ןגה ךרואב יולת - ןואכיד וא הוולש :הקורוסמ ןעדמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

הדרחה תמועל הוולשה תדימ תא הנשמה ןג וליג תירבה תוצראמו לארשימ ,הינמרגמ םינעדמ
.הינאמבו ןואכידב תולחל ןוכיסה תא הלעמ ףא ילואו ,םדא-ינבב
."Science" יתרקויה ימואלניבה ןותיעב םסרופ ךכ

ל יארחאה ןגה יוליג לע 1996 תישארב וחווידש הלא םה לארשימו תירבה-תוצראמ םינעדמה
זכרמב ירטאיכיספה תורישה להנמ ןגס ,ןימינב ינו'ג ר"דה אוה ילארשיה ןעדמה ."תונקתפרה"
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ריכב הצרמו "הקורוס" יאופרה

תורצוויהל םרוגה DNA עטקמ םתס וניא רבודמה ןגהש םושמ ,דחוימב שגרמ יחכונה יוליגה
לע יארחא אוהו ,תימיכ "הבאשמ" ןיעמ שמשמ הז ןובלח .עודי רבכ יגולויבה ודיקפתש ןובלח
הדרחל םימרוגה דחא אוהש םיענכושמ םינעדמש רמוח ,"ןינוטורס" ארקנה רמוח קוליס
,ןואכידו הדרח דגנ תומסרופמ תופורתמ תעפשומ ףאו ,רבכמ העודי וזה הבאשמה .ןואכידלו
."ליסקובאפ"ו "קאזורפ" ,"לינומירפ" ומכ ,ןואכידו הדרח דגנ תומסרופמ תופורתמ תעפשומ ףאו

לש הכורא הרוצש - םדא-ינבבו הדבעמב םיאתב - החיכוהו ןגה תא התליג תינמרגה הצובקה
,ןינוטורס .ןג ותוא לש הרצקה הרוצל האוושהב ןינוטורס לש רתוי ליעי קוליסל תמרוג ןגה
הרזחב וקוליס .םירתוימ הדרח יבצמל םורגל לולע ,תפדוע תומכב םיאת ןיב חוורב אצמנה
ןגה תאישנ בקע ,תקלסמה הבאשמב העיגפ ןכ לע .הז בצמ עונמל ידכ ינויח םיאתה דחא ךותל
םהיתימעו רמייה ר"דה ,ןימינב ר"דה .הזכ ןג אשונש ימ לצא הדרח ריבגהל הלולע ,רצקה
ןגה ילעב וליאו ,םיוולש רתוי ןכא םה ןגה לש הכוראה הרוצה ילעב םישנא יכ ,וארה
."ץחלל םיסנכנ" ,םיגאודו םידרח רתוי הרצקה ותרוצב

אצמנ רצקה ןגהש ,הפוריאב תונידמ המכב האצמ תפסונ תימואל-בר םירקוח תצובק
. הינאמו ןואכיד ילוחב רתי-תוחיכשב

אצמנ דחוימב ןגאד תויהל דלונש ימש וזמר רבכ םירחא םירקחמ יכ ,ףיסומ ןימינב ר"דה
ואצמנ תינילק הדרח לש םיבצמב ןכאו .ינילק ןואכיד וא הדרח חתפל רתוי הובג ןוכיסב
הרסחה הילוחה תא קפסמ יחכונה רקחמה .אתה ךותל הרזחב ןינוטורסה תטילקב םילדבה
.תירטאיכיספה הלחמל דעו תילמרונה תוישיאה ןמ תוליבומה תוביסנה תרשרשב

לע תוצפמ ,הבאשמה לע ןתעפשה םצעב ,לינומירפו קאזורפ ,ליסקובפ ומכ תופורתש הרבס שי
רצונ ךכו ,ןינוטורסה תמרב תפסונ היילעל תומרוגו הבאשמה תא תוקתשמ ןהש ךכב רצקה ןגה
ויד ררבוה םרט תולגתסהה ןפוא .וילא לגתסהל םינכשה םיאתה תא ץלאמה שדח בצמ
.תמלשומ איה םיתעלו ,תועובש המכ רובעכ הלח המלחהה .םינעדמל

ימלו הלאכ תופורתמ תונהיל יושע ימ ,תיטנג הקידב תועצמאב תוהזל לכונ דיתעב ילוא
.תרחא תימיכ הצובקמ ןואכיד-תדגונ הפורת וא םוילאו ומכ העגרה רודכ תתל ףידע

םינתיא :רוקמ
7/97 :ךיראת
23 :דומע


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


First gene to be reported for a psychological trait
Major Depression and the Neurotransmitter Serotonin
Serotonin: The Neurotransmitter for the '90s
Biochemistry of Neurotransmitters
Heredity Vs. Environment in Depression


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©