םיאתו םימוסומורכ ,םינגאובמ
סוכרמ השנמ יאקיטנגה לש ורקחמ
הרקב לש ןיינע - אתה רוזחמ
?םילפכושמ םה יתמ - םינג
הלעפהו הקתשה - X םוסומורכ
ירבוע םרוגו ינייול א"נד
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיקאובמ


תולאשב קסעו ,אתה לש היגולויבה םוחתב תיטנגה הרקבה תויעבב ןיינעתה סוכרמ השנמ
םיאתב עגפנש ןונגנמ ,םיאירב םיאתב הקולחה תרקב לע יארחאה ןונגנמה והמ :ןוגכ
ובש א"נדה עטק לפכתשמ וב דעומה ןיבל םיוסמ ןג לש ודוקפת ןיבש רשקה והמ ?םיינטרס
אוה ?םיליעפ םוסומורכ יעטק ,תיפוקסורקימ תולכתסהב ,תוהזל ןתינ םאה ?הז ןג ןכוש
תויזכרמ תולאש רוריבל תיסחי-םיטושפ םיאתמ דמלנש עדיו תויטנג תוטיש לצנל ליכשה
.הרידנ שומימ תלוכיבו הבר תובהלתהב ,הרופ ןוימדב ,םיקנוי-יאת לש היגולויבב

סוכרמ השנמ יאקיטנגה לש ורקחמ


תיעדמ המורת םרתו תירבעה הטיסרבינואב םיטלובה םיאקיטנגה דחא היה ל"ז סוכרמ השנמ
םידימלת לש רוד דימעהו ,הלועמ הרומ היה םג אוה .קסע םהב רקחמה יחטשב הדבכנ
רקחב ,םינש עבש ךשמב הלועפ ומע ףתשל תוכזה יל התיה .תיעדמה ותדובע תא םיכישממה
ונכרע וז הפוקת ךלהמב .םינג תואטבתה לע הרקב ינונגנמ רקחבו םיאתב היבר ינונגנמ
החתפתהו ,םיקנוי יאתב הלועפ ינונגנמל םירושקה תונויער ונחתיפ ,תוניינעמ תויפצת
;םשפנ לכ תא םיעיקשמה םינעדמ םתוא םע הנמנ סוכרמ השנמ 'פורפ .הקומע תודידי וניניב
תדובעמ ותובהלתה תדימ .ותוישיאמ דרפנ יתלב קלחל וכפה ןויער לכו תילגת לכ ,יוסינ לכ
חורב .םישידא רתוויהל םיבבוסה ולכי אל ותוחכונב יכ דע תפחוס הכ התיה יעדמה רקחמה
התקיז תא שיגדהלו ,וייחל תונורחאה םינשב השנמ לש ותדובע תא הרצקב ראתל הסנא וז
.אתה לש היגולויבל

הרקב לש ןיינע - אתה רוזחמ


תריצי ךות ,ריהמ בצקב ףוגה יאת םיקלחתמ ,תוריהמב לדגו חתפתמה ,ריעצ יאת-בר רוציב
לש תורצוויהה יכילהת רמגב ,רגובה רוציב ,םלוא .המקר לכל תינייפואה םיאתה תסמ
,תומקר רפסמל טרפ) "החונמ" בצמב םירתונו קלחתהל םיאתה םיקיספמ ,םירביאה לשו תומקרה
,םיניקת םיאת לש תוברתה .(תוריהמב תוברתהל םיאתה םיכישממ ןהבש ,םצעה-חמו רוע ןוגכ
.(יבלש-בר אוה אתה-תקולח ךילהת .הבר תונדפקב ,אופיא ,תרקובמ ,םיינטרס םיאתל דוגינב
,הקולחה תליחתל םיאתמה תואה ןתניהב .Go הנוכמה הדוקנב םיאצמנ םיקלחתמ םניאש םיאת
םיצוחנה םיימיכויבה הלועפה ינונגנמ תא ןיכהל םיליחתמו ,G1 בלשל םיאתה םירבוע
,(םיברתמ םיקנוי יאתב) אתה רוזחמב רתויב ךוראה בלשה וניהש ,S בלשב .א"נד תינבל
םירחאו S-ב םדקומ דימת םילפכושמ םימיוסמ םינג - ינדפק רדסב יאתה א"נדה לכ לפכושמ
תוסחדיה לש ךילהת שדחה א"נדה רבוע לופכשה ךילהת םותב .הז בלשב רתוי רחואמ -
(G2 בלש) הז ךילהת םותב .םימוסומורכה - םייניפוא םינבמ םתוא תריצי ךות ,תולפקתהו
,תודיטמורכ יתש הז בלשב ליכמ םהמ דחא לכש ,םימוסומורכה .(M בלש) הסוטימ אתה רבוע
ידי לע ןה רקובמ הז ךילהת .תבה-יאת ינש ןיב הוש ןפואב קלחתמ יטנגה רמוחהו םילצפתמ
םיקלחתמ ,קוזינ הרקבה ןונגנמ םא .םינומרוהו םינכש םיאת ידי-לע ןהו םייאת-ךות םיביכרמ
םירקמב .ריאממ לודיג לש תורצויהב אטבתהל לולעש רבד ,רקובמ יתלב ןפואב םיאתה
לש םיילוגס םיבלשל םירושקה םינובלחב םיימיכויב םימגפ םיריאממ םיאתב ואצמנ םימיוסמ
.םיאת תוברתה תרקבב םיבושחה םינגהמ המכ תוהזל םינעדמ וחילצה הז ןפואב ;אתה רוזחמ

שמתשה ,םיקנוי יאתב הקולחה רוזחמ תמלשהל םישורדה םינושה םיביכרמה תא ןייפאל ידכ
םיקדיח ןוגכ ,רתוי םידורי םירוצי רקחב רבעב השמישש ,תיסלק תיטנג השיגב סוכרמ השנמ
התיה יוסינה תכרעמ .אתה תקולח רוזחמב שובישל תומרוגה תויצטומ שפיח אוה :םירמשו
תינלטק היהת אתה תקולח ןונגנמב העיגפ לכש היה רורב .יניס רגוא יאת לש תיברת
תויהל תויצטומה ויה תוביח ןכל .היצטומה אשונ אתה לש ותומל םורגת רמולכ - (תילתל)
תיטנטומה הנוכתה תאטבתמ ולאכ תויצטומ םע םיאתב .הרוטרפמטל תושיגר - תונתומ תויצטומ
הכומנ הרוטרפמטב וליאו ("הליבגמ הרוטרפמט") ההובג הרוטרפמטב קר (פיטונפב)
.ןיטולחל ןיקת ןפואב םיאתה םיגהנתמ ("הריתמ הרוטרפמט")

לש והשלכ בלשב ורצענ הריתמ הרוטרפמטב לדגש םיוסמ טבש לע םינמנה םיאתה לכ םא
ילוגס ןפואב העגפ היצטומ יכ קיסהל היה ןתינ ,הליבגמ הרוטרפמטל ורבעוהשכל אתה רוזחמ
"םיאת ןייממ" רישכמ תרזעב תולגל היה ןתינ םיוסמ בלשב םיאתה לכ תריצע תא .אתה-רוזחמב
.פוקסורקימב תיגולוטיצ תיפצתב וא (cell sorter)


תירוקמו תינשדח הטיש השנמ הגה הרופה וחומב
רבס אוה .הלא םיטנטומב םימוגפה םינגה יוהיזל
םיטנטומה םיאתב םגפה תא "ןקתל" היהי ןתינ יכ
,ולש םירצותה וא ,ןיקתה ןגה תרבעה ידי לע
אטבתי ןוקיתה .םיטנטומה םיאתל םיילמרונ םיאתמ
הליבגמה הרוטרפמטב תוברתהל םיאתה לש םתלוכיב
לכ תא השנמ הצימ ותינכות תא שממל ידכ
םיאת לש המסלפוטיצה ךותמ חילש-א"נרה תולוקלומ
תחתו הקיקד טחמ תרזעב ,ןתוא קירזהו םיילמרונ
רוזחמש םיטנטומ םיאת ךותל ,פוקסורקימה תשדע
.הליבגמה הרוטרפמטב רצענ םהייח
רחאל .ףסונ דחא רוזחמ ךשמל הקולחה יבלשב םדקתהל םיאתה וכישמה וז הקרזה תובקעב
םיאתל עטקמ לכ קירזהו ,תולוקלומה לדוג יפ לע םיעטקמל חילש-א"נרה תא דירפה ןכמ
לש םגפה לע רבגתהל היה ןתינ ותועצמאבש דחא א"נר עטקמ אצמנ ךכ .םידרפנ םיטנטומ
ןג תרדחה .הז א"נר דדוקמה ןגה תא טבשל השנמ חילצה תיטנג הסדנה לש תוטישב .היצטומה
;ןיקת ןפואב וקלחתה םיאתהו םגפה "ןוקית"ל האיבה ts24 טנטומה ןזה לש םיאת יניערגל הז
.ts24-ב םוגפה ןגה הז ןכא יכ תיפוס החכוה םושמ ךכב התיה

ךא .ותלועפ ןונגנמ ןויפא םושמ שי דימת אל תרדגומ תיגולויב תוליעפ לעב ןג לש ודודיבב
ןתינ יכ ררבתה םיימיכויב םייוסינ לש הרדסב :הלועפה ןונגנמ םג חנעפתנ ts24 לש הרקמב
אלא ,דדוקמ אוהש א"נרה וא ןיקתה ןגה תפסוה לש ךרדב קר אל יטנגה םגפה לע רבגתהל
םיאתה יכ קיסהל היה ןתינ .ןיגרפסא תינימאה הצמוחה לש לודיגה עצמל הפסוה ידי-לע
הלוקלומ רשקמה םיזנאה - (Asparaginyl-tRNA-synthetase) AsnRs םיזנאב םיקול םיעוגפה
םלצא שיגר הז םיזנאש ךכ -(tRNA Asp) הל-תילוגסה ריבעמ-א"נר תלוקלומל ןיגרפסא לש
תא רוציל םיאתה תלוכי העוגפ ךכ בקע .(הליבגמה הרוטרפמטה) ההובג הרוטרפמטל
ןיגרפסא לש תפסות .םינובלח תיינב ךרוצל השורדה - Asp-tRNA Asp תבכרומה הלוקלומה
םוסחמה לע רבגתהל ידכ שורד הז םיזנאש ךכל תפסונ החכוה .שיגרה םיזנאה בוצייל תמרוג
,םירחא םיטנטומ .טבושמ AsnRs ןג רדחוה םהלש םיטנטומ םיאתמ הלבקתנ אתה רוזחמב
לש הזל המוד חרואב םיגהנתמ ,AsnRs םיזנאה תוליעפ העגפנ םהבש םיטנטומכ םירכומה
אתה רוזחמ לע עיפשמ הז םיזנאש עודי םויה .סוכרמ השנמ לש ותדבעמב דדובש טנטומה
ןונגנמה והמ ררבל םיצמאמ םישענ תעכו ,םינובלח תסתניס לע ותעפשהב יולת יתלב ןפואב
אתה רוזחמ לע הרקבב דיקפת אלממ AsnRs םיזנאה יפל אצממה .ךכל יארחאה ימיכויבה
תינימאה הצמוחה לש םירמוחה ףוליח יכ עודי בר ןמז הזמש ןוויכמ ,דחוימב קתרמ
.םימיוסמ םיינטרס םיאתב םוגפ ןיגרפסא

.ts20 טנטומה - השנמ לש ותדבעמב דדובש ףסונ טנטומב עוגפה ןונגנמה חנעופ הנורחאב
לש G2 בלש תליחתב רצענ הז טנטומ לש וייח רוזחמ ,הליבגמה הרוטרפמטב לדג אוהשכ
,E1 ןובלחב העיגפ שי הז טנטומב יכ ררבתה הקלוק דר'ציר 'פורפ לש ותדבעמב .רוזחמה
ברועמ הז ןובלח .(ubiquitin) ןיטיוקיבוא יורקה ןובלח םיליעפמה םימיזנאה דחא אוהש
תוצווכתה ךילהת לשמל ומכ ,אתה רוזחמל םירושקה םיכילהת םהיניב ,אתב םיבושח םיכילהתב
.הסוטימה בלשב םימוסומורכה

?םילפכושמ םה יתמ - םינג


לש םימיוסמ םיבלשב קר םיאטבתמש םינג םנשי :ןמזה לכ םיאטבתמ אתב םינושה םינגה לכ אל
בלשב קר וא תומיוסמ תומקרב קר םיאטבתמה םינג םנשיו ,םירחאב אלו אתה רוזחמ
לש תודוסיה דחא ,אופיא ,אוה םינגה תואטבתה לע הרקבה ינונגנמ רקח .םיוסמ יתוחתפתה
.םיאתה תוניימתה רקח

,ןכ-לע-רתי .אתה רוזחמ לש S בלש ךלהמב יארקא רדסב םילפכושמ םינושה םינגה ןיא ,רומאכ
,םימיאתמ תיפצת יאנתב ,תוארנ ולא תודיחי ;תודיחיכ םילפכושמ םוסומורכב םינוש םירוזא
םוסומורכב םימיוסמ םיספ :ינדפק םינמז חולל ףופכ הלא םיספ לש לופכשה רדס .םיספכ
.ופוסב רחואמ וא ,S בלש לש ועצמאב םירחא וליאו ,S בלש לש ותליחתב דימת םילפכושמ
ןיבל םוסומורכב םיוסמ רוזיאב א"נדה לש לופכשה יותיע ןיב רשק םייק יכ חינה השנמ
ידימת ןפואב אתב םיאטבתמה םינגה יכ היה הארנ .רוזיא ותואב םיאצמנה םינגה תוליעפ
וליאו ,S בלשב םדקומ םילפכושמ (המישנ - ןוגכ ,אתה לש "תיבה קשמ" ידוקפתל םינג)
םילפכושמ ,תיטנג הניחבמ םיליעפ םניאש היה עודיש ,םימוסומורכה לש םילודג םיעטק
םינג לש תואטבתהה רקחמ ולבקתנ הז םאתמ לע תועיבצמה תובר תויודע .רתוי רחואמ
לע עיפשמה הרקב ןונגנמ ידי-לע עבקנ לופכשה יותיעש ןוויכמ .םלופכש דעומו םידדוב
םוסומורכב םילפכושמה םירוזא םתוא םאה ,הלאשב השמ ןינעתה ,םוסומורכב םלש רוזיא
שדח ןחבמ ונחתיפ וז הלאש לע תונעל ידכ .תחא קותעת תדיחי םיגציימ תחא הדיחיכ
םוסומורכה ינפ לע םירוזא ,פוקסורקימ תרזעב ,תוהזל רשפאמה ןחבמ ,םינג תוליעפ תקידבל
יאת רובע ןכל םדוק תמייק התיה אל תאזכ תורשפא - קותעתב םיליעפ םה הסוטימה תעבש
.םיקנוי

הנובה רמוחה .םינוש םינובלח םע דחי העובקו תרדוסמ הרוצב "זורא" א"נדה ,םימוסומורכב
םינג ןותנ עגרב שי את לכב .ןיטמורכ הנוכמ םינובלחמו א"נדמ בכרומהו םימוסומורכה תא
ררבתמ .םיליעפ םניאש םינגו (םינובלחכ םיאטבתמו א"נרל םיקתעותמש םינג) םיליעפ
רשאכ הררבתה וז הדבוע .םיליעפ םניאש םינג לש הזמ הנוש םיליעפ םינג לש ןיטמורכהש
,(DNase-I) I-ז"אנד םיזנאב לפוט תוקולח ןיבש םיבלשב םייורשה םיניערגמ דדובש ןיטמורכ
םינגהש אצמנ ,םינוש םיאתב ורוקמש ןיטמורכ לע הז םיזנא וליעפהשכ .א"נד קרפמה םיזנא
ריבסהל ןתינ .םיזנאה ינפב םידימע םיליעפ יתלב םינגש דועב ,קוריפל םישיגר םיליעפה
םיבצמב :א"נדה לש "הזירא"ה ןפואמ םיעבונ ןיטמורכה ןוגראב םייוניש יכ החנהה תרזעב תאז
א"נדה םירחא םיבצמב וליאו ,קרפמה םיזנאה ינפמ א"נדה לע "םיניגמ" םינובלחה םימיוסמ
ילוא רשפאמה ,רתוי "חותפ" הנבמ לעב ןיטמורכב ןגרואמ םיליעפ םינג לש א"נד .ףושח
,I-ז"אנדב שומיש ידי לע ,תולגל היהי ןתינש ונרבס ונחנא .קתעתמה ןונגנמה דצמ תושיגנ
בלשב םיעיפומ םהש יפכ ,םמצע םימוסומורכה ינפ לע םיליעפ-יתלב םירוזאו םיליעפ םירוזא
ורצונש ךכ ,I-ז"אנד לש תונטק תויומכב ולפוט הספטמב םימוסומורכ .הסוטימבש הספטמה
ולפוט ,ולא םירוזא תוהזל ידכב ."ליעפ" ןיטמורכ לש םירוזאב א"נדב םינטק םיקתנ
םהל ופסוהש ךות (א"נדה תא לפכשמש םיזנא) זרמילופ-א"נד םיזנאב םייפוקסורקימה םיניקתתה
םימוסומורכה ינפ לע .(3H) םויטירט יויטקאוידרה פוטוזיאב םינמוסמ םידיטואילקונ
הזתניס התיה הלא םירוזאב .םיקתנ I-ז"אנד םיזנאה רצי וב םוקמב לכ םדוק לופכשה שחרתמ
םינדגונ תרזעב םג וא ,היפרגוידרוטואה תטישב ותוהזל רשפאש יויטקאוידר א"נד לש
ינפ לע יארקא ןפואב םירזופמ ויה םיליעפ יתלבה םינגהו םיליעפה םינגה םא .םיילוגס
ספ לכש ןויכמ ,וכרוא לכל דיחא ןפואב "ןמוסי" םוסומורכ לכש םיפצמ ונייה ,םימוסומורכה
יויטקאוידרה ןומיסהש ונאצמ ונא םלוא .I-ז"אנדל םישיגר ,םיליעפ םינג ליכי םוסומורכב
.D-יספ וניניכש םירוזא ,םוסומורכה ךרואל םירדגומ םירוזאב זכרתה

רשאכ .םיליעפ םניא הארנכש םיספ - רמולכ ,I-ז"אנדל םישיגר םניאש םיספב םילבוג D יספ
ןיב הפיפח ללכ-ךרדב האצמנ ,S בלשב לופכשה -יספ םגד םע םיזנאל-םישיגרה םיספה וושוה
.S בלשב םדקומ םילפכושמה א"נדה ירוזא ןיבל םיליעפה םירוזאה

תחא לכלש ,תיסחי תולודג תויסיסב תודיחיל קלוחמ םוסומורכה יכ איה תשקבתמה הנקמה
קודה רשק םייק יכו ,הל תינייפוא תוליעפ תמרו ינייפוא לופכש דעומ ,ינייפוא הנבמ ןהמ
םאה - רמולכ ,תוידוקפת תודיחיב רבודמ םא ןיידע ונל עודי אל .הלא םינייפאמ השולש ןיב
הלוכי הדיחי לכש ךכ ,דחא יגולויב ךילהתל םירושקה םינג הליכמ ולא תודיחימ תחא לכ
שי ,בצמה םנמוא הזש דיתעב ררבתי םא .םוסומורכה תמרב המלש הדיחיכ תרקובמ תויהל
םיליעפ םה תומיוסמ תומקרבש ,םימוסומורכה ינפ לע םימלש םירוזא לש םמויקל תופצל
X םוסומורכב םגדוה הז ןיעמ ןונגנמ לש ומויק .םיקתושמ םה תורחא תומקרב וליאו
.םיקנויב

הלעפהו הקתשה - X םוסומורכ


איה ,םימוזומורכב תירוזאה תוליעפה תרקב רקחב תובושחה תייוסינה תוכרעמה תחא
דחא X םוזומורכ םייק ,םירכזה יאתב ,םיקנויב .םיקנויב תובקנ יאתב X םוזומורכ
יאת לש םבור-בורב יכ אצמנ .(1X ימוזומורכ ינש תואשונ תובקנה וליאו ,דחא Y םוזומורכו
ךכב שי ."קתוש" ינשה דועב X ימוסומורכמ דחא קר תיטנג הניחבמ ליעפ את לכב ,הבקנה
ךילהתה .תובקנ ןיבל םירכז ןיב הז םוסומורכ לע םינכושה "םינגה ןונימ" לש האוושה םושמ
.ירבועה בלשב שחרתמ אוהו ,הקתשה הנוכמ ליעפ-יתלבל X ימוסומורכמ דחא תכיפה לש
.םאולמב םיליעפ X ימוסומורכ ינש ,הירפהה רחאל ,תירבועה תוחתפתהב םימדקומה םיבלשב
ימוסומורכמ דחא ,(תואמב דדמנ רבועב םיאתה רפסמשכ) הלוטסלב הנוכמה ירבועה בלשב
הנבמב םייונישב הוולמ הקתשהה .תטלחומ טעמכ הקתשה רבוע ,"יהמיא"ה וא "יהבא"ה ,X
לוטיבבו (S בלש ףוסב השענ קתשומ X םוסומורכ לופכש) לופכשה דעומ יונישב ,ןיטמורכה
לש הרקבה ןונגנמ רקחל הלועמ תכרעמ יהוזש שח השנמ .קותעתה תוליעפ לש טלחומ טעמכ
םוסומורכ לש תוליעפה בצמ תא תונשל ןתינש ןוויכמ ראשה ןיב ;תירוזאה המרב םינג תלעפה
הז רמוח יכ אצמנ רבעב .(5aC - רוציקבו) ןידיטיצ-אזא5- ימיכה רמוחב שומיש ידי לע X
.X םוסומורכ ינפ לע םיאצמנה םינג - הז ללכבו ,םידדוב םינג לש הלעפה תלוכי לעב אוה

םיאת ,ליברג םסרכמב םרוקמש םיאתב ונרקח םיקתושמ X ימוזומורכ לע 5aC תעפשה תא
לש ובצמב טלוב יונישל 5aC-ב לופיטה םרג םיאתהמ 50%-מ הלעמלב .תיברתב ונלדיג םתוא
.ותליחתל S בלש ףוסמ - לופכשה דעומב יוניש התיה רתויב תטלובה העפשהה .X םוזומורכ
דחא קר לופיטה ינפל :םוסומורכה לעש םינג לש תוליעפה בצמב יוניש ונאצמ ךכל ףסונב
ימוזומורכ ינש ויה 5aCב לופיטה רחאל וליאו ,I-ז"אנדל תושיגר הליג X ימוזומורכ גוזמ
לש ןיטמורכה הנבמב יוניש לח לופיטה תובקעב יכ םידמלמ הלא םיאצממ .םיזנאל םישיגר X
םג םיוולמ הלא םייגולוטיצ-םיינרוצ םייוניש יכ חיכוהל ידכ .ליעפ-יתלבה X םוזומורכ
הבש הבקנב םרוקמש םיאת לש תיברתב םייוסינה םתוא לע ונרזח ,קותעתה ךילהת תלעפהב
ומצע םוסומורכ ותוא ליעפ היה תיברתה יאת לכבש אלא ,יארקא היה אל הקתשהה ךילהת
X םוזומורכ .(יהמיאה X םוזומורכ קתשוה םיאתה לכב ןאכ - רמולכ ,יהבאה - לשמל)
) זרפסנרט ליסובירופסופ ןיטנסכופיה םיזנאה רוצייל יארחאה ,ןיקת ןג אשנ ליעפ-יתלבה
הרצענ תיברתב םיאתה לכב .(Hprt-) ןיקת יתלב ללא אשנ ליעפה X םוזומורכ וליאו ,(Hprt+
ותוא לש םינגה ראש םע דחי) קתושמ היה Hprt+ ןיקתה ןגהש רחאמ ,םיזנאה תוליעפ
םיבר ולחה ,5aC-לופיט תובקעב .םוגפ היה "ליעפה" םוסומורכב ללאהש דועב (םוסומורכ
.ליעפ-יתלבה X-םוזומורכ לש הלעפה לע עיבצה אצממה ;Hprt םיזנאה תא רציל םיאתהמ

ןיסוטיצ סיסבמ (CH3) יליתמ רייש תקחרהל םרוג הז רמוחש עודי ?5aC רמוחה לעופ דציכ
א"נד לש (תויליתמ תוצובק תפסוה) היצליתמל היפל הרעשה תחוור םירקוחה ןיב .א"נדב
הלא םינג ,ללכ-ךרדב .םייח-ילעב לש םיאתב םימיוסמ םינג תואטבתה לע הרקבב דיקפת
,םיאטבתמ םניא ןהב תומקרב תרכינ הדימב (תויליתמ תוצובק םיאשונ - ונייהד) םילתוממ
ןובלחה תא םידדוקמה םינגה םה ךכל הבוט המגוד .אטבתמ ןגה הבש המקרב םילתוממ םניאו
םימודא םד יאתב רשאמ דבלמ תומקרה לכב תרכינ הדימב םילתוממ הלא םינג - ןיבולגומה
םה םיאת ךותל םירדחומה םילתוממ אל םינג ,ןכ לע רתי .ןיבולגומה רצונ םהב ,םיריעצ
תבכועמ םינגה תואטבתה ,היצליתמ רבע רדחומה א"נדה רשאכ ,תאז תמועל .םיליעפ ללכ ךרדב
ןתינ .םינג תלעפהל ןכל םרוג אוהו ,א"נדהמ ליתמ תוצובק ריסמ 5aCב לופיט .לילכ
תוצובקה תרסה ידי לע ,קתושמ X םוסומורכ לש תיללכ הלעפהל םרוג 5aC יכ ןאכמ קיסהל
לכ דרפנב ליעפמ הז רמוח יכ ןכתי אלש ונל ררבתה הקידבב .אשונ אוהש םינגהמ תויליתמה
5aC-ב לופיט תובקעב םוסומורכה תלעפהש ונקסה ךכיפל ;X םוסומורכ ינפ לע ןגו ןג
,הקתשה לש יעבטה ךילהתל (םיארחאה) יארחאה (םינג ינש וא) דחא ןג תלעפה ידי-לע תישענ
.אשונ אוהש םינגה ללכ תואטבתהבו ,לופכשה דעומב ,ןיטמורכה הנבמב םייוניש ללוכה ךילהת
תרימשל יארחאש ("הלעפה םרוג") ןובלח רציימ ,םייק אוה ןכא םא ,הזכ הרקב ןג יכ ונרעש
ןכא םא יכ ונחנה .ולוכ םוסומורכה תקתשהל איבמ ןגה קותיש ;ליעפ בצמב X םוסומורכ
,ליעפ ונניא דחא X םהב ,הבקנה לש ףוגה יאת לכב רסח "הלעפהה םרוג"ש ירה ,בצמה והז
הנחבנ וז החנה .םיליעפ ןיידע X ימוסומורכ ינש ובש בלשב ,םיירבוע םיאתב םייק ךא
םיירבועה םיאתה ויה "םימרותה" ."םילבקמ" םיאתל "םימרות" םיאת ןיב יוחיא לש םייוסינב
.הלעפהה םרוג םהב םיק יכ ,ונחנה ;Hprt-/Hprt- םיטוגיזומוה ויהש ,(F9) ינטרס לודיגמ
ךכל תודוה Hprt- פיטונפ ילעב ,Hprt+/Hprt- םיטוגיזורטה םיאת ויה "םילבקמ"ה םיאתה
יגוס ינש יוחיא תובקעב .ליעפ יתלבה X םוסומורכ ינפ לע אצמנ Hprt+ ןיקתה ללאהש
ויה םימרותה םיאתהש רחאמ .Hprt םיזנאה ילעב םיבר םיאת תיברתב ועיפוה םיאתה
תודוה קר לבקתהל היה לוכי םיחואמה םיאתה לש שדחה פיטונפה ,Hprt-ל םיטוגיזומוה
םיאתב ורוקמש הלעפה םרוג ידי-לע םילבקמה םיאתב קתושמה X םוסומורכ לש הלעפהל
הלעפה ימרוג ולגתה רבכ ותוכזבש ,הז ןיעמ ןחבמ תרזעב יכ איה הוקתה .םיירבועה
ןגה תא דדובל םג ילואו ,הלעפהה םרוג תא תוהזל ,ילוא ,היהי ןתינ ,תורחא תוכרעמב
םינונגנמה לש הסילנאה תכאלמ היהת ,השעיי הז רבדש עגרב .X םוסומורכב ליעפמה
םימוסומורכ םירוזאב ןהו X םוסומורכב ןה ,רתוי הברה הלק תירוזא הלעפהב םיברועמה
.םירחא

ירבוע םרוגו ינייול א"נד


(satellite DNA) יניול א"נד תואצמיה היה ,םינש ךשמב סוכרמ השנמ תא וניינעש םיאשונה דחא
לש תורצק תובוקעמ םיליכמה םיכורא םיעטקמ יונב הז א"נד .םירוצי לש בחר ןווגמב
ןניא ולא תובוקעמש הארנ .דואמ תובר םימעפ ןמצע לע תורזוחה תובוקעמ ,םידיטואילקונ
רחואמ לפכושמה ,דואמ סוחד ןיטמורכב תואצמנ ןה ,ךכל המאתהבו ,הרקמ םושב תואטבתמ
ללכמ 10%-כ םיוהמ םהש ןויכמ ,הקידבל דחוימב םיחונ הלא םירוזא ,רבכעב .אתה רוזחמב
קוידב עובקל ןתינ תוליגר העיבצ תוטישב .םוסומורכ לכ לש הרצקה עורזב םיזכורמו ,םונגה
.ולא תובוקעמ לש לופכשה דעומ תא תולקבוםיאתב ,תאז תמועל .S בלשב רחואמ לפכושמ ינייול א"נד ,ףוגב םיאתה יגוס לכב יכ ,אצמנ
המגוד תווהמ ולא תואצות .רתוי הברה םדקומ S בלשב לפכושמ א"נד ותוא םיירבוע
תרהבהב דואמ וניינעתה .תוחתפתהה ךלהמב הנתשמ הלופכש דעומש א"נד תבוקעמל הנושאר
לש םייתלוקלומה םיטבהה תא וריאיש םייוסינ וננכית ךכיפלו ,הז הרקב ךילהת לש ןונגנמה
,ולופכש לש יותיעה תרקבב םג דיקפת תאלממ א"נד לש היצליתמ יכ ןויערה .לופכשה יותיע
א"נדה ,תויליתמ תוצובקב רישע א"נדה רגובה לש ףוגה יאתב םא םג .דואמ ךשומ הארנ
תאלממ הדימ וזיאב ןוחבל ידכ .תויליתמ תוצובק טעמ ךא ליכמ םיירבוע םיאתב יניולה
לש לופכשה דעומ קדבנו ,5a-Cב תיברת יאת ולפוט ,לופכשה יותיעב דיקפת היצליתמה
יניולה א"נדה לש לופכשה דעומ םדקוה לופיטה תובקעב יכ ררבתה .םהב יניולה א"נדה
.תויליתמ תוצובק תרסהמ האצותכ םרגנ רבדה יכ זמרמש המ ,םישרמ ןפואב

ילעב ,םיירבוע םיאת לש יוחיא השענ :הז ןוויכב תויודע ופיסוה םיאת ייוחיאב םייוסינ
ררבתה .רחואמ לפכושמה יניול א"נד ילעב ,םירגוב ףוג יאת םע ,םדקומ לפכושמה יניול א"נד
םרוג םויק לע עיבצמ הז אצממ .םדקומ ולפכוש יניולה א"נדה ירוזא לכ ,םיחואמה םיאתב יכ
ףוגה יאתב יניולה א"נדה רוזיא לע לעופה ,םיירבועה םיאתב סיסמ (םימרוג רפסמ וא)
יניולה א"נדה ןכלו ,רגובה יאתב םייק אל הז םרוג יכ ןכתי .םדקומ לופכשל ותוא ןווכמו
א"נדה ירוזאב הב תופצל תולקב ןתינש ,וז העפותש ןכתיי .רחואמ הלא םיאתב לפכושמ
םינג .םידדוב םינגבו םירחא םירוזאב שחרתמש המ םג תניפאמ ,םירדגומהו םילודגה יניולה
.S בלשב םדקומ ,רומאכ ,םילפכושמ ,אתב ידימת ןפואב םיאטבתמה ,"תיבה קשמ" ינובלחל
.תאזכ הרקבל ןותנ תויהל לופכשה דעומ יושע המקרל םיילוגס םינגב קרש הארנ ךכיפל

םה הב המקרב םדקומ םילפכושמ תמיוסמ המקרל תוילוגס םהל שיש םינג ,הז רבסה-םגד יפל
ךרדב רושק רחואמ לופכשש איה תנינעמ תורשפא .תומקרה ראשב רחואמ םילפכושמו ,םיליעפ
םדקומ םילפכושמה םינגש דועב ,קותעתה ימרוג לע הנמנה ןג תמיסחל ןונגנמב יהשלכ
לופכשה יותיעל יזא ,בצמה והז ןכא םא .הלא קותעת ימרוגל םישיגנו "חותפ" הנבמב םיאצמנ
ותואב םיאצמנה םינגה תואטבתה לע הרקבב בושח דיקפת םוסומורכב רדגומ רוזיא לש
.רוזיא

ותשיג לע בטיה םידיעמ הלא ;סוכרמ השנמ לש ויתונויערמו וירקחממ טעמ ןאכ יתראת
תיתלוקלומ היגולויב הבלישש ,תידוחיי השיג לעב היה השנמ .תויזכרמ תויגולויב תויעבל
.המישרמ המשגה תלוכיל רבח ןחנ וב םיהדמה יתריציה רשוכה ."תויסלק" תויטנג תוטיש םע
.םהל תודעכ ורתונ ויתומורת

םייח :רבחמה םש
רדיס
6-5 ב"ל עדמ :רוקמ
1988/89 :ךיראת
286-289 :םידומע
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


How do genes work?

Gene Control

Transcription of DNA to RNA

What is the relationship between genes and cancer?למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©