לודגה םלועהמ תושדח


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

םירירש ןווינ תולחמב יטנג םגפ יוליג
וליג םה .םירירשה לש היפורטסיד לש הרומח הרוצל םרוגה ,יטנגה םומה תא והיז םירקוח
עוגנה םדאה לש אצאצה תא וריתוהב ,ומצע תא תוינטנופסב ןקית םוגפה רמוחה םהבש ,םירקמ
.הלחמהמ ישפוח

םינד ,דנלגניא-וינ תטיסרבינוא לש האופרל תעה-בתכב ומסרופש ,םידרפנ םירקחמ ינש
ינוונמ תחפשמ לש הרומח הרוצ - םירירשה לש תינוטוימ היפורטסיד לע םישדחה םיאצממב
לש היפורטסידכ יביטקלוק ןפואב םיעודיה ,השרותב םירבועה םייוקלה לש םירירשה
.םירירשה

,25-20 יאליג ןיב ללכ ךרדב הכמ איהו םישנא 8,000-מ דחאב תעגופ תינוטוימ היפורטסיד
הבחר תשקו תמדקומ תוחרקתה ,בל תויעב ,םיטקרטק ,םירירש תשלוח :ןוגכ ,תועפותל המרוגב
לע לקהל ידכ ,םיליגרתב םישמתשמ םלוא ,הלחמב םיוסמ לופיט לכ ןיא .תורחא תויעב לש
ליכמ הז םוזומורכ .םדאה יאתב ולדוגב 19-ה םוזומורכה אוה הלחמה רוקמ .םינימסתה
.CTG-כ עודיה יטנג דוק לש עטקמ לש םיקיתעת 40-5 ליגר ןפואב

תא םיתוועמ םהו ,םיקיתעת יפלא דע 50 םימייק תינוטוימ היפורטסיד םע םדא ינב לצא
סורק גניר'צ האופרל רפסה תיבב םירקוח .םיאתה דוקפתל תושורדה תוימיכה תוארוהה
לצא תינוטוימ היפורטסיד לש םומה תא ההיז םהלש יוסינהש ,וליג ןודנולב רטסנימטסוו
.םיבקועה תורודב ללכ ךרדב הפירחמ היצטומה .םילוחהמ זוחא 96

,יאטיסרבינואה םילוחה תיבמ רנורב 'ג ןאה ר"ד תושארב ,םיידנלוה םירקוח ,רחא רקחמב
לש םידלי לצא לצפתה גירחה ךרואה לעב CTG-ה ףצר ןהבש תוחפשמ יתש וליג ,ןכימינב
,החינמ רנורב ר"ד תצובק .םיעדוי ןיא לוציפה עריא דציכ .הלחמה תא ואשנש םירבג ינש
ינשב .ביצי יתלב היה CTG-הש םושמ ,תולצפתה ורבע CTG לש םינשנהו םיכוראה םיפצרהש
.ףצרה לש םיפדוע םיקיתעת 600-150 ויה באל ,םירקמה

םינתיא :רוקמ
24.5.93 :ךיראת
דוד :רבחמה םש
רגת
17 :דומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Muscular Dystrophy Association / Diseases
Human Genome News Gene for Dystrophy
Muscular Dystrophy


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©