תוילכ תלחמל יארחאה ןגה תא ואצמ םירקוח


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

,תוילכה תלחמל יארחאה ןגה תא וליג יכ ,Cell יעדמה תעה בתכב ורסמ םייטירב םירקוח
רטיפ אוה רקחמה תא עציבש שיאה .(הזילאיד) הזילאידב לופיט לבקל םדא ינב יפלא תצלאמה
אוה ."יאופר רקחמל הדעוו"ל תכיישה ,דרופסקואבש תירלוקלומ היגולוטמהל הדיחיהמ ,סיראה
החפשמב לופיטה .תיתייסכ-ברה הילכה תלחממ םילבוס הינבמ המכש ,לגוטרופמ החפשמ קדב
.ןגה דודיבל ליבוהש אוה וז

הקוחר דוע םלואו ,הינמיס תעפוה ינפל דוע הלחמה תא ןחבאל יוכיסה תא רפשי ןגה יוהיז"
.סירה רמא ,"וז הערפה ןוחבאל תיפיצפס הקידב תריציל ךרדה

,םיכירעמ םיאפורה .שיא 1,000 לכמ דחאב תעגופ הלחמהש ,הרסמ יאופר רקחמל הדעווה
.וז הלחממ םילבוס ,הזילאידב םילפוטמה ,םילוחה ןמ 15%-10%כש

תא םיראתמ רקחמה יאצממ .תיתייסכ-ברה היילכה תלחמל יארחאה ןגה תא ושפיח םיאפורה
תוערפהל םיארחאה ,םירחא םינג םג םישפחמ םיאפור 16 רפסמ םוזומורכ לע ןגה לש ומוקימ
יוליגש םינימאמו ,םילוחל דיתעב עייסי םינג תפלחה תועצמאב יופירש ,םיווקמ םה .תוחיכש
.םילוחב רתוי בוט לופיטלו תולחמה תנבהל איבי תונוש תולחמל םיארחאה םינגה

םינתיא :רוקמ
:ךיראת
3.4.95
16 :דומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Polycystic Kidney Disease
About Kidney Disease & Dialysis
Inheritance of Polycystic Kidney disease


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©