םצעה תולדלדתה תעפותל םרוג יטנג רשק
(סיזורופואיטסוא)אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

לצא םצעה תולדלדתהל איבהל הלולעה ,הכומנ םצע תופיפצל הייטנה לע חקפמ דחא ןג
תויהל תוכפוה תומצעה ,םצעה תולדלדתה ךילהתב .הילרטסואמ םינעדמ ורסמ ךכ .םישישק
ומסרפ ,ינדיסב ןסניוו ןס םש-לע םילוחה-תיבב ,םינעדמה .םירבשמ םילבוס םינקזהו תוריבש
ירקמ ללכ לש זוחא 75-ל יארחאה ,ןג וליג םהש ,NATURE יטירבה יעדמה תעה-בתכב
לש יראה וקלח ןיבל וניב רשק שיש ,ןגה םוקימ תא והיז םה ,םתנעטל .הכומנ םצע תופיפצ
.רקחמה ינותנ לע ססבתמ יוהיזה .םצעה תופיפצ לע קזחה יטנגה טקפאה

דעיל קוידב ןווכמה ,ידוחיי לופיט חותיפל ךרדה תא לולסי הזה יטנגה ןמסה תודוא עדיה
תולחל רבגומ ןוכיסב םיאצמנה ,הלא לצא יאופר ןפואב ברעתהל רשפא היהי .רדגומ
לש הלודג תונושל םרוגה ,יגולויסיפה ןונגנמה תא ןיבהל רשפא היהיו םצעה תולדלדתהב
םהש ,םירבשמ תולבוס םישנה לש זוחא 60-כ ,םינעדמה תעדל .הייסולכואב םצעה תופיפצ
רבש .רתויו רתוי תנקדזמו תכלוה הייסולכואה" .הכומנ םצע תופיפצ לש האצות
."הבר תוניינעתה וררועי הלא םיאצממ ןכלו ,שישקל ,דואמ השק עוריא אוה יטורופואיטסוא
,ססקט תטיסרבינואב תואירבה יעדמל זכרמהמ ידנומ רוגרג ,תכרעמה רמאמב ,בתוכ ךכ
תקספה רחאלש םיליגב ,תונבלה םישנה לש זוחא 25 לע העיפשמ םצעה תולדלדתה .ב"הרא
.רוזחמה

לכבש ,רמוא ידנומ .תינתא הצובק לכמ םישנו םירבג לצא םג תובורק םיתעל תמייק העפותה
.םצעה תולדלדתה בקע םרגנה ,ךריה םצע לש רבשמ םילבוס םדא ינב ןוילימ 1.2-כ םלועה
.ןוילימ 6-ל עיגי אוה 2050 תנשבו ,לדגו ךלוה הזה רפסמה

םינתיא :רוקמ
5/94 :ךיראת
15 :דומע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Osteoporosis and Related Bone Diseases
Osteoporosis Overview
Osteoporosis by drdoc on-lin

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©