םזיטואל יטנג ןמס לש יוליג


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ןמס ,הנטק םינחבנ תצובק לע ינושאר רקחמ ךלהמב ,הליג םייתפרצ םינעדמו םיאפור לש תווצ
רקחמלו תואירבל ימואלה ןוכמהמ םירקוחה ירבדל .םזיטוא - השקה תישפנה תוכנה לש יטנג
םדקומ ןוחבאל השדח ךרד לולסל הלוכי וז תילגת ,יעדמ רקחמל ימואלה זכרמהמו םייאופר
יתודליה םזיטואה .םינחבנ לש רתוי לודג רפסמ לע התוא רשאל שי ןכ ינפל ךא ,תוכנה לש
השק הערפהמ האצותכ רשקתל תיגולויב תלוכי רסוחכ ,1943 תנשב ומושיר זאמ רדגומ
- ןגוקנואה לש תיפיצפס היפרומוללא) םיוסמ ןג לש היצאירו יכ ,הארמ רקחמה .תוחתפתהב
תלעב הנחבה" וזש ,םילגמ םירקוחה .תיתועמשמ תורידתב םילוחה לצא העיפומ (Harvey-ras
ךילהת תוסיווב ,םיבצעה תכרעמ תוחתפתהב ףתתשמ הז ןגוקנואש ןוויכמ ,תדחוימ תועמשמ
תצובק לע ולא תואצות תמאל שיש ,ופיסוה םירקוחה ."בצעה יאת לש היצאיצנרפידבו הלידגה
.רתוי הלודג רקחמ

ןג לש ומוקימ ןיבל םזיטואה ןיב יפיצפס רשק לש יוליג יכ ,רמול ןתינ התע רבכ םלוא
."וז הלחמל םייטנג םינמס ירחא בקעמב בושח ץירמת" הווהמ ,11 םזומורכב

םינתיא :רוקמ
9.93 :ךיראת
18 :םידומע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Electronic Genetics Newsletter - Screening for Autism
The Autistic Child
Center for the Study of Autism
Why Autism?
Autism Today
Genetics of Gender, Behaviour, Sociality and Autism


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©