הקיטנגב שדח המןואכדה לש יטנג תושיגר םרוג ףשחנ
ןוסניקרפ ילוחל עייסל םילוכי יטנג יוניש ורבעש הדלוח יאת
אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


ןואכדה לש יטנג תושיגר םרוג ףשחנ


,יארחא אוהש ןכתיו יסופיט יטנג םרוג היסרפיד-הינמ ילוח לצא ףשח יתפרצ םירקוח תווצ
.הלחמה תעפוהל ,תמייוסמ הדימב תוחפל

רקחל ימואלה זכרמה) CNRS-מו (יעדמ רקחלו תואירבל ימואלה ןוכמה) INERM-מ םינעדמ
לשו היסרפיד-הינמ ילוח 50 לש תיתשרותה הירוטסיהב םיקלח רפסמ וחתינו וושיה (יעדמ
.םיאירב םישנא 50
,םיבר םירקחמ תועצמאב וחכוה היסרפיד-הינמה תלחמ תעפוהב םייטנג םימרוג תופתתשה
.ןיטולחל רהבוה םינגה תרבעה ךילהתש ילבמ תאז .םיצמואמ םידליו םימואת ברקב ושענש

רפסמהו תוינואכדה תוערפהה ןווגמ בקע רקיעב עבונ יטנגה תושיגרה םרוג יוהיזב ישוקה
םייתביבסו םייטנג םימרוג רפסמ לש תיאדו-טעמכה םתוברעתה םע דחי ,ןהימרוג לש ברה
.('וכו חתמ ,ךוניח ,החפשמ)

הז רוזאב .רבעב רבכ רתואש ,יטנגה ךרעמהמ קלחב דחוימב ודקמתה םייתפרצה םירקוחה
ןיזוריט - םיזנאה רוצי לע יארחא הז םוזומורכ" .11 רפסמ םוזומורכ לע םקוממה ןג אצמנ
םינימלוקטק לש הזיתניסב ברועמה ,(TYROSINE HYDOXYLASE) זליסקודיה
ףוליח :תוינואכד תופקתה תעשב ערפומ םהלש םירמוחה ףוליחש ,(CATHECOLAMINES)
תא להינש ,טלמ קא'ז ריבסה ךכ ."ןואכד רבשמ תעשב - ידמ ךומנו ,הינרפוזיכסב ידמ הובג
.רקחמה תדובע

תוחתפתהל םירושקכ םידושחה ,םינויפיא רומאה גוסהמ םוזומורכה לע רתאל וסינ םירקוחה
.םתעפוה ייוכיס תא ךירעהל תנמ לע ,הלחמה
ופתתשה רשא ,םיאירבהמ 12% ברקב קרו ,םילוחהמ 27% לצא רתוא םייטנגה םינויפיאה דחא
הייאובל ןוירמ ר"ד םירקוחה תכרעהל ,תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ וניה הז אצמימ .רקחמב
.םתדובע תואצות תא דחיב ומסרפ רשא ,(CNRS) טלמ קא'ז ר"דו (INSERM)

תוהובג תוכושמ תווצה ינפב תודמוע ,ןוחבאב םיקסועה תרזעל אובל היהי ןתינש יפל ,םלוא
םרוג תווהל היושעש ,היצטומה לש תקייודמ הרדגה :םרקחמ ךלהמב תוצחל םהילעש ,תופסונ
.תונוש תויסולכוא ברקב תונושארה תואצותה לש ןרושיאו ינוחבא

קרו ךא רבודמ .הלחמב ולחיש הלא חרכהב םניא הלא םינויפיא יאשונש ,שיגדמ טלמ ר"ד
.הלחמה תושיגרל ,םיבר םימרוג ךותמ ,דחא םרוגב

ןוסניקרפ ילוחל עייסל םילוכי יטנג יוניש ורבעש הדלוח יאת


תא תיטמרד הרוצב ותיחפה ,םיפוק לש םהיתוחומב ולתשנו יטנג יוניש ורבעש ,הדלוח יאת
רשיבא קירטפ ר"ד רסמ ךכ .םדאה יפוקמ השולש לצא ןוסניקרפ תלחמ לש םימוטפמיסה
.ןוארב תטיסרבינואב םייתוכאלמ םירביאל הדבעמהמ

ךישמהל ךרוצ שי יכו דבלב םישדוח השולש ךשמנ םיפוקב השענש רקחמהש ,שיגדה רשיבא
.םדא ינבב רקחמה םושיי לע בושחל היהי ןתינש ינפל ,תופסונ שולש-םייתנש בקעמב

היד תנבומ הניא ,םירירשה לע הטילש לש יתגרדה ןדבאלו דערל תמרוגה ,ןוסניקרפ תלחמ
החתופ הנורחאלו ,תמיוסמ המר דע םימוטפמיסב לפטל ןתינש תורמל ,אפרמ תרסח איהו
.םיבר םילוח לצא התומדקתה תא תבכעמה הפורת
םיאתה .substantia nigra-כ עודיה ,חומה רוזיאב בצע-יאת לש יתגרדה ןדבאל תמרוג הלחמה
.תילמרונ תמאותמ םירירש תעונתל ינויחה ןימאפוד ימיכה רמוחה תא חומב םיררחשמ

לש הלודג תומכ קיפהל םהל םורגל ידכ הדלוחה יאתב יטנגה רמוחה תא הניש רשיבא
.חומה ךותב קומע םתוא לתשו קיטסלפ תולוספק ךותב םיאתה תא חינה זאו ,ןימאפוד
ידכמ תונטק ךא ,תאצל ןימאפודל רשפאל ידכ ןייד תולודג ,םנמא ,ויה קיטסלפב תויבובקנה
ויה רשא ,הדלוחה יאת תא ףיקתהלו רודחל ףוקה לש תינוסיחה תכרעמה יאתל חינהל
.םינייוע םישלופכ ןוסיחה תכרעמ ידי לע בשחיהל םילולע

םינתיא :רוקמ
(צ"יס) ,זירפ :רבחמה םש
23 :דומע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


thrive@health - Saturday Evening Post 1996 Mar/Apr: Genetics
and anic-depression
The Genetic Basis Of Manic-Depressive Illness
Scientists Locate Parkinson's Gene
gene therapy and Parkinsons
University of Rochester Science News_news about Parkinson and
genes
Fetal Nerve Cell Transplantation: Advances In The Treatment Of
Parkinson's isease


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©