הרידנ תיטנג הלחמ לש םרוגב תנמתסמ ךרד תצירפ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

תיטנג הלחמ תמירגל יארחאה ,ןגה רחא דיצב ךרד תצירפ ועציב םה יכ ,וליג סירפב םירקוח
לש יתימאה ורופיס תא רפסמ טרסה .'וצנרול לש ןמשה' שדחה טרסב הראות ,תינלטקו הרידנ
(ALD) הלחמהמ לבוס ,וצנרול ,ששה ןב םנבש הלגמה ,ינקירמא גוז
תושאונ ושפיח םה ,תיעדמ הרשכה ורסח םירוההש ףא לע .ADRENOLEUKODISTROPHY
תא רצעו םנב לש וייח תא ליצה אוה םהירבדלש ,ליכא ןמשל החסונ ואצמו ,לופיט רחא
.הלחמה תומדקתה

,תותואה תא רצועהו בצעה יביס תא ףיקמה ,ינמושה דשלה קיתרנ תא תפקות ALD-ה תלחמ
ןדבוא ,ןורוויע ,קותיש םורגל לולע םוגפ דשל קיתרנ .ףוגה לש םירחא םיקלחל םירדושמה
לבס וצנרול .םירכז ףלא 20-מ דחאב תעגופ הלחמה .ףוגה ידוקפת תיברמו רובידה תלוכי
ףקות הלחמה לש רתוי ןותמ גוסש דועב ,םידלי לצא העיפומה הלחמה לש הרומח הרוצמ
.הנש 30-15 יאליגב םירכז

םסרופש רמאמב הליג ,סירפב לופ-הד טנסניו-טנס םילוחה תיבמ ,גרובוא קירטפ ר"ד
85 ךותמ השיש לצא םוגפ ןג והיז ותווצו אוה יכ ,Nature יטירבה יעדמה תעה-בתכב
םירמוח תלבוהב בושח דיקפת הארנכ אלממה ,ןובלח לע טלוש ןגה .ALD-מ םילבוסה םילוח
קיטסיסל םיארחא דיקפת ותוא לע טלושה ןגב םימומש ,הלגתנ רבכ .םיאתה תונרבממ ךרואל
החיל תורבטצהל םימרוג ךכמ םיעבונה םילזונה ןדבואו ההובגה חלמה תמר .סיזורביפ
םימוד םימומש ,םינימאמ םירקוחה .סיזורביפ קיטסיסה ילוח תיברמ םילבוס הנממש ,תואירב
.ALD-ה תלחמל הביסה תויהל םילולע םיאתה ךרד םירמוח תלבוהב

םינתיא :רוקמ
24.5.93 :ךיראת
דוד :רבחמה םש
רגת
17 :דומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Smart Choices


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©