דיתעל ףונמ - תיטנג הסדנהםיירוטסיה ךרד ינויצ
אובמ
םידימסלפו םיקדייח
םיקדיחב םיפיגנ
יניורט סוסכ ףיגנ
ןיערגה (תצמוח) עוקיב
זגיל תרזעב ךותיר
ןג לש ותואטבתה
השעמו הכלה - טוביש
ןוקיתו ןוחביא ,הסדנה
א"נדה
םירתאו םירמאמל םירושיק
אשונב


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©