דיתעל םינפה םע - תופורת יאשנ


םילבוקמ םילופיט
םיאשנ
םימוסופיל
"םינקמח" םימוסופיל
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

רודה תא ושמשי - תוינטרס-יטנא תופורת ןכותב תורצואה ןמוש תועוב - םימוסופילה
עגמ רוציל ילבמ ,תותאשה לא תופורתה תא ואשיי םה .ןטרס דגנכ םילופיטה לש אבה
.ףוגה ירבא ראש םע

.יברעמה םלועה תא תודקופה האולחתמ תוומה תוביס ןיב ינשה םוקמב תמקוממ ןטרסה תלחמ
חותיפו התוחתפתה תנבה ,הימרוג יוליגל הלחמב יאופרו יסיסב רקחמב םיעקשומ קנע יביצקת
תצירפל ונעגה םרט יכ הארנ חטשב תומישרמה תויוחתפתהה לכ םע .םיליעי לופיט יעצמא
.תאשה יאתב תינסרהו תידוחיי העיגפ - ךרדה

םילבוקמ םילופיט


50-ב יופירל םויכ תונתינ תומקוממ תותאש יכ רמול לכונ םויכ ילופיטה בצמה תא םכסנ םא
בצמה .(היפרתוידר) תודקוממ תונרקהו תאשה תקחרהל םיחותינ תועצמאב םירקמה ןמ םיזוחא
םיעצמאה .םיאפרנ םילוחה ןמ 5%-כ קר ,ידמל םינווגמ םה .תטשופמ הלחמ לש בלשב הנוש
םיעגופה םיליער םירמוח םלוככ םבורש םייפרתומיכ םירישכת םה ונתושרל םויכ םידמועה
ץוענ םייפרתומיכה םירישכתה לש םנורסח .תרחא וא וז ךרדב (א"נד) אתה לש יתשרותה רמוחב
םירידא םיצמאמ .םיניקת ףוג-יאתל םג תינמז-וב םיליער םה - םהלש תוידוחייה רסוחב
ואצמנ םרט ךא ,ןטרס יאתל תוידוחיי ילעב םייפרתומיכ םירישכת רחא שופיחב םיעקשומ
,תוימקיל ןהיניב ,םימיוסמ םייפרתומיכ םירישכתל תושיגרה תותאש רפסמ תועודי .הלאכ
םירישכתב לופיטב םיבר םירקמב אפרל ןתינ ולא תא - םיכשאה ןטרסו תומופמיל
יעמה ,דשה ןטרס - םירגובמב םיחיכשה ןטרסה יגוס םלוא .םהל תושיגר ןהש םייפרתומיכה
.יופירל םויכ םינתינ םניא יתרורגה בלשל םעיגהב - תינומרעהו האירה ,סגה

העיגמה הפורתה תומכ איה םייפרתומיכה םירישכתה לש םתוליעי תא הליבגמה היעב דוע
,(דחא זוחאמ תוחפ) רתויב ןטק אוה תאשל העיגמה הפורתה זוכירש ררבתמ .הרטמה רתאל
הקחרהה ינונגנממו ,ףוגב הפורתה לש תנווכומ יתלבה תוגלפתהה ןמ תעבונ וז הדבוע
לש שדח רוד .הרמה יצימו ןתשה ךרד םיליערה םירמוחה תא םיקיחרמה ,ףוגה לש םיליעיה
ןשומישל רשקהב התע תונחבנה תיסחי תוריעצ תוטיש - םייגולויבה םילופיטה םה םילופיט
. 1 ןטרסה יופירב ןהיתוכלשהו

םיאשנ


םירמוח אוצמל - םיבר םירקוח םיטקונ הב השיגה הילאמ תשקבתמ תיארנ ,ליעל רומאה רואל
םילוכי הלאכ םיאשנ .ףוגב תאשה ירתאל םתוא ואשייו םייפרתומיכה םירישכתה לא ורשקתיש
הרטמה רתאל הקיז ילעב םהש ,םינדגונ תמגוד - תולוקלומורקמ - תולודג תולוקלומ תויהל
ןדגונל םירשקמ םא .ריאממה אתה ינפ חטש לע םייוצמה (םידגנא) םינבמ םע רשק םרצויב
לא תורישי ליערה רמוחה תא תאשלו "החנומ ליט"כ שמשל לוכי אוה ,ליער רמוח הזכ ידוחיי
םירקמה בורבו תאש יאתל םיידוחיי םינדגונ חותיפ לע םידקוש םלועב תובר תודבעמב .תאשה
. 2 ימושייה יאופרה רקחמה ןמו הדבעמה ימוחתמ רקחמה אצי אל ןיידע

ותוא םיררחשמו םכותב ליערה רמוחה תא םירצונה ,םיקיקלח תויהל םילוכי םירחא םיאשנ
הב ,תילילתודנאולוקיטרה תכרעמה תמייק ונפוגב .הב ץוקו הילא םלוא .הרטמה רתאב
.םדה רוזחממ תורז תולוקלומ תונפל םדיקפתש (םיגפורקמ) םיינעלב םיאת ראשה ןיב םירצונ
ילבמ ,םתקרזה רחאל רצק ןמז םיגפורקמה ידי-לע םיעלבנ ,םירז םיקיקלח םתויהב ,םיאשנה
.הרטמה רתאל עיגהל םהל רשפאתיש

יאת םע עגמ רוציל ידכ .הרטמה רתאל םתושיגנב הצוענ םיאשנה תוליעיב תמגופה היעב דוע
יגולויסיפ םוסחמ הווהמ םדה ימינ ןפוד .המקרה ךות לא םדה ילכמ תאצל אשנה ךירצ תאשה
ילכ םירקמה בורב ,ונלזמל .תומקרה לא םדהמ תאצל םיקיקלחמו תולוקלומורקממ תענומה
ילכ תיתשתש ךכמ תעבונ וז הדבוע .תוניקתה תומקרה לש ולאמ רתוי םיפילד תאשה לש םדה
.תאשה יכרצ קופיסל הריהמ החימצב ךרוצה בקע ,תנגרואמו תרגוב תוחפ תותאש לש םדה
"חורבל" תולוכי תולודג תולוקלומו ,תמלשומ יתלב ןפוד ילעב םד-ילכ םירצונ ךכמ האצותכ
.הכרד

אל וזש ידכ ,הפורתל אשנה ןיב קזח רשק איה םיליעי םיאשנמ תשרדנה תפסונ הנוכת
.םדה רוזחמב ררחתשת

תא קזח רושקל אשנה בייח הרטמה רתאל הפורת תאישנ ךרוצל יכ רמול לכונ םוכיסל
םדה ימי נ ןפוד ךרד קומחלו םיינעלבה םיאתה ןמ קמחתהל ,םדה רוזחמב אצמהל ,הפורתה
.תאשה לאםימוסופיל


םימוסופיל .םימוסופילה םה םלועב תובר תודבעמב רקחמה תיזחב םייוצמה םיאשנל המגוד
.דיפילופסופ אוה הב ירקיעה ביכרמהו תינמוש ןתפילקש תויפוקסורקימ ןמוש תויחופלש םה
(םימ תוחוד) תויבופורדיה ןמוש תוצמוח לש תורשרש יתש הליכמה תינמוש הלוקלומ יהוז
םידיפילופסופה תולוקלומ .טפסופ תצובקמ יונבה (םימ ךשומ) יליפורדיה "שאר"ל תורושקה
םישארה ץוח יפלכו םייבופורדיהה תווצקה םיבצינ םינפ יפלכ ,וז לומ וז תורדוסמ
תויהל הלוכי הפילקה .םימ םיאולכ הכותבש תינמוש הפילק תרצונ ךכ .םייליפורדיהה
ימימ ןכותו תחא הבכש :תיתבכש-דח וא ,הבכשל הבכש ןיב םימ םייוצמ הבו ,תיתבכש-בר
תינוילימ = רטמוננ1) םירטמוננ תורשע המכמ עונל לוכי םימוסופילה לש םלדוג .ימינפ
.(מ"מ תיפלא = ןורקימ 1) םינורקימ רפסמל דעו (מ"מה

הארהש ,הילגנא ,'גדירבמייקמ (A. Bangham) םהגנב סכלא 60-ה תונשב הליג םימוסופילה תא
םע .םימב םידיפילופסופ לש םיוסמ זוכיר יוצמ רשאכ ינטנופס ןפואב םירצונ םה יכ
.םוסופילה ךותב אוה ףא אלכנ ,רמוח סמומ םימה ךותב םאו ,םכותב םימה םיאלכנ םרצויה
םישרמה ןוימדה ללגב אתה םורק ירקוחל הכישמ דקומ םימוסופילה ושמיש םייוליג זאמ
קסעש רקחמ ףנע םביבס חתפתהל לחה ליבקמבו ,םייגולויבה םימורקה ןיבל םניב הנבמב
הפורתה ןיב ימיכ רשקב ךרוצ אלל תופורת םכותב אולכל ןתינ ןכש ,תופורת יאשנכ םלוצינב
יאשנכ םהב ןומטה לאיצנטופה רבדב םיבר םירמאמ ומסרופ 70-ה תונשב .םוסופילל
יאת ידי-לע םיטלקנ םימוסופיל לש םיחיכשה םיבכרההש ררבתה ןמזה םע ךא ,תופורת
1979-ב .הרטמה רתאל םיעיגמ םניאו קזבה תוריהמב תילילתידנאולוקיטרה תכרעמה
ילעב םילוחבש ררבתהו ,ןטרס ילוחל םייביטקאוידר םימוסופיל תקרזהב ןדש רמאמ םסרפתה
.דבלב לוחטלו דבכל םימוסופילה ועיגה תוקצומ תותאש

ךכל בל ומש םירקוח תוצובק רפסמ :אשונב תובושח תויוחתפתה ולח 80-ה תונשב
,(תיאת תוליער תולעב) תויסקוטוטיצ תופורת רפסמ לש ןתוליער תא םיתיחפמ םימוסופילהש
איהש םירביאה םע עגמב וז ךרדב אובלו םדב ישפוח ןפואב עונל הפורתהמ םיענומ םהש ךכב
תינטרס-יטנאה הפורתה - ןיצימאירדא םע ויה רתויב תומישרמה תודובעה .םהל הקיזמ
הקיזמ העפשה תלעב האצמנ ךא ,ןטרסב לופיטב היליעי םנמוא וז הפורת .רתויב תלבוקמה
,בלב הזוכירב הדירי הלח ,םימוסופיל ךותב הפורתה תנתינ רשאכ יכ וחכונ םירקוחה .בלל
הפורתה ןתמ תרשפאמה הדבוע ,הלוע תוליערה ףס ךכמ האצותכ .בלל קזנב הדירי - םאתהבו
חותיפב תופורת תורבח רפסמ ולחה הלא םייוסינ תובקעב .רתוי םיהובג םינונימב
.תולודג םילוח תוצובקב םתוליעי תקידבו ןיצימאירדא יאלוכ םימוסופיל

וטרבלא ר"ד תושארב םרכ-ןיע הסדה ח"יבב תיגולוקנואה הקלחמה ןמ םירקוח לש הצובק
לש האופרל ס"היבב הימיכויבל הקלחמהמ ץלוהנרב לאקזחי 'פורפ םע ףותישב ןוזיבג
תוליער ילעב ןיצימאירדא יאלוכ םימוסופיל לש החסונ וחתיפ ,הסדהו תירבעה הטיסרבינואה
ומיגדה םדאה-ינבב םייוסינ .םוסופילה לש ינמושה קלחל ןיצימאירדאה תא םרידחהב ,תתחפומ
שי ךכבו ,םיזוחא 30-כב םילוחל ןתינה ןיצימאירדאה ןונימ תא וז ךרדב לידגהל ןתינ יכ
.בלל לדגומ קזנ םורגל ילבמ לופיטה תויליעי תא רפשל יוכיס

"םינקמח" םימוסופיל


יאתב םימוסופילה לש םתעילב .םיפסונ םינוויכב הלא םימיב חתפתמ םימוסופילב רקחמה
םש .הלא םירביאב ימוקמה םזוכירל תמרוג ,לוחטבו דבכבש תילילתודנאולוקיטרה תכרעמה
לופיטל שמשל םימוסופילה םילוכי ךכו ,תולכענו םימוסופילה ןמ תופורתה תוררחתשמ םג
.לוחטבו דבכב תומקוממה תותאשב

,ססקט ,ןוטסוי ,ןוסרדנא .ד.מ יאופרה זכרמהמ (Fidler I.J) רלדיפ עשוהי ר"ד לש ותדבעמב
םילצנמ ןאכ .הנוש טבמ תדוקנמ ןטרסב לופיטל םימוסופילב שומיש תויורשפא םירקוח
"רבעמ תנחת"כ אל םיינעלבה םיגפורקמה ידי-לע םימוסופילה לש םתעילב תדבוע תא םירקוחה
םייעבט םירמוח ידי-לע לועפשל םינתינ הלא םיגפורקמ .ומצע הרטמה רתאכ אלא תיביספ
דגנכ םיליעפ םישענ םה לועפשה ןמ האצותכ .םייתתניס םירמוח ידי-לע ףאו ףוגב םייוצמה
.תאש סורהל ידכ קיפסמ וניאו ךומנ ףוגב לועפשה ימרוג לש םזוכיר יעבט ןפואב .תותאש
חותינ ורבעש תויחל םימוסופילה תא וקירזהו םימוסופיל ךותב הלא םימרוג ואלכ םירקוחה
יאת דגנכ םלועפשל ומרגו םיינעלבה םיגפורקמה ידי-לע ולעבנ םימוסופילה .תאשה תקחרהל
קר הליעיכ החכוהו ,םדא-ינבב הקדבנ וז הטיש .תורורג תוחתפתה הענמנ ךכמ האצותכ .תאשה
.ייוסינ-יאופר םושייל רבע רקחמה .תוטעומ תורורגו ןטק לודיג סמוע ילעב םיבצמב

תילילתודנאולוקיטרה תכרעמה ןמ וקמחתיש םימוסופיל חותיפב םירקוח םילמע תרחא תיזחב
םה ,רתוי םינטק םימוסופילהש לככ יכ ררבתה 70-ה תונש ףוסב ."םינקמח" םימוסופיל -
הינש תיפצת .םדה רוזחמב רתוי בר ןמז םיראשנו םיינעלבה םיאתה ןמ קומחל םיחילצמ
םידיפילופסופל תויוור ןמוש תוצמוח ילעב םידיפילופסופ וא לורטסלוכ תפסוהב יכ התארה
הכורא םדה-רוזחמב םהייח תלחות ףאו רתוי םיביצי םישענ םימוסופילה ,ןפודה יביכרמ
בכרהל םימיוסמ (רכוסו ןמוש ידימצת) םידיפילוקילג לש תפסותש הלגתנ הנורחאל .רתוי
םתוהש ןמז תא הכיראמו תיללתודנאולוקיטרה תכרעמה ידי-לע םתרכה תא תענומ ,םוסופילה
,רתוי םיהובג םיזוכירב תותאשל םיעיגמ ףא "םינקמח"ה םימוסופילה ,דועו תאז .םדה רוזחמב
םיבר ,םדה רוזחמב ךשוממ ןמז םיהוש םהו ליאוה :הרורב הביסהו .תאשה םוקמל רשק אלל
ןפוד ךרד תולק רתיב םיקמוח םה םינטק םתויהבו ,תופילדה תוימינה לא םיעיגמ םהמ
יאתב זכרתהל וחילצה תופורתה יאשונ "םינקמח"ה םימוסופילה .תאשה יאת לא תוימינה
.םיאשנ אלל ישפוח ןפואב ונתינש תופורת ןתוא זוכירמ 10 יפ לודגה זוכירב תאשה
לכל עיגהל םייושע םה יכ ררבתמ .םמוציעב םויה םייוצמ "םינקמח"ה םימוסופילב תונויסנה
ר"ד .םייטבש-דחה םינדגונה תמגוד ,תמייוסמ תאשל תוידוחייב םילבגומ םניאו ,ףוגב תאש
ךותב ולחי םדא-ינבב םייאופר םילופיטב "םינקמח" םימוסופילב םייוסינ יכ רובס ןוזיבג
.הנש

יבלשב יוצמ ןטרסה לופיטל תופורת יאשנב שומיש לש בחרה הדשה יכ הארנ ,םויהל ןוכנ
יחטשב םיינשדחה םייוליגהו תויוחתפתהה םע קודה רשקב בלושמ אוהו ,םיינושאר םושיי
בורקה דיתעב יכ הווקנ .ןטרסה תלחמב לופיטל רושקה לכב תימושייהו תיסיסבה היגולויבה
.ליעיו יתרגש לופיטל הלא םירמוח וסנכי

ןיולס תירמ :רבחמה םש
עדמ :רוקמ
1990 4 ד"ל ךרכ :ךיראת
.220 ,202 :םידומע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Liposome Drug Delivery Systems Home Pag


םיילוש תורעה
.וז תרבוחב ,יקסדורגובונ םהרבא תאמ "הלועפלל תסייגתמ תינוסיחה תכרעמה" :ואר
1
.וז תרבוחב ,דלפניש הדוהי תאמ "ןטרסב לופיטבו ןוחבאב םישודיח" :ואר
2


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©