הובג םד ץחלב בושח דיקפת םינגל


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ץחלמ לובסל םהלש ןוכיסה תא ריבגמ םינקירמא-םינקיסקמו םינקירפא ברקב םיוסמ יטנג םרוג
םיארחא םימיוסמ םינגש תורשפא לע םג םיזמור ךכ לע םיעיבצמש םירקחמ .הובג םד
.תונוש תויעזגו תוינתא תוצובק ברקב הז גוסמ תוערפה לש םינושה םירועישל
רועישה דועב ,םירחא םינקירמא רשאמ רתוי הובג םד ץחלמ לובסל םילולע רוחש רוע ילעב
,םדה ץחל לע העפשה שי םייחה חרואלש עודי .םירחא םינבל לש הזל הווש םינאפסיה ברקב
ידמ רתוי ,ןוזמב םויסטופ לש תקפסמ-יתלב תומכ ,לוהוכלאב ינוציק שומיש ,רתי-לקשמ ומכ
הרוצב הכ דע רקחנ אל םד ץחל רתי לש בצמב הקיטנגה לש הדיקפת ,תאז תמועל .חלמ
.הקימעמ

הובג םד ץחל תורצוויה לע העפשה שי םייח חרואמ םיעבונה םימרוגלש ונימאה רבעב
רדגב בשחנ ולא ןוכיס ימרוגל םיפושחה םישנא לצא הובג םד ץחל םלואו .תומיוסמ תוחפשמב
רתי תוחתפתהל םרוגה רבסוה אל ,ןוכיסה ימרוגל םיפושח םניאש ,םירחא לצא דועב ,המרונה
יטנג רקחמ .הז ןיינעב והשלכ דיקפת שי הקיטנגלש םויכ םירובס םירקוחה בור .םד ץחל
ןונגסב םימייקה ןוכיס ימרוגל םישיגרה םישנאה גוס תא ורידגיש תוקידבל ליבוהל יושע
ןוכנ ילאודיווידניא לופיט תאיצמל וא - חלמ לש רתי תכירצ לשמל ומכ - םהלש םייחה
.םימיוסמ םילוחל

:רוקמ
םינתיא
:ךיראת
6/95
20 :דומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Utah Study Links 'Stone Age Gene' to Hypertension
Gene Key to Liddle's Syndrome High Blood Pressure:
Hypertension
HYPERTENSION


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©