רשקב היהת
.תיאדיחי תירמוח הנוכת היאשונל שירוהל היושע תחא לכש ,תוירמוח תויושממכ םינגל ןאכ
לילעב ןאכ םיחכונ ונא .ינללוכ גשומכ "יגולויב ןיפאמ" וא "יתשרות רמוח"ל איה ותנווכ לכ
.הכורבו הנוב תושימג תקזחב איה תיגשומה תושימגה דימת אלש

,קויד רתיל ,תיתוברתהה החלצהב ,תונושב היולת םינימ לשו תויסולכוא לש היצולוואה
ונא רשאכש ארוקל רבכ ריהנ הז בלשב ."תורישכ"ב רמולכ ,הז הנתשמ לש יתשרותה ביכרמב
םיזנאל תודדוקמה א"נדה תובוקעמ ומכ תויושי ןתוא הלא ןיא הז הנתשמ לש םינגל םיסחיתמ
וניניכש הז הנתשמל םורתל יושע ,ישממ ןג לכ ,א"נד לש תובוקעמ לכ ,אברדא .רחא וא הז
רשאכ .תורישכל םינגה םע ולא תובוקעמ תוהזל תוטש השעמ הז היהי םלוא "תורישכ"
םוחתמ םיימעפ גורחל םילולע םה תויתרבחה תונוכתה לש היצולוואב םינד םיגולויבויצוסה
הנתשמה לש םינגל תושממ םיסחיימ םה רשאכ ,תחאב :תיגשומה תושימגה םשב רתומה
תורישי ילאיצוסה הנתשמה לש םינגה תא םימגרתמ םה רשאכ ,הינשב ;וב םינד םהש ילאיצוסה
.יתורישכה הנתשמה לש םינגל

?יוכיס וא שואי - תואדווה-יא לומ ןעדמה


הבישחה לש המלועב"ש ךכל םתעד תא ונתנ רבכ ,תיפוסוליפ ןיע תעיבט ילעב ,םיבר םירקוח
אל רשא הלא םה רתויב םיירופה םיגשומה ,הקיסיפה-עדמה םוחתב דחוימבו ,ללכב תישונאה
ךכ .(Kramers) סרמרק ידנלוהה יאקיסיפה ירבדכ ,"בטיה תרדגומ תועמשמ םהל סחיל ןתינ
לש בא-סופיט הרואכל אוה ןגה גשומ .וז המישרב תוארהל יתלדתשהש יפכ ,םייחה-יעדמב םג
איה המ המכסה התיה אל םעפ-ףא טעמכש רבתסמ .תרכומו הריהנ ותועמשמש יעדמ גשומ
;תוכרובמ תואצותה דימת אל ,הזכ "ליזנ גשומ"בש הכרבה לכ םעש אלא .ןג לש התואנ הרדגה
וגרח ףא ןהיתואצותש יטנגה רקחמב תולפא תוטמסל םג הכילוה ןגה לש תיגשומה תושימגה
הכורבה תושימגה ןיב דירפהל קודב םשרמ ןיא ,תאזמ-הרתי .הז רקחמ םוחתל רבעמ הברהב
תרמייתמה ,תיעדמה הירואיתה ןיב דירפהל לכונ אל .ליזנה גשומה לש תרדרדימה וז ןיבל
ינוב לש יתרבחהו יתוברתה עקרה ןיבל ,אוהש-יפכ םלועה תא לוכיבכ ונל ריבסהל
.תוירואיתה

) ןוקב וחינה זאמ ,הנש תואמ שולש ירחא םאה ?ונלעוה המ ,םירבדה ינפ םה הלאכ םא
תויפצת לע אסיג-דחמ ססבתמה ,ייוסינ עדמ לש ןויערל דסמה תא (Decartes) טרקדו (Bacon
ונא םירזוח ,םלועה לש תיוויטקייבוא הניחבל עיגהל ידכ ,תוקפס-תלטה לע אסיג-ךדיאמו
אלא םניא ,תויתריצי םיחיטבמה הלא תוחפל ,ונלש םיגשומהש תעדל םיחכונו אצומה-תדוקנל
ןנובתמה תאצוהל לע-יצמאמ לש תורוד ירחא םנמואה ?תומודק תועדו תוברת-ייולת םיגשומ
לש תואדוה יא ןורקעש ,ירשפא וניא הז רבדש עובקל ונא םיצלאנ ,תוננובתהה ילוקישמ
דמועה ןורקע הזש אלא ,תימוטא-תתה המרב הקיסיפל לבגומ ונניא (Heisenberg) גרבנזיה
?ונלש תיעדמ תוליעפ לכ דוסיב

הנומתהמ ןנובתמה תא קתנל לכונ אל :םירבדה ינפ םה ךכ ןכאש איה ולא תולאשל הבושתה
תכרעהב ,הילא ונעגהש הנבותה םא ,אברדא .שואי תעבה םושמ ךכב ןיא לבא .רצי אוהש
,ולאכ םעפ ףא הנייהת אלו תוטלחומ תותימא ולא ןיאש ונחכונש איה ,וניגשומ לש תועמשמה
ונישעמ תא לכלכל לכונ זא יכ ,ונתפקשה-תדוקנב םייולת חרכהב ונלש תוירואיתה יגשומש
ונלש תוירואיתלו וניגשומל סחיתהל ונל תרשפאמה איה וז הנבות .ולא תונקסמל םאתהב
היטנה ידירש לע תולעתהל לכונש יוכיס שי וז הנבות תועצמאב .התואנה תוניצרה תדימב
לבקל םילגוסמ היהנ ךכ .תוטלחומ תותימאל עיגהל הפיאש לש ,תיויטקניטסניאהו תיתרוסמה
.החוטב אלו תטלחומ אל ,תיפוס אל ,חקו ןת לש ,החותפ תוליעפכ תיעדמה תוליעפה תא
הסתה ןיב תיטקלאיד הזתניס אוה הנובה תיעדמה תוליעפה לש התוהמ לכש ךכב ריכהל ונילע
םינעדמ ןיב המכסהבש-תודיכלה לש הסתיטנאה ןיבו תרשפתמ-יתלבה תיזטרקה תונקפסה לש
תויושיהו תיעדמה תוליעפה תועמשמ לש תאזכ הנבה .תייוסינה םתדובע לע תועד םיפילחמה
איהש יפכמ תינרמוי תוחפל תיעדמה תוליעפה תא ילוא תכפוה תויעדמה תוירואיתה לש
תוריתסהמ הברה ססומל היושע איה ,תאז-תמועל .ונימי-תב הרבחב תובורק םיתעל תרייטצמ
הנושארבו שארב .םוימויה ייחב תיעדמה הבישחה לש המוקימ תודוא תוהימתהו תויעדמ ךותה
םגישהל ןתינש םירבד םתואמ רתוי-האלמ ילאוטקלטניא קופיס תגרדל עיגהל תרשפאמ איה
.הנבותב

קלפ לאפר :תאמ
ב"ל עדמ :רוקמ
1988/89 :ךיראת
289 ,280-285 :'מע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


History of Genetics Timeline
A Biography of Morgan
Gregor Mendel's Legacy
Mendelian Genetics


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©