תולחמ עבראל םורגל לגוסמ דחא ןג


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םינעדמ וחוויד ךכ .תיעיבר הלחמ דועלו ןטרס יגוס השולשל יארחא דיחי ןג יכ ןכתי
רשקה לע תועידי םהבש ,תוח"וד העברא וב ומסרפתה .Nature יטירבה יעדמה תעה-בתכב
,םוגפ אוה הזה םיוסמה ןגה םאש ,עודי בר ןמז רבכ .ולא תולחמל RET הנוכמה ןגה ןיב
ןיבל הז ןג ןיב רשק שיש ,ואצמ םירקוח ,דנלוהב ןגנינורג תטיסרבינואב .ןטרס םרוג אוה
תינירקודנא היסלפואינ תויורקה תולחמה תצובק תא תווהמה ,ןטרס לש תונוש תורוצ שולש
תטולב לש ריאממ לודיגל םורגל לוכי הז ןטרס .(Multiple Endocrine Neoplasia) הצופנ
םידבועה ,םירקוח .סגה יעמבו ןושלב ,םייתפשב בצע יאת לש ריאממ לודיגלו סירתה
ורסמ ,הילטיא ,האוניגב ינילסג הנינא'ג ןוכמב םידבועה ,םירקוחו ,זירפב רקנ םילוח-תיבב
RET-ה ןג יכ ,םידרפנ םירמאמ ינשב
ךכו ,יעמב םומל תוקונית לצא תמרוג וז הלחמ .גנורפשריה םש-לע הלחמל יארחא ליעפ
יאופר רקחמל ימואלה ןוכמהמ ,רחא ח"וד .קוניתה תומל תואיבמה ןטבה תוחיפנלו תוריצעל
םיחתפמ ,RET ןג אלל ולדוגש ,םירבכעש רבתסה .םירבכעב םייוסינ לע רסומ ,ןודנולב
ךבוסמו בכרומ המכ דע ,םיארמ הלאה םיאצממה לכ .יעמב םיבצעה תכרעמבו תוילכב םייוקיל
.יטנגה רקחמה אוה

םינתיא :רוקמ
5/94 ךיראת
15 :דומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Scientific American SEPTEMBER 1996:Special Issue on Cancer
Cancer and Geneticsלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©