ןיציק יבשחמו יטנגה ןוכרדהאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

תולילע ,הרואכל ,תואבנמה תויצאטומ לש יתלוקלומ יוהיז תודוא רבוגה יעדמה עדימה
טקייורפ םויסל דעיה תנש איה ,2005 תנש לש התוברקתהו ,ןטרס רקיעב ,תוינורכ תולחמל
ינפב דחאכ תענומה האופרה ישנא תאו הדעמה שיא תא ,יאנילקה תא םידימעמ ,ישונאה םונגה
.ןכל םדוק וזחנ אלש טעמכש ,תומליד

טקיוורפב ,תומדקתמה םישישה תונשב לארשיב לחה תינומצע תינילק תושייכ יטנג יופינ
היה אל ,הז הרקמב .א"לדבי גרבניישו ל"ז אביש-ו ןהכ י"ע הירונוטק-לינפ יופינ לש יצראה
ינש .המיאתמ הטאידב שומיש י"ע םיילמרונ םייח רשפיאש ,ךילהתה לש ותוציחנב קפס לכ
םימומ תעינמל תיצראה תינכותה תרגסמב ,ןכמ רחאל תואירבה תכרעמל וסנכוהש םיאשונה
הרקמב .םיטבלמ ירמגל םייקנ ויה אל רבכ ,סקז-ייט תלחמו ןואד תנומסית רקיעב ,הדילמ
ינשה הרקמבו דלווה לוסיח לע אלא ,הלחמה לש התורצוויה תעינמ לע רבודמ ןיא ןושארה
לש תומיוסמ תובכש ,ןכאו .םוגפ דלי איבהל לגוסמה גוויז לש ותורצוויה תעינמ
.םהיתובקיעב ררגיתש הלפהל ששחמ וללה םיתורישה לע עדומב תורתוומ היסולכואה

לארשיב האופרה ינכרצ להקבו תיאופרה היליהקב הכרבב ולבקתנ וללה תוקידבה ,ללככ
תויתאה תויוטבלתהה תא ועילבה םירוההמ הקוצמו רעצ עונמל ןוצרהש ,הארנ .םלועבו
תועמשמ לעופבש תורמל , הימסלתו ןואד תנומסית אשונב רקיעב ,רצוויהל ויה תולולעש
וימומש וא ,םיוסמ ףסמ הכומנ תילכישה ותלוכיש םדאל םייח תוכז םצעב ןיאש איה הטלחהה
.הכומנ םייח תלחות לע םירומ םיינפוגה

תא םיאבנמה םינגה יוליג םע תונורחאה םינשה שולשב ןתרמוח אולמב ולע תויתאה תויעבה
תוברועמל רקיעב הנווכה . תשכרכה רתוי התוחפ הדימבו הלחשה דשה ןטרס לש םתורצוויה
תמועל תדמגתמ ,העינמל תורשפא הז יוהיז קפסמ המכ דע הלאשה .BRCA-ה ןגב תויצאטומ
ילוספ ,ןותיח ילוספ לש המגיטס תריצי ויתובקיעבו , יטנג ןוכרד ןיעמ תעיבקל ששחה
,ןמצעלשכ םדא לש וייח תורצקמה תודרחל ונסחייתה אל ןיידעו .חוטיב ילוספו הדובע
.ההובגכ החכוה םרט הלש תוילוגסה רשא הקידב לש תבזוכה תוחיטבלו

תוחפל ואלמתיש ןידה ןמ תיטנגה היצאטומה יוהיז לש ךרדב העינמל הקדצה היהתש תנמ לע
:םיאנת ינש
אולמ תא חתפל ןוכיסה תדרוה תא רשפאי יוהיזה םצעש החכוה תויהל תבייח
ימרוגל הפישחמ תוענמיה י"ע םא תילופיט תוברעתה י"ע םא ,הלחמה תנומת
.ןוכיס
.1
.היופצה תלעותה לע הלעי אל יוהיזבש קזנה
.2

תחא דוע ןעטנש רחאמ ,לארשיב תדחוימ תובישח ולא תויעבל תעדונ BRCA-ב רבודמ רשאכ
לש האירב היסולכואב היצאטומה תואצמיה רשאכ ,תויזנכשא םירמוא שי ,תוידוהיה תולחמה
.תוחפל 2%-ל העיגמ יזנכשא אצוממ תוידוהי םישנ

ןפואב) םימסרפתמ N med J zengl יתרקויה יאופרה ןועובשה לש םינורחאה תונוילגה דחאב
ןידנרב י"ע בתכנש ריהז תכרעמ רמאמ תוברל ,הז אשונל םיסחייתמה םירמאמ השימח (גירח
,תיאקירמאה תואירבה תכרעמה הליעפה תוינידמה תעבוק רבכמ אל דע התיהש ימ ,יליה
,דחא אשונ לע םירמאמ לש דבכנ הכ רבצ תורצוויה םצע .השאה תואירבל עגונה לכב רקיעבו
תימדקאה תורחתה ,ךכמ רתוי .םויכ וז היגוסב תוקסועה תודבעמ לש רידא רפסמ לע עיבצמ
תכרע רוכמל הנווכ ךותמ ,תירחסמ תוליעפ לש ץמשב תוחפל הלוהמ ,ןושאר עיגי ימ לש
תנכסה .ןוירה תקידבל הכרעה תמגוד ,המצע לע המצעב ליעפהל לכות השא לכ רשא ןחבימ
.רתויב הבר ,יטנג ץועיי לש יוויל אלל ,וזכש תרקובמ יתלב הקידבל

תוקידב תכירעל ךרוצב ךומתל ןויסינה אוה הז לולכימב רתויב םיגיאדמה םיטביהה דחא
תלעותה לדוג רדסו הלחשהו דשה ןטרס חותיפל תורבתסה יבושיח י"ע ,היצאטומה יוהיז
.תולחשה וא םיידשה לש תידדצ-וד התירכ לש תיטנליטלומה "העינמ"ב ,הרואכל ,היופצה
סופיטמ היצאטומ םע םישנהמ 90% דע 85% וליאכ הצופנה תיזחתה אוה וז השיגל סיסבה
רישי יתלב ןדמואמ ךילשנ םא .הלחשה ןטרס 84%-40% -ו דש ןטרס חתפל תודיתע BRCAI-ה
;תחאכ תויוריאממה יתש חותיפל יוכיס וללה םישנהמ 100% לש קיסהל ,הרואכל ,לכונ הז
.חתפתהל הינשה לש הייוכיס תא הנושארה חפקת אל םא

תונפהל םיטעמ אל םיאפור איבהש אוה ,םייוכיס יסחיו הזיחאת לש ךרדב ,הז ןיציק בושיח
,הפוחד הקידבל ,הלחשה וא דשה ןטרס לש םירקמ ןהיתוחפשמב ולגתנש םישנ רקיעבו ,תולוח
(העטומה) רועישב ןימאמש ימ םג לבא .עגנה הלגתנ ןמדבש ,ולאל וזכ "תענומ" השיג עיצהלו
לש הייוכיס םיבר רשאכ ;עודי יתלב םייח ךרואב רבודמש ,ןובשחב איבהל בייח ,85% לש
תוברל ,םייחה תוכיאל .םיכרד תנואתב וא בל ףקתהמ ןכל םדוק תומל היצאטומה תאשונ
הז ןחבימב וזחאנ םישנה ינוגריאש ,אוה אלפ ,ןכ לע .הבור הבשחמ רבעב הנתינ אל ,תויגוז
.ההובגה תולעה סיסב לע תושיגנ-יאו (ןתעדל) לד ףקיה לע וננולתהו

,רעשל שיו ,הברהב ןטק ולא תויוריאממ יתשמ תחא לכ חותיפל ןוכיסהש ,לילעב ררבתמ התע
םע םישנהמ 7% קרו ,םזגומ אוה ףא תושדחה תודובעב טטוצמה 50%-45% לש לדוגה רדסש
הנקסמל ועיגה , 'בחו Schrag ןכ-לע רתי ."תויבויח" ואצמנ דשה ןטרס לש תוחפשמ
םע תכלוהו הנטק תפסותהש ,הלחשה וא דשה תתירכ י"ע "העינמה" תלעות לש יתומכ חותינב
6.5 לש חוורה ברימל עיגהל תנמ לע .הלחשה ןטרס יבגל תחא הנשמ תוחפב םכתסמו ,ליגה
ןתינ םא קפס רשא הצע ,30 ליגב הלופכ התירכל עיגהל שי ,דבלב דשה ןטרסב ,םינש
,םייחה תלחות תכראהל רתוי תוטושפ םיכרד שי .האירב הריעצ השאל טקש בלב התיתל
.לורטסלוכ תדרוה וא ןושיע תקספה ,המגודל

תולגתהל תודיתעה תויצאטומה רפסמ רשא דועב ,םיינש וא דחא ןגב ןאכ םינד ונחנא ,ףוסבל
ןוכרדב תורשאה רפסמ ותיאו ,ילאיצננופסקא ןפואב הלעי ,םונגה טקייורפ תומדקתה םע
תוכרענה תוקידב ןיב לידבהל הבוחש ,ןאכמ .ותערל םדאל רומשה עדי תניחבב היהיש ,יטנגה
םשייל לכונ רשאכ ,אובל דיתעל עקרקה תא ןיכהלו רתוי בוט ןחבאל תנמ לע רקחמ ךרדב
לעפימל ןקלחב וכפה ךכ םג רשא יופינה תוכרעמל הקידב דוע ףיסוהל הייטנה ןיבל ,הז עדי
.יתיישעת

רקחמה תא קיספהל ?םונגה טקייורפ תא לטבל ?תודעומ ונינפ ןאל לואשל םוקמה ןאכ
רשפא יא .הינש תוינוציקל רבעמ ךכב היהי !אל ?ןתועמשמו ולגתנש תויצאטומל סחייתמה
רבד לש ופוסב איבי יתלוקלומ-יטנגה םקרימה של רתוי הבוט הרכהש ,הווקתהמ םלעתהל
השרות ימרוג ןיב היצקארטניאל ךיישש המ לכב רקיעב ,רתוי הבוט תיגולויטא הנבהל
- האופרב אוה לודג ללכ" : יליה ןידנרב לש הטפשמ תא טטצל יוארה ןמ םייתניב .הביבסו
ללכה תא םג ילוא ;"האצותה םע תושעל המ עדי ךל ןיא רשאכ הקידב םדאל עיצת לא
.ןיציקה יבשחמ לש םתעידיל ."primum non nocere" אוהו האופרל טדנוטסה דמולש ןושארה

האופרה :רוקמ
10/97 :ךיראת
ךורב :רבחמה םש
ןדומ
288-289 :םידומעאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Biotechnology and diagnosis

Council for Responsible Genetics BRAC-1 info sheet

Questions and Answers for Estimating Cancer Risk in Ashkenazi
Jews

The Genetic Diagnosis Of Cancer: The Questions Continue To
Multiply

The History of PKU

A Question of Genes: Inherited Risk

Genetics Education and Counseling Program


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©